منو
 کاربر Online
454 کاربر online
تاریخچه ی: پلیمر اسفنجی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-216Lines: 1-225
 +
 +
 +{img src=img/daneshnameh_up/a/a5/polymer.jpg}
 +
 !نگاه کلی !نگاه کلی
-اسفنجها مواد متخلخلی هستند که حبابهای ((گاز)) در حفره‌های آنها حبس شده است. اسفنجها انواع گوناگونی دارند و با توجه به نرمی یا سختی کاربرهای مختلفی دارند. از اسفنجهای نرم در تهیه ((بالش)) و ((تشک)) و … استفاده می‌شود و اسفنجهای سخت و با چگالی گوناگون مصارف گوناگونی در تهیه وسایل خانگی و صنعتی دارند. امروزه گونه‌های زیادی از اسفنجها شناخته شده و تولید و مصرف می‌شوند. ((اسفنج پلی اورتان|پل اورتانها)) و ((اسفنج پلی استارن|پلی استایرن)) از عمده ترین و پرمصرف ترین اسفنجها می‌باشند.
!((انواع اسفنج))
اسفنجها با توجه به ساختار سلولی به دو گونه نرم و سخت تقسیم می‌شوند. اسفنجهای سخت ، سیستمهای بسته سلولی و متخلخل هستند و اسفنجهای نرم سیستمهای باز می‌‌باشند. برای اینکه اسفنجی انعطاف‌پذیر باشد باید دارای سلولهای باز باشد تا هنگام فشردگی هوای داخل آنها خارج شود.
+اسفنجها مواد متخلخلی هستند که حبابهای ((گاز)) در حفره‌های آنها حبس شده است. اسفنجها انواع گوناگونی دارند و با توجه به نرمی یا سختی کاربرهای مختلفی دارند. از اسفنجهای نرم در تهیه بالش و تشک و … استفاده می‌شود و اسفنجهای سخت و با چگالی گوناگون مصارف گوناگونی در تهیه وسایل خانگی و صنعتی دارند. امروزه ، گونه‌های زیادی از اسفنجها شناخته شده و تولید و مصرف می‌شوند. __پلیاورتانها__ و __پلیاستایرن__ از عمدهترین و پُرمصرفترین اسفنجها می‌باشند.
!انواع اسفنج
اسفنجها با توجه به ساختار سلولی به دو گونه نرم و سخت تقسیم می‌شوند. اسفنجهای سخت ، سیستمهای بسته سلولی و متخلخل هستند و اسفنجهای نرم سیستمهای باز می‌‌باشند. برای اینکه اسفنجی انعطاف‌پذیر باشد، باید دارای سلولهای باز باشد تا هنگام فشردگی هوای داخل آنها خارج شود.
 !تشکیل اسفنج !تشکیل اسفنج
-رزینهای پلاستیکی را می‌توان با روشهای زیر به صورت اسفنج در آورد:


*فرآورده‌های جنبی گازی که طی ((پلیمریزاسیون|واکنش پلیمریزاسیون)) تشکیل می‌شوند.
*((تبخیر)) یک مایع که دارای ((نقطه جوش)) پایین باشد.
*((واکنش شیمیایی)) یک عامل پف کننده ثانوی که بوسیله حرارت فعال می‌شود.
+رزینهای پلاستیکی را می‌توان با روشهای زیر بصورت اسفنج در آورد:


*فرآورده‌های جنبی گازی‌ که طی ((فرایند پلیمریزاسیون|واکنش پلیمریزاسیون)) تشکیل می‌شوند.


*((تبخیر)) یک مایع که دارای ((نقطه جوش)) پایین باشد.


*((واکنش شیمیایی)) یک عامل پُفکننده ثانوی که بوسیله حرارت فعال می‌شود.


