منو
 صفحه های تصادفی
ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه
یاران امام - امدادهای غیبی
اثر تابش بر ماده
فقیه کیست
مرثیه
سفت
نقایص مادرزادی و سقطهای خودبخودی
ویژگی های ظاهری پیامبر - ص -
بوهرینگر اینگلهایم
تراز پرداخت ها
 کاربر Online
821 کاربر online
تاریخچه ی: پتاسیم

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-201Lines: 1-176
-V{maketoc}

right" style="margin-left:1em">

right">
+left" style="margin-left:1em">

left"> 
 
 
 
 
__Potassium__ - ((Calcium)) 
__Potassium__ - ((Calcium))
 
 
-
((سدیم|Na))
__K__
((روبیدیوم|Rb))  
 
 
+
((سدیم|Na))
__K__
((روبیدیوم|Rb))

 
{picture=K_TableImage.png}
 
{picture=K_TableImage.png}
-
right">((جدول استاندارد|جدول کامل))
+
left">جدول کامل
 
 
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-((فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر| علامت اختصاری )),
((فهرست شماره عناصر|شماره))
Potassium, K, 19
+نام , علامت اختصاری ,
شماره
Potassium, K, 19
 
 
-((گروه شیمیایی|گروه های جدول تناوبی)) ((فلزات قلیایی))
+گروه های جدول تناوبی ((فلزات قلیایی))
 
 
-(( گروه جدول تناوبی| گروه)), ((دوره جدول تناوبی| تناوب )), ((بلوک جدول تناوبی| بلوک))((عنصر گروه1|1«IA))), ((عنصر دوره4|4)) , ((atomic orbital|s))
+ گروه, تناوب , بلوک1IA, 4 , atomic orbital
 
 
-((جرم حجمی)), ((درجه سختی موهز| سختی )) 856 ((کیلو گرم بر متر مکعب|kg/m3)), 0.4
+جرم حجمی , سختی 856 kg/m3, 0.4
 
 
-((رنگ)) سفید نقره ای
{picture=125pxK2C19.jpg}
+رنگ سفید نقرهای
{picture=125pxK2C19.jpg}
 
 
 __خواص اتمی__
 __خواص اتمی__
 
 
-((وزن اتمی)) 39.0983 ((واحد جرم اتمی|amu))
+((جرم اتمی|وزن اتمی)) 39.0983 amu
 
 
-((شعاع اتمی)) (calc.) 220 (243) ((پیکومتر|pm))
+شعاع اتمی (calc.) 220 (243) pm
 
 
-((شعاع کووالانسی)) +شعاع کووالانسی
 196 pm
 196 pm
 
 
-((شعاع وندروالس)) +شعاع وندروالس
 275 pm
 275 pm
 
 
-((ساختار الکترونیکی)) +((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونیکی))
 {((آرگون|Ar))} 4s1
 {((آرگون|Ar))} 4s1
 
 
-((electron| -e)) بازای هر ((سطح انرژی)) +((electron| -e)) بازای هر ((سطح انرژی هسته‌ای|سطح انرژی))
 2, 8, 8, 1
 2, 8, 8, 1
 
 
-((درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) 1 ( ((باز «شیمی»|باز)) قوی)
+درجه اکسیداسیون (اکسید) 1 ( باز قوی )
 
 
-((ساختار کریستالی)) بدنه مکعبی مرکزی
+ساختار کریستالی بدنه مکعبی مرکزی
 
 
 __خواص فیزیکی__
 __خواص فیزیکی__
-
((حالت ماده)) +
((حالات ماده|حالت ماده))
 جامد
 جامد
 
 
-((نقطه ذوب)) 336.53 ((کلوین|K)) (146.08 °((فارنهایت|F)))
+نقطه ذوب 336.53 K (146.08 °F)
 
 
-((نقطه جوش)) +نقطه جوش
 1032 K (1398 °F)
 1032 K (1398 °F)
 
 
-((حجم مولی)) 45.94 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
+حجم مولی 45.94 ((scientific notation|ש»10-6 m3/mol
 
 
-((گرمای تبخیر)) 79.87 ((کیلو ژول بر مول|kJ/mol))
+گرمای تبخیر 79.87 kJ/mol
 
 
-((گرمای هم جوشی)) +گرمای همجوشی
 2.334 kJ/mol
 2.334 kJ/mol
 
 
 ((فشار بخار))  ((فشار بخار))
 1.06ױ0-4((پاسکال«unit»|Pa)) at __ K
 1.06ױ0-4((پاسکال«unit»|Pa)) at __ K
 
