منو
 کاربر Online
547 کاربر online
Lines: 1-47Lines: 1-83
 V{maketoc} V{maketoc}
-در این پروژه دو عدد (( موتور پله ای ))به صورت مجزا از طریق دو پورت سریال کامپیوتردر ((موتور پله ای|حالت دو بیتی ))راه اندازی می شود.موقعیت دقیق موتور توسط برنامه ای که به زبان ((ویژوآل بیسیک)) نوشته شده با ارسال پالسهای دیجیتال (0و1) به پایه های 1و2 آسی ULN2803 برای موتور اول و پایه های 5 و 6 همان آیسی برای موتور دوم کنترل می شود موتور پله ای که در این پروژه استفاده شده چهار قطبی می باشد +در این پروژه دو عدد (( موتور پله ای ))به صورت مجزا از طریق دو پورت سریال کامپیوتردر ((موتور پله ای|حالت دو بیتی ))راه اندازی می شود.موقعیت دقیق موتور توسط برنامه ای که به زبان ((ویژوآل بیسیک)) نوشته شده با ارسال پالسهای دیجیتال (0و1) به پایه های 1و2 آیسی ULN2803 برای موتور اول و پایه های 5 و 6 همان آیسی برای موتور دوم کنترل می شود موتور پله ای که در این پروژه استفاده شده چهار قطبی می باشد
 !وسایل مورد نیاز !وسایل مورد نیاز
- +!!ابزار مورد نیاز
 1-کامپیوتر 1-کامپیوتر
-2-دو سوکت ((RS232))
3
-((برد بورد))
4-سیم تلفنی
5-IC ULN2803
6
-((منبع تغذیه)) یا باطری 12VDC(منظور از DC همان ولتاژ ثابت است)
7-دو عدد موتور پله ای
8-هویه />9-سیم یم
+2-((برد بورد))
3-سیم تلفنی
4-((منبع تغذیه)) یا باطری 12VDC(منظور از DC همان ولتاژ ثابت است)
5-هویه
6-سیم لحیم

7-فایلهای ((DLL))
!!قطعات مورد نیاز
1
-دو عدد موتور پله ای
2-دو سک ((RS232))
IC ULN2803-3
 !روش کار !روش کار
-برای شروع کار آسی ULN2803 را بردارید اگر به شکل این آسی نگاه کنید متوجه یک نیم دایره کوچک در وسط یکی از عرضهای آن می شوید اگر این نیم دایره را پیدا کردید سمت چپ آن شروع پایه های آسی از 1 می شود. 
-در هنگام شروع به کار با منبع تغذیه در صورتیکه منبع تغذیه هر دو حالتAC, DC (منظور از AC همان ولتاژ متغیر است مثل برق شهر) داشته باشد حتما آنرا روی حالت DC قرار دهید وکلید تنظیم مربوط به ولتاژ را تا حدی بچر خانید که صفحه نمایش 12vرا نمایش دهد.خروجی مثبت ومنفی منبع تغذیه یا با طری 12vDCرا مطابق شکل انتهای صفحه بر روی برد بورد قرار دهید +میزان ولتاژ قابل تحمل آیسیULN2803 تا حدود 50ولت میباشد.پایه های 1 تا 8 این آیسی ورودی وپایه های 18 تا 11 خروجی هستند.پایه 10 تغذیه و پایه 9 منفی آیسی است.میزان جریان قابل تحمل این آیسی حدود 500 میلی آمپر است. اگر به شکل این آیسی نگاه کنید متوجه یک نیم دایره کوچک در وسط یکی از عرضهای آن می شوید اگر این نیم دایره را پیدا کردید سمت چپ آن شروع پایه های آیسی از 1 می شود.{picture=uln2803.jpg}


