منو
 صفحه های تصادفی
نقش معلم در جامعه عشایری
سافیر
فعالیت های مردمک چشم
فیلترهای تروکاژی
یورش هفت ساله تیمور
تورتیکولی‌
علی علیه السلام در قرآن
هند دختر عتبه، همسر ابوسفیان
مقالات جدید زیست شناسی
مائده آسمانی
 کاربر Online
551 کاربر online
تاریخچه ی: پزشکی هسته‌ای

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-35Lines: 1-36
 +
 || ||
 پزشکی هسته‌ای شاخه‌ای از ((پزشکی)) است که در آن ((تابش هسته‌ای|تشعشع)) خواص هسته‌ای ((نوکلید رادیواکتیو|نوکلیدهای رادیواکتیو)) و نوکلیدهای پایدار ، هم برای تشخیص و هم برای درمان امراض بکار می‌روند. این امر می‌تواند یا با پرتودهی مستقیم مریض با یک چشمه تشتعشع خارجی یا با تزریق داروهای نشاندار با رادیواکتیویته به مریض تحقق یابد.  پزشکی هسته‌ای شاخه‌ای از ((پزشکی)) است که در آن ((تابش هسته‌ای|تشعشع)) خواص هسته‌ای ((نوکلید رادیواکتیو|نوکلیدهای رادیواکتیو)) و نوکلیدهای پایدار ، هم برای تشخیص و هم برای درمان امراض بکار می‌روند. این امر می‌تواند یا با پرتودهی مستقیم مریض با یک چشمه تشتعشع خارجی یا با تزریق داروهای نشاندار با رادیواکتیویته به مریض تحقق یابد.
 || ||
 !رادیو دارو !رادیو دارو
 داروهای نشاندار رادیواکتیو که به مریض تزریق یا خورانده می‌شوند، به نام ((رادیو دارو|رادیو داروها)) معروف هستند. __دارویی هسته‌ای__ یا ((رادیو فارماکولوژی)) روش دارویی خاصی است که با ترکیبات ، آزمایش یا تزریق مناسب رادیو دارو به مریض ارتباط دارد.  داروهای نشاندار رادیواکتیو که به مریض تزریق یا خورانده می‌شوند، به نام ((رادیو دارو|رادیو داروها)) معروف هستند. __دارویی هسته‌ای__ یا ((رادیو فارماکولوژی)) روش دارویی خاصی است که با ترکیبات ، آزمایش یا تزریق مناسب رادیو دارو به مریض ارتباط دارد.
 !کاربرد رادیوداروها !کاربرد رادیوداروها
 !!روشهای تشخیص زنده !!روشهای تشخیص زنده
 روشهای تشخیص زنده آن روشهایی هستند که در آنها یک رادیو دارو در سیستم یک مریض زنده ، بطریق خوراندن ، ((تزریق)) ، یا با استنشاق وارد می‌گردد. ((اشعه گاما|اشعه گامای)) نشر شده بوسیله رادیو داروها برای تامین اطلاعات مورد نیاز بر روی ((مونیتور|صفحه کامپیوتر)) قابل مشاهده هستند.  روشهای تشخیص زنده آن روشهایی هستند که در آنها یک رادیو دارو در سیستم یک مریض زنده ، بطریق خوراندن ، ((تزریق)) ، یا با استنشاق وارد می‌گردد. ((اشعه گاما|اشعه گامای)) نشر شده بوسیله رادیو داروها برای تامین اطلاعات مورد نیاز بر روی ((مونیتور|صفحه کامپیوتر)) قابل مشاهده هستند.
 !!روشهای تشخیص غیر زنده !!روشهای تشخیص غیر زنده
 روشهای غیر زنده آنهایی هستند که روی نمونه‌های برداشته شده از یک مریض انجام می‌گیرد. تعدادی از این روشها مستلزم بکارگیری رادیو داروها است. ولی مهمترین آنها روش ((رادیو ایمونواسی)) (RIA) می‌باشد.  روشهای غیر زنده آنهایی هستند که روی نمونه‌های برداشته شده از یک مریض انجام می‌گیرد. تعدادی از این روشها مستلزم بکارگیری رادیو داروها است. ولی مهمترین آنها روش ((رادیو ایمونواسی)) (RIA) می‌باشد.
 !رادیو ایمونواسی و تاثیر آن در پزشکی !رادیو ایمونواسی و تاثیر آن در پزشکی
 رادیو ایمونواسی نوعی تجزیه بطریق رقیق کردن ایزوتوپی (IDA) ، جزو ((استو کیومتری)) است که در آن عنصر مورد تجریه نشاندار و غیر نشاندار برای پیوند با مقادیر محدود مولکولی که بطور خاص با عنصر مورد تجزیه پیوند می‌دهد، رقابت می‌کند. RIA بطور گسترده در آزمایشگاههای پزشکی برای تعیین ((هورمون|هورمونها)) ، ((دارو|داروها)) ، ((ویروس|ویروسها)) ، و دیگر گونه‌های آلی در سطح جهان بکار می‌رود. شروع RIA به سالهای 1950 ، با بررسی S.Berson و R.Yalow برروی ((متابولیسم انسولین)) [B1I] در مریض‌های دیابتی بر می‌گردد.