 
-((سرعت صوت)) +سرعت صوت
 2000 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 293.15 K
 2000 ((متر بر ثانیه|m/s)) at 293.15 K
 
 
 __متفرقه__
 __متفرقه__
 
 
 ((الکترونگاتیویته))  ((الکترونگاتیویته))
-0.82 (درجه پاولینگ)))
+0.82 (درجه پاولینگ)
 
 
-((ظرفیت گرمایی ویژه)) 757 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/«kg*K)))
+ظرفیت گرمایی ویژه 757 ((ژول بر کیلوگرم-کلوین|J/kg*K
 
 
-((رسانائی الکتریکی)) 13.9 106/m ((اهم))
+رسانائی الکتریکی 13.9 106/m اهم
 
 
-((رسانائی گرمایی)) 102.4 ((وات بر متر-کلوین|W/«m*K)))
+رسانائی گرمایی 102.4 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) +1st پتانسیل یونیزاسیون
 418.8 kJ/mol
 418.8 kJ/mol
 
 
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 3052 kJ/mol
 2nd پتانسیل یونیزاسیون 3052 kJ/mol
 
 
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 4420 kJ/mol
 3rd پتانسیل یونیزاسیون 4420 kJ/mol
 
 
 4th پتانسیل یونیزاسیون 4420 kJ/mol
 4th پتانسیل یونیزاسیون 4420 kJ/mol
 
 
 5th پتانسیل یونیزاسیون 7975 kJ/mol
 5th پتانسیل یونیزاسیون 7975 kJ/mol
 
 
 6th پتانسیل یونیزاسیون 9590 kJ/mol
 6th پتانسیل یونیزاسیون 9590 kJ/mol
 
 
 7th پتانسیل یونیزاسیون 11343 kJ/mol
 7th پتانسیل یونیزاسیون 11343 kJ/mol
 
 
 8th پتانسیل یونیزاسیون 14944 kJ/mol
 8th پتانسیل یونیزاسیون 14944 kJ/mol
 
 
 9th پتانسیل یونیزاسیون 16963.7 kJ/mol
 9th پتانسیل یونیزاسیون 16963.7 kJ/mol
 
 
 10th پتانسیل یونیزاسیون 48610 kJ/mol
 10th پتانسیل یونیزاسیون 48610 kJ/mol
 
 
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 __پایدارترین ایزوتوپها__
 
 
  
 
 

 
 
-(( ایزیوپ| ایزو))((وفور طبیعی))((نیمه عمر)) ((روش فروپاشی|DM))((فروپاشی انرژی|DE)) ((مگا|M))((الکترون ولت|eV))((محصول فروپاشی|DP))
+ ایزووفور طبیعی((نیم عمر)) DMDE MeVDP
 
 
 39K 39K
-__93.26%__K با 20 ((نوترون)) ((زوتوپ پایدار| پایدار)) است
+__93.26%__K با 20 ((نوترون)) ، پایدار است
 
 
-40K0.012%1.277 E9((year|y))((ارسال بتا|beta-))
((الکترون گیری|epsilon))
1.311
1.505
+40K0.012%1.277 E9yearbeta-
epsilon
1.311
1.505
 ((calcium|40Ca))
((argon|40Ar))
 ((calcium|40Ca))
((argon|40Ar))
 
 
 41K6.73% 41K6.73%
 Kبا 22 نوترون پایدار است
 Kبا 22 نوترون پایدار است
 
 
 
 
 
 
 
 
-واحدهای ((SI)) & ((دما و فشار استاندارد | STP)) استفاده شده ,مگر آنکه ذکر شده باشد. +واحدهای SI & STP استفاده شده، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
-__پتاسیم__ یکی از ((عنصر شیمیائی|عناصر شمیایی)) ((جدول تناوبی)) است که نماد آن K و ((عدد اتمی)) آن 19 میباشد. پتاسیم ((فلز قلیایی)) سفید مایل به نقره ای است ،که به طور طبیعی به صورت ترکیبی با عنصاصر دیگر در ((آب دریا)) و دیگر ((کانی|کانها)) یافت میشود. این عنصر به سرعت در آزمایش‌های مربوط به هوا ((اکسید شدن|اکسید شده)) و بسیار واکنش پذیر ات(مخصوصا در آب. ) و از نظر شمیایی همانند ((سدیم)) میباشد.