{picture=2803.gif}

در هنگام شروع به کار با منبع تغذیه در صورتیکه منبع تغذیه هر دو حالتAC, DC (منظور از AC همان ولتاژ متغیر است مثل برق شهر) داشته باشد حتما آنرا روی حالت DC قرار دهید و کلید تنظیم مربوط به ولتاژ را تا حدی بچرخانید که صفحه نمایش 12vرا نمایش دهد.خروجی مثبت ومنفی منبع تغذیه یا باطری 12vDCرا مطابق شکل انتهای صفحه بر روی برد بورد قرار دهید
 البته فعلا آنرا خاموش کنید. البته فعلا آنرا خاموش کنید.
 پایه 9 آیسی را به قطب منفی که از باطری یا منبع تغذیه آورده اید وصل کنید و پایه 10 آیسی را به قطب مثبتی که از باطری یا منبع تغذیه آمده است وصل کنید پایه 9 آیسی را به قطب منفی که از باطری یا منبع تغذیه آورده اید وصل کنید و پایه 10 آیسی را به قطب مثبتی که از باطری یا منبع تغذیه آمده است وصل کنید
 !!روش اتصال سیمهای سوکت RS232  !!روش اتصال سیمهای سوکت RS232
 اگر به دو عدد سوکت RS232 که تهیه کرده اید به خوبی نگاه کنید متوجه یک سری شماره از 1 تا 9 روی آن می شوید این شماره ها در واقع همان شماره پینهای مربوط به ارسال و دریافت هستند در این پروژه ما به 3 پین احتیاج داریم پینهای 4و5و7 پین 4 DTR پین 5 GND پین 7 RTS پین 5 در واقع زمین ما در ارسال ودریافت استانداردRS232 است که می بایست به قطب منفی که از منبع تغذیه یا باطری به روی برد بورد آورده ایم وصل کنید.برای اتصال این پینها بر روی برد بورد پیچهای مربوط به این سوکتها را باز کرده واز سیمهای تلفنی که در اختیار دارید حدود سه تکه 30سانتی متری بسته به فاصله کامپیوتر تا میز کار ببرید.حال با استفاده از هویه و سیم قلعی که تهیه کرده اید این سیمها را به پینهای سوکت RS232 وصل کنید در هنگام لحیم کردن به شماره پینها دقت کنید و برای اینکه بعدا مشکلی پیش نیاید بهتر است برای هر پین یک سیم رنگی مجزا در نظر بگیرید.حال DTR را که پین 4 است و آنرا به یک تکه سیم لحیم کرده اید به پایه شماره 1 آیسی و RTS را که پین 7 میباشد و آنرا نیز لحیم کرده اید به پایه 2 آیسی بر روی برد بورد قرار دهید.ضمننا همانطور که گفته شد حتما پین 5 را نیز لحیم کرده و به منفی روی برد بورد وصل کنیر. اگر به دو عدد سوکت RS232 که تهیه کرده اید به خوبی نگاه کنید متوجه یک سری شماره از 1 تا 9 روی آن می شوید این شماره ها در واقع همان شماره پینهای مربوط به ارسال و دریافت هستند در این پروژه ما به 3 پین احتیاج داریم پینهای 4و5و7 پین 4 DTR پین 5 GND پین 7 RTS پین 5 در واقع زمین ما در ارسال ودریافت استانداردRS232 است که می بایست به قطب منفی که از منبع تغذیه یا باطری به روی برد بورد آورده ایم وصل کنید.برای اتصال این پینها بر روی برد بورد پیچهای مربوط به این سوکتها را باز کرده واز سیمهای تلفنی که در اختیار دارید حدود سه تکه 30سانتی متری بسته به فاصله کامپیوتر تا میز کار ببرید.حال با استفاده از هویه و سیم قلعی که تهیه کرده اید این سیمها را به پینهای سوکت RS232 وصل کنید در هنگام لحیم کردن به شماره پینها دقت کنید و برای اینکه بعدا مشکلی پیش نیاید بهتر است برای هر پین یک سیم رنگی مجزا در نظر بگیرید.حال DTR را که پین 4 است و آنرا به یک تکه سیم لحیم کرده اید به پایه شماره 1 آیسی و RTS را که پین 7 میباشد و آنرا نیز لحیم کرده اید به پایه 2 آیسی بر روی برد بورد قرار دهید.ضمننا همانطور که گفته شد حتما پین 5 را نیز لحیم کرده و به منفی روی برد بورد وصل کنیر.
-از پایه 18 آیسی که خروجی پایه 1 آیسی است به پایه 3 آیسی و از پایه 17 آیسی که خروجی پایه 2 آیسی است به پایه 4 آیسی وصل کنید +از پایه 18 آیسی که خروجی پایه 1 آیسی است به پایه 3 آیسی و از پایه 17 آیسی که خروجی پایه 2 آیسی است به پایه 4 آیسی وصل کنید />
{picture=9_pin.jpg}