{img src=img/daneshnameh_up/5/5b/Kpeg1.jpg}
 !رسانایی گرمایی اسفنجها !رسانایی گرمایی اسفنجها
-((رسانایی گرمایی)) در اسفنجهای با ((چگالی)) کم ، اندکی بیشتر از رسانایی گاز حبس شده در سلولهای آنهاست. هرچه ((جرم مولکولی|وزن مولکولی)) گاز بیشتر باشد، رسانایی گرمایی کمتر می‌گردد. گازهایی که رسانایی گرمایی کمتری دارند در تهیه اسفنجهای نارسانا به کار می‌روند. ممکن است در اثر مرور زمان گاز اسفنج از آن خارج شده و گازهای دیگر مثل هوا یا ((بخار آب)) در آن وارد شود. فرئونها (((گاز فلوئوروکربن|گازهای فلوئوروکربن))) معمولا در سلولهای پلی اورتان ماندگارترند، اما هوا و آب هم ممکن است وارد سلولها شوند و رسانایی گرمایی اسفنج را حدود 20 تا 40 درصد افزایش دهند. +رسانایی گرمایی در اسفنجهای با ((چگالی)) کم ، اندکی بیشتر از رسانایی گاز حبس شده در سلولهای آنهاست. هرچه ((جرم مولکولی|وزن مولکولی)) گاز بیشتر باشد، رسانایی گرمایی کمتر می‌گردد. گازهایی که رسانایی گرمایی کمتری دارند، در تهیه اسفنجهای نارسانا بکار می‌روند. ممکن است در اثر مرور زمان ، گاز اسفنج از آن خارج شده و گازهای دیگر مثل هوا یا بخار آب در آن وارد شود.

فرئونها ( گازهای فلوئوروکربن ) معمولا در سلولهای پلی اورتان ماندگارترند، اما هوا و ((آب)) هم ممکن است وارد سلولها شوند و رسانایی گرمایی اسفنج را حدود 20 تا 40 درصد افزایش دهند.
 
 


-
__جدول : برخی گازهای مورد استفاده در تهیه اسفنجها__ +::جدول : برخی گازهای مورد استفاده در تهیه اسفنجها::
 
 
 __((گاز))__ __((گاز))__
 __((فرمول شیمیایی))__ __((فرمول شیمیایی))__
 __((جرم مولکولی))__ __((جرم مولکولی))__
 __((نقطه جوش))__ __((نقطه جوش))__
-__((رسانایی گرمایی)) در {TEX()} {10^{-4}\frac{cal.cm}{CM_2\circC.sec} 26 \circC} {TEX} __ +__رسانایی گرمایی__ r />
 
 
 
 
 ((هیدروژن)) ((هیدروژن))
  
-{TEX()} {H_2} {TEX} +H2
 2 2
 - 253  - 253
 4.28  4.28
 
 
   
   
 
 
 ((نیتروژن)) ((نیتروژن))
-{TEX()} {N_2} {TEX} +N2 />
 28 28
 -196 -196
 0.62 0.62
 
 
 
 
 ((اکسیژن)) ((اکسیژن))
-{TEX()} {O_2} {TEX} +O2
 32 32
 -183 -183
 0.62 0.62
 
 
 
 
 ((بخار آب)) ((بخار آب))
-{TEX()} {H_2O} {TEX} +H2O
 18 18
 100 100
 0.43 0.43
 
 
 
 
 ((دی‌اکسید کربن)) ((دی‌اکسید کربن))
-{TEX()} {CO_2} {TEX} +CO2
 44 44
 -78 -78
 0.40 0.40
 
 
 
 
-((پنتان)){TEX()} {C_5H_12} {TEX} +پنتانC5H12
 72 72
 36 36
 0.34 0.34
 
 
 
 
-((گاز فلوئوروکربن|فلوئوروکربن12)){TEX()} {CCL_2F_2} {TEX} +فلوئوروکربن12CCl2F2
 121 121
 -30 -30
 0.23 0.23
 
 
 
 
-((گاز فلوئوروکربن|فلوئوروکربن11)){TEX()} {CCL_3F} {TEX} +فلوئوروکربن11CCl3F
 127 127
 24 24
 0.18 0.18
 
 
 
 
- !نمونه اسفنجهای کاربردی +!نمونه اسفنجهای کاربردی
 
 

 
 
