منو
 کاربر Online
495 کاربر online
تاریخچه ی: پروین اعتصامی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-72Lines: 1-131
 +V{maketoc}
 ::{picture=Etesami.gif}:: ::{picture=Etesami.gif}::
-پروین اعتصامی، شاعره نامدار معاصر ایران از گوینگان قدر اول زبان فارسی است که با همه ی زن بودن، با تواناترین گوینگان مرد ایارن، برابری کرده و به گواهی اساتید و سخن شناسان معاصر گوی سبقت را از آنان در ربود اجاب و شگفتی از باب ذوق و ادیبان روزگار ما را برانگیخت. +پروین اعتصامی، شاعره نامدار معاصر ایران از اعران قدر اول زبان فارسی است که با تواناترین عرای مرد ، برابری کرده و به گواهی اساتید و سخن شناسان معاصر گوی سبقت را از آنان ربود ات.
-در جامه ما با همه اهتمام و نظام فکری اسلام به تعلی و ی عموم و لازم شمردن پورش فکری و تقویت استعدادهای زن و مد، باز برای جس زن به علت تضییقات نظام مرد سالاری مکان حصیل و پورش تواناییهای ذوق کم بوه و نان نتوانسته ند آنچنان که در ورد قابلیتهای نهفه آنان است پیشرفت نموه نم آور گردند. روی همین اصل تعداد گویندگان و علماء زن ایران در برابر خیل ظیم ردان که ر ای اه گام نهاده اند؛ بس ناچیز می نماید و پروین در این حد خود منحصر به فرد است. +رم توفیق ای ارزشمن فرهنگ و دب ارسی لوه ب استداد اتی مه تربی ه پدر اوست .
-م یق ین رزند فرهنگ و ا ای، عاه ر اسعداد ی معه تبیت توه اور او که لیرم ممیت ن یرای ا امکاا یل و دا مدارس ران، ود به ری ا هم گا و ت با ادا و با رمی منی ود ا به قای که در رد او بو رانید. +((یوف اعتصام لملک ))ر 1291 .ق ر بریز دنیا آمد. دب عرب فقه و اول و ((منق )) کلام و کم قدیم زباهای رکی و فرانسه ا در ی آموخت و در لغت ع احاطه کامل یافت. هنو بیست سا از عمرش نرفته بو که کتاب (لد اادب ی شرح اطوق لذهب) را که ساله ای بود در رح یکصد مقام قامات ممود بن مر ازمخشری در نصای و حکم و مواعظ و مکار الاق ه ان عربی نوشت ک بزدی جزء کتابای درسی مین قرار گرت. عد کتاب (ور لهند ی اماة اصاه) او نی مود تسین ادبای سال نیل ق رفت .
کت
ا (تربیت نسوان) او که رجمه (حریر امراة) قاسم مین صری ود ه سال 1318 ه.ق اتشار یافت که در روار تعصب عام و بیخبری عموم ز اهمیت پروش بانوان ، در جامعه ایرانی رخ می نمود.
-پدر پوین یا یوس اتای (اام الک) پر میز ایراهی ان ستوی م ه اعتام الملک ا اای یان بو ک در ونی ه اتیای ربایان تبریز فت و تا پایان ع در همان شه ی. +اعتصام الملک از پیشقدمان راستین تجدد ادبی در ایران و به حق از پیوایان تحل نثر فارسی ت. چه او با ((ترجمه ))شاهکارهای نویسدگان بزرگ جهان در پرورش استدادای جوانن نق بسزا داشت. او علا ر ترجمه بی از 17 لد کتاب در بهار 1328 ه مموعه ادبی نیس و رارزشی بنامار) نشر کد که طی انتار 24 شماره در دو نوبت توانست مطالب سودمند علمی- ابی- اخای- یخی- اقتصادی و فنون متنوع را به روی نیک و روشی ملو عرضه کند.
{img src=img/daneshnameh_up/7/7b/etesami-342095.jpg}

!زندگ
ینمه />خشه اتصامی شهور به پروین اعتصامی شاعران بسیار نامی ماصر در روز 25 اسفند ا 1285 شمسی در تبریز ولد یافت و از ابتدا زیر نظر پدر دانشمند خود -که با انتشار کتاب (تربیت نسوان) اعتد و اهی خود را به لزوم تربیت دختران نشان داده ود- کرد.