table {picture=9_PIN_PIN_OUT.gif}

   
 !!نحوه اتصال موتور پله ای بر روی بورد !!نحوه اتصال موتور پله ای بر روی بورد
 حال به سراغ موتور پله ای می رویم به سیمهای رنگی که از موتور پله ای بیرون آمده نگاه کنید هر کدام از این سیمهای رنگی به سر یک قطب موتور پله ای اتصال دارد.و این سیمها را در اصطلاح سیمها پالس می نامیم ویک سیم در واقع گراند یا مشترک هم سیمها است.در هنگام خرید موتور پله ای از فروشنده رنگ سیم گراند یا مشترک را سوال کنید.این سیم در این پروژه می بایست به قطب مثبت برد بورد وصل شود.در حالتیکه چرخش موتور تمام شده وکارتان را انجام داده ایدمی بایست اتصال این سیم را با قطب مثبت برد بورد قطع کنید وگرنه این ولتاژ روی موتور می ماند وچون موتور حرکتی ندارد به شدت گرم می شود.به غیر از سیم مشترک که به قطب مثبت وصل کرده اید بقیه سیمها را به ترتیب به پایه های 18و17و16و15 آیسی وصل کنید.  حال به سراغ موتور پله ای می رویم به سیمهای رنگی که از موتور پله ای بیرون آمده نگاه کنید هر کدام از این سیمهای رنگی به سر یک قطب موتور پله ای اتصال دارد.و این سیمها را در اصطلاح سیمها پالس می نامیم ویک سیم در واقع گراند یا مشترک هم سیمها است.در هنگام خرید موتور پله ای از فروشنده رنگ سیم گراند یا مشترک را سوال کنید.این سیم در این پروژه می بایست به قطب مثبت برد بورد وصل شود.در حالتیکه چرخش موتور تمام شده وکارتان را انجام داده ایدمی بایست اتصال این سیم را با قطب مثبت برد بورد قطع کنید وگرنه این ولتاژ روی موتور می ماند وچون موتور حرکتی ندارد به شدت گرم می شود.به غیر از سیم مشترک که به قطب مثبت وصل کرده اید بقیه سیمها را به ترتیب به پایه های 18و17و16و15 آیسی وصل کنید.
 برای اینکه موتور پله دوم را نیز راه اندازی کنید سیم مشترک این موتور پله را نیز مانند موتور پله اول به مثبت برد بورد وصل کنید.وسوکت RS232 دومی را که سه عدد سیم مانند سوکت اولی به آن لحیم کرده اید پین 4 یا DTR را به پایه 5 آیسی و پین 7 یا RTS را به پایه 6 آیسی وصل کنید . از پایه 14 آیسی که خروجی پایه 5 در این آیسی است به پایه 7 آیسی و از پایه 13 که خروجی پایه 6 است به پایه 7 آیسی وصل کنید سیمهای دیگر موتور پله ای که سیمهای پالس نامیده می شود به پایه های 14و13و12و11 وصل کنید. برای اینکه موتور پله دوم را نیز راه اندازی کنید سیم مشترک این موتور پله را نیز مانند موتور پله اول به مثبت برد بورد وصل کنید.وسوکت RS232 دومی را که سه عدد سیم مانند سوکت اولی به آن لحیم کرده اید پین 4 یا DTR را به پایه 5 آیسی و پین 7 یا RTS را به پایه 6 آیسی وصل کنید . از پایه 14 آیسی که خروجی پایه 5 در این آیسی است به پایه 7 آیسی و از پایه 13 که خروجی پایه 6 است به پایه 7 آیسی وصل کنید سیمهای دیگر موتور پله ای که سیمهای پالس نامیده می شود به پایه های 14و13و12و11 وصل کنید.
 حال 2 عدد سوکت RS232 را یکی به COM1,دیگری را به COM2 وصل کنید.وبه همان ترتیبی که گفته شد روی بورد قرار دهید. حال 2 عدد سوکت RS232 را یکی به COM1,دیگری را به COM2 وصل کنید.وبه همان ترتیبی که گفته شد روی بورد قرار دهید.
 حال بعد از انجام مراحل فوق دو برنامه زیر را اجرا کنید وقبل از اینکه شروع را بزنید منبع تغذیه را روشن کنید.می بایست اتصال منبع تغذیه با برد بورد قطع باشد. پس از تنظیم ولتاژ بر روی 12v dc همانطور که گفته شدآنرا به برد بورد اتصال دهید. حال بعد از انجام مراحل فوق دو برنامه زیر را اجرا کنید وقبل از اینکه شروع را بزنید منبع تغذیه را روشن کنید.می بایست اتصال منبع تغذیه با برد بورد قطع باشد. پس از تنظیم ولتاژ بر روی 12v dc همانطور که گفته شدآنرا به برد بورد اتصال دهید.
-!نرم افزار +!نرم افزارهای لازم
!!فایلهای DLL

