منو
 کاربر Online
626 کاربر online
تاریخچه ی: پلاتین

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-181Lines: 1-149
-V{maketoc}
right" style="margin-left:1em">
+left" style="margin-left:1em">
  
-right">
+left">
 
 
 
 

-
((Iridium)) - __Platinum__ - ((Gold)) +
Iridium - __Platinum__ - Gold
 
 
-
((Palladium|Pd))
__Pt__
((Darmstadtium|Ds))  
 
 
{picture file=img/daneshnameh_up/c/ce//Pt_TableImage.png}

right">((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
((Palladium|Pd))
__Pt__
((Darmstadtium|Ds))

{picture=Pt_TableImage.png}

left">جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
 ((فهرست نام عناصر |نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Platinum, Pt, 78
 ((فهرست نام عناصر |نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Platinum, Pt, 78
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((فلز انتقالی))
+گروه شیمیایی فلز انتقالی
 
 
-((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه 10|10 )), ((عنصر دوره 6|6)) , ((بلوک d|d))
+گروه, تناوب, بلوک((عنصر گروه 10|10 )), ((عنصر دوره 6|6)) , ((بلوک d|d))
 
 
-((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 21090 ((کیلو گرم بر متر مکعب|kg/m3)), 3.5
+جرم حجمی, سختی 21090 kg/m3, 3.5
 
 
-((رنگ)) سفید مایل به خاکستری
{picture file=img/daneshnameh_up/6/69//125pxPt2C78.jpg}
+رنگ سفید مایل به خاکستری
{picture=125pxPt2C78.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) 195.078 ((واحد جرم اتمی|amu))
+((جرم اتمی|وزن اتمی)) 195.078 amu
 
 
-((شعاع اتمی)) (calc.) 135 (177) ((پیکومتر|pm))
+شعاع اتمی (calc.) 135 (177) pm
 
 
-((شعاع کووالانسی)) 128 pm
+شعاع کووالانسی 128 pm
 
 
-((شعاع وندروالس)) 175 pm
+شعاع واندروالس 175 pm
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((xenon|Xe))~np~]~/np~4((اوربیتال f|f))145d96((اوربیتال s|s))1]
+ساختار الکترونی ~np~~/np~((xenon|Xe))~np~]~/np~4((اوربیتال f|f))145d96((اوربیتال s|s))1]
 
 
-((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی))2, 8, 18, 32, 17, 1
+((الکترون|-e)) بازای هر سطح انرژی2, 8, 18, 32, 17, 1
 
 
-((درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) 2, __4__ (باز)) ملایم)))
+درجه اکسیداسیون (اکسید) 2, __4__ (باز ملایم)
 
 
-((ساختار کریستالی)) مکعبی face centered
+ساختار کریستالی مکعبی face centered
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
-
((حالت ماده)) جامد ((«مغناطیسی|__)))
+
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
 
-((نقطه ذوب)) 2041.4 ((کلوین|K)) (3214.9 °((فارنهایت|F)))
+نقطه ذوب 2041.4 K (3214.9 °F)
 
 
-((نقطه جوش)) 4098 K (6917 °F)
+نقطه جوش 4098 K (6917 °F)
 
 
-((حجم مولی)) 9.09 ((scientific notation|×))10-6 ((متر مکعب بر مول|m3/mol))
+حجم مولی 9.09 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
 
 
-((گرمای تبخیر)) 510 ((کیلوژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای تبخیر 510 ((کیلوژول بر مول|kJ/mol))
 
 
-((گرمای هم جوشی)) 19.6 kJ/mol
+گرمای همجوشی 19.6 kJ/mol
 
 
 ((فشار بخار)) 0.0312 ((پاسکال|Pa)) at 2045 K
 ((فشار بخار)) 0.0312 ((پاسکال|Pa)) at 2045 K
 
