منو
 کاربر Online
779 کاربر online
تاریخچه ی: پتاسیم

V{maketoc}

__Potassium__ - ((Calcium))
((سدیم|Na))
__K__
((روبیدیوم|Rb))  
 
 
{picture=K_TableImage.png}

((جدول استاندارد|جدول کامل))

__عمومی__
((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر| علامت اختصاری )),
((فهرست شماره عناصر|شماره))
Potassium, K, 19
((گروه شیمیایی|گروه های جدول تناوبی)) ((فلزات قلیایی))
(( گروه جدول تناوبی| گروه)), ((دوره جدول تناوبی| تناوب )), ((بلوک جدول تناوبی| بلوک))((عنصر گروه1|1«IA))), ((عنصر دوره4|4)) , ((atomic orbital|s))
((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز| سختی )) 856 ((کیلو گرم بر متر مکعب|kg/m3)), 0.4
((رنگ)) سفید نقره ای
{picture=125pxK2C19.jpg}
__خواص اتمی__
((وزن اتمی)) 39.0983 ((واحد جرم اتمی|amu))
((شعاع اتمی)) (calc.) 220 (243) ((پیکومتر|pm))
((شعاع کووالانسی)) 196 pm
((شعاع وندروالس)) 275 pm
((ساختار الکترونیکی)) {((آرگون|Ar))} 4s1
((electron| -e)) بازای هر ((سطح انرژی)) 2, 8, 8, 1
((درجه اکسیداسیون)) ((«اکسید))) 1 ( ((باز «شیمی»|باز)) قوی)
((ساختار کریستالی)) بدنه مکعبی مرکزی
__خواص فیزیکی__
((حالت ماده)) جامد
((نقطه ذوب)) 336.53 ((کلوین|K)) (146.08 °((فارنهایت|F)))
((نقطه جوش)) 1032 K (1398 °F)
((حجم مولی)) 45.94 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
((گرمای تبخیر)) 79.87 ((کیلو ژول بر مول|kJ/mol))
((گرمای هم جوشی)) 2.334 kJ/mol
((فشار بخار)) 1.06ױ0-4((پاسکال«unit»|Pa)) at __ K
((سرعت صوت)) 2000 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 293.15 K
__متفرقه__
((الکترونگاتیویته)) 0.82 ((«درجه پاولینگ)))
((ظرفیت گرمایی ویژه)) 757 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/«kg*K)))
((رسانائی الکتریکی)) 13.9 106/m ((اهم))
((رسانائی گرمایی)) 102.4 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 418.8 kJ/mol
2nd پتانسیل یونیزاسیون 3052 kJ/mol
3rd پتانسیل یونیزاسیون 4420 kJ/mol
4th پتانسیل یونیزاسیون 4420 kJ/mol
5th پتانسیل یونیزاسیون 7975 kJ/mol
6th پتانسیل یونیزاسیون 9590 kJ/mol
7th پتانسیل یونیزاسیون 11343 kJ/mol
8th پتانسیل یونیزاسیون 14944 kJ/mol
9th پتانسیل یونیزاسیون 16963.7 kJ/mol
10th پتانسیل یونیزاسیون 48610 kJ/mol
__پایدارترین ایزوتوپها__(( ایزیوپ| ایزو))((وفور طبیعی))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((فروپاشی انرژی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
39K __93.26%__K با 20 ((نوترون)) ((ایزوتوپ پایدار| پایدار)) است
40K0.012%1.277 E9((year|y)) ((ارسال بتا|beta-))
((الکترون گیری|epsilon))
1.311
1.505
((calcium|40Ca))
((argon|40Ar))
41K6.73% Kبا 22 نوترون پایدار است

واحدهای ((SI)) & ((دما و فشار استاندارد | STP)) استفاده شده ,مگر آنکه ذکر شده باشد.


__پتاسیم__ یکی از ((عنصر شیمیائی|عناصر شمیایی)) ((جدول تناوبی)) است که نماد آن K و ((عدد اتمی)) آن 19 میباشد. پتاسیم ((فلز قلیایی)) سفید مایل به نقره ای است ،که به طور طبیعی به صورت ترکیبی با عنصاصر دیگر در ((آب دریا)) و دیگر ((کانی|کانیها)) یافت میشود. این عنصر به سرعت در آزمایش‌های مربوط به هوا ((اکسید شدن|اکسید شده)) و بسیار واکنش پذیر است(مخصوصا در آب. ) و از نظر شمیایی همانند ((سدیم)) میباشد.