Berson و Yalow دریافتند که مریض‌های دیابتی موادی در ((سرم خون)) دارند که با انسولین پیوند می‌دهند. آنها مشاهده کردند که انسولین نشاندار و غیرنشاندار با این ماده پیوند دهنده رقابت کرده، و این مقدار انسولین غیرنشاندار موجود ، مقادیر انسولین نشاندار را که پیوند داده متاثر می‌کند. آنها در این مطالعه توانایی روش ، جهت ارزیابی انسولین را دریافتند. RIA از آن زمان تا کنون پیشرفتهای گسترده‌ای را در روشهای پزشکی با کاربردهای وسیع برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم بسیاری از ((بیو مولکول|بیو مولکولهای مهم)) نموده است.
 رادیو ایمونواسی نوعی تجزیه بطریق رقیق کردن ایزوتوپی (IDA) ، جزو ((استو کیومتری)) است که در آن عنصر مورد تجریه نشاندار و غیر نشاندار برای پیوند با مقادیر محدود مولکولی که بطور خاص با عنصر مورد تجزیه پیوند می‌دهد، رقابت می‌کند. RIA بطور گسترده در آزمایشگاههای پزشکی برای تعیین ((هورمون|هورمونها)) ، ((دارو|داروها)) ، ((ویروس|ویروسها)) ، و دیگر گونه‌های آلی در سطح جهان بکار می‌رود. شروع RIA به سالهای 1950 ، با بررسی S.Berson و R.Yalow برروی ((متابولیسم انسولین)) [B1I] در مریض‌های دیابتی بر می‌گردد.

Berson و Yalow دریافتند که مریض‌های دیابتی موادی در ((سرم خون)) دارند که با انسولین پیوند می‌دهند. آنها مشاهده کردند که انسولین نشاندار و غیرنشاندار با این ماده پیوند دهنده رقابت کرده، و این مقدار انسولین غیرنشاندار موجود ، مقادیر انسولین نشاندار را که پیوند داده متاثر می‌کند. آنها در این مطالعه توانایی روش ، جهت ارزیابی انسولین را دریافتند. RIA از آن زمان تا کنون پیشرفتهای گسترده‌ای را در روشهای پزشکی با کاربردهای وسیع برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم بسیاری از ((بیو مولکول|بیو مولکولهای مهم)) نموده است.
 !کاربردهای درمانی تشعشع !کاربردهای درمانی تشعشع
 کاربردهای درمانی تشعشع و رادیو داروها نسبت به کاربردهای تشخیص محدودتر هستند. زمانی که تشعشع برای درمان بکار می‌رود، مقصود نابود نمودن یک قسمت خاص از نسوج مریض با تشعشع است. ((چشمه رادیواکتیو|چشمه تشعشع)) می‌تواند داخلی و خارجی باشد.  کاربردهای درمانی تشعشع و رادیو داروها نسبت به کاربردهای تشخیص محدودتر هستند. زمانی که تشعشع برای درمان بکار می‌رود، مقصود نابود نمودن یک قسمت خاص از نسوج مریض با تشعشع است. ((چشمه رادیواکتیو|چشمه تشعشع)) می‌تواند داخلی و خارجی باشد.
 !چشمه‌های مورد استفاده در درمان !چشمه‌های مورد استفاده در درمان
 چشمه‌های خارجی تشعشع در حال حاضر اساسا در شکل ((الکترون|باریکه‌های الکترونی)) یا ((اشعه ایکس)) است. بسیاری از دستگاهها می‌توانند برای تولید این تشعشعات بکار روند. ولی ((شتابدهنده خطی|شتابدهندهای خطی)) کوچک بیشترین کاربرد را دارند. الکترونهای با انرژیهای 4 تا 15 میلیون ((الکترون ولت)) برای درمان سرطانهایی که نزدیک سطح بدن هستند، مانند ((سرطان پوست|سرطانهای پوست)) ، ((سرطان سینه|سینه)) ، ((سرطان سر و گردن|سر و گردن)) بکار می‌روند.