برای اجرا کردن این این برنامه میبایست یک سری فایل DLL را در دایرکتوری SYSTEM ویندوز کپی کنید.
در هنگام دانلود کردن این فایلها پنجره ای باز می شود. بر روی دکمه Save کلیک کنید و فایل فشرده DLL را بر روی کامپیوتر ذخیره کنید. سپس با استفاده از نرم افزار های مثل Winrar این فایل فشرده را باز کنید و آنرا در داخل دایرکتوری System ویندوز کپی کنید
برای گرفتن این فایل ها __[ http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=125|اینجا]__ را کلیک کنید.

!!فایلهای VB
 *((Source برنامه کنترل موتور پله ای)) *((Source برنامه کنترل موتور پله ای))
 *دانلود فایل اجرائی برای Com2 , Com1. *دانلود فایل اجرائی برای Com2 , Com1.
-** [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=121|Com1]
** [http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-download_file.php?fileId=122|Com2]
>>
>>
/> />

{picture file=img/daneshnameh_up/888.gif}
+** [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=121|Com1]
** [http://217.218.177.31/mavara/mavara-download_file.php?fileId=122|Com2]


!همچنین ببینید

((فهرست پروژه های الکترونیک))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:54 ]   34   جواد حمزه      جاری 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:48 ]   33   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 مهر 1384 [11:46 ]   32   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [04:00 ]   31   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 06 مهر 1384 [03:57 ]   30   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 08 تیر 1384 [13:32 ]   29   جواد حمزه      v  c  d  s 
 چهارشنبه 31 فروردین 1384 [11:51 ]   28   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [09:30 ]   27   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [07:35 ]   26   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [06:38 ]   25   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [06:15 ]   24   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [05:49 ]   23   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [05:43 ]   22   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [05:42 ]   21   جواد حمزه      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [05:22 ]   20   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [05:08 ]   19   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 29 فروردین 1384 [04:12 ]   18   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [12:15 ]   17   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [11:43 ]   16   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [11:42 ]   15   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [10:51 ]   14   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [10:16 ]   13   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:58 ]   12   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:49 ]   11   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:39 ]   10   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [09:34 ]   9   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [08:56 ]   8   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [08:42 ]   7   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [08:09 ]   6   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [08:07 ]   5   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [07:46 ]   4   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [07:34 ]   3   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [07:20 ]   2   جواد حمزه      v  c  d  s 
 یکشنبه 28 فروردین 1384 [06:33 ]   1   جواد حمزه      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..