! خصوصیات قابل توجه

پتاسیم که دومین فلز سبک میباشد در میان فلزات واکنش پذیر ترین و ((الکترو پوزیتیو))ترین می باشد. این فلز بسیار نرم بوده و با چاقو به راحتی برش میخورد و در سطوح صاف به رنگ نقره ای میباشد. از آنجا که به در ((آزمایش‌های مربوط به هوا)) به سرعت اکسید میشود باید زیر ((روغن معدنی)) یا نفت نگهداری شود.

پتاسیم مانند دیگر فلزات قلیایی در آب تجزیه شده و ((هیدروژن)) آزاد میکند. در آب فورا آتش میگیرد و نمک آن هنگامی که در معرض یک شعله قرار بگیرد ((رنگ)) ((بنفش)) از خود ساتع میکند.


!کاربردها

*((اکسید پتاسیم)) که با نام ((پتاس)) شناخته شده است در تولید ((کود)) به کار میرود.
*((نیترات پتاسیم)) در ساخت ((باروت)) کاربرد دارد.
*در ساخت ((شیشه)) استفاده میشود.
*از ((NaK )) که آلیاژ ((سدیم)) و پتاسیم است به عنوان رسانه انتقال گرما استفاده میشود.
*پتاسیم ماده بنیانی برای رشد ((گیاه|گیاهان)) بوده و در انواع گوناگون ((خاک)) یافت میشود.
*ینهای پتاسیم در ((سلول حیوانی|سلولهای حیوانی)) موادی حیاتی برای زنده نگه داشتن سلولها میباشند(پمپ Na-K را ببینید).
*((کلرید پتاسیم)) یک جانشین برای ((نمک طعام)) بوده و برای ایست قلب در اعدامهای توسط ((تزریق کشنده)) استفاده میشود.

بیشتر نمکهای پتاسیم بسیار مهم بوده و شامل ((برمید پتاسیم)) ، ((کربنات پتاسیم)) ، ((کلرات پتاسیم)) ، ((کلرید پتاسیم)) ، ((کرومات پتاسیم)) ، ((سیانید پتاسیم)) ، ((دی کرومات پتاسیم)) ، ((هیدروکسید پتاسیم)) ، ((یدید پتاسیم)) ، ((نیترات پتاسیم)) و ((سولفات پتاسیم)) می باشند.


!تاریخچه

پتاسیم ( ((زبان انگلیسی|انگلیسی)) ، potash ((زبان لاتین|لاتین)) ،kalium )در سال 1807 توسط ((Sir Huphry Davy)) که آن را از پتاس سوز آور (K ((هیدروکسید|OH)) )بدست آورد کشف شد. این فلز قلیایی تنها فلزی بود که توسط عمل ((الکترولیز)) از هم جدا شده بود.

!پیدایش

این عنصر حدودا 2.4% از وزن پوسته ((زمین)) را تشکیل میدهد و از نظر فراوانی هفتمین عنصر در آن میباشد. بدست آوردن پتاسیم از ((کانی|کانیها)) بدلیل خاصیت ((نامحلولی)) و ماندگاری آن بسیار دشوار است.


{picture=180pxPotassiumFeldsparUSGOV.jpg}


با این وجود مواد معدنی دیگر مانند ((Carnallite)), ((Langbeinite)) , ((Polyhalite)) , و ((Sylvite)) در بستر ((دریا|دریاها)) یا ((دریاچه|دریاچه های)) قدیمی یافت میشوند. مواد معدنی بسیار زیاد ته نشین شده در این برکه ها عمل استخراج پتاسیم و نمک آن را اقتصادی تر میکند. منابع مهم پتاسیم و پتاس منابعی در ((کالیفرنیا)) ، ((آلمان)) ، ((نیومکزیکو)) ، ((یوتا)) و دیگر نقاط زمین میباشد. در عمق 3000 فوتی زیر بستر ((Saskatchewan)) مقادیر عظیمی از پتاس وجود دارد که میتواند به عنوان یک منبع مهم برای این عنصر در آینده در نظر گرفته شود.

اقیانوسها نیز منابع دیگری برای پتاسیم میباشند اما در مقایسه با ((سدیم)) مقدار پتاسیم موجود در یک حجم معین از آب دریا بسیار کم میباشد.