-یوف اعتصا لملک 1291 ـ.ق در تبریز ه نیا آمد. ادب ر و فقه و ول و منق و کا و کم ی و بانهی ترکی فرانسه ر ر تبریز آموت د غت عرب احاطه کامل یافت. هو یت ال از عر نرفته و که کا (لاد الادب فی رح اواق اله) ا که ساه ای ود در شرح یک مقام قمات مو ب عمر اخشری در نصای و کم و موا مک لاق ه زبا ربی وشت که وی زء کتهای دری صریان قار رفت. چدی بع کتاب (ور اهد یا المرة ل) او یز مورد تحسی ادبای ساح ی قرر گت قریها ر آن نوشتند. +ر ککی در به هان آمد. ادبیات فری و ((ادبیات عرب)) ند وی رار گرت و ز مضر ارباب و ان ک در خانه پدر رد می آمد ره ها یافت و هوره نن ا از ریه ا اتعداد اق اله ی دچار حی می ساخت. ت ای ب شعر گ پردا و مخصوصاً ب نظم کی قا زیبا لی که پ ز کت اری (رنگی- ری عبی) ره ی کر ائی ی نمود ب رر ق ی رات.
-کب (تربی سوا) ا که رجمه (حریر لمرا) قم امی می و به ل 1318 هـ.ق نتار یاف که ر ن وار ص ا بیبی عمو ا هی رو نان ه ایانی رخ می نمود. + تی ا سا 1303 می رار ماه 1924 میی وه مسه ختانه آمریکایی ا که ه سرپرستی انم می شولر در ین دار ی د ب موقی ه ای برد و ن راغت صی طابه ای ا عنوان" زن و تاریخ" ایراد کرد.
-اعتصا الملک از پیشقدمن راستین دد ادبی در ایران و به حق از پیوایان تحول ثر اری است. چه او با ترجمه شاهکارهای نویندگان بزرگ جهان ر پرورش استعدادهای وانان، نقش بسزا داشت. او لوه ترجمه بیش از 17 جد کتاب در هار 1328 مجموعه ادبی نفیس و ررشی بنام (هار) منتشر کد که طی نتشار 24 شماره در دو نوبت وان مطال ودمند لمی- ادبی- الاقی- تریخی- اقتصادی فنون متنوه را به طرزی یکو و روشی مطلوب به انظار رباب انش ره رد و در تعمی مارف تاثیر شایانی داشت باشد. +ا د این ابه از ل ر به شریک ندگ ویش که سهیم م و شادی او ن می گت . />ا میس شور ریس مرسه امریکیی ختران اا ود ا ا تصی و تریس روین ر ن مره ی یان می کد:
-پروین عتصام در روز 25 اسفند سال 1285 شمسی در تبریز تولد یافت و از ابتدا زیر نظر پدر دانشمند و سخندان خود ه با انتشار کتاب (تربیت نسوان) اعتقاد و آگاهی خود را به لزوم تربیت دختران و رموز و دقایق این فن شریف نشان داده بود، به رشد پرداخت.

ر ودکی با پدر به تهرا آمد. ادبیات فارسی و عربی را نزد وی قرار گرفت و از محضر ارباب فضل و دانش که در خانه پدرش گرد می آمدند بهره ها یافت و همواره آنان را از قریحه سرشار و استعداد خار العاده خویش دار حیرت می ساخت. در هشت سالگی به شعر گفتن پرداخت و مخصوصاً با به نظم کشیدن قطعات زیبا و لطیف که پدرش از کتب خارجی (فرنگی- ترکی و عربی) ترجمه می کرد طبع آزمائی می نمود و به پرورش ذوق می پرداخت.

در تیر ماه سال 1303 شمسی برابر با ماه 1924 میلادی دوره مدرسه دخترانه آمریکایی را که به سرپرستی خانم میس شولر در ایران اداره می شد با موفقیت به پایان برد و در جشن فراغت از
تحصیل خطابه ای با عنوان زن و تاریخ ایراد کرد.