 
-((سرعت صوت)) 2680 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 293.15 K
+سرعت صوت 2680 m/s at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
 ((الکترونگاتیویته)) 2.28 ((«درجه پائولینگ)))
 ((الکترونگاتیویته)) 2.28 ((«درجه پائولینگ)))
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) 130 ((ژول بر کیلوگرم کلوین|J/«kg*K)))
+ظرفیت گرمایی ویژه 130 J/kg*K
 
 
-((رسانائی الکتریکی)) 09.66 106/m ((اهم))
+رسانائی الکتریکی 09.66 106/m ((اهم))
 
 
-((رسانائی گرمایی)) 71.6 ((وات بر متر کلوین|W/«m*K)))
+رسانائی گرمایی 71.6 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 870 kJ/mol
+1st پتانسیل یونیزاسیون 870 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1791 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 1791 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
 ((ایزوتوپ|ایزو))((وفور طبیعی))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 ((ایزوتوپ|ایزو))((وفور طبیعی))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((انرژی فروپاشی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 
 
 190Pt0.01%6.5 E11 ((سال|y)) ((فروپاشی آلفا|α))3.249((osmium|186Os))
 190Pt0.01%6.5 E11 ((سال|y)) ((فروپاشی آلفا|α))3.249((osmium|186Os))
 
 
-192Pt0.79%Os با114 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار|پایدار)) است
+192Pt0.79%Os با114 ((نوترون)) پایدار است
 
 
 193Pt((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))50 y((انتشار الکترون|ε))0.057((iridium|193Ir))
 193Pt((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))50 y((انتشار الکترون|ε))0.057((iridium|193Ir))
 
 
 194Pt32.9%Ir با 116 نوترون پایدار است
 194Pt32.9%Ir با 116 نوترون پایدار است
 
 
 195Pt33.8%Ir با 117 نوترون پایدار است
 195Pt33.8%Ir با 117 نوترون پایدار است
 
 
 196Pt25.3%Ir با 118 نوترون پایدار است
 196Pt25.3%Ir با 118 نوترون پایدار است
 
 
 198Pt7.2%Ir با 120 نوترون پایدار است
 198Pt7.2%Ir با 120 نوترون پایدار است
 
 
 
 
 
