منو
 کاربر Online
730 کاربر online
تاریخچه ی: پرنده

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-31Lines: 1-86
-V{maketoc}

+!مقدمه
>پرندگان جانورانی خونگرم هستند که پوشش خارجی بدن آنها پر است که به اشکال گوناگون در مراحل مختلف از پوست بوجود می‌آید. پرندگان به 2 زیر رده و 27 یا 28 راسته تقسیم می‌شوند. در شناسایی پرندگان نکات زیادی می‌توانند راهنما باشند. مانند رنگ پر ، فرم پا و انگشت و ناخن، فرم منقار ، فرم پرواز و فرم آواز خوانی ، جثه ، انواع استخوان و.... قابلیت پرواز ، توجه و نگهداری از جوجه‌ها ، تکامل قابل توجه قدرت شنوایی ، بینایی و قدرت تولید صدا از جمله ویژگیهای پرندگان است.

>
dir align = left>
 
 
  
-{picture=Parandeh.jpg} +{img src=img/daneshnameh_up/8/84/bird4.JPG}
  
 
 
 
 
-و 9000 گن ا پرندگان ر ال وجو دارد. آها در محیهای زی یر منوی ویا گرفته تا یخهای ((ق))ی نگی می کند. پرندگان یوانای خون گ تد و ه یر ا ((ش))ها، نا(( مر اان))ی هتند که می تانند روا کنند. هه رندان ((نا))هایی بدون دندن دارند دهایشان پوشیده ا (()) می اد و تمهای دارای می گران. />هر اه، چله (( قیان)) مای یک مهرت انی ا (( ا)) ا (( نو)) و لکس را انا ی دهد. طول س ا در دد 36000 کیوتر (22000 مای) می اد. تملا" ای رنده یشتر ا یگ دان وا میکند و د ل هر سال یشتر ز یر یوانت روی ین رو روشن را می بید. ر اران کو، رکود پرا بدون تو ر ب ط 40000 یتر(2500 ((می))) ه ود اتا داد است. />
سیای ا گونه ای ردان در ول مییونه سا دت را د را ا ست اده ند ی ا ای پرگان کوچک وده در ایر دور دت یی ک دشان بیعی کری داه بان ندگی می کد دیگن ((تر مر)) ر ارلیای و تر مرغ 3 انگتی ((آمریکای جنوبی)) دارای ثه ی بزرگ هستند این رندگان در مین ای باز نگی می کند ب دوی ا ست شانان ر ی کند. />
پران در ندگی تی پرای د را از س می دند و رهای دد ر می رند. ای پید ا پر ریی می وین. ها دی کن است همنگ ای قبلی باش و ی مکن است ن یدی اته بد. عی ا پرندگان در ف وی م نگ روی ی ی کنند. یگر پرندگان ر ل ایان با می ندیشان ر و می کنند.ه نوان مال(( بره)) ماده ر ل ابتان هی دار (راه را) در می ورد و به این ترتی ود را ر دروه اه اش اسا می کن و ای در الی است ه همین رن ر ف مستان پرهای فی ر ی ورد تا د میهی وشیده از رف استت شد.

وه های پران ا رت پرواز د نواهای ختف پرندگان در نقا خت ها یات ی ود انداه ای نا ا ((شت م)) ا ((چیک))ها ا ((ک)) برگ یت. />
*((فت یری))r />*((پا))
*((ت پرند)) />*((لانه ها))
*((
مهارت نان)) />*((پرندگان زگ))
*((پنگان کاری))
*((پرندگن مای خوار))
*((رت نام هی ماول پرندگان))

! من:
*''DK multi media''
+!ویات رندگا />((اکلت پرندگان)) رای پواز ، سبک و ظریف است. سر ، گرد و دوکی شکل است استخوانهای جمجمه بهم جو خورده‌اند. آراره‌های منقاری بدون دندان را تشکیل مهند که لایه‌ای از ماده شاخی ایی وی را می‌پواند. ((پرده گو)) در انتهای مای و رار گرفته است. پرنده‌ها فاقد گوش خارجی یا هر گونه زایده‌ای هستند که مانع از جریان یکنواخت هوا در روی سرشان شود. ((ستون فقت|مهره‌های گدن)) حر زیای به سر می‌دهند اما در حین پرواز محک بهم قفل می‌شوند. در پرندگان ارای قدرت پرواز زایه عمودی استخوان جناغ تکیه‌گی برای عضت ر قدرت پرواز ست.