او که در این خطابه از ظلم مرد به شریک زندگی خویش که سهیم غم و شادی اوست سخن می گفت و نیز از روزگار تاریک زنان مشرق که آکنده از رنج و شفقت و سرشار از اسارت و ذلت بود یاد کرد و سپس بیداری ملل آسیایی را از خواب یأس مایه امید شمرده، تربیت و تعلیم حقیقی زن و مرد را داوری بیماری مزمن شرق دانست و اظهار امیدواری کرد که ایرانی ضعف و ملالت را از خود دور کرده، تند و چاوک از پرتگاهها عبور نماید و با تربیت نسوان اصلاحات مهمه اجتماعی انجام گیرد.
خانم میس شولر، رئیس مدرسه امریکایی دختران خاطرات خود را از تحصیل و تدریس پروین در آن مدرسه چنین بیان می کند.

پرورن، اگر چه در همان اوان دخو
ل در مدرسه آمریکایی نیز معلومات فراوان داشت، اما تواضع ذاتیش به حدی بود که به فرا گرفتن مطلب و موضوع تازه ای که در دسترس خود می یافت شوق وافر اظهار می نمود و هیچگاه خویش را صاحب افکار و عقایدی که نداشت تامداد نمی کرد.
+"پروین، اگر چه در همان اوان تحصیل در مدرسه آمریکایی نیز معلومات فراوان داشت، اما تواضع ذاتیش به حدی بود که به فرا گرفتن مطلب و موضوع تازه ای که در دسترس خود می یافت شوق وافر اظهار می نمود."
 خانم سرور مهکامه محصص از دوستان نزدیک پروین که گویا بیش از دوازده سال با هم مراوده و مکاتبه داشتند او را پاک طینت، پاک عقیده، پاک دامن، خوشخو، خوشرفتار، در مقام دوستی متواضع و در طریق حقیقت و محبت پایدار توصیف می کند. خانم سرور مهکامه محصص از دوستان نزدیک پروین که گویا بیش از دوازده سال با هم مراوده و مکاتبه داشتند او را پاک طینت، پاک عقیده، پاک دامن، خوشخو، خوشرفتار، در مقام دوستی متواضع و در طریق حقیقت و محبت پایدار توصیف می کند.
 پروین در تمام سفرهایی که با پدرش در داخل و خارج ایران می نمود شرکت می کرد و با سیر و سیاحت به گسترش دید و اطلاعات و کسب تجارب تازه می پرداخت. پروین در تمام سفرهایی که با پدرش در داخل و خارج ایران می نمود شرکت می کرد و با سیر و سیاحت به گسترش دید و اطلاعات و کسب تجارب تازه می پرداخت.
 این شاعر آزاده، پیشنهاد ورود به دربار را با بلند نظری نپذیرفت و مدال وزارت معارف ایران را رد کرد. این شاعر آزاده، پیشنهاد ورود به دربار را با بلند نظری نپذیرفت و مدال وزارت معارف ایران را رد کرد.
 پروین در نوزده تیر ماه 1313 با پسر عموی خود ازدواج کرد و چهار ماه پس از عقد ازدواج به کرمانشاه به خانه شوهر رفت. پروین در نوزده تیر ماه 1313 با پسر عموی خود ازدواج کرد و چهار ماه پس از عقد ازدواج به کرمانشاه به خانه شوهر رفت.
-شوهر پروین از افسران شهربانی و هنگام وصلت با او رئیس شهربانی در کرمانشاه بود. اخلاق نظامی او با روح لطیف و آزاده پروین مغایرت نداشت. او که در خانه ای سرشار از مظاهر معنوی و ادبی و به دور از هر گونه آلودگی پرورش یافته بود پس از ازدواج ناگهان به خانه ای وارد شد که یک دم از بساط عیش و نوش خالی نبود و طبیعی است همگای این دو طبع مخالف نمی توانست دیی بپاید و سرانجام این ازدواج ناهمگون به جدایی کشید و پروین پس از دو ماه و نیم اقامت در خانه شوهر با گذشتن از کابین یق مو. +شوهر پروین از افسران شهربانی و هنگام وصلت با او رئیس شهربانی در کرمانشاه بود. اخلاق نظامی او با روح لطیف و آزاده پروین مغایرت داشت. او که در خانه ای سرشار از مظاهر معنوی و ادبی و به دور از هر گونه آلودگی پرورش یافته بود پس از ازدواج ناگهان به خانه ای وارد شد که یک دم از بساط عیش و نوش خالی نبود و طبیعی است همرای این دو طبع مخالف نمی توانست دوم یابد و سرانجام این ازدواج ناهمگون به جدایی کشید و پروین پس از دو ماه و نیم اقامت در خانه شوهر با گذشتن از کابین ق گر.
