/>
    
 منو
 کاربر Online
616 کاربر online
تاریخچه ی: پسته

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-22Lines: 1-52
-V{maketoc} />
ــه />
پسته (Pistacia vera از واه ((Anacardiaceae(( هی وقات در اود Pistaciaceae ) ((درخت)) کچکی ا 10 تر ارا است که داای ((برگهایی پمند)) و ((رگریز)) ی شد و بومی وب ری ((سی)) ( ب ((ایر)) ا ))ویه)) و ((فلی)) ) می .در ان ((رمیان)) یا دور یش ا نها ک پسته ا این نواحی سایر نقاط ((مدیتانه)) و ای به ((کالینی)) ((استرالی)) ی ات.

گی ((ی )) پسته یک سه ود و صت ((خوشه))های فشان می کن ی گیاه دپای ت. یک یه ه می تواند 12گیه ما حاوی غز را گه افانی کن. درختانی ک در ((باغستان))ها کا ده ان ممولاً ر دا هیی ر می وند که بردا میوه ها آاتر با. />
((میوه)) ن که یک ((فت)) است داری ((نه))ای یل د با مغزی به نگ بز روشن می باشد م یرویژا ی دار.زمز ن در ((ستنی)) یینیهایی نیر ((لوا)) است ی و ن می تون ها را بصرت رخ شده و ((نمکار)) د.وقتی ای میه می د پوته شکاف برداته و دای ا می . این ا با دایی ت مندی همراه ا و این مو اسن ای ود دار می راینکه اگر ا اش هنگام ی درخ یستند و دای باز شد ((مه)) را ود ر یده ابا وی واهند ا.

وسته پسته بطر یی نگ قهوه ی مایل به زد است ا ای اوات در پسته های اری ب رن قرزمی باشد. در ال (()) رم بوسیه صادرکد فده می شود ا لکه هی روی پوسته ا ک نام چیدن آن ا دت بوو می آید را پنهان ازند. ام اوز بیر ته ه وسط اشین داشت می ون و پوسته هی آنها بون لکه ات ل سته ا رن قز روری اد( مرموار یی که مصرف کندگان واتا پسته رم هسن). /> />((وته)) یا درتچه ای نون Pistacia lentiscus در نوای یترانه ا بگهی میه سب و رمنند رکیبی وجد ارد که ب درختان واقعی پسته موط هتند. از این گه ((ص)) ی ((کی)) می گرند ک ل تس بویان ((رکی)) یه ی ود. ای ماده ((یل)) ادن ((او))ها بنوا یک ((ک)) کاد دارد.ونه دیگری به نم Pistacia terebinthus که ومی کشوای رق دیرانه اس ود درد که ((ق)) ((ین))ی ولی می کند.

!بیماری ها

Botryosphaeria زنگ زی خه وه ای افشن />
اریچــــه /> />پسته دقل ا دوا ((اینه)) سگی بشی ا براه غایی را تامین کره ا. ا نر تاریی یکی از بهترین ناطی که به دا رون پسته کشت می شده ت ن مرکزی ((ایران)) می د. اید و کله پسته یک وژه قری ا که ا ((ارسی میانه)) وارد انگیسی گشته و اید واژه ای امروی ( پ) هم یه اد.
+!دید کلی
ر کی ااع خت پسته را از ی شک ظاهی به و ته میوان تقسیم کرد. یکی ادای و یگری فندی. در شک ادامی طول سته از عرض یا قطر خیلی زیاتر است به قسمی که شکل کشیده باامی به پته می‌د ر صورتی ک شکل فندقی تفاوت بین ل و قر پته خیلی کم س. لوه بر این در ک امی فاصله دو ل اخی پو په ان کمتر از مین فاصله در ک ندقی ا. پسته باامی گاهی تاق مافت که نوک بایک پ کمی به شکل وک نجر خمی است این کل خجری می‌نامن.
>
>