دستگا
ه نفسی کای هم مقار یاد اکسیژن ازم برای راز ا امین می‌کند. از ششه چندین کیسه هوادار بزرگ جدا می‌شود که بیشتر ضای میان انداهای درونی بدن را شغال می‌کنند. بعضی از این کیسها به سی جلو و گردن امتدا می‌یابند ک اغلب در حین عالیهای همسر یابی ، در باد کردن نحیه دن نقش کمکی دارد. لگوی ولیدثلی هم با شرایط پرواز سازگار شده ات. اامهای نالی خارجی در پرندگان وجود ندارد. به جز شت مرغ نر که آلت تناسلی دارد. این ی سازگاری دیگی برای یکنوخت نگهداشتن بر مدگیها فرورفتگیه بدن باشد که در ین ((جگیری)) لوم همانگی بسیار زیادی را پیش می‌آورد.
!زیر رد
ه کئورنیت دگا باستانی) />مهره‌هایان منن ((زدگا)) ((دیان)) و ((مهی|ماهیان)) از نوع مفی‌لو است. آرواره‌ها دارای دنا بده، دم طویل ، دست به با تبدیل شده دارای 3 نخن است این زیر رد منقرض شده به نام آرکئوپتریکس.
{img src=img/daneshnameh_up/b/ba/bird2.JPG}

!زیر رد
نئوریترندگان جدید) />مهره‌هایشا ((جسم مهه ا دو ف فرو رفتگی دارد~آمفی لوس)) یا ((انتهای جس هره ینی شکل است~هتروسلوس)) ا د دنان تند و جنا رشد زیاد کرده و دتها بال ختم شده و دارای سه انگشت هستند که فاقد چنگال ی ناخن مباشد. به استثنای جوجه پرنده هوتزین مریا شاهپرهای صلی روی انگتان قرار دارد و شاهپرهای اویه روی استخوان ساعد قرار می‌گیرد و پو پرها پوشش خارجی بدن را تشکیل می‌دهد. ((ریه|ششها)) به کیس هوایی که در بی ششها قرر ارد اتصال دارد.
!پرندگ
ان کنونی جهان
*__~~green:راسته (Sphenisciformes) پ
ونها:~~__ تمام نواح دارای پر است.بالها کواه و اندام شناست. پرا وی بال فشرده و پولک مانند است و در یکره نوبی بخصص قطب جب زندی ی‌کد.


*__~~green:راست
(Struthioniformes) شتر مغ آفریا:~~__ پها ارای دو نشت ات. نها پنده‌ای است که مثانه دارند ساکن آفریقاست.


*__~~green:استه Rheiformes:~~__ شترمرغ آمریکای نوبی ات شباهت فراوانی از نقطه ظر اکولوژیک با شتر رغ آریقایی دار سه انگشت در پ دارد کوچکتر از شتر مرغ آفریاست.


{img src=img/daneshnameh_up/5/58/bird8.JPG}

*__~~green:راسته Causuariiformes:~~__ پرها
ی بدن شبیه ه مو است ماد ((تر رغ استرایایی)). ارای نشت در پا ات لاوه بر استالیا در گینه نو هم ندگی می‌کن.


*__~~green:
سته Kiwi-Apterygiformes:~~__ پرها شبیه به مو و خشن ات بال و دم تحلی ره و بسیار کوچک ست و فاقد پراند. چهار اگشت در پ ارد. در دون فه زمین زندگی می‌کد در شبا عالیت می‌کند. س بینایی ضعیف لی س بویایی بسیار قوی دا. سوراخهای بینی در انهای منقر لند قرار می‌گیرد. یک عدد تخ در بار تخم‌ذاری تولید من که 3/1 ون دنش است. در حیق زرگترین تخم ر ر هن ین رنه می‌گذا. فقط در لاندنو یافت میشود.


*__~~green:
استه Tinamiformes:~~__ ظاهری شبیه به ماکیان و ((مرغ خانگی)) ارد. استخوان پالات آن با ماکیان متفاوت است در آمریکای مرکزی و جنوب یافت می‌شود.


*__~~green:ر
استه غواص Gaviiformes:~~__ پرنده‌ای که کثر اوقات درون آب به ر میبرد. انگشتان پا پرده‌دار است. در ایران یز یافت می‌شود.


*__~~green:
راسته Podicipedformes:~~__ هر از انگشتان پا جداگانه داری پرده شناست. غاصی را به پرواز جیح می‌دد.

/>*__~~green:راست کبور درییی procellarii formes:~~__ ا پرده‌دا ست ینی به شک وله‌های داگانه برمه باای نقار قرار دارد.>>
*__~~green:راست pelecaniformes:~~__ ه هار انگشت پا درون یک پد شا قار دارد مانند گانت.