-پروین پس از جدایی برای مدتی کوتاه سیمای متین و موقر خویش را با غباری از گرفتگی پوشاند. اما این تغییر حال را فقط اطرافیان پروین که همواره با او بودند می توانستند درک کنند. با این همه او تلخی شکست را با خونسردی و متانت شگفت آوری تحمل کرد و تا پایان عمر از آن سخنی بر زبان نیاورد و شکایتی ننمود.

طلوع کوکب
درشان بع پوی در آسان ادب ارسی ی منتره و شگفت اگی و بطوریکه تا مدتها بین نویسندگان و ادب دوستان بر سر اصا شخصت امکن ظو چنین بزر شاعره ای بحث ریر بود و بر اینک ا زن یا مد است نی نه می فت. مگش پیش رس و بی انتار بود ه اه نامدار ر سوم فرودین ال 1320 در 35 سالگی ی هیچ ابه کسات بتر بیماری افد و پ ا سیزده روز در شانهم همان مه درود زندگی گف و د مقبره خاوادگی ویش واقع در ن دید در حر متبرک رت ممه () در کنار پدرش که در سال 1316 و سه سال پیش از ا فا یفته ب ه خاک پرده ش. /> />روین بری سنگ مار خود نیز قعه اندوهباری سروده که هم اکنون بر لوح نماینده مرقدش حک ه ت. />افول ستاره فروزان سن ادب، که در ع تاه خود ی رف ا قه ی یگری ر کنر خره هی عظیم کوهسار ب رسی ی یند ربب ضل و ن شاان ا سخت تأثر خت.
+با این همه او تلخی شکست را با خونسردی و متانت شگفت آوری تحمل کرد و تا پایان عمر از آن سخنی بر زبان نیاورد و شکایتی ننمود.
در ا 1314 پ و دیان روین تای ره توانای ایرا، م در ادیب و گرانای ا ان یفت. /> پروین مدتی ر اانه ((داسری الی ها ))ست(( کباری)) دا و ه کا سرودن اا ود نی ادمه ی اد. یکه ت و را در 34 سالگی از جاع ابی گفت. بال ر ش 16 رورین ال 1320 خورشیدی ه بیماری حه تهران گی را بدر ت و یکر و ا به ق رن و ر وار ق ر مند ر مقب ناگی خاک سرن.
 در تهران و ولایات، ادبا و شعرا از زن و مرد اشعار و مقالاتی در جراید نشر و مجالس یادبودی برای او برپا کردند. در تهران و ولایات، ادبا و شعرا از زن و مرد اشعار و مقالاتی در جراید نشر و مجالس یادبودی برای او برپا کردند.
-در سال 1314 چاپ اول دیوان پروین اعتصامی، شاعره توانای ایران، به همت پدر ادیب و گرانمایه اش انتشار یافت و دنیای فارسی زبان از ظهور بلبل داستانسرای دیگری در گلزار پر طراوت و صفای ادب فارسی آگاهی یافت و از غنچه معطر ذوق و طبع او محفوظ شد. 
-چاپ اول دیوان که آراسته به دیباچه پر مغز شاعر و استاد سخن شناس ملک الشعرای بهار و حاوی نتیجه بررسی و تحقیق او در تعیین ارزش ادبی و ویژگیهای سخن سخنگوی بزرگ بود شامل یش ا یکد و پنجاه قصیده و مثنوی در زمان شاعر و با قطعه ای در مقدمه از خود او تنظیم شده بود. پروین با اعتقاد راسخ به تأثیر پدر بزرگوار و پرمایه اش در پرورش چنین سراینده بزرگ، دیوان خود را به او تقدیم می کند و در قطعه یاد شده با کمال افتادی تواضع هدیه سخن خود را که در برابر سخ بزرگا صر می داند بدست زمانه می سپارد تا این زرگر نقاد هوشیار ن را گونه زیابی و نهداری کند.

