/>
    
 منو
 صفحه های تصادفی
تعیین سن آثار تاریخی با کربن 14
دیدار با امام حسن عسگری در رویا
حدیث
صحنه
توازی
شیخ صدوق
نامگذاری داروها
اصل تقویت مثبت
بی توجهی امام علی علیه السلام به دنیا در دوران حکومت
درخت برگ بو
 کاربر Online
205 کاربر online
تاریخچه ی: پایتخت های ایران

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-26Lines: 1-34
-پایتخت های ایران
مقوله پایتخت یا مرکزیت سیاسی در ایران ، همانند محدوده های سیاسی آن ، در طول تاریخ فراز و نشیبهای زیادی داشته است و به تبعیت از تغییر حکومت ، پایتخت آن نیز ، جز در موارد معدود ، از شهری به شهر دیگر جا به جا شده است.
نگاهی به گذشته تاریخی این تغییر و تحول حاکی از انگیزه های مختلفی است که به تناسب زمان ، مکان و ساختار اجتماعی حکومت ، با محفوظ داشتن استراتژی سیاسی و مسایل ژئوپولیتیکی زمان ، موجب جا به جایی مرکز سیاسی کشور شده است. این انگیزه ها عمدتاً‌ در وهله نخست ، سیاسی ـ امنیتی ، و در وهله دوم اقتصادی ـ اجتماعی بوده است.
+ align=left> />
/>{picture=building1-teheran-iran75.JPG} />
-پایتخت های ایران در درن باستان
وران باستان حدو 500/1 سال (هزاره ق ز ملاد تا ظهور اسلام) را شا می‌شود و محدوده جغرایایی وسیی در ر می‌گید که از یک طر شههای سیای میانه ر سمت ر ، و از ف دیگر کرا‌هی جله فرات رب مل می‌شو.
در ین دوه ، که از مهمترین وره هی یاسی شور کهنال یرا است ، شههای متعددی با یژگیهای مختلف به مرزیت مه و یا ه پایتختی ایران انتاب شده‌اند. بقایای شهرایی نی ر، نا دروازه ، اصطخر مدائن ، تخت سلیان ، نیشابور و امل آنها ، که اصل کاوشهای باستان شناختی 50 سل خیر و همچنین تحقیقات ب ا مانده از موخین ات ، حکای ا ظم و کو ن هرها در آ وگاران دا.
مرز سیاسی ایرا
ن از دوران باستان تا دوران معاصر دستخوش تغییرات یای بوده و عمتاً نیز مدود شد است ، لذا باید حتیلمقر هرهای مود بررسی قار گیند که محدوده مرزهای سیاسی کنونی ایران زمین واقع شده بان. همچنین با ته به اینکه هه و حکتهای ختلف، پیتختهای مفاوتی داشت اند. پایتختهای استان در الب کومتهای ، هخامنی ، اکی و ساانی مورد ررسی قار می‌گیرند.
+مقوله پایتخت یا رکیت یاسی د ((ایر)) ، هماد محدوده ای سیسی ن در ول ((تاری)) فراز و شیهای یادی داشته ست و بعت از ییر ک ایت نی مورد مدو ، از شهری ه شه یر ا جا شه است. />گاهی به گه تایخی این تییر اک انگیزه ها مختلی ا که ه تناس ما ، مکان و اتا امعی کوت ، ا فو دان استراتژی یای و مایل ((ژوولیتیک)) م ، موب ا ه یی مرکز سیاسی کشور شده ا. این اگیه ها تا ر وه خست ، یای امنیتی ، و در هله وم اای ـ اای بوده س.
-پایتخت ادا
ایت هامنشیان
پایتخت اشکانیان
پایتخت ساسانیان
+!پایتخت ای ایران در دران باستان
دران باستان حدود 500/1 سال (هزاره قبل از میل تا ظهو ((اسلام))) را شامل می‌شود و محدوده ((جغرافی))ایی وسیعی را در بر می‌گیرد که از یک طرف شهرهای ((آسیای میانه)) در سمت شرق ، و از طرف دیگر ، کرانه‌های ((دجله و فرات)) در سمت غرب را شامل می‌شود.
در این دوره ، که از مهمترین دوره های سیاسی کشور کهنسال ایران است ، شهرهای متعددی با ویژگیهای مختلف به مرکزیت درآمده و یا به پایتختی ایران انتخاب شده‌اند. بقایای شهرهایی نظیر ((مرو))، ((نسا)) ، ((صد دروازه)) ، ((اصطخر))، ((مدائن)) ، ((تخت سلیمان)) ، ((نیشابور)) و امثال آنها ، که حاصل کاوشهای باستان شناختی 50 سا اخیر و همنین تحقیقات به جای مانده از مورخین است ، حکایت از عظمت و شکوه این شهرها در آن روزگاران دارد.
مرز سیاسی ایران از دوران باستان تا دوران معاصر دستخوش تغییرات زیادی بوده و عمدتاً نیز محدود شده است ، لذا باید حتی‌المقدور شهرهایی مورد بررسی قرار گیرند که در محدوده مرزهای سیاسی کنونی ایران زمین واقع شده باشند. همچنین با توجه به اینکه سلسله‌ها و حکومتهای مختلف، پایتختهای متفاوتی داشته اند. پایتختهای باستانی در قالب حکومتهای ماد ، ((هخامنشی)) ، ((اشکانی)) و ((ساسانی)) مورد بررسی قرار می‌گیرند.
-پایتختهای ایران در دوران پس از اسلام
در دوران پس از اسلام ، سلسله های کوچک و بزرگ زیادی بر سرزمین ایران حکمرانی کردند و برای اداره کشور ، شهرهایی را به عنوان پایتخت خود قرار دادند. در این خصوص توجه به دو نکته حایر اهمیت است :‌ نخست اینکه طی دوران 1400 ساله پس از اسلام ، دهها سلسله و طایفه بر ایران حکم راندند که برخی از آنان فقط در بخشی از سرزمین و یا در مدت کوتاهی حکومت کردند. در اینجا از ذکر پایتخت حکومتهای کوچک خودداری می‌گردد و عمدتاً سلسله‌های مهم تاریخی و پایتختهای کشوری ذکر می‌شود. دوم اینکه برخی از پایتختهای دوران اسلامی در محدوده مرزهای سیاسی کنونی ایران واقع نمی‌شوند، به عنوان نمونه می‌توان از دمشق پایتخت امویان ، بغداد پایتخت عباسیان و یا بخارا پایتخت سامانیان نام برد که از ذکر آنها خودداری می شود. بنابراین ممکن است در روند بررسی پایتختهای ایران ، برخی از مقاطع تاریخی حذف گردد. از آنجایی که در قرون اولیه پس از اسلام ، محدوده کنونی ایران از مقر حکومت مرکزی به دور بوده است ، لذا در این دوران پایتخت کشوری و مقتدری در این پهنه از سرزمین وجود نداشته است و عمدتاً پایتختهای ولایتی و منطقه‌ای که مستقل هم نبودند ، بر مردم ایران حکومت می‌کردند. ایرانیان هنگامی که پس از گذر از ستم بنی‌امیه ، اندک‌اندک ستم بنی‌عباس را نیز دیدند ، به آرایش پایتخت مردمی خویش در دوران پس از اسلام برخاستند و از همه سو بدان روی آوردند. این شهر نیشابور بوده است.
+*((پایتخت مادها))
*((پایتخت هخامنشیان))
*((پایتخت اشکانیان))
*((پایتخت ساسانیان))