 
- واحدهای ((SI))& ((دما و فشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد. + واحدهای SI))& STP)) استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
-__پلاتین__ یکی از ((عناصر شیمیایی)) ((جدول تناوبی)) است که علامت آن __Pt__ بوده و ((عدد اتمی)) آن 78 میباشد. پلاتین یک ((فلز انتقالی)) خاکستری مایل به سفید که هادی جریان الکتریسیته بوده و قابل انعطاف , سنگین و بسیار با ارزش است بوده و در مقابل خورده شدن و اکسیداسیون مقاوم بوده و در برخی از معادن ((مس)) و ((نیکل)) یافت میشود. از پلاتین در ((جواهرات)) , تجهیزات آزمایشگاهی, اتصالات الکتریکی, دندان پزشکی, و دستگاه ضد ((آلودگی)) در ((اتومبیل)) استفاده میشود. +!اطلاعات اولیه
__پلاتین__ ، یکی از عناصر شیمیایی ((جدول تناوبی)) است که علامت آن __Pt__ بوده و ((عدد اتمی)) آن 78 مباشد. پلاتین یک فلز انتقالی خاکستری مایل به سفید که هادی جریان الکتریسیته بوده ، قابل انعطاف ، سنگین و بسیار باارزش است بوده و در مقابل خورده شدن و اکسیداسیون مقاوم بوده و در برخی از معادن ((مس)) و ((نیکل)) یافت مشود. از پلاتین در جواهرات , تجهیزات آزمایشگاهی ، اتصالات الکتریکی ، دندانپزشکی و دستگاه ضد آلودگی در اتومبیل استفاده مشود.
!تاریخچه
__پلاتین__ از واژه اسپانیولی __Platina__ که به معنی __نقره کوچک__ می‌باشد، گرفته شده است. سالهای زیادی است که پلاتین طبیعی و پلاتین غنی شده آلیاژی شناخته شده است. این فلز توسط سرخپوستهای کلمبیایی استفاده می‌شده است و اولین مرجع اروپایی به پلاتین در سال 1557 در نوشته‌های انسان‌شناس ایتالیایی "__ Julius Caesar Scaliger__" دیده می‌شود که از آن ، به‌عنوان یک فلز اسرار آمیز که از معادن آمریکای مرکزی بین Darién ( پاناما ) و مکزیک استخراج شده و نیز گفته شده است: "تا کنون حتی با هنرهای اسپانیایی ها هم غیر قابل ذوب است."
-! خصوصیات قابل توجه  
-این ((فلز)) در هنگامی که خالص باشد بسیار زیبا و به رنگ نقره ای مایل به سفید بوده و هادی جریان الکتریسیته و نرم و قابل انعطاف میباشد. این فلز در برابر ((خوردگی)) مقام است. ویژگیهای ((کاتالیزور|کاتالیزوری)) فلزات گروه ششم از ((خانواده پلاتین)) بسیار برجسته و مهم میباشد. ((«هیدروژن)) و ((اکسیژن)) در مجاورت پلاتین منفجر میشوند) دوام بالا و خاصیت ضد تیرگی پلاتین دلیل استفاده از این فلز در ساخت ((جواهرات)) ظریف و زیبا میباشد.  
-دیگر ویژگیهای ممتاز این فلز پایداری در برابر واکنشهای شیمیایی و دماهای بالا و خاصیت پایدار الکتریکی میباشد. از تمامی این ویژگیها در صنعت استفاده میشود. پلاتین در مجوارت با هوا در هیچ درجه ای ((اکسید شدن|اکسید)) نمیشود اما توسط ((سیانید|سیانیدها)) ((هالوژن|هالوژنها)) ، ((گوگرد)) و ((باز|بازهای)) قوی خورده میشود. این فلز در ((هیدروکلریک)) و ((اسید نیتریک)) حل نمیشود ولی به راحتی در محلول ((تیزاب سلطانی)) حل می شود ((«اسید کلروپلاتینیک)) را به وجود می آورد). ((حالت اکسیداسیون|حالتهای اکسیداسیون)) پلاتین +2,+3 و +4 میباشند. 
-! کاربردها  
-از پلاتین در ((جواهرات)), سیم, ساخت ظروف با تحمل حرارتی بالا برای مصارف شمیایی و کوره های برقی حرارت بالا استفاده میشود. همچنین از پلاتین خوب جدا شده برای کاتالیزور استفاده می شود. برای مثال در ((مبدلهای کاتالیزوری)) ((خودرو|خودروها)) و فرایندهای صنعتی مختلف ،مانند ساخت ((اسید سولفوریک)) استفاده میشود.  
-مصارف دیگر عبارتند از: 
-*این فلز میتواند مقدار زیادی از گاز ((هیدروژن)) را جذب کرده و هنگامی که حرارت داده میشود آزاد کند. و از این جهت به عنوان منبع ذخیره گاز در ((وساپل نقلیه)) ((سلول سوختی)) مطالعه می شود.  
-*صنایع شمیایی از مقدار قابل توجهی پلاتین یا ((آلیاژ)) پلاتین- رادیوم به عنوان کاتالیزور و به شکل توری ریز بافت برای کاتالیز کردن اکیسیداسیون انتخابی آمونیاک برای تهیه ((اکسید نیتریک)) که ماده خام برای ((کود|کودها)) و ((مواد منفجره)) میباشد، و اسید نیتریک استفاده میکنند.  
-*پلاتینهای کاتالیزوری در تصفیه ((نفت خام)) و به سازی فرایند تولید بنزین اکتان بالا، و همچنین ترکیبات معطر در صنعت پتروشیمی کاربرد دارند.  
-*((ضریب انبساط)) این فلز برابر با ((شیشه|شیشه های)) Soda-Lime-Silica بوده و در ساخت ((الکترود|الکترودهای)) آب بندی شده در سیستمهای شیشه ای کاربرد دارد.  
-*آلیاژ پلاتین و ((کبالت)) خاصیت مغناطیسی عالی دارد. آلیاژی که از 76% پلاتین و 23% کبالت تشکیل شده باشد از نظر مغناطیسی بسیار قوی میباشد.  
-*آلیاژ 10/90 پلاتین/((اوسمیوم)) برای ساخت ((ضربان ساز قلب)) ، ((دریچه جایگزین|دریچه های جایگزین)) و سایر ((کاشه جراحی|کاشه های جراحی)) استفاده میشود.  
-*این فلز در پوشش کلاهکهای دماغه ((موشک|موشکها)) و نازل سوخت ((موتور جت)) و دیگر وسایلی که میبایست با ضریب اطمینان بالایی در حرارتهای بالا و در تناوبهای زمان طولانی کار کنند ،کاربرد دارد. 
-*سیمهای پلاتینی وقتی در معرض ((متیل الکل)) قرار میگیرند با رنگ قرمز تیره میدرخشند. درست همانند کاتالیزوری که الکل را به ((فرمالدئید)) تبدیل میکند. این پدیده به صورت تجاری در ساخت فندک ((سیگار)) و دست گرم کنها استفاده میشود.  
-*Cis-platin با فرمول [Pt((chlorine|Cl))2((«nitrogen|N))((hydrogen|H))3)2] دارویی است که در درمان انواع خاصی از ((سرطان)) ها که شامل ((سرطان خون)) (Lukemia) و ((سرطان بیضه)) میشود کاربرد دارد. 
-! تاریخچه  
-پلاتین از واژه ((زبان اسپانیاپی|اسپانیولی)) ''Platina'' که به معنی "نقره کوچک" میباشد گرفته شده است.  
-سالهای زیادی است که پلاتین طبیعی و پلاتین غنی شده آلیاژی شناخته شده است. این فلز توسط سرخپوستهای کلمبیایی استفاده میشده است و اولین مرجع اروپایی به پلاتین در سال 1557 در نوشته های انسان شناس ایتالیایی ((Julius Caesar Scaliger)) دیده میشود ،که از آن به عنوان یک فلز اسرار آمیز که از معادن آمریکای مرکزی بین Darién ( ((پاناما))) و مکزیک استخراج شده و نیز گفته "تا کنون حتی با هنرهای اسپانیایی ها هم غیر قابل ذوب است". 
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/4/45//75pxPlatinum_symbol.png} +{picture=75pxPlatinum_symbol.png}
  
