منو
 صفحه های تصادفی
نقش اسلام درتکوین و پیروزى‏انقلاب ایران
بنی قریظه
ادیان الهی به عنوان یک مکتب روانشناسی
بمب هسته‌ای
فرخان
ردیف کار غلات دانه ریز
طویل شدن زنجیره ها در دو جهت
آتشفشان تفتان
محبت مادر به حسنین
درس رسم فنی تخصصی
 کاربر Online
426 کاربر online
تاریخچه ی: پسران تیمور

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-30Lines: 1-46
 V{maketoc} V{maketoc}
 !پسران امیر تیمور !پسران امیر تیمور
  « 872-794 ق / 1468-1392 م»  « 872-794 ق / 1468-1392 م»
-تیمور چهار پسر به نامهاى: «((غیاث الدین جهانگیر))»، «معزالدین عمر شیخ»، «جلال الدین میرانشاه»، و «معین الدین شاهرخ» داشت که از میان آنان؛ دو تن در زمان حیات تیمور دار فانى را وداع گفتند، فرزند دیگرش میرانشاه نیمه دیوانه و واپسین پسرش شاهرخ، پس از یک درگیرى طولانى، جانشین قلمرو ((تیموریان)) شد به طورى که دوره‏اى از اعتلاى هنر ایران را پایه گذاشت. +تیمور چهار پسر به نامهاى: «((غیاث الدین جهانگیر))»، «معزالدین عمر شیخ»، «جلال الدین میرانشاه»، و «معین الدین شاهرخ» داشت که از میان آنان؛ دو تن در زمان حیات تیمور دار فانى را وداع گفتند، فرزند دیگرش میرانشاه نیمه دیوانه و واپسین پسرش ((شاهرخ تیمورى |شاهرخ))، پس از یک درگیرى طولانى، جانشین قلمرو ((تیموریان)) شد به طورى که دوره‏اى از اعتلاى هنر ایران را پایه گذاشت.
 !عمر شیخ پسر تیمور !عمر شیخ پسر تیمور
  «796 - 794 ق / 1394 - 1393 م»  «796 - 794 ق / 1394 - 1393 م»
-عمر شیخ یکى از ((پسران تیمور)) بود که همواره همراه پدر در جنگ حضور داشت. وى در پایان یورش سه ساله، در دفع شورش خوارزم کوششهاى فراوانى نمود، اما چون اوضاع ماوراءالنهر نامساعد گزارش شده بود، به همین خاطر براى آرام کردن اوضاع به آن دیار رفت. +عمر شیخ یکى از پسران ((تیمور لنگ |تیمور)) بود که همواره همراه پدر در جنگ حضور داشت. وى در پایان یورش سه ساله، در دفع شورش ((خوارزم)) کوششهاى فراوانى نمود، اما چون اوضاع ((ماوراءالنهر)) نامساعد گزارش شده بود، به همین خاطر براى آرام کردن اوضاع به آن دیار رفت.
-در یورش پنج ساله تیمور که منجر به فتح فارس و کشته شدن شاهزادگان ((آل مظفر)) شد «رجب 595 ق / مه 1393 م»، تیمور فارس را به پسر خود عمر شیخ واگذار کرد و خود از آن جا عازم ((بغداد)) شد. +در یورش پنج ساله تیمور که منجر به فتح ((استان فارس |فارس)) و کشته شدن شاهزادگان ((آل مظفر)) شد «رجب 595 ق / مه 1393 م»، تیمور فارس را به پسر خود عمر شیخ واگذار کرد و خود از آن جا عازم ((بغداد)) شد.
-عمر شیخ هنگام اقامت تیمور در بغداد که به منظور تقویت سپاه و تدارک اسباب حمله به ((مصر)) و شام بود، از فارس به دیدار پدرش آمد، اما در نزدیکى بغداد به وسیله یاغیان محلى کشته شد «ربیع الاول 796 ق / ژانویه 1394 م». که این واقعه به شدت موجب تألم و تأثر تیمور شد. به همین خاطر او پس از قتل عمر شیخ، حکومت فارس را به نوه‏اش، پیر محمد جهانگیر واگذاشت. +__مرگ عمر شیخ :__
عمر شیخ هنگام اقامت تیمور در بغداد که به منظور تقویت سپاه و تدارک اسباب حمله به ((مصر)) و ((شام))( یا همان سوریه و لبنان فعلی ) بود، از فارس به دیدار پدرش آمد، اما در نزدیکى بغداد به وسیله یاغیان محلى کشته شد «ربیع الاول 796 ق / ژانویه 1394 م». که این واقعه به شدت موجب تألم و تأثر تیمور شد. به همین خاطر او پس از قتل عمر شیخ، حکومت فارس را به نوه‏اش، ((نوادگان تیمور |پیر محمد جهانگیر)) واگذاشت.
 !غیاث الدین جهانگیر !غیاث الدین جهانگیر
 وفات 799 ق / 1377 م وفات 799 ق / 1377 م