! خصوصیات قابل توجه

پتاسیم
که دومین فلز سبک میباشد در میان فلزات واکنش پذیر ترین و ((الکترو پوزیتیو))ترین می باشد. این فلز بسیار نرم بوده و با چاقو به راحتی برش میخورد و در سطوح صاف به رنگ نقره ای میباشد. از آنجا که به در ((آزمایش‌های مربوط به هوا)) ه سرعت اکسد میشود باید زیر ((روغن معدنی)) یا نفت نگهداری شود.

پتا
سیم مانند دیگر فلزات قلیایی در آب تجزیه شده و ((هیدروژن)) آزاد میکند. در آب فورا آتش یگید و نمک آن هنگامی که در معرض یک شعله قرار بگیرد ((رنگ)) ((بنفش)) از خود ساتع میکند.


!کاربردها

*
((اکسید پتاسیم)) که با نام ((پتاس)) شناخه شده است در تولی ((کود)) به کار میرود.
*((نیت
رات پتاسیم)) در ساخت ((باروت)) کاربرد دارد.
*در ساخت ((شیشه)) استفاده میشود.
*از ((NaK )) که
آلیاژ ((سدیم)) و پتاسیم است به عنوان رسانه انتقال گرما استفاده میشود.
*پتاسیم ماده بنیانی برای رشد ((گیاه|گیاهان)
) بوده و در انواع گوناگون ((خاک)) یافت میشود.
*ینهای پتاسیم در ((سلول حیوانی|سلولهای حیوانی)) موادی حیاتی برای
زنده نگه اشتن سلولها میباشند(پمپ Na-K را ببینید).
*((کلرید پتاسیم)) یک جان
شین برای ((نمک طعام)) بوده و برای ایست قلب در اعدامهای توسط ((تزریق کشنده)) استفاده میشود.

بیشتر نمکه
ای پتاسیم بسیار مهم بوده و شامل ((برمید پتاسیم)) ، ((کربنات پتاسیم)) ، ((کلرات پتاسیم)) ، ((کلرید پتاسیم)) ، ((کرومات پتاسیم)) ، ((سیانید پتاسیم)) ، ((دی کرومات پتاسیم)) ، ((هیدروکسید پتاسیم)) ، ((یدید پتاسیم)) ، ((نیترات پتاسیم)) و ((سولفات پتاسیم)) می باشند. />
+!اطلاعات اولیه
__پتاسیم__ یکی از ((عنصر شیمیائی|عناصر شمیایی)) ((جدول تناوبی)) است که نماد آن K و ((عدد اتمی)) آن 19 مباشد. پتاسیم ، فلز قلیایی سفید مایل به نقرهای است که بهطور طبیعی بهصورت ترکیبی با عناصر دیگر در آب دریا و دیگر کانیها یافت مشود. این عنصر بهسرعت در هوا ((اکسیداسیون-ایا|اکسید شده)) ، بسیار واکنش یر است(مخوا در آب ) و از نر شمیایی همانند ((سدیم)) است.
 !تاریخچه !تاریخچه
-
پتاسیم ( ((زبان انگلیسی|انگلیسی)) ، potash ((زبا لاتینتن)) ،kalium )در سال 1807 توسط ((Sir Huphry Davy)) که آن را از پتاس سوز آور (K ((هیدروکسید|OH)) )بدست آورد کشف شد. این فلز قلیایی تنها فلزی بود که توسط عمل ((الکترولیز)) از هم جدا شده بود.
+پتاسیم ( انگلیسی ، potash لاتین ، kalium ) در سال 1807 توسط "__Sir Huphry Davy__" که آن را از پتاس سوزآور ( KOH )بدست آورد، کشف شد. این فلز قلیایی تنها فلزی بود که توسط عمل ((الکترولیز)) از هم جدا شده بود.
 !پیدایش !پیدایش
-
این عنصر حدودا 2.4% از وزن پوسته ((زمین)) را تشکیل میدهد و از نظر فراوانی هفتمین عنصر در آن میباشد. بدست آوردن پتاسیم از ((کانی|کانها)) بدلیل خاصیت ((نامحلولی)) و ماندگاری آن بسیار دشوار است.
+این عنصر حدودا 2.4% از وزن پوسته زمین را تشکیل مدهد و از نظر فراوانی هفتمین عنصر در آن مباشد. بدست آوردن پتاسیم از کانیها بدلیل خاصیت نامحلولی و ماندگاری آن بسیار دشوار است.
 