 
 
 
 
-
اسپانیائیها این فلز را وقتی اولین با وارد اسپانیا شدند "platina" نامیدند. آنها به چشم یک ناخالصی در ((نقره))ای که استخراج میکردند نگاه می کردند ،و اغلب از آن صرف نظر می کردند. /> />پلاتین توسط ((Antonio De Ulloa)) ستاره شناس و ((Don Jorge Juan y Santacilia)) ،کشف شد. هر دوی آنها توسط پادشاه ((فیلیپ پنجم)) برای پیوستن به یک ماموریت جغرافیائی در ((پرو)) که از 1735 تا 1745 طول کشید دعوت شدند. در میان چیزهای دیگر در کلمبیا اولوا ''Platina del pinto'' را مشاهده کرد، که فلزی بی استفاده بود که به همراه ((طلا)) در ((New Granada )) (کلمبیا))) پیدا شده بود. /> />((privateer))های انگلیسی کشتی اولوا را در سفر بازگشت توقیف کردند. اگر چه در انگلستان با او خوش رفتاری شد ،و حتی در انجمن سلطنتی عضو شد،تا سال 1748 از انتشار یافته هایش در مورد فلز ناشناخته منع شد. قبل از آن در سال 1741 ،((Charles Wood)) مسقلا این عنصر را جدا کرده بود. /> />پلاتین در حال حاضر با ارزشتر و گرانتر از ((طلا)) میباشد و از این جهت جایزه های پلاتینی بهتر از جایزه های طلایی میباشند. قیمت پلاتین بسته به فراوانیش تغییر می کند ولی معمولا 8 برابر طلا ارزش دارد. />
برای مدتهای طولانی تعریف استاندارد متر بر اساس فاصله بین دو علامت که بر و شمش پلاتین-ایریدیوم بود که در سور( ((Sevres)) )نگهداری می شد تعیین شده بود. از این فلز همچنین در تعریف ((Standard Hydrogen Electrode)) نیز استفاده میشود.