-تیمور از 9 زوجه خود، صاحب فرزندان متعددى با نوادگان بسیار شد که از میان پسرانش ((غیاث الدین جهانگیر))، فرزند ارشدش بود. وى در اوایل سلطنت تیمور و به سال 799 ق / 1377 م درگذشت. +تیمور از 9 زوجه خود، صاحب فرزندان متعددى با نوادگان بسیار شد که از میان پسرانش غیاث الدین جهانگیر ، فرزند ارشدش بود. وى در اوایل سلطنت تیمور و به سال 799 ق / 1377 م درگذشت.
 +تیمور هنگام مرگ ، فرزند این پسرش را یعنی ((نوادگان تیمور |پیر محمد جهانگیر)) به جانشینی خود برگزید .
 !جلال الدین میرانشاه تیمورى !جلال الدین میرانشاه تیمورى
  « 810- 799 ق / 1408-1396 م  « 810- 799 ق / 1408-1396 م
-تیمور در پایان یورش پنج ساله خود و به هنگام بازگشت به ((سمرقند))، آذربایجان و ولایات غربى ایران را به پسرش جلال الدین میرانشاه سپرد. ولى چنى در پایان لکرک ((هن)) هایى از آذربایجان ((تیمور ))رسید ک کى فگ وع و ااه ااات د ایرا بود. سرش میرانشاه که حکومت آذربایجان ه او وگذار شده بود به سبب آسیبى که از پیاد سقوط ا اسب به مغزش ارد آمد، د پریشانى واس شد. بعد از این حاثه، میرانه به کاراى بى رویه‏اى زد که با این اعمال خود ااره حکومت را دچار مشک ختلال نمو. به طورى که در آن آشتگى و پریشان الى، بخش عمده‏اى عاید خزانه را تلف و ده‏اى از بزران شر را به تل رساند. همچنن برى از نیه را نی ویران مو. او ى به تحیک خالفان، قبر ((خواه شیدادی ضل الله)) ا بش کد و با او ا در قبرستان یهویان ن کرد. +تیمور در پایان یورش پنج ساله خود و به هنگام بازگشت به ((سمرقند))، آذربایجان و ولایات غربى ایران را به پسرش جلال الدین میرانشاه سپرد. />*ایجان ر ان مل ان های ((آذربایجان ری)) ((ی ی)) و ((اتا ایل |ادی)) و مچنین ((آذربایجان |مهوی ذربایا )) و ((امنان |مهوی امنا )) و های ا ((ترکی ))لی نی بود . />لى چنى بعد ایان لکرش به ((ند)) خبرهیى از ربایان ب تیمو سی که حک ا ش اضا دا شاات در ایان د.
-با این حال میرانشاه به مجرد آگاهى از حرکت تیمور، بر سبیل پوزش به اردوى پدر آمد. به این ترتیب تیمور او را از حکومت معزول کرد و پسرش(( میرزا ابابکر ))را به جاى او به امارت برگزید. از طرفى عده‏اى از مصاحبانش هم که در این جریانات مهم به تشویق و الزام او در این اقدامات شده بودند به خصوص که برخى از آنان از جمله علماء و موسیقى دانان عصر محسوب مى‏شدند، به اتهام دخالت در این بى رسمیها به امر تیمور، توقیف و بلافاصله تسلیم دارِ مجازات شدند.
پس از مرگ تیمور، نواحى غربى(( ایران ))از(( آذربایجان ))تا ((گرجستان)) که جزو قلمرو میرانشاه محسوب مى‏شد، همچنان تحت نظارت پسرانش میرزا ابابکر و امیر زاده محمد عمر، اداره مى‏شد ولى این نواحى به علت اختلال میرانشاه و اختلاف فرزندانش، همچنان دستخوش آشفتگى و پریشانى بود. چون امیر زاده محمد عمر، برادر خود میرزا ابابکر را دستگیر کرد و در سلطانیه به زندان انداخت، این عمل باعث ترس و هراس میرانشاه از او شد به همین خاطر به خراسان پناه برد و بر خلاف میل باطنى‏اش نسبت به شاهرخ تیمورى از در طاعت و انقیاد درآمد «808 ق / 1405 م». تا این که چندى بعد به اصرار و الزام میرزا ابابکر به آذربایجان برگشت و سرانجام در جنگى که بین او و ((قرا یوسف ترکمان ))رخ داد، به قتل رسید «ذى القعده 810 ق / آوریل 1408 م»
+__اختلال حواس میرانشاه :__
پسرش میرانشاه که حکومت آذربایجان به او واگذار شده بود به سبب آسیبى که از پیشامد سقوط از اسب به مغزش وارد آمد، دچار پریشانى حواس شد.
بعد از این حادثه، میرانشاه به کارهاى بى رویه‏اى دست زد که با این اعمال خود، اداره حکومت را دچار مشکل و اختلال نمود. به طورى که در آن آشفتگى و پریشان حالى، بخش عمده‏اى از عواید خزانه را تلف و عده‏اى از بزرگان شهر را به قتل رساند.
همچنین برخى از ابنیه را نیز ویران نمود. او حتى به تحریک مخالفان، قبر ((خواجه رشیدالدین فضل الله)) را نبش کرد و باقى جسد او را در قبرستان یهودیان دفن کرد.

