/> />
/>
    
 منو
 کاربر Online
496 کاربر online
تاریخچه ی: پسته «داروئی»

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-38Lines: 1-64
 !کلیات گیاه شناسی !کلیات گیاه شناسی
-
پسته درخت دوپیه ای است ک ارتاع ن به دود پن تر می سد ال ورو در ایرن فان می ری . برگی درخت پسته او و رکب ا 2 ی 3 رچه نوک تی ا یک رگچ اهای ات ورن ز روش می باشد . گلهای ن وشه ی است گ ن ن ا گلگ ا .

!
رکیبات شیمییی /> />سته دارای مواد ایی فانی س براین برای یت بیمن و اخاص عی مناب است .ر د رم م پسته موا ی موود ت :

5/2 ر پوتی 20 رم مواد چرب 54 گم مواد نشاست ای 15 گم کلیم 130 میلی ر ففر 500 میی گر ن 7/5 میلی گر تاسیم 950 میی گم ویامی 230 واحد یامین ب 1 0/7 میل گرم ویمین ب 3 1/5 میلی گرم

__خواص داروئی:__ خواص مغز پسته مغز پسته از نظر طب قدیم ایران گرم و خشک است .

#
مغز پسته بعلت داشتن آهن خون ساز است و آنهائیکه مبتلا به کم خونی هستند باید حتما روزانه مقداری پسته بخورند .
#خوردن پسته نیروی جنسی را تقویت می کند .
#مغز و ذهن را تقویت می کند .
#برای آرامش قلب و آرام کردن اعصاب مفید است .
#برای باز کردن مجاری کبد مصرف پسته توصیه می شود .
#پسته معده را تقویت می کند .
#برای تسکین سرفه مفید است .
#اسهال معمولی و اسهال خونی را درمان می کند .
#جوشانده پوست درخت پسته برای برطرف کردن خارش اعضای تناسلی زنان مفید است .
#جوشانده پوست و برگ درخت پسته برای رفع درد و خارش مقعد مفید است .

__خواص پوست سبز پسته__

پوست سبز پسته تازه از نظر ب دیم ایان سرد وخشک است و رای خواص زی ی شد :
#برای ر
گرزی بکار می رود.
#بهترین دارو رای رفع بوی ید دهان است .
3جویدن آن باعث التیام زخم های داخل دهان می شود.
#برای استحکام لثه آنرا روی لثه بمالید و یا بجوید .
#دم کرده پوست سبز پسته حالت دل بهم خوردگی و استفراغ را از بین می برد.
#دم کرده آن برای رفع اسهال مفید است .
#برای رفع سکسکه پوست سبز پسته را دم کنید و یک فنجان از آنرا بنوشید .خواص پوست سفید پسته پوست سفید پسته برای بواسیر و بیرون زدن مقعد مفید است . برای درمان این بیماری باید پوست سفید پسته را در آب بجوشانید و آنرا داخل لگنی بریزید و شخصی را که این بیماری را درد برای چند دقیقه در آن بنشیند . باعث تسکین درد و تخفیف بیماری می شود .

__ر ستاد:__ ب ب ه یچی گیاان ارویی برای یماری مورد نر مراعه نمایید
مرات : سه چری یادی درد و بنابراین ری مد ناب یست و کانیه مه ی دارد اید نرا ا ردلو خورد .نا م ته ر و خک ا ورد زیاد ن باث ری بدن کیر و داه ای قرمز رن در و ی و .بای رف ری و کی اید رک ، انار ر و یا برگه ردلوی ترش مر نمود .

+((پسته|درخت پته)) گیاهی است د پای ینی گلهی ن مد ا ز یکیر و روی درت ا گره است. ((گ ذین)) درخت پسته بط کی خوشه‌ای است و ر خوشه ر که گلها ه یکیگر فره و متراکم هستن. عداد زیدتری گ مشاه میود در خوش ماده که فاصله از گلها یکیگ یاد است به همین لت ین گله وشه افن و لی تشکیل مهند.

گهای ماده رای یک دان و یک چه ند ولی کل من و داای شاه است. رگ در پسته ا 5 7 چه کیل د ست. یش رخت محوری و مودی است تا مق یشتر از دو متر ر داخ اک فرو می‌رد. ((گرد شانیلقیح)) گای ماد ویه اد اام میگی. />