زمانی که نفوذ بیشتری از تشعشع لازم باشد، ((اشعه گاما)) از یک چشمه بسته رادیو نوکلید مورد استفاده قرار می‌گیرد. 60Co بطور گسترده‌ای برای این منظور بکار رفته است، ولی در حال حاضر 137Cs ترجیح داده می‌شود. علاوه بر تشعشع خارجی یک عضو ممکن است، یک سوزن یا دانه رادیواکتیو را در داخل بدن مریض کاشت و لذا تنها مقاطع خاصی را که باید نابود شوند، پرتودهی نمود. در این رابطه کاشتهای 198Au و 125I متداول است.
 چشمه‌های خارجی تشعشع در حال حاضر اساسا در شکل ((الکترون|باریکه‌های الکترونی)) یا ((اشعه ایکس)) است. بسیاری از دستگاهها می‌توانند برای تولید این تشعشعات بکار روند. ولی ((شتابدهنده خطی|شتابدهندهای خطی)) کوچک بیشترین کاربرد را دارند. الکترونهای با انرژیهای 4 تا 15 میلیون ((الکترون ولت)) برای درمان سرطانهایی که نزدیک سطح بدن هستند، مانند ((سرطان پوست|سرطانهای پوست)) ، ((سرطان سینه|سینه)) ، ((سرطان سر و گردن|سر و گردن)) بکار می‌روند.

زمانی که نفوذ بیشتری از تشعشع لازم باشد، ((اشعه گاما)) از یک چشمه بسته رادیو نوکلید مورد استفاده قرار می‌گیرد. 60Co بطور گسترده‌ای برای این منظور بکار رفته است، ولی در حال حاضر 137Cs ترجیح داده می‌شود. علاوه بر تشعشع خارجی یک عضو ممکن است، یک سوزن یا دانه رادیواکتیو را در داخل بدن مریض کاشت و لذا تنها مقاطع خاصی را که باید نابود شوند، پرتودهی نمود. در این رابطه کاشتهای 198Au و 125I متداول است.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آشکارساز هسته‌ای)) *((آشکارساز هسته‌ای))
 *((آشکارساز یدید سدیم)) *((آشکارساز یدید سدیم))
 *((آنتی بادی)) *((آنتی بادی))
 *((آنتی ژن)) *((آنتی ژن))
 *((استو کیومتری)) *((استو کیومتری))
 *((اشعه گاما)) *((اشعه گاما))
 *((بیو مولکول)) *((بیو مولکول))
 *((تابش هسته‌ای)) *((تابش هسته‌ای))
 *((چشمه رادیو اکتیو)) *((چشمه رادیو اکتیو))
 *((رادیو ایمونواسی)) *((رادیو ایمونواسی))
 *((رادیو دارو)) *((رادیو دارو))
 *((رادیو فارماکولوژی)) *((رادیو فارماکولوژی))
 *((فیزیک هسته‌ای)) *((فیزیک هسته‌ای))
 *((عناصر رادیو اکتیو)) *((عناصر رادیو اکتیو))
 *((نوکلید رادیواکتیو)) *((نوکلید رادیواکتیو))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 22 اسفند 1384 [14:21 ]   2   حسین خادم      جاری 
 یکشنبه 14 فروردین 1384 [10:21 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..