منو
 کاربر Online
383 کاربر online
تاریخچه ی: پروتاکتینیوم

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-184Lines: 1-142
-V{maketoc} 
  
-right" style="margin-left: 0.5em">
+left" style="margin-left: 0.5em">
 
 
 
 
 
((Thorium)) - __Protactinium__ - ((Uranium)) 
((Thorium)) - __Protactinium__ - ((Uranium))
 
 
 
((Praseodymium|Pr))
__Pa__

 
((Praseodymium|Pr))
__Pa__

 
{picture=Pa_TableImage.png} 
{picture=Pa_TableImage.png}
-
right">((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
left">جدول کامل
  
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر |شماره))Protactinium, Pa, 91
+نام , علامت اختصاری , شمارهProtactinium, Pa, 91
 
 
-((گروه شیمیایی)) ((فلز انتقالی))
+گروه شیمیایی فلز انتقالی
 
 
-((گروه جدول تناوبی|گروه)), ((دوره جدول تناوبی|تناوب)), ((بلوک جدول تناوبی|بلوک))((عنصر گروه|_ )), ((عنصر دوره 7|7)), ((بلوک f|f))
+گروه , تناوب , بلوک_ , ((عنصر دوره 7|7)), ((بلوک f|f))
 
 
-((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز|سختی)) 15370 ((کیلو گرم بر متر مکعب|kg/m3)), اطلاعات موجود نیست
+جرم حجمی , سختی 15370 kg/m3 , اطلاعات موجود نیست.
 
 
-((رنگ)) نقره ای روشن فلزی براق
+رنگ نقرهای روشن فلزی براق
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) ((1 E-25 kg| 231.03588«2» amu))
+وزن اتمی 1 E-25 kg
 
 
-((شعاع اتمی)) (calc.) +شعاع اتمی (calc.)
 ((1 E-10 m|180«no data» pm))
 ((1 E-10 m|180«no data» pm))
 
 
-((شعاع کووالانسی)) اطلاعات موجود نیست
+شعاع کووالانسی اطلاعات موجود نیست
 
 
-((شعاع وندروالس)) اطلاعات موجود نیست
+شعاع وندروالس اطلاعات موجود نیست
 
 
-((ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((Radon|Rn))~np~]~/np~7s²5f²6d¹]
+((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((Radon|Rn))~np~]~/np~7s²5f²6d¹]
 
 
-((الکترون| -e)) بازای هر ((سطح انرژی))2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
+((الکترون| -e)) بازای هر سطح انرژی2, 8, 18, 32, 20, 9, 2
 
 
-((درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) 5 (باز ضعیف)
+درجه اکسیداسیون (اکسید) 5 (باز ضعیف)
 
 
-((ساختار کریستالی)) ((اورتورومبیک))
+ساختار کریستالی اورتورومبیک
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
-
((حالت ماده)) جامد
+
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
 
-((نقطه ذوب)) 2113 ((کلوین|K)) (2912 °((فارنهایت|F)))
+نقطه ذوب 2113 K (2912 °F)
 
 
-((نقطه جوش)) 4300 K (7281 °F)
+نقطه جوش 4300 K (7281 °F)
 
 
-((حجم مولی)) 15.18 ((scientific notation|ש»10-3 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
+حجم مولی 15.18 scientific notation|ש»10-3 m3/mol
 
 
-((گرمای تبخیر)) 470 ((کیلو ژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای تبخیر 470 kJ/mol
 
 
 ((گرمای هم جوشی)) 15 kJ/mol
 ((گرمای هم جوشی)) 15 kJ/mol
 
 
-((فشار بخار)) 5.1E-5 ((پاسکال|Pa)) at 2200 K
+((فشار بخار)) 5.1E-5 Pa at 2200 K
 
 
-((سرعت صوت)) اطلاعات موجود نیست
+سرعت صوت اطلاعات موجود نیست
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
-((الکترونگاتیویته)) 1.5 (درجه پاولینگ)))
+((الکترونگاتیویته)) 1.5 (درجه پاولینگ)
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) 120 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/«kg*K)))
+ظرفیت گرمایی ویژه 120 J/kg*K
 