با این حال میرانشاه به مجرد آگاهى از حرکت تیمور، بر سبیل پوزش به اردوى پدر آمد. به این ترتیب تیمور او را از حکومت معزول کرد و پسر میرانشاه یعنی (( نوادگان تیمور |میرزا ابابکر ))را به جاى او به امارت برگزید.
از طرفى عده‏اى از مصاحبانش هم که در این جریانات مهم به تشویق و الزام او در این اقدامات شده بودند به خصوص که برخى از آنان از جمله علماء و موسیقى دانان عصر محسوب مى‏شدند، به اتهام دخالت در این بى رسمیها به امر تیمور، توقیف و بلافاصله تسلیم دارِ مجازات شدند.

__میرانشاه بعد از مرگ تیمور: __

پس از مرگ تیمور، نواحى غربى(( ایران ))از آذربایجان ( به توضیح بالا توجه بفرمائید ) تا ((گرجستان)) که جزو قلمرو میرانشاه محسوب مى‏شد، همچنان تحت نظارت پسرانش میرزا ابابکر و امیر زاده محمد عمر، اداره مى‏شد . />
این نواحى به علت اختلال میرانشاه و اختلاف فرزندانش، همچنان دستخوش آشفتگى و پریشانى بود. چون ((نوادگان تیمور |امیر زاده محمد عمر))، برادر خود میرزا ابابکر را دستگیر کرد و در سلطانیه به زندان انداخت، این عمل باعث ترس و هراس میرانشاه از او شد به همین خاطر به خراسان پناه برد و بر خلاف میل باطنى‏اش نسبت به شاهرخ تیمورى از در طاعت و انقیاد درآمد «808 ق / 1405 م».

تا این که چندى بعد به اصرار و الزام میرزا ابابکر به آذربایجان برگشت و سرانجام در جنگى که بین او و ((قرا یوسف ترکمان ))رخ داد، به قتل رسید «ذى القعده 810 ق / آوریل 1408 م»

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [12:24 ]   6   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [12:22 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [12:18 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [12:16 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 12 بهمن 1384 [12:05 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 31 فروردین 1384 [07:43 ]   1   نغمه آذربویه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..