پتاسیم در صورت عمل الکترولیز میتواند به اجزای هیدرو کسیدش تجزیه شود. از روشهای حرارتی نیز برای تولید پتاسیم استفاده میشود. پتاسیم هرگز به صورت رها شده در طبیعت یافت نمیشود. با این وجود ینهای K+ در ارگانیسمهای زنده برای فیزیولوژی سلولهای تحریکی بسیار مهم میباشند.

!ایزوتوپها

تا کنون 17 ((ایزوتوپ)) پتاسیم شناخته شده اند شکل غیر ترکیبی پتاسیم از سه ایزوتوپ تشکیل شده است K39(93.3%), K-40(0.01%) و K-41(6.7%) . k-40 که به صورت طبیعی به وجود میاید توسط عمل الکترون گیری یا حذف پوزیترون به ((Ar-40 )) پایدار تبدیل شده و با ((خروج نگاترون)) به ((Ca-40)) ( 88.8%)پایدار تبدیل میشود. k_40 نیمه عمری 1.250 נ109ساله دارد.

فروپاشی K-40 به Ar-40 معمولا در روش تاریخ گذاری بر روی سنگها استفاده میشوند. شیوه تاریخگذاری K-Ar بستگی دارد به این فرضیه که سنگها در زمان تشکیل هیچ آرگونی نداشته و تمام آرگون ایجاد شده توسط تششعات مانند آرگون 40 در یک سیستم بسته نگهداری شده اند . ((کانی|کانیها)) توسط میزان تمرکز پتاسیم و مقدار آرگون ایجاد شده توسط تششعات که در آن جمع شده اند تاریخ گذاری میشوند. بهترین مواد معدنی که برای انجام عمل تاریخگذاری مناسب هستند عبارتند از ((Biotite)) , ((Muscovite)), و ((Plutonic)), ((hornblende )) و ((Feldspar)) آتشفشانی. تمام نمونه سنگهای آتشفشانی نیز در صورتی که تغییر نکرده باشند ،به همین گونه تاریخ گذاری میشوند.

به غیر از تاریخگذاری ایزوتوپهای پتاسیم در مبحث آزمایش‌های مربوط به هوا شناسی نیز کاربرد وسیعی دارند. ایزوتوپهای پتاسیم همچنین در ((چرخه تغذیه)) مطالعه میشوند چراکه پتاسیم یک ماده غذایی لازم برای زندگی است.

! پتاسیم در بدن

پتاسیم یک یون مهم در بدن است ،و از آنجائی که تغییرات جزئی می توانند action potentials را مختل کند ،که در نتیجه مشکلات عصبی و قلبی ایجاد می شود ، تجمع آن در خون به دقت تنظیم میشود. بسیاری از آنتی بیوتیکها ، از جمله آن که توسط با کتری ''Bacillus brevis'' تولید می شود ،کار سلولها را با نشستن بر روی دروازه های یون مثبت مختل می کنند . در نتیجه یونهای +k و +Na اجازه پیدا می کنند از غشا سلولی عبور کنند ،و بنابر این action potential به طور غیر مجاز از غشاء سلول عبور می کند.

پتاسیم در ((پلاسمای خون)) نسبتا در سطح پائینی قرار دارد( معمئلا 3.5 تا 5.0 mmol/L )، ولی درون ((سلول «بیولوژی»|سلولها)) تمرکز زیادی دارد ( در حدود 100 mmol/L ). سطوح پائین آن در خون hypokalemia و سطوح بالای آن hyperkalemia نام دارند. هر دو سطح پائین و بالا برای قلب خطرناکند.

!هشدارها

پتاسیم باآب بسیار واکنش پذیر است و از این رو باید در زیر روغنهای معدنی مانند پارافین قرار گیرد.

! اتصال خارجی
*[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/K/index.html|WebElements.com|-|Potassium]
*[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/K.html EnvironmentalChemistry.com - Potassium]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 20 بهمن 1385 [16:03 ]   8   فیروزه نجفی      جاری 
 جمعه 20 بهمن 1385 [14:24 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 20 بهمن 1385 [14:23 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 20 بهمن 1385 [14:23 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 20 بهمن 1385 [14:20 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [14:21 ]   3   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [12:15 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 17 مهر 1383 [13:28 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..