 
-((رسانائی الکتریکی)) 5.29 106/m ((اهم))
+رسانائی الکتریکی 5.29 106/m اهم
 
 
-((رسانائی گرمایی)) 47 ((وات بر متر کلوین|W/«m*K)))
+رسانائی گرمایی 47 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 568 kJ/mol
+1st پتانسیل یونیزاسیون 568 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون اطلاعات موجود نیست
 2nd پتانسیل یونیزاسیون اطلاعات موجود نیست
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون اطلاعات موجود نیست
 3rd پتانسیل یونیزاسیون اطلاعات موجود نیست
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون اطلاعات موجود نیست
 4th پتانسیل یونیزاسیون اطلاعات موجود نیست
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 
 
 
 ((ایزوتوپ|iso))((وفور طبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((فروپاشی انرژی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 ((ایزوتوپ|iso))((وفور طبیعی|NA))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((فروپاشی انرژی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
 
 
 230Pa{syn.}17.4 d((الکترون گیری|ε))1.310230((Thorium|Th))
 230Pa{syn.}17.4 d((الکترون گیری|ε))1.310230((Thorium|Th))
 
 
 ((فروپاشی منفی بتا|β-))0.563230U
 ((فروپاشی منفی بتا|β-))0.563230U
 
 
 231Pa((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))32760 a ((فروپاشی آلفا|α))5.149227((Actinium|Ac))
 231Pa((رادیو ایزوتوپ مصنوعی|{syn.}))32760 a ((فروپاشی آلفا|α))5.149227((Actinium|Ac))
 
 
 233Pa{syn.}26.967 dβ-0.571233((Uranium|U))
 233Pa{syn.}26.967 dβ-0.571233((Uranium|U))
 
 
 
 
-واحدهای ((SI)) & ((دما و فشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد. +واحدهای SI & STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
-
پروتاکتینیوم یکی از ((عناصر شیمیایی)) (( جدول تناوبی)) وه که نماد آن Pa و ((عدد اتمی)) آن 91 میباشد.

! خصوصیات قابل توجه


پروتاکتینیوم یک ((فلز)) نقره ای رنگ میباشد که از گروه ((آستینیدها)) بوده و یک درخشندگی براقی را در هوا از خود به جا میگذارد. این عنصر در دمای زیر 1.4k به ((شدت رسانا))ی جریان الکتریسیته م
باشد.! کاربردها


به علت خاصیت رادیواکتیوی سمی بودن و کمیابی این عنصر استفاده به غیر از تحقیقات علمی استفاده چندانی از این عنصر نمیشود.!
تاریخچه


پروتاکتینیوم برای اولین بار در سال ((1913)) زمانی که ((Kasimir Fajans)) و ((O.H. Goong)) به هنگام تحقیقات خود در تجزیه U238 به ایزوتوپ pa234 که نیمه عمر بسیار پایین 1.17 ثانیه داشت مواجه شدند شناخته شد. آنها به این عنصر جدید نام برویوم را دادند این عنصر در سال ((1918)) هنگامی که دو گروه از دانشمندان ((Otto Hahn)) و ((Lise Meitner)) از((آلمان)) و(( Fredrick Soddy)) و ((John Cranston)) از((بریتانیای کبیر)) به طور جداگانه آن را کشف کردند به پروتاآکتینیوم تبدیل شد و در سال ((1949)) به پروتاکتینیوم تغییر یافت. /> />در سال ((1927)) ((Aristid V. Grosse)) توانست دو میلیگرم Pa2o5 بدست آورد. وی در سال ((1934)) برای اولین بار توانست پروتاکتینیوم را از 0.1 میلی گرم Pa2O5 جدا کند او این عمل را از تبدیل اکسید به یک ید و سپس شکافتن آن در خلاء توسط عمل گرما دهی الکترونیکی انجام داد. /> />در سال ((1961)) سازمان انرژی اتمی بریتانیای کبیر توانست 125 گرم پروتاکتینوم خالص تولید کند. این عمل با پردازش 60 تن مواد زائد در 12 مرحله انجام شد و هزینه ای معادل 500000 دلار را در بر داشت. سالیان سال این تنها منبع پروتاکتینیوم جهان به شمار میرفت. اخیرا گذارش شده است که هر گرم از این فلز به مبلغی معادل 2800 دلار به آزمایشگاه ها فروخته شده است.
! نقش بیولوژیکی