! پیدایش

پلاتین معمولا به حالت خالص و یا در ((سنگ معدن)) ((اسپریلیت)) (آرسنید پلاتین Pt((As))2 ) که بزرگترین منبع این فلز است یافت میشود. آلیاژ طبیعی پلاتین و ایریدیوم ((Platiniridium)) بوده که در ((Cooprite)) ((معدنی)) (سولفید پلاتین، Pt ((S))) یافت میشود.
+اسپانیائها این فلز را وقتی اولین بار وارد اسپانیا شدند __Platina__ نامیدند. آنها به آن ، به چشم یک ناخالصی در نقره ای که استخراج مکردند نگاه میکردند و اغلب از آن صرف نظر میکردند.

پلاتین توسط "__Antonio De Ulloa__" ستاره شناس و "__Don Jorge Juan y Santacilia__" کشف شد. هر دوی آنها توسط __پادشاه فیلیپ پنجم__ برای پیوستن به یک ماموریت جغرافیائی در __پرو__ که از 1735 تا 1745 طول کشید، دعوت شدند. در میان چیزهای دیگر در کلمبیا __اولوا__ ، Platina del pinto را مشاهده کرد که فلزی بیاستفاده بود که به همراه ((طلا)) در New Granada (کلمبیا) پیدا شده بود.

privateerهای انگلیسی کشتی اولوا را در سفر بازگشت توقیف کردند. اگر چه در انگلستان با او خوش رفتاری شد و حتی در انجمن سلطنتی عضو شد، تا سال 1748 از انتشار یافتههایش در مورد فلز ناشناخته منع شد. قبل از آن در سال 1741 ، "__Charles Wood__" مسقلا این عنصر را جدا کرده بود.

پلاتین در حال حاضر با ارزشتر و گرانتر از طلا مباشد و از این جهت جایزههای پلاتینی بهتر از جایزههای طلایی مباشند. قیمت پلاتین بسته به فراوانیش تغییر میکند، ولی معمولا 8 برابر طلا ارزش دارد. برای مدتهای طولانی تعریف استاندارد متر بر اساس فاصله بین دو علامت بر وی شمش پلاتین-ایریدیوم بود که در __سور__ ( Sevres )نگهداری میشد، تعیین شده بود. از این فلز همچنین در تعریف "__Standard Hydrogen Electrode__" نیز استفاده مشود.
!پیدایش
پلاتین معمولا به حالت خالص و یا در سنگ معدن اسپریلیت ( آرسنید پلاتین PtAs2 ) که بزرگترین منبع این فلز است، یافت مشود. آلیاژ طبیعی پلاتین و ایریدیوم Platiniridium بوده که در Cooprite معدنی ( سولفید پلاتین، Pt S ) یافت مشود.
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/f/f2//180pxPlatinumOreUSGOV.jpg} +{picture=180pxPlatinumOreUSGOV.jpg}
  
 
 
 
 
-
این فلز معمولا با مقدار کمی از دیگر فلزات ((خانواده پلاتین)) که در مواد ((آبرفتی)) در کلمبیا ، ((اونتاریو)) و ((کوه های اوا)) و در ری ا ایالتهای ربی ((ایالات متده|مریکا)) یافت میشوند همراه است.