 
 
 
  
 {picture=180pxPotassiumFeldsparUSGOV.jpg} {picture=180pxPotassiumFeldsparUSGOV.jpg}
  
 
 
 
 
-
با این وجود مواد معدنی دیگر مانند ((Carnallite)), ((Langbeinite)) , ((Polyhalite)) , و ((Sylvite)) در بستر ((دریا|دریاها)) یا ((دریاچه|دراچه های)) قدیمی یافت میشوند. مواد معدنی بسیار زیاد ته نشین شده در این برکه ها عمل استخراج پتاسیم و نمک آن را اقتصادی تر میکند. منابع مهم پتاسیم و پتاس منابعی در ((کالیفرنیا)) ، ((آلمان)) ، ((نیومکزیکو)) ، ((یوتا)) و دیگر نقاط زمین میباشد. در عمق 3000 فوتی زیر بستر ((Saskatchewan)) مقادیر عظیمی از پتاس وجود دارد که میتواند به عنوان یک منبع مهم برای این عنصر در آینده در نظر گرفته شود. /> />اقیانوسها نیز منابع دیگری برای پتاسیم میباشند اما در مقایسه با ((سدیم)) مقدار پتاسیم موجود در یک حجم معین از آب دریا بسیار کم میبا.

پتاسیم در صورت عمل الکترولیز میتواند به اجزای هیدرو کسیدش تجزیه شود. از روشهای حرارتی نیز برای تولید پتاسیم استفاده میشود. پتاسیم هرگز به صورت رها شده در طبیعت یافت نمیشود. با این وجود ینهای K+ در ارگانیسمهای زنده برای فیزیولوژی سلولهای تحریکی بسیار مهم میباشند.
+با این وجود ، مواد معدنی دیگر مانند Carnallite ، Langbeinite ، Polyhalite و Sylvite در بستر دریاها یا دریاچههای قدیمی یافت مشوند. مواد معدنی بسیار زیاد تهنشین شده در این برکهها عمل استخراج پتاسیم و نمک آن را اقتصادیتر مکند. منابع مهم پتاسیم و پتاس منابعی در کالیفرنیا ، آلمان ، نیومکزیکو ، یوتا و دیگر نقاط زمین مباشد. در عمق 3000 فوتی زیر بستر Saskatchewan ، مقادیر عظیمی از پتاس وجود دارد که متواند بهعنوان یک منبع مهم برای این عنصر در آینده در نظر گرفته شود.