+!اطلاعات اولیه
__پروتاکتینیوم__ یکی از عناصر شیمیایی ((جدول تناوبی)) ت که نماد آن __Pa__ و ((عدد اتمی)) آن 91 میباشد.
!تاریخچه
__پروتاکتینیوم__ ، برای اولین بار در سال 1913، زمانیکه "__Kasimir Fajans__" و "__ O.H. Goong__" به هنگام تحقیقات خود در تجزیه U238 به ایزوتوپ Pa234 که نیمه عمر بسیار پایین 1.17 ثانیه داشت مواجه شدند، شناخته شد. آنها به این عنصر جدید نام __برویوم__ را دادند این عنصر در سال 1918 هنگامی که دو گروه از دانشمندان "__Otto Hahn__" و "__Lise Meitner__" از آلمان و "__Fredrick Soddy__" و "__John Cranston__" از بریتانیای کبیر بهطور جداگانه آن را کشف کردند، به پروتاکتینیوم تبدیل شد و در سال 1949 به پروتاکتینیوم تغییر یافت.

در سال 1927، "__Aristid V. Grosse__" توانست دو میلگرم Pa25 بدست آورد. وی در سال 1934 برای اولین بار توانست پروتاکتینیوم را از 0.1 میلی گرم Pa2O5 جدا کند. او این عمل را از تبدیل اکسید به یک ید و سپس شکافتن آن در خلاء توسط عمل گرمادهی الکترونیکی انجام داد.

در سال 1961، سازمان انرژی اتمی بریتانیای کبیر توانست 125 گرم پروتاکتینوم خالص تولید کند. این عمل با پردازش 60 تن مواد زائد در 12 مرحله انجام شد و هزینه ای معادل 500000 دلار را در برداشت. سالیان سال این تنها منبع پروتاکتینیوم جهان به شمار مرفت. اخیرا گذارش شده است که هر گرم از این فلز به مبلغی معادل 2800 دلار به آزمایشگاهها فروخته شده است.
!خصوصیات قابل توجه
پروتاکتینیوم ، یک ((فلز)) نقره‌ای رنگ می‌باشد که از گروه آستینیدها بوده ، درخشندگی و براقی را در هوا از خود به‌جا می‌گذارد. این عنصر در دمای زیر 1.4k به‌شدت رسانای جریان الکتریسیته می‌باشد.
!کاربردها
به‌علت خاصیت رادیواکتیوی ، سمی بودن و کمیابی این عنصر ، به غیر از تحقیقات علمی استفاده چندانی از این عنصر نمی‌شود.
!نقش بیولوژیکی
 پروتاکتینیوم هیچگونه نقش بیولوژیکی ندارد.  پروتاکتینیوم هیچگونه نقش بیولوژیکی ندارد.
-


! پیدایش


پروتاکتینیوم در ((Pitchblende)) به مقدار حدودا یک در هر 231Pa ((قسمت)) از معادن اورانیت به وجود می آید. معادن ((زئیر)) حدودا 3ppm پروتاکتینیوم دارند.! ترکیبات


ترکیبات شناخته شده پروتاکتینیوم عبارتند از: />
* Fluorides
**((فلورید پروتاکتینیوم4|PaF4))
** ((فلورید پروتاکتینیوم5|PaF5))
* Chlorides
** ((کلرید پروتاکتینیوم4|PaCl4))
** ((کلرید پروتاکتینیوم5|PaCl5))
* Bromides
** ((برمید پروتاکتینیوم4|PaBr4))
** ((برمید پروتاکتینیوم5|PaBr5))
* Iodides
** ((ید پروتاکتینیوم3|PaI3))
** ((ید پروتاکتینیوم4|PaI4))
** ((ید پروتاکتینیوم5|PaI5))
* Oxides
** PaO
** ((اکسید پروتاکتینیوم2|PaO2))
** ((اکسید پروتاکتینیوم5|Pa2O5>))
>
! ایزوتوپها


