منو
 صفحه های تصادفی
هورمون رشد
اشکال سنجاق سری در تکلمل حفظ شده اند
گروههای درسی
مرجئه
تورات در قرآن و فرهنگ شیعه
اعتراف معاویه به عصمت امام حسین علیه السلام
صنایع هوایی
رشته مهندسی پلیمر
ویرایش
اسامی نخستین مهاجران مسلمان به حبشه
 کاربر Online
276 کاربر online
تاریخچه ی: پایتخت های ایران

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-25Lines: 1-34
 +
 +
 +
 +{picture=building1-teheran-iran75.JPG}
 +
 +
 +
 مقوله پایتخت یا مرکزیت سیاسی در ((ایران)) ، همانند محدوده های سیاسی آن ، در طول ((تاریخ)) فراز و نشیبهای زیادی داشته است و به تبعیت از تغییر حکومت ، پایتخت آن نیز ، جز در موارد معدود ، از شهری به شهر دیگر جا به جا شده است.  مقوله پایتخت یا مرکزیت سیاسی در ((ایران)) ، همانند محدوده های سیاسی آن ، در طول ((تاریخ)) فراز و نشیبهای زیادی داشته است و به تبعیت از تغییر حکومت ، پایتخت آن نیز ، جز در موارد معدود ، از شهری به شهر دیگر جا به جا شده است.
 نگاهی به گذشته تاریخی این تغییر و تحول حاکی از انگیزه های مختلفی است که به تناسب زمان ، مکان و ساختار اجتماعی حکومت ، با محفوظ داشتن استراتژی سیاسی و مسایل ((ژئوپولیتیکی)) زمان ، موجب جا به جایی مرکز سیاسی کشور شده است. این انگیزه ها عمدتاً‌ در وهله نخست ، سیاسی ـ امنیتی ، و در وهله دوم اقتصادی ـ اجتماعی بوده است. نگاهی به گذشته تاریخی این تغییر و تحول حاکی از انگیزه های مختلفی است که به تناسب زمان ، مکان و ساختار اجتماعی حکومت ، با محفوظ داشتن استراتژی سیاسی و مسایل ((ژئوپولیتیکی)) زمان ، موجب جا به جایی مرکز سیاسی کشور شده است. این انگیزه ها عمدتاً‌ در وهله نخست ، سیاسی ـ امنیتی ، و در وهله دوم اقتصادی ـ اجتماعی بوده است.
 !پایتخت های ایران در دوران باستان  !پایتخت های ایران در دوران باستان
 دوران باستان حدود 500/1 سال (هزاره قبل از میلاد تا ظهور ((اسلام))) را شامل می‌شود و محدوده ((جغرافی))ایی وسیعی را در بر می‌گیرد که از یک طرف شهرهای ((آسیای میانه)) در سمت شرق ، و از طرف دیگر ، کرانه‌های ((دجله و فرات)) در سمت غرب را شامل می‌شود.  دوران باستان حدود 500/1 سال (هزاره قبل از میلاد تا ظهور ((اسلام))) را شامل می‌شود و محدوده ((جغرافی))ایی وسیعی را در بر می‌گیرد که از یک طرف شهرهای ((آسیای میانه)) در سمت شرق ، و از طرف دیگر ، کرانه‌های ((دجله و فرات)) در سمت غرب را شامل می‌شود.
 در این دوره ، که از مهمترین دوره های سیاسی کشور کهنسال ایران است ، شهرهای متعددی با ویژگیهای مختلف به مرکزیت درآمده و یا به پایتختی ایران انتخاب شده‌اند. بقایای شهرهایی نظیر ((مرو))، ((نسا)) ، ((صد دروازه)) ، ((اصطخر))، ((مدائن)) ، ((تخت سلیمان)) ، ((نیشابور)) و امثال آنها ، که حاصل کاوشهای باستان شناختی 50 سال اخیر و همچنین تحقیقات به جای مانده از مورخین است ، حکایت از عظمت و شکوه این شهرها در آن روزگاران دارد.  در این دوره ، که از مهمترین دوره های سیاسی کشور کهنسال ایران است ، شهرهای متعددی با ویژگیهای مختلف به مرکزیت درآمده و یا به پایتختی ایران انتخاب شده‌اند. بقایای شهرهایی نظیر ((مرو))، ((نسا)) ، ((صد دروازه)) ، ((اصطخر))، ((مدائن)) ، ((تخت سلیمان)) ، ((نیشابور)) و امثال آنها ، که حاصل کاوشهای باستان شناختی 50 سال اخیر و همچنین تحقیقات به جای مانده از مورخین است ، حکایت از عظمت و شکوه این شهرها در آن روزگاران دارد.
 مرز سیاسی ایران از دوران باستان تا دوران معاصر دستخوش تغییرات زیادی بوده و عمدتاً نیز محدود شده است ، لذا باید حتی‌المقدور شهرهایی مورد بررسی قرار گیرند که در محدوده مرزهای سیاسی کنونی ایران زمین واقع شده باشند. همچنین با توجه به اینکه سلسله‌ها و حکومتهای مختلف، پایتختهای متفاوتی داشته اند. پایتختهای باستانی در قالب حکومتهای ماد ، ((هخامنشی)) ، ((اشکانی)) و ((ساسانی)) مورد بررسی قرار می‌گیرند.  مرز سیاسی ایران از دوران باستان تا دوران معاصر دستخوش تغییرات زیادی بوده و عمدتاً نیز محدود شده است ، لذا باید حتی‌المقدور شهرهایی مورد بررسی قرار گیرند که در محدوده مرزهای سیاسی کنونی ایران زمین واقع شده باشند. همچنین با توجه به اینکه سلسله‌ها و حکومتهای مختلف، پایتختهای متفاوتی داشته اند. پایتختهای باستانی در قالب حکومتهای ماد ، ((هخامنشی)) ، ((اشکانی)) و ((ساسانی)) مورد بررسی قرار می‌گیرند.
