منو
 کاربر Online
535 کاربر online
Lines: 1-60Lines: 1-153
 V{maketoc} V{maketoc}
 در این پروژه با نحوه کنترل از راه دور یک روبات آشنا می شوید.این مدار شامل چندین قسمت است.که به توضیح هر یک از این قسمت ها خواهم پرداخت. در این پروژه با نحوه کنترل از راه دور یک روبات آشنا می شوید.این مدار شامل چندین قسمت است.که به توضیح هر یک از این قسمت ها خواهم پرداخت.
-در این پروژه ابتدا با نحوه کنترل از راه دور 4 کاناله مادون قرمز و سپس نحوه استفاده از گیت های منطقی و همچنین کنترل PWM موتور آشنا می شوید. +در این پروژه ابتدا با نحوه کنترل از راه دور 4 کاناله مادون قرمز و سپس نحوه استفاده از گیت های منطقی و همچنین کنترل موتور آشنا می شوید.
 !قسمت های مدار !قسمت های مدار
 +# قسمت تغذیه
 # فرستنده # فرستنده
 # گیرنده # گیرنده
 # جبر بولی در واقع در این قسمت کار نتیجه گیری حرکت انجام می شود # جبر بولی در واقع در این قسمت کار نتیجه گیری حرکت انجام می شود
-# کنترل PWM موتور +# کنترل موتور
 !!قسمت فرستنده !!قسمت فرستنده
 !!!قطعات مورد نیاز قسمت فرستنده !!!قطعات مورد نیاز قسمت فرستنده
 #1 عدد آی سی PT2262IR #1 عدد آی سی PT2262IR
 # 4 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم # 4 عدد مقاومت 4.7 کیلو اهم
 # 1 عدد مقاومت 470 کیلو اهم # 1 عدد مقاومت 470 کیلو اهم
 # 1 عدد خازن 100 میکروفاراد # 1 عدد خازن 100 میکروفاراد
 # 4 عدد دیود 1N4148 # 4 عدد دیود 1N4148
 # 1 عدد مقاومت 7.8 اهم # 1 عدد مقاومت 7.8 اهم
 # 1 عدد مقاومت 100 اهم # 1 عدد مقاومت 100 اهم
-# 2 عدد ترانزیستور C1815 +# 2 عدد ترانزیستور 2SC557
 # 1 عدد فرستنده مادون قرمز # 1 عدد فرستنده مادون قرمز
 +# 4 عدد کلید push-bottom
 !!!نقشه مدار به همرا توضیحات مدار !!!نقشه مدار به همرا توضیحات مدار
-اگر می خواهید از تغذیه ای بیشتر از 3 ولت استفاده کنید.مث