!
پایتختهای ایران در دوران پس از اسلام
در دوران پس از اسلام ، سلسله های کوچک و بزرگ زیادی بر سرزمین ایران حکمرانی کردند و برای اداره کشور ، شهرهایی را به عنوان پایتخت خود قرار دادند. در این خصوص توجه به دو نکته حایر اهمیت است :‌ نخست اینکه طی دوران 1400 ساله پس از اسلام ، دهها سلسله و طایفه بر ایران حکم راندند که برخی از آنان فقط در بخشی از سرزمین و یا در مدت کوتاهی حکومت کردند. در اینجا از ذکر پایتخت حکومتهای کوچک خودداری می‌گردد و عمدتاً سلسله‌های مهم تاریخی و پایتختهای کشوری ذکر می‌شود. دوم اینکه برخی از پایتختهای دوران اسلامی در محدوده مرزهای سیاسی کنونی ایران واقع نمی‌شوند، به عنوان نمونه می‌توان از ((دمشق)) پایتخت ((امویان)) ، بغداد پایتخت ((عباسیان)) و یا ((بخارا)) پایتخت ((سامانیان)) نام برد که از ذکر آنها خودداری می شود. بنابراین ممکن است در روند بررسی پایتختهای ایران ، برخی از مقاطع تاریخی حذف گردد. از آنجایی که در قرون اولیه پس از اسلام ، محدوده کنونی ایران از مقر حکومت مرکزی به دور بوده است ، لذا در این دوران پایتخت کشوری و مقتدری در این پهنه از سرزمین وجود نداشته است و عمدتاً پایتختهای ولایتی و منطقه‌ای که مستقل هم نبودند ، بر مردم ایران حکومت می‌کردند. ایرانیان هنگامی که پس از گذر از ستم ((بنی‌امیه)) ، اندک‌اندک ستم بنی‌عباس را نیز دیدند ، به آرایش پایتخت مردمی خویش در دوران پس از اسلام برخاستند و از همه سو بدان روی آوردند. این شهر نیشابور بوده است.
 *((پایتختهای قرون اولیه اسلامی)) (قبل از ایلخانیان) *((پایتختهای قرون اولیه اسلامی)) (قبل از ایلخانیان)
 *((پایتختهای ایلخانیان مغول))  *((پایتختهای ایلخانیان مغول))
 *((پایتخت های صفویان))  *((پایتخت های صفویان))
 *((پایتخت افشاریان))  *((پایتخت افشاریان))
 *((پایتخت زندیان))  *((پایتخت زندیان))
 *((تهران پایتخت قاجاریه)) *((تهران پایتخت قاجاریه))
 *((تهران پایتخت پهلوی))  *((تهران پایتخت پهلوی))
 *((تهران پایتخت جمهوری اسلامی)) *((تهران پایتخت جمهوری اسلامی))
 *((انتقال پایتخت)) *((انتقال پایتخت))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 14 دی 1383 [15:10 ]   8   بابک خسروشاهی      جاری 
 دوشنبه 14 دی 1383 [13:50 ]   7   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [07:40 ]   6   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [06:25 ]   5   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [06:07 ]   4   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [13:47 ]   3   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [13:40 ]   2   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [11:57 ]   1   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..