29 ((ایزوتوپ رادیو اکتیو)) برای پروتاکتینیوم شناخته شده اند که پایدارترین آنها Pa231 با نیمه عمر 32760 سال Pa233 با(( نیمه عمر)) 26.967 روز و Pa230 با نیمه عمر17.4 روز میباشند. تمام ایزوتوپهای(( رادیو اکتیو))ی دیگر آن نیمه عمر کمتر از 1.6 روز داشته و بیشتر آنها نیمه عمر کمتر از 1.8ثانیه میاد. /> />((حالت Decay)) اولیه قبل از ایزوتوپ پایدار pa231 ((Alpha Decay)) میباشد و حالت اولیه بعد از آن ((Beta Minus Decay )) است. ((محصولات decay)) اولیه قبل از Pa-231 ایزوتوپهای عنصر ((Actinium)) و محصولات اولیه بعد از آن ایزوتوپهای عنصر(( اورانیوم)) میباشد.! هشدارها


پروتاکتینیوم به شدت سمی و رادیو اکتیو میباشد و کار کردن با آن درست همانند کار کردن با ((plutonium)) مراقبتهای زیادی را می طلبد.
! اتصالات خارجی
+!پیدایش
پروتاکتینیوم در Pitchblende به مقدار حدودا یک در هر 231Pa قسمت از معادن اورانیت بوجود میآید. معادن زئیر حدودا 3ppm پروتاکتینیوم دارند.
!ترکیبات
ترکیبات شناخته شده پروتاکتینیوم عبارتند از:>>
*Fluorides
**PaF4
**PaF5
*Chlorides
**PaCl4
**PaCl5
*Bromides
**PaBr4
**PaBr5
*Iodides
**PaI3
**PaI4
**PaI5
*Oxides
**PaO
**PaO2
**Pa2O5
!ایزوتوپها
29 ایزوتوپ رادیو اکتیو برای پروتاکتینیوم شناخته شدهاند که پایدارترین آنها Pa231 با نیمه عمر 32760 سال ، Pa233 با نیمه عمر 26.967 روز و Pa230 با نیمه عمر17.4 روز مباشند. تمام ایزوتوپهای رادیو اکتیو دیگر آن نیمه عمر کمتر از 1.6 روز داشته ، بیشتر آنها نیمه عمر کمتر از 1.8ثانیه اند.

حالت Decay اولیه قبل از ایزوتوپ پایدار pa231 Alpha Decay مباشد و حالت اولیه بعد از آن Beta Minus Decay است. محصولات decay اولیه قبل از Pa-231 ایزوتوپهای عنصر ((Actinium)) و محصولات اولیه بعد از آن ، ایزوتوپهای عنصر ((اورانیوم)) مباشند.
!هشدارها
پروتاکتینیوم بهشدت سمی و رادیو اکتیو مباشد و کار کردن با آن درست همانند کار کردن با ((پلوتونیم)) مراقبتهای زیادی را میطلبد.
!اتصالات خارجی
 * [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Pa/index.html|WebElements.com|-|Protactinium] * [http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Pa/index.html|WebElements.com|-|Protactinium]
 * [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Pa.html EnvironmentalChemistry.com - Protactinium] * [http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Pa.html EnvironmentalChemistry.com - Protactinium]
 * [http://education.jlab.org/itselemental/ele091.html It's Elemental - Protactinium] * [http://education.jlab.org/itselemental/ele091.html It's Elemental - Protactinium]
- +!مباحث مرتبط با عنوان
*((اکتنیدها))
*((جدول تناوبی))
*((عنصر شیمیایی))
*((فلز))
*((لانتانیدها))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 02 دی 1385 [19:50 ]   4   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 02 دی 1385 [19:48 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 20 آبان 1383 [05:46 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 17 مهر 1383 [14:28 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..