{img src=img/daneshnameh_up/7/73/pistacia2.JPG}

!
ن صلی و ق درخت پسته />رخت سته مموی و ی ته ایانی __~~green:پیکیا ا (Pistacia vera)~~__ ه ک جنگلهای انبوه در شا قی ین یه ی‌ود میتوان گف که ا این جر په ا ایران ست. درخت سته از ای ه سایر نقط مصوصا ه ا ریای یرانه (جنوب اوپ و ال آفیقا) رته ا.
!مشخصات گیاه ناسی رخت پست
درت په گیی ست د پایه ینی گلهی نر و ماده ا یکیگر و ری در مزا قر رفته ست. ((گ ین)) ر ست ر کی وی است و ر شه نر که گلها ب یکیگر فشرده و مرک هتند. تعداد زیادتری گ مشاده می‌شود در خوه مد که فاله از گا یکیگر یا است و به همین این نوع گلها افان و شلی تشکی می‌ند.

گلها
ی ماده دای یک مدان و یک مچه سند لی کلاله نعب و داری اخه است. بر رت ته ا 5 ا 7 برگچه تشکی شده ا. یه درخت وی موی است و ا عمق بیشتر از د م ر داخل ک رو ی‌رود. ((رده فشانیقی)) لهای اد ویله اد نجام می‌گی.
>
>

{img src=img/daneshnameh_up/9/9b/pistacia1.JPG}

!آب
هوای مطلوب پسته
درخت
پسته ب مای دید تان و گمای زید تابستا ه مقاو است. درخت پسته با هوا و زمین موب سازگاری دار. رطبت زیاد در زمین باث لی بیاری صم و پوسیدگی یه درخت ی‌شد ه ی درخت را ضعیف و الاخره شک می‌کند. درخت پسته ه ک آبی خشی مقاومت زیاد نان می‌ده بوی ک درختان کهن ا می‌وا دو آبیی بر ت یلی وانی (شادی چند ل) نه نگاه داشت.
!خاک
ملو پسته
ب
هرین خاکها بای کات ت ه خاکهی لیمونی سب یی ((ن)) و ((ر)) ی‌اد. ر اری ک مصرف کد برای ردات رضای بخش است لی در راضی رسی نین که طوبت را به مقدار زیاد و بری مدتی طولاتی و نگاه می‌دارد کات ای یاه نتیجه ضایت بی مه و قدار مصل ندان قبل توج نواهد بو. درخت پسته ندازه‌ای تح ((اصح خاکهای ور قلی|وری خاک)) را میکند.
!
کد />ت سه احتیاج به کود راوان ارد و کد ای ه تهایی نمی‌واند رفع احتیاجات درخت سته را از حیث مواد ایی رای حصول یاد بکند. ا اید علاوه ب کود دای از ((کهی شیمیایی)) نیز افده کرد. ود دامی را پاییز به رخت می‌دهن و کو شییایی ا در د دفعه یکی ر اسفن ه و دیگری د خرداد ماه خا ملو میکنند.
>
>
dir align = left>
>>
<td>r />{img src=img/daneshnameh_up/f/fd/pistacia3.JPG} />

!ازدیاد خت ه کاش آن در باغ
از نظر ((گیه شناسی)) درخت پسته ا به دو ریق می‌توان کثیر کرد یکی بویه ((خااندن شاخه)) دیگری بویله ((کات بذر)). ی در ((باغانی)) و نر اقتصادی تنها ره ایا رخت پسته کاشت بذر رای تهیه پایه و پیوند نال حاصله با اا رو پسته می‌باشد.
!
فت در ایران />*نک پته ایدیو رو ستالی (آت شیره)
*پسیل
پسته که ه یره شک معروف ا.
*شپش
ک واوی پسته />*لاو برگ خار پسته />*کرم ریشه پسته
*سرش
انه خوار سته
*زنب
وهای م خوار پسته
!
با مرتبط با عنون />*((دا)) />*((بادام مینی))
*((گ
یه نای))
*((گر
دو))
*((فندق))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 23 بهمن 1384 [19:52 ]   4   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 21 اردیبهشت 1384 [06:44 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 بهمن 1383 [09:48 ]   2   ندا سعادتی      v  c  d  s 
 شنبه 28 آذر 1383 [08:32 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..