 *((پایتخت مادها))  *((پایتخت مادها))
 *((پایتخت هخامنشیان))  *((پایتخت هخامنشیان))
 *((پایتخت اشکانیان))  *((پایتخت اشکانیان))
 *((پایتخت ساسانیان))  *((پایتخت ساسانیان))
 !پایتختهای ایران در دوران پس از اسلام !پایتختهای ایران در دوران پس از اسلام
 در دوران پس از اسلام ، سلسله های کوچک و بزرگ زیادی بر سرزمین ایران حکمرانی کردند و برای اداره کشور ، شهرهایی را به عنوان پایتخت خود قرار دادند. در این خصوص توجه به دو نکته حایر اهمیت است :‌ نخست اینکه طی دوران 1400 ساله پس از اسلام ، دهها سلسله و طایفه بر ایران حکم راندند که برخی از آنان فقط در بخشی از سرزمین و یا در مدت کوتاهی حکومت کردند. در اینجا از ذکر پایتخت حکومتهای کوچک خودداری می‌گردد و عمدتاً سلسله‌های مهم تاریخی و پایتختهای کشوری ذکر می‌شود. دوم اینکه برخی از پایتختهای دوران اسلامی در محدوده مرزهای سیاسی کنونی ایران واقع نمی‌شوند، به عنوان نمونه می‌توان از ((دمشق)) پایتخت ((امویان)) ، بغداد پایتخت ((عباسیان)) و یا ((بخارا)) پایتخت ((سامانیان)) نام برد که از ذکر آنها خودداری می شود. بنابراین ممکن است در روند بررسی پایتختهای ایران ، برخی از مقاطع تاریخی حذف گردد. از آنجایی که در قرون اولیه پس از اسلام ، محدوده کنونی ایران از مقر حکومت مرکزی به دور بوده است ، لذا در این دوران پایتخت کشوری و مقتدری در این پهنه از سرزمین وجود نداشته است و عمدتاً پایتختهای ولایتی و منطقه‌ای که مستقل هم نبودند ، بر مردم ایران حکومت می‌کردند. ایرانیان هنگامی که پس از گذر از ستم ((بنی‌امیه)) ، اندک‌اندک ستم بنی‌عباس را نیز دیدند ، به آرایش پایتخت مردمی خویش در دوران پس از اسلام برخاستند و از همه سو بدان روی آوردند. این شهر نیشابور بوده است. در دوران پس از اسلام ، سلسله های کوچک و بزرگ زیادی بر سرزمین ایران حکمرانی کردند و برای اداره کشور ، شهرهایی را به عنوان پایتخت خود قرار دادند. در این خصوص توجه به دو نکته حایر اهمیت است :‌ نخست اینکه طی دوران 1400 ساله پس از اسلام ، دهها سلسله و طایفه بر ایران حکم راندند که برخی از آنان فقط در بخشی از سرزمین و یا در مدت کوتاهی حکومت کردند. در اینجا از ذکر پایتخت حکومتهای کوچک خودداری می‌گردد و عمدتاً سلسله‌های مهم تاریخی و پایتختهای کشوری ذکر می‌شود. دوم اینکه برخی از پایتختهای دوران اسلامی در محدوده مرزهای سیاسی کنونی ایران واقع نمی‌شوند، به عنوان نمونه می‌توان از ((دمشق)) پایتخت ((امویان)) ، بغداد پایتخت ((عباسیان)) و یا ((بخارا)) پایتخت ((سامانیان)) نام برد که از ذکر آنها خودداری می شود. بنابراین ممکن است در روند بررسی پایتختهای ایران ، برخی از مقاطع تاریخی حذف گردد. از آنجایی که در قرون اولیه پس از اسلام ، محدوده کنونی ایران از مقر حکومت مرکزی به دور بوده است ، لذا در این دوران پایتخت کشوری و مقتدری در این پهنه از سرزمین وجود نداشته است و عمدتاً پایتختهای ولایتی و منطقه‌ای که مستقل هم نبودند ، بر مردم ایران حکومت می‌کردند. ایرانیان هنگامی که پس از گذر از ستم ((بنی‌امیه)) ، اندک‌اندک ستم بنی‌عباس را نیز دیدند ، به آرایش پایتخت مردمی خویش در دوران پس از اسلام برخاستند و از همه سو بدان روی آوردند. این شهر نیشابور بوده است.
 *((پایتختهای قرون اولیه اسلامی)) (قبل از ایلخانیان) *((پایتختهای قرون اولیه اسلامی)) (قبل از ایلخانیان)
 *((پایتختهای ایلخانیان مغول))  *((پایتختهای ایلخانیان مغول))
 *((پایتخت های صفویان))  *((پایتخت های صفویان))
 *((پایتخت افشاریان))  *((پایتخت افشاریان))
 *((پایتخت زندیان))  *((پایتخت زندیان))
 *((تهران پایتخت قاجاریه)) *((تهران پایتخت قاجاریه))
 *((تهران پایتخت پهلوی))  *((تهران پایتخت پهلوی))
 *((تهران پایتخت جمهوری اسلامی)) *((تهران پایتخت جمهوری اسلامی))
 *((انتقال پایتخت)) *((انتقال پایتخت))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 دی 1383 [15:10 ]   8   بابک خسروشاهی      جاری 
 دوشنبه 14 دی 1383 [13:50 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [07:40 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [06:25 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [06:07 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [13:47 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [13:40 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [11:57 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..