پلاتین ا ظر اتصادی به عنوان ول بی راوری نگ مدن ((ی)) تولید ی شود. جم عیم سنگ مد فروری ده نیکل ، نانگر این است که ، پلاتین تنها 2 در میلیون از این سنگ مدن می باد. />
! ایوتوپها

پلاتین طبیعی از 5 ((ایزوتوپ)) پایدار و یک رادیوایزوتوپ Pt-190 ،که ((نیمه عمر)) بسیار طولانی 6 میلیارد سال را دارد تشکیل شده است. ایزوتوپهای رادیواکتیوی زیاد دیگری نیز برای این عنصر وجود دارند که پایدار ترین آنها Pt-193 بوده که نیمه عمر آن 50 سال میباشد.

! هشدارها

این فلز به دلیل طبیعت غیر واکنشی خود برای سلامتی مساله ساز نیست با این حال تمام ترکیبات پلاتین به شدت ((سمی)) هستند.
+این فلز معمولا با مقدار کمی از دیگر فلزات خانواده پلاتین که در مواد آبرفتی در کلمبیا ، اونتاریو و کوه‌های اورال و در برخی از ایالتهای غربی آمریکا یافت می‌شوند، همراه است.

پلاتین از نظر اقتصادی به‌عنوان محصول جانبی فراوری سنگ معدن ((نیکل
)) تولید می‌شود. حجم عظیم سنگ معدن فرآوری شده نیکل ، نشانگر این است که پلاتین تنها 2 در میلیون از این سنگ معدن می‌باشد.
!خصوص
یات قبل توجه
ا
ن ((فلزات|فلز)) در هنگامی که خالص باشد، بسیار زیبا و به رنگ نقره‌ای مایل به سفید بوده ، هادی جریان الکتریسیته و نرم و قابل انعطاف می‌باشد. این فلز در برابر ((خوردگی فلزات|خوردگی)) مقام است. ویژگیهای ((کاتالیزور|کاتالیزوری)) فلزات گروه ششم از خانواده پلاتین بسیار برجسته و مهم می‌اشد. ( تجه داشته باشید که ((هیدروژن)) و ((اکسیژن)) در ماور پلاتین منفجر می‌شوند). دوام الا و خاصیت ضد تیرگی پلاتین دلیل استفاده از این فل در ساخت جواهرات ظریف و زیبا می‌باشد.

دیگر ویژگی‌های ممتاز این فلز ، پایداری در برابر
((واکنش شیمیایی|واکنشهای شیمیایی)) و دماهای بالا و خاصیت پایدار الکتریکی می‌باشد. از تممی ین ویژی‌ه در صنعت استفاده می‌شود. پلاتین در مجوارت با هوا در هیچ درجه ای اکسید نمی‌شود، اما توسط سیانیدها ، ((هالوژنها)) ، ((گوگرد)) و ((باز|بازهای)) قوی خورده می‌شود. این فلز در اسید هیدروکلریک و اسید نیتریک حل نمشود، ولی به‌راحتی در محلول تیزاب سلطانی حل می‌شود ( اسید کلروپلاتینیک را به وجود می‌آورد ). حالتهای اکسیداسیون پلاتین +2،+3 و +4 می‌باشند.
!کاربردها
،از پلاتین در جواهات ، سی ، ساخت ظروف با تحل حرارتی بالا برای مصارف شمیایی و کوره‌های برقی حرارت بالا استفاده می‌شود.


*از پلاتین خوب جدا شده
به عنوان کاتایو استفاده می‌شود. برای مثال بدلهای کاتایزوری خودروها و فرایندهای نعتی مختلف مانند ساخت ((اسید سولفوری)) استفاه می‌ود.


*ای
ن فلز می‌تواند مقدار زیادی از گاز ((یدرو)) را جذب کرده ، هنگامی که حرارت داده می‌شود، آن را آزاد کند. از این جهت به‌عنوان منبع ذخیره گاز در وسایل نقلیه و در سول سوختی مطالعه می‌شود.