__
این قطعه را برای سنگ مار خود سروده ام__
+پروین برای سنگ ما ود نیز ((قطعه ))اندوهباری سروده که هم اون بر ماینده مرقدش ده اس.
 ~~green:اینکه خاک سیهش بالین است  ~~green:اینکه خاک سیهش بالین است
-اختر چرخ ادب چروین است +اختر چرخ ادب پروین است
 گر چه جز تلخی ز ایام ندید  گر چه جز تلخی ز ایام ندید
 هر چه خواهی سخنش شیرین است هر چه خواهی سخنش شیرین است
 صاحب آنهمه گفتار امروز صاحب آنهمه گفتار امروز
 سائل فاتحه و یاسین است سائل فاتحه و یاسین است
 دوستان به که ز وی یاد کنند  دوستان به که ز وی یاد کنند
 دل بی دوست دلی غمگین است دل بی دوست دلی غمگین است
 خاک در دیده بسی جان فرساست خاک در دیده بسی جان فرساست
 سنگ بر سینه بسی سنگین است سنگ بر سینه بسی سنگین است
 بیند این بستر و عبرت گیرد بیند این بستر و عبرت گیرد
 هر که را چشم حقیقت بین است هر که را چشم حقیقت بین است
 هر که باشی و ز هر جا برسی هر که باشی و ز هر جا برسی
 آخرین منزل هستی این است آخرین منزل هستی این است
 آدمی هر چه توانگر باشد  آدمی هر چه توانگر باشد
 چون بدین نقطه رسید مسکین است چون بدین نقطه رسید مسکین است
 اندر آنجا که قضا حمله کند اندر آنجا که قضا حمله کند
 چاره تسلیم و ادب تمکین است چاره تسلیم و ادب تمکین است
 زادن و کشتن و پنهان کردن زادن و کشتن و پنهان کردن
 دهر را رسم و ره دیرین است دهر را رسم و ره دیرین است
 خرم آنکس که در این محنت گاه خرم آنکس که در این محنت گاه
 خاطری را سبب تسکین است ~~ خاطری را سبب تسکین است ~~
 +!ویژگی سخن
 +پروین در قصایدش پیرو سبک متقدمین به ویژه ((ناصرخسرو ))است و اشعارش بیشتر شامل مضامین اخلاقی و عرفانی می باشد. پروین موضوعات حکمتی و اخلاقی را با چنان زبان ساده و شیوایی بیان می دارد که خواننده را از هر طبقه تحت تاثیر قرار می دهد. او در قدرت کلام و چیره دستی بر صنایع و آداب سخنوری همپایه ی گویندگان نامدار قرار داشته و در این میان به ((مناظره ))توجه خاص دارد و این شیوه ی را که شیوه ی شاعران شمال و غرب ایران بود احیاء می نماید. پروین تحت تاثیر ((سعدی ))و ((حافظ ))بوده و اشعارش ترکیبی است از دو ((سبک خراسانی)) و ((سبک عراقی)) .
 +شعر پروین شیوا، ساده و دلنشین است. مضمونهای متنوع پروین مانندباغ پرگیاهی است که به راستی روح را نوازش می دهد. اخلاق و همه تعابیر و مفاهیم زیبا و عادلانه آن چون ستاره ای تابناک بر دیوان پروین می درخشد.
 +چاپ اول دیوان که آراسته به مقدمه شاعر و استاد سخن شناس ((ملک الشعرای بهار)) و حاوی نتیجه بررسی و تحقیق او در تعیین ارزش ادبی و ویژگیهای سخن پروین بود شامل بیش از یکصد و پنجاه قصیده و مثنوی در زمان شاعر و با قطعه ای در مقدمه از خود او تنظیم شده بود. پروین با اعتقاد راسخ به تأثیر پدر بزرگوارش در پرورش طبعش، دیوان خود را به او تقدیم می کند .
 +قریحه سرشار و استعداد خارق العاده پروین در شعر همواره موجب حیرت فضلا و دانشمندانی بود که با پدرش معاشرت داشتند، به همین جهت برخی بر این گمان بودند که آن اشعار از او نیست.