اقیانوسها نیز منابع دیگری برای پتاسیم مباشند، اما در مقایسه با ((سدیم)) مقدار پتاسیم موجود در یک حجم معین از آب دریا بسیار کم ا. پتاسیم در صورت عمل الکترولیز متواند به اجزای هیدروکسیدش تجزیه شود. از روشهای حرارتی نیز برای تولید پتاسیم استفاده مشود. پتاسیم هرگز بهصورت رها شده در طبیعت یافت نمشود. با این وجود ، یونهای +K در ارگانیسمهای زنده برای فیزیولوژی سلولهای تحریکی بسیار مهم هستند.
!خصوصیات قابل توجه
پتاسیم که دو
من فلز سبک میباشد، در میان فلزات ، واکنش‌پذیرترین و الکتروپوزیتیوترین است. این فلز ، بسیار نرم بوده ، با چاقو به‌راحتی برش می‌خورد و در سطوح صاف به رنگ نقره‌ای می‌باشد. از آنجا که به در هوا به‌سرعت اکسید می‌شود، باید زیر روغن معدنی یا نفت نگهداری شود. پتاسیم مانند دیگر فلزات قلیایی در آب ((واکنش تجزیه|تجزیه)) شده و ((هیدروژن)) آزاد می‌کند. در آب فورا آتش می‌گیرد و نمک آن هنگامی که در معرض یک شعله قرار بگیرد، رنگ بنفش از خود ساطع می‌کند.
!کاربردها
*اکسید پتاسیم که با نام ((سود و پتاس|پتاس)) شناخته شده است، در تولید کود بکار می‌رود.
*نیترات پتاسیم در ساخت باروت کاربرد دارد.
*در ساخت ((شیمی شیشه|شیشه)) استفاده می‌شود.
*از NaK که آلیاژ ((سدیم)) و پتاسیم است، به‌عنوان رسانه انتقال گرما استفاده می‌شود.
*پتاسیم ، ماده بنیانی برای رشد گیاهان بوده و در انواع گوناگون ((شیمی خاک|خاک)) یافت می‌شود.
*یونهای پتاسیم در سلولهای حیوانی موادی حیاتی برای زنده نگه داشتن سلولها می‌باشند.
*کلرید پتاسیم یک جانشین برای ((نمک طعام)) بوده ، برای ایست قلب در اعدامهای توسط تزریق کشنده استفاده می‌شود.
*بیشتر نمکهای پتاسیم بسیار مهم بوده ، شامل برمید پتاسیم ، کربنات پتاسیم ، کلرات پتاسیم ، کلرید پتاسیم ، کرومات پتاسیم ، سیانید پتاسیم ، دی‌کرومات پتاسیم ، هیدروکسید پتاسیم ، یدید پتاسیم ، نیترات پتاسیم و سولفات پتاسیم می‌باشند.
 !ایزوتوپها !ایزوتوپها
-
تا کنون 17 ((ایزوتوپ)) پتاسیم شناخته شده اند شکل غیر ترکیبی پتاسیم از سه ایزوتوپ تشکیل شده است K39(93.3%), K-40(0.01%) و K-41(6.7%) . k-40 که به صورت طبیعی به وجود میید توسط عمل الکترون گیری یا حذف پوزیترون به ((Ar-40 )) پایدار تبدیل شده و با ((خروج نگاترون)) به ((Ca-40)) ( 88.8%)پایدار تبدیل میشود. k_40 نیمه عمری 1.250 נ109ساله دارد. /> />فروپاشی K-40 به Ar-40 معمولا در روش تاریخ گذاری بر روی سنگها استفاده میشوند. شیوه تاریخگذاری K-Ar بستگی دارد به این فرضیه که سنگها در زمان تشکیل هیچ آرگونی نداشته و تمام آرگون ایجاد شده توسط تششعات مانند آرگون 40 در یک سیستم بسته نگهداری شده اند . ((کانی|کانیها)) توسط میزان تمرکز پتاسیم و مقدار آرگون ایجاد شده توسط تششعات که در آن جمع شده اند تاریخ گذاری میشوند. بهترین مواد معدنی که برای انجام عمل تاریخگذاری مناسب هستند عبارتند از ((Biotite)) , ((Muscovite)), و ((Plutonic)), ((hornblende )) و ((Feldspar)) آتشفشانی. تمام نمونه سنگهای آتشفشانی نیز در صورتی که تغییر نکرده باشند ،به همین گونه تاریخ گذاری میشوند. /> />به غیر از تاریخگذاری ایزوتوپهای پتاسیم در مبحث آزمایش‌های مربوط به هوا شناسی نیز کاربرد وسیعی دارند. ایزوتوپهای پتاسیم همچنین در ((چرخه تغذیه)) مطالعه میشوند چراکه پتاسیم یک ماده غذایی لازم برای زندگی است.

! پتاسیم در بدن

پتاسیم یک یون مهم در بدن است ،و از آنجائی که تغییرات جزئی می توانند action potentials را مختل کند ،که در نتیجه مشکلات عصبی و قلبی ایجاد می شود ، تجمع آن در خون به دقت تنظیم میشود. بسیاری از آنتی بیوتیکها ، از جمله آن که توسط با کتری ''Bacillus brevis'' تولید می شود ،کار سلولها را با نشستن بر روی دروازه های یون مثبت مختل می کنند . در نتیجه یونهای +k و +Na اجازه پیدا می کنند از غشا سلولی عبور کنند ،و بنابر این action potential به طور غیر مجاز از غشاء سلول عبور می کند. />
پتاسیم در ((پلاسمای خون)) نسبتا در سطح پائینی قرار دارد( معمئلا 3.5 تا 5.0 mmol/L )، ولی درون ((سلول «بیولوژی»|سلولها)) تمرکز زیادی دارد ( در حدود 100 mmol/L ). سطوح پائین آن در خون hypokalemia و سطوح بالای آن hyperkalemia نام دارند. هر دو سطح پائین و بالا برای قلب خطرناکند.
+تا کنون 17 ((ایزوتوپ)) پتاسیم شناخته شدهاند. شکل غیر ترکیبی پتاسیم از سه ایزوتوپ تشکیل شده است: ( K39(93.3%) ، K-40(0.01% و ( K-41(6.7% . باید گفت که K-40 که بهصورت طبیعی بوجود مید، توسط عمل الکترونگیری یا حذف پوزیترون به Ar-40 پایدار تبدیل شده و با خروج نگاترون به ( Ca-40 ( 88.8% پایدار تبدیل مشود. k_40 نیمه عمری 1.250* 109ساله دارد.