*
نایع شمیایی از مقدار قابل توجهی پلاتین یا آلیاژ پلاتین- رادیوم به‌عنون کاتالیزور و به شکل توری ریزبافت برای کاتالیز کردن اکیسیداسیون انتخابی آمونیاک برای تهیه اکسید نیتری که ماه خام رای کودا و مواد منفجره می‌اشد و اسید نیتریک ستفاده می‌کنند.


*پلات
ین‌های کاتالیزوری ر تصفه ((نف خام)) و بهسازی فرایند تولید بنزین اتان بالا و همچنین ترکیبات معطر ر صنعت پتروشیمی کاربرد دارند.


*ضر
یب انبساط این فلز برابر با شیشه‌های __Soda-Lime-Silica__ بوده و در ساخت الکترودهای ب‌بند شده در سیستمهای شیشه‌ای کاربرد دارد.


*آلیاژ
پلاتین و ((کبالت)) ، خاصیت مغناطیسی عالی دارد. آلیاژی که از 76% پلاتین و 23% کبالت تشکیل شده باشد، از نظر مغناطیسی بسیار قوی می‌باشد.


لیاژ 10/90 پلاتین/اوسمیوم برای ساخت ضربان ساز قلب ، دریچه‌های جایگزین و سایر کاشه‌های جراحی استفاده می‌شود.


*ای
ن فلز در پوشش لاهکهای ماغه موکها و نازل سوخت موتور جت و دیگر وسایلی که می‌بایست با ضریب اطمینان بالایی در حرارتهای بالا و در تناوبهای زمان طولانی کار کنند، کاربرد داد.>>
*سیمهای پلاتینی وقتی در معرض متیل الکل قرار می‌گیرند، با رنگ قرمز تیره می‌درخشند، درست همانند کاتالیزوری که الکل را به ((فرمالدئید)) تبدیل می‌کند. این پدیده به‌صورت تجاری در ساخت فندک سیگار و دست‌گرم‌کنها استفاده می‌شود.


*Cis-platin با فرمول PtCl2(NH3)2 ، دارویی است که در درمان انواع خاصی از سرطان‌ها که شامل سرطان خون (Lukemia) و سرطان بیضه می‌شود، کاربرد دارد.
!ایزوتوپها

پلاتین طبیعی از 5 ایزوتوپ پایدار و یک رادیوایزوتوپ Pt-190 که ((نیم عمر)) بسیار طولانی 6 میلیارد سال را دارد تشکیل شده است. ایزوتوپهای رادیواکتیوی زیاد دیگری نیز برای این عنصر وجود دارند که پایدار ترین آنها Pt-193 بوده که نیمه عمر آن 50 سال مباشد.
!هشدارها
این فلز بدلیل طبیعت غیر واکنشی خود برای سلامتی مساله ساز نیست، با این حال تمام ترکیبات پلاتین بهشدت سمی هستند.
 !منبع !منبع
-*[http://periodic.lanl.gov/elements/78.html|Los|Alamos National Laboratory - Platinum]
+*[http://periodic.lanl.gov/elements/78.html|Los|Alamos|National Laboratory - Platinum]
 !اتصالات خارجی !اتصالات خارجی
 *[http://www.vanderkrogt.net/elements/elem/pt.html A balanced historical account of the sequence of discoveries of platinum; illustrated.] *[http://www.vanderkrogt.net/elements/elem/pt.html A balanced historical account of the sequence of discoveries of platinum; illustrated.]
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Pt/index.html WebElements.com - Platinum] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Pt/index.html WebElements.com - Platinum]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Pt.html EnvironmentalChemistry.com - Platinum] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Pt.html EnvironmentalChemistry.com - Platinum]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 16 مهر 1385 [12:39 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 یکشنبه 16 مهر 1385 [12:39 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 01 مرداد 1384 [07:00 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [12:41 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 آبان 1383 [09:38 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..