 + پروین اعتصامی بزرگترین شاعر زن ایرانی است که در تاریخ ادبیات پارسی ظهور نموده است. اشعار وی پیش از آنکه بصورت دیوان منتشر شود در مجلد دوم مجله بهار که به قلم پدرش مرحوم یوسف اعتصام الملک انتشار می یافت چاپ می شد (1302 ـ 1300 خورشیدی).
 + دیوان اشعار پروین اعتصامی که شامل 6500 بیت از قصیده و مثنوی و قطعه است تاکنون چندین بار به چاپ رسیده است.
 +!نمونه اثر
 +__آرزوی پرواز__
 +~~purple:کبوتر بچه‌ای با شوق پرواز
 +بجرئت کرد روزی بال و پر باز
 +پرید از شاخکی بر شاخساری
 +گذشت از بامکی بر جو کناری
 +نمودش بسکه دور آن راه نزدیک
 +شدش گیتی به پیش چشم تاریک
 +ز وحشت سست شد بر جای ناگاه
 +ز رنج خستگی درماند در راه
 +گه از اندیشه بر هر سو نظر کرد
 +گه از تشویش سر در زیر پر کرد
 +نه فکرش با قضا دمساز گشتن
 +نه‌اش نیروی زان ره بازگشتن
 +نه گفتی کان حوادث را چه نامست
 +نه راه لانه دانستی کدامست
 +نه چون هر شب حدیث آب و دانی
 +نه از خواب خوشی نام و نشانی
 +فتاد از پای و کرد از عجز فریاد
 +ز شاخی مادرش آواز در داد
 +کزینسان است رسم خودپسندی
 +چنین افتند مستان از بلندی
 +بدن خردی نیاید از تو کاری
 +به پشت عقل باید بردباری
 +ترا پرواز بس زودست و دشوار
 +ز نو کاران که خواهد کار بسیار
 +بیاموزندت این جرئت مه و سال
 +همت نیرو فزایند، هم پر و بال
 +هنوزت دل ضعیف و جثه خرد است
 +هنوز از چرخ، بیم دستبرد است
 +هنوزت نیست پای برزن و بام
 +هنوزت نوبت خواب است و آرام
 +هنوزت انده بند و قفس نیست
 +بجز بازیچه، طفلان را هوس نیست
 +نگردد پخته کس با فکر خامی
 +نپوید راه هستی را به گامی
 +ترا توش هنر میباید اندوخت
 +حدیث زندگی میباید آموخت
 +بباید هر دو پا محکم نهادن
 +از آن پس، فکر بر پای ایستادن
 +پریدن بی پر تدبیر، مستی است
 +جهان را گه بلندی، گاه پستی است ~~
 +!سخن آخر
 +~~green:عمر پروین بسیار کوتاه بود، کمتر زنی از میان سخنگویان ، اقبالی همچون پروین داشت که در دورانی این چنین کوتاه شهرتی فراگیر داشته باشد. پنجاه سال و اندی است که از درگذشت این شاعره بنام می گذرد و همگان اشعار پروین را می خوانند و وی را ستایش می کنند و بسیاری از ابیات آن بصورت ضرب المثل به زبان خاص و عام جاری گشته است.
 + استاد بهار در مورد اشعار وی می گویند :" پروین در قصاید خود پس از بیانات حکیمانه و عارفانه روح انسان را به سوی سعی و عمل امید، حیات، اغتنام وقت، کسب کمال، همت، اقدام نیکبختی و فضیلت سوق می دهد. "
 +__سرانجام آنکه او دیوان خوبی و پاکی است __ .~~

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 29 آبان 1385 [04:52 ]   12   لیلا مهرمحمدی      جاری 
 شنبه 27 آبان 1385 [07:04 ]   11   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 شنبه 27 آبان 1385 [07:00 ]   10   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [10:41 ]   9   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 15 شهریور 1385 [10:39 ]   8   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [12:07 ]   7   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 مرداد 1385 [12:03 ]   6   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [12:39 ]   5   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [12:35 ]   4   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [12:18 ]   3   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 27 تیر 1385 [12:01 ]   2   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [09:05 ]   1   لیلا مهرمحمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..