/> dir align = left> />
/>{img src=img/daneshnameh_up/9/9b/pistacia1.JPG}
>>

!خواص داروئی
*مغز پسته به علت داشتن آهن خون ساز است و آنهایی که مبتلا به ((بیماری کم خونی|کم خونی)) هستند باید حتما روزانه مقداری پسته بخورند.
*خوردن پسته نیروی جنسی را تقویت میکند.
*مغز و ذهن را تقویت میکند.
*برای آرامش قلب و آرام کردن اعصاب مفید است.
*برای باز کردن مجاری کبد مصرف پسته توصیه میشود.
*پسته معده را تقویت میکند.
*برای تسکین ((سرفه)) مفید است.
*اسهال معمولی و ((اسهال خونی)) را درمان میکند.
*جوشانده پوست درخت پسته برای برطرف کردن خارش اعضای تناسلی زنان مفید است.
*جوشانده پوست و برگ درخت پسته برای رفع درد و خارش مقعد مفید است.
>
>
dir align = left>
>>
/>{img src=img/daneshnameh_up/f/fd/pistacia3.JPG} />
/>!ا پوست ز
*بهترین دارو رای رفع بوی بد دهان است.
*جویدن آن باعث التیام زخمهای داخل دهان میشود.
*برای استحکام لثه آنرا روی لثه بمالید و یا بجوید.
*دم کرده پوست سبز پسته حالت دل بهم خوردگی و استفراغ را از بین میبرد.
*دم کرده آن برای رفع اسهال مفید است.
*برای رفع سکسکه پوست سبز پسته را دم کنید و یک فنجان از آنرا بنوشید. خواص پوست سفید پسته پوست سفید پسته برای ((بواسیر)) و بیرون زدن مقعد مفید است. برای درمان این بیماری باید پوست سفید پسته را در آب بجوشانید و آنرا داخل لگنی بریزید و شخصی را که این بیماری را درد برای چند دقیقه در آن بنشیند، باعث تسکین درد و تخفیف بیماری میشود.
>
>

{img src=img/daneshnameh_up/7/73/pistacia2.JPG}

رت />مز پست چربی زیادی دارد بابرای بی ه ناسب نیست و سای ه معه ضعیف دارد باید آنرا ا زرد آلو بخورند. ضمنا مز پسته گرم و خشک است خوردن زیاد آن باعث گرمی بدن و کهیر و دانه‌های قرمز رنگ ر پوست می‌شود. برای فع گرمی و خشکی باید ((سرکه)) ، ((انار)) ترش و یا برگه زردآلوی ترش مصرف نمود.
!ماحث مرتبط با عون
>

||
((رتیشو «دارئى»))|((آقطی سیه «داروئی»))|((آوادو «داروئی»))|((اسطوخودوس «داروئی»))|((اسفاج «داروی»))|((انار «اروئی»|))((انبه «داروئی»))|((انجیر «داروی»))|((انور «داروئی»))|((باباآدم «داروئی»))
((با
بونه «بابونه»))|((بادام «داروئی»))|((بادام زمینی «اروی»))|((بادمان «دارئی»))|((باقلا «دارئی»))|((برنج «داوئی»))|((بلوط «دارئی»))|((به «داروئی»))|((پسته «داروئی»))|((پرتقال «داروئی»))
((پیاز «داروئی»))|((تخم
کان «داروئی»))|((ترب و تربه «داروئی»))|((تم هندی «روئی»))|((تس «دارئی»))|((جعفری «داروئی»))|((جو «اروئی»))|((جودوسر «ارئی»))|((ای کوهی «داروئی»))|((چغندر «داروئی»)) />((اک یر «دروی»))|((ختمی «داروئی»))|((خرا «داروئی»))|((خیار «ارئی»))|((دارچین «داروئی»))|((دم ب «داری»))|((ذرت «داروئی»))|((رازیانه «ارئی»))|((روناس «داروئی»))|((خوص داویی یحان))| />((رد آلو «داروئی»))|((زردوبه «داروئی»))|((زرشک «داروئی»))|((زعفران «دروئی»))|((زنجبیل «داوی»))|((زوفا داروئی»))|((زیتون «ارئی»))|((زیره سبز «داروئی»))|((سنبل اطیب «دارئی»))|((سیب «داروئی»)) />((سیب زمینی «داروئی»))|((سیر «دارئی»))|((شاه سند وحشی «داروئی»))|((شبدر قرمز «داروئی»))|((شلغم «داروئی»))|((شنبلیله «داروئی»))|((شوی «داروئی»))|((شیرین بیا «داروی»))|((بر زرد «دارئی»))|((عدس «اروی»))
((علف هفت
بن «داروئی»))|((عناب «داروئی»))|((فنق «ارئی»))|((قاصدک «داروئی»))|((قهوه «روئی»))|((کاهو «داروئی»))|((کدو «اروئی»))|((کنجد «اروئی»))|((کشاد «اروئ»))|((گاوزبان «داروئی»)) />((گدو «داروی»))|((گریپ فروت «داروئی»))|((گزنه «داروئی»))|((گشنیز «داروئی»))|((گلابی «داروئی»))|((گوجه فنگی «داروئی»))|((لوبیا «دروئی»))|((لوبیای سویا «داروئی»))|((لیمو ترش «داروئی»))|((مرچبه «داروئی»))
((مامیرا
ن کبیر «داروئی»))|((موز «داروئی»))|((میخک «داروئی»))|((خواص دارویی نارگیل))|((نخود «داروئی»))|((نعناع «داروئی»))|((هل «داروئی»))|((هلو «داروئی»))|((هندوانه «داروئی»))|((هویج «داروئی»))
||
>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 08 دی 1385 [19:44 ]   6   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:32 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:20 ]   4   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [09:09 ]   3   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:59 ]   2   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [08:51 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..