-__جدول نمونه‌ای از اسفنجهایی که امروزه به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرند:__ +::جدول نمونه‌ای از اسفنجهایی که امروزه به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرند::
 
 
 
 
 __اسفنج__ __اسفنج__
 __نوع__ __نوع__
 __سلول__ __سلول__
-گستره چگالی {TEX()} {\frac{kg}{m_2}} {TEX} حداکثر دمای کار {TEX()} {\circC} {TEX} +گستره چگالیKg/M3حداکثر دمای کار بر درجه سانتی‌گراد
 
 
 __گرما سختها__ __گرما سختها__
 
 
 
 
 پلی اورتان پلی اورتان
 سخت سخت
 بسته بسته
 24 – 640 + 24 – 640 +
 93 – 121  93 – 121
 
 
 
 
 پلی اورتان پلی اورتان
 انعطاف پذیر انعطاف پذیر
 باز باز
 14.5 – 320  14.5 – 320
 66 – 93 66 – 93
 
 
   
 
 
 پلی ایزو سیانورات پلی ایزو سیانورات
 سخت سخت
 بسته بسته
 24 – 320 +  24 – 320 +
 149+ 149+
 
 
   
 
 
 فنولی فنولی
 سخت سخت
 باز یا بسته باز یا بسته
 5.1 – 352  5.1 – 352
 149+  149+
 
 
 
 
 اوره فرمالدئید اوره فرمالدئید
 نیمه سخت نیمه سخت
 کمی بسته  کمی بسته
 13 – 19 13 – 19
 49 49
 
 
 
 
 پلی آمید  پلی آمید
 سخت سخت
 باز یا بسته باز یا بسته
 32 – 640 32 – 640
 260 260
 
 
   
 
 
 __گرمانرم__ __گرمانرم__
 
 
 پلی استیرن پلی استیرن
 سخت سخت
 بسته بسته
 16 – 160 16 – 160
 79 79
 
 
 
 
 ((پلی اتیلن)) ((پلی اتیلن))
 نیمه سخت نیمه سخت
 بسته بسته
 21 – 800 21 – 800
 82 82
 
 
 
 
-((پلی وینیل کلرید)) +پلی وینیل کلرید
 سخت سخت
 بسته بسته
 32 – 64 32 – 64
 93 93
 
 
   
 
 
-((پلی وینیل کلرید)) +پلی وینیل کلرید
 انعطاف پذیر انعطاف پذیر
 باز یا بسته باز یا بسته
 46 – 960 46 – 960
 62 – 107 62 – 107
 
 
 
 
 ((نایلون)) ((نایلون))
 سخت سخت
 بسته بسته
 640 – 960 640 – 960
 149 149
 
 
 
 
-*__اسفنجهای گرماسخت :__ پلیمرهایی که در اثر گرما به پلیمرهای غیر قابل ((ذوب)) و انحلال ناپذیر تبدیل می‌شوند.

+*__اسفنجهای گرماسخت :__ پلیمرهایی که در اثر گرما به پلیمرهای غیر قابل ذوب و انحلال ناپذیر تبدیل می‌شوند.

 *__اسفنجها گرمانرم :__ پلیمرهایی که در اثر گرما می توانند ذوب یا نرم شوند. *__اسفنجها گرمانرم :__ پلیمرهایی که در اثر گرما می توانند ذوب یا نرم شوند.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((اسفنج پلی اورتان)) *((اسفنج پلی اورتان))
 *((اسفنج پلی استایرن)) *((اسفنج پلی استایرن))
 *((انواع اسفنج)) *((انواع اسفنج))
 *((پلی اتیلن)) *((پلی اتیلن))
-*((پلیمریایون))
*((الی))
*((سانایی گرمایی))
*((گا لئوروکن))
+*((تقسیم بندی پلیمره ا نظر خواص))
*((تقسیم‌بی ساختمانی پلیمرها))
*((نیای پلیمر))
*((شی
می پلیمر))
*((فراین لیریسیون))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [20:45 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [20:43 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [20:36 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [14:46 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 15 بهمن 1383 [14:26 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..