/>*__~~green:استه Ciconiiformes:~~__ معمولا پردگان ند قد اکثرا کنار آبزی ی سحلی محسوب می‌شوند. انند ((حواصیل)) ((لک لک)).


{img src=img/daneshnameh_up/0/0e/bird5.JPG}

*__~~green:
راسته Anserifomer مرغابیها:~~__ پها پردهدر است مند قو و غاز.

/>*__~~green:راست Falconiformes:~~__ پندگا کاری روز پرواز و دارای منقر و چنگالهای خمیه و تیز از مشخصات آنهست. نند ((عقابها)) قب ماهیی ، اشخارها و ((شاهین)).


*__~~green:ر
استه Galliformes مکیان:~~__ انگشت عی ا کمی بلندتر یا باتر از دیگ اگشتان است منن ((ققول)) و ((بلدرچین)).


*__~~green:
اته Graiformes:~~__ بی اقد نگشت عقی پا هتند. پرندگانی درشت ث بزرگ برخی اطراف بگیرا و رو ب من چنگر و اوسک. برخی در ناطق دشتی ک نیمه خشک مانند هوره ، میش مرغ و زنگوله بال.


*__~~green:
راسته Charadriiformes:~~__ پرندگان احلی یا کنار بزی ک البته رخی از آها شناگرند و پاهای پره‌دار دارند. جثه بسیار مفاوت و متغی ست برخی با پاهای بلند مانن آبچلیک برخی شناگر مانند ((پرستی ریایی)).


*__~~green:
استه Columbiformes (کبورها و کرکرها):~~__ از خصوصیات آنها منقار باریک ، سر کک و پاهای کوتاه را می‌توان نام برد.


*__~~green:
استه Psittaciformes:~~__ نگشتان پا مقابل و دو به ر ه روی یکدیگر است مانند طوطی.


*__~~green:راست
ه کوکو Cuculiformes:~~__ رخی خ لانه می‌ازند و جوجه می‌کنند بخی پارازیت یا انگل نه‌های یگ هستند. تخمشان را درون لانه پرندگا یر می‌گارند جوجه‌کشی به عهده نامادری است.


*__~~green:
راسته غدها Strigiformes:~~__ ممول وش سمت راست و چپ نمتقارن است. چشمهایشان درشت و ر به ر قرار ی‌گیرد. مهمترین حس برای شکار شبانه آنها حس نویی ات. می‌توانند یکی از انشتان جلویی پا را ب قب برردانده و عمه را بهتر حمل نمایند.


*__~~green:ر
استه شبردها Caprimulgiformes:~~__ پاها کوتاه و رنگ آمیزی بدن کالا همرن حیط طراف ا ام Nightjar و بگرد معروف است. دهان بسیار بزرگ و گشاد با منقار کوچک پرهای غیی کل یاخت‌ای منند موکه بسیار بلند است اطراف دهن قار می‌گیرد ک به ن بریستیل ی‌گویند. از شرات تیه ی‌کنند.


>
>

{img src=img/daneshnameh_up/5/5a/bird3.JPG}

*__~~green:راسته با
خورک Apodiformes:~~__ اها خیلی کوتاه است شباهت زیادی به ((پرست)) دارند اا باه بسیار طیلر بوده و بیشتر به پرواز می‌پردزد. حین پروا از حشرات تغذیه می‌کند و نام فارسی آ باد خورک است.


*__~~green:راس
ت Coliifomes:~~__ پرنده موش مانند ، د دراز ، منقا کتا ا کوتا است در آریق وجد دارد.


*__~~green:ر
اته Trogoniformes:~~__ با ام روگون با اگشتان متقال در انگشت لویی بهم ملند ر مناطق تایی جهان یاف می‌شو.


*__~~green:راست
Coraciiformes:~~__ مهیورک و زنبو خور. 2 یا 3 انگ جویی پ بهم متصلند.


*__~~green:استه ارکوبها Piciformes:~~__ انگشتان پ تقابل همند.


*__~~green:راسته گنشک ساان Passeriformes:~~__ حدود 60 درصد پرندگا دنیا را شامل می‌شود. اندازه بدن کوچک و به نام پرندگان شاخه نشین هم نامیه می‌شوند. قدرت آز خوانی دارند به آنها پرندگان واز وان هم می‌گویند.
!مباحث مرتبط با عنوان

*((پاناران))
*((پنگون)) />*((جاوران))
*((جار نای)) />*((ندگان))
*((دوزیستان))
*((شتر م))
*((مهره‌داران))
*((ماهی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 30 دی 1384 [19:07 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [12:07 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 شهریور 1383 [04:43 ]   1   پریسا احمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..