/>
    
 منو
 صفحه های تصادفی
نضر بن کنانه
کلیسای وانک
معرف PH
تکریم قاریان نوجوان
محبت پیامبر اکرم به حسنین علیهم السلام
همجوشی هسته ای
آزمایش تولید مثل رویشی
خزه ایها
انفجار ابر نواختران
کاربر:محمد یگانه
 کاربر Online
347 کاربر online
تاریخچه ی: پسته

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-20Lines: 1-52
-V{maketoc} />
پسته (Pistacia vera از واه ((Anacardiaceae(( هی وقات در اود Pistaciaceae ) ((درخت)) کچکی ا 10 تر ارا است که داای ((برگهایی پمند)) و ((رگریز)) ی شد و بومی وب ری ((سی)) ( ب ((ایر)) ا ))ویه)) و ((فلی)) ) می .در ان ((رمیان)) یا دور یش ا نها ک پسته ا این نواحی به سای قاط ((مدیتانه)) و ای به ((کالینی)) ((استرالی)) ی ات.

گی ((ی )) پسته یک سه ود و صت ((خوشه))های فشان می کن ی گیاه دپای ت. یک یه ه می تواند 12گیه ما حاوی غز گه افانی کن. درختانی ک در ((باغستان))ها کا ده ان ممولاً ر دا هیی س می وند که برداشت میوه ها آاتر با. />
((میوه)) ن که یک ((فت)) است داری ((نه))ای یل د با مغزی به نگ بز روشن می باشد م یرویه ی دارمز ن در ((ستنی)) یینیهایی نیر ((لوا)) است ی و ن می تون ها را بصرت رخ شده و ((نمکار)) د.وقتی ای میه می د پوته شکا برداته و دای ا می . این ا با دایی ت مندی همه ا و این مو اسن ای ود دار می راینکه اگر ا اش هنگام ی درخ یستند و دای باز شد ((مها)) را ود ر یده ابا وی واهند ا.

وسته پسته بطر یی نگ قهوه ی مایل به زد است ا گی اوات در پسته های اری ب رن قرزمی باشد. در ال (()) رم بوسیه صادرکد فده می شود ا لکه هی روی پوسته ا ک نام چیدن آن ا دت بوو می آید را پنهان ازند. ام اوز بیر ته ه وسط اشین داشت می ون و پوسته هی نها بون لکه ات ل سته ا رن قز روری اد( مرموارد زیای که مصرف کندگان واتا پسته رم هسن). /> />((وته)) یا درتچه ای نون Pistacia lentiscus در نوای یترانه ا بگهی میه سب و رمنند رکیبی وجد ارد که ب درختان واقعی پسته موط هتند. از این گه ((ص)) ی ((کی)) می یرند ک ل تس بویان ((رکی)) یه ی ود. ای ماده ((یل)) ادن ((او))ها بنوا یک ((ک)) کاد دارد.ونه دیگری به نم Pistacia terebinthus که ومی کشوای رق دیرانه اس ود درد که ((ق)) ((ین))ی ولی می کند.

!بیماری ها

Botryosphaeria زنگ زی خه وه ای افشن />
اریچــــه /> />پسته دقل ا دوا ((اینه)) سگی بشی ا براه غایی را تامین کره ا. ا نر تاریی یکی از بهترین ناطی که به دا رون پسته کشت می شده است ن مکی ((ایران)) می د. اید و کله پسته یک وژه قضی ا که ا ((ارسی میانه)) وارد اگلیسی گشته و اید واژه ای امروی ( پ) هم یه اد.
+!دید کلی
بطور کلی انواع مختلف پسته را از ی شک ظاهی به و ته میوان تقسیم کرد. یکی ادای و یگری فندی. در شک ادامی طول سته از عرض یا قطر خیلی زیاتر است به قسمی که شکل کشیده باامی به پته می‌د ر صورتی ک شکل فندقی تفاوت بین ل و قر پته خیلی کم س. لوه بر این در ک امی فاصله دو ل اخی پو په ان کمتر از مین فاصله در ک ندقی ا. پسته باامی گاهی ااق مافت که نوک بایک پ کمی به شکل وک نجر خمی است این کل خجری می‌نامن.
>
>