فروپاشی K-40 به Ar-40 معمولا در روش تاریخگذاری بر روی سنگها استفاده مشوند. شیوه تاریخگذاری K-Ar به این فرضیه بستگی دارد که سنگها در زمان تشکیل هیچ آرگونی نداشته و تمام ((آرگون)) ایجاد شده توسط تششعات مانند آرگون 40 در یک سیستم بسته نگهداری شدهاند. کانیها توسط میزان تمرکز پتاسیم و مقدار آرگون ایجاد شده توسط تششعات که در آن جمع شدهاند، تاریخ گذاری مشوند. بهترین مواد معدنی که برای انجام عمل تاریخگذاری مناسب هستند، عبارتند از Biotite , Muscovite , Plutonic, hornblende و Feldspar آتشفشانی. تمام نمونه سنگهای آتشفشانی نیز در صورتی که تغییر نکرده باشند، به همین گونه تاریخگذاری مشوند.

به غیر از تاریخگذاری ایزوتوپهای پتاسیم در مبحث هواشناسی نیز کاربرد وسیعی دارند. ایزوتوپهای پتاسیم همچنین در چرخه تغذیه مطالعه مشوند، چرا که پتاسیم یک ماده غذایی لازم برای زندگی است.
!پتاسیم در بدن
پتاسیم یک یون مهم در بدن است و از آنجائی که تغییرات جزئی می توانند action potentials را مختل کند که در نتیجه مشکلات عصبی و قلبی ایجاد میشود، تجمع آن در خون بدقت تنظیم مشود. بسیاری از آنتیبیوتیکها ، از جمله آن که توسط باکتری __Bacillus brevis__ تولید میشود، کار سلولها را با نشستن بر روی دروازههای یون مثبت مختل میکنند. در نتیجه یونهای +k و +Na اجازه پیدا میکنند از غشاء سلولی عبور کنند و بنابراین action potential بهطور غیر مجاز از غشاء سلول عبور میکند. پتاسیم در پلاسمای خون نسبتا در سطح پائینی قرار دارد ( معمولا 3.5 تا 5.0 mmol/L ) ، ولی درون سلولها تمرکز زیادی دارد ( در حدود 100 mmol/L ). سطوح پائین آن در خون hypokalemia و سطوح بالای آن hyperkalemia نام دارند. هر دو سطح پائین و بالا برای قلب خطرناکند.
 !هشدارها  !هشدارها
-
پتاسیم باآب بسیار واکنش پذیر است و از این رو باید در زیر روغنهای معدنی مانند پارافین قرار گیرد.

! اتصال خارجی
+پتاسیم باآب بسیار واکنش پذیر است و از این رو باید در زیر روغنهای معدنی مانند پارافین قرار گیرد.
!شناخت محیط رشد: پتاسیم
ترکیبات این عنصر در اغلب خاکها به اندازه کافی یافت می شود. با وجود اهمیت زیادی که پتاسیم دارد، هنوز نقش اصلی آن در گیاه کاملاً مشخص نیست و هنوز دقیقاً نمی‌دانیم در ((فتوسنتز)) و تهیه قند و فعال ساختن آنزیم‌ها چه نقشی ایفا می‌کند. در گیاه ، این عنصر همانند ازت و فسفر قابل انتقال بوده ، بنابراین کمبود آن ابتدا در برگهای پیر مشاهده می‌شود. از علائم کمبود پتاسیم سوختگی کنار برگها می‌باشد. از کودهای پتاسیم می‌توان کلرورپتاسیم ، سولفات پتاسیم و نیترات پتاسیم را نام برد.

!مباحث مرتبط با عنوان
*((جدول تناوبی))
*((سود و پتاس))
*((عنصر شیمیایی))
*((فلز))
*((فلزات قلیایی))
!
اتصال خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/K/index.html|WebElements.com|-|Potassium] *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/K/index.html|WebElements.com|-|Potassium]
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/K.html EnvironmentalChemistry.com - Potassium] *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/K.html EnvironmentalChemistry.com - Potassium]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 20 بهمن 1385 [16:03 ]   8   فیروزه نجفی      جاری 
 جمعه 20 بهمن 1385 [14:24 ]   7   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 20 بهمن 1385 [14:23 ]   6   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 20 بهمن 1385 [14:23 ]   5   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 جمعه 20 بهمن 1385 [14:20 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 شهریور 1385 [14:21 ]   3   شیدا_هوشنگی2      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [12:15 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 17 مهر 1383 [13:28 ]   1   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..