{img src=img/daneshnameh_up/7/73/pistacia2.JPG}

!
ن صلی و ق درخت پسته />رخت سته مموی و ی ته ایانی __~~green:پیکیا ا (Pistacia vera)~~__ ه ک جنگلهای انبوه در شا قی ین یه ی‌ود میتوان گف که ا ای و په ا ایران ست. درخت سته از ای ه سایر نقط مصوصا ه ا ریای یرانه (جنوب اروپا و ال آفیقا) رته ا.
!مشخصات گیاه ناسی رخت پست
درت په گیی ست د پایه ینی گلهی نر و ماده ا یکی و روی در مز قار رفته ست. ((گ ین)) ر ست ر کی وی است و ر شه نر که گلها ب یکیگر فشرده و مرک هتند. تعداد زیادتری گ مشاده می‌شود در خوه مد ک فاله از گا یکیگر یا است و به همین این نوع گلها افان و شلی تشکی می‌ند.

گلها
ی مه دای یک مدان و یک مچه سند لی کلاله نعب و داری اخه است. بر رت ته ا 5 ا 7 برگچه تشکی شده ا. یه درخت وی موی است و ا عمق بیشتر از د م در داخل ک رو ی‌رود. ((رده فشانیقی)) لهای اد ویله اد نجام می‌گی.
>
>

{img src=img/daneshnameh_up/9/9b/pistacia1.JPG}

!آب
هوای مطلوب پسته
درخت
پسته ب مای دید تان و گمای زید تابستا ه مقاو است. درخت پسته با هوا و زمین موب سازگاری دار. رطبت زیاد در زمین باث لی بیاری صم و پوسیدگی یه درخت ی‌شد ه ی درخت را ضعیف و الاخره شک می‌کند. درخت پسته ه ک آبی خشی مقاومت زیاد نان می‌ده بوی ک درختان کهن ا می‌وا دو آبیی بر ت یلی وانی (شادی چند ل) نه نگاه داشت.
!خاک
ملو پسته
ب
هرین اکها بای کات ت ه خاکهی لیمونی سب یی ((ن)) و ((ر)) ی‌اد. ر ارای سبک مصرف کد برای ردات رضای بخش است لی در راضی رسی نین که طوبت را به مقدار زیاد و بری مدتی طولاتی و نگاه می‌دارد کات ای یاه نتیجه ضایت بی مه و قدار مصل ندان قبل توج نواهد بو. درخت پسته ندازه‌ای تح ((اصح خاکهای ور قلی|وری خاک)) را میند.
!
کد />ت سه احتیاج به کود راوان ارد و کد ای ه تهایی نمی‌واند رفع احتیاجات درخت سته را از حیث مواد ایی رای حصول یاد بکند. ا اید علاوه ب کود دای از ((کهی شیمیایی)) نیز افده کرد. ود دامی را پاییز به رخت می‌دهن و کو شییایی ا در د دفعه یکی ر اسفن ه و دیگری د خرداد ماه خا ملو میکنند.
>
>
dir align = left>
>>
<td>r />{img src=img/daneshnameh_up/f/fd/pistacia3.JPG} />

!ازدیاد خت ه کاش آن در باغ
از نظر ((گیه شناسی)) درخت پسته ا به دو ریق می‌توان کثیر کرد یکی بویه ((خااندن شاخه)) دیگری بویله ((کات بذر)). ی در ((باغانی)) و نر اقتصادی تنها ره ایا رخت پسته کاشت بذر رای تهیه پایه و پیوند نال حاصله با اا رو پسته می‌باشد.
!آف
ات ایران />*نک پته ایدیو رو ستالی (آت شیره)
*پسیل
پسته که ه یره شک معروف ا.
*شپش
ک واوی پسته />*لاو برگ خار پسته />*کرم ریشه پسته
*سرش
انه خوار سته
*زنب
وهای م خوار پسته
!
با مرتبط با عنون />*((دا)) />*((بادام مینی))
*((گ
یه نای))
*((گر
دو))
*((فندق))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [19:52 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [06:44 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [09:48 ]   2   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [08:32 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..