منو
 کاربر Online
822 کاربر online
تاریخچه ی: پاشندگی نور در منشور

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-46Lines: 1-45
 !هدف آزمایش !هدف آزمایش
 بررسی شکست نورهای مختلف در ((منشور)) و پاشندگی نور سفید در آن  بررسی شکست نورهای مختلف در ((منشور)) و پاشندگی نور سفید در آن
 !وسایل آزمایش !وسایل آزمایش
 #((اسکپترومتر|اسکپترومتر منشوری)) #((اسکپترومتر|اسکپترومتر منشوری))
 #((کلیماتور)) (موازی ساز) #((کلیماتور)) (موازی ساز)
 #((لامپ جیوه)) #((لامپ جیوه))
-!تئوری آزمایش

left>
+

>>
center>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/prism_anim-UTenn.gif} +{picture=prism animation.gif}
  
 
 
 
 
-
/>
+!تئوری آزمایش
 در یک منشور ((ضریب شکست)) n به طول موج تابشی بستگی دارد و اگر نور مرکبی به منشور بتابد، طول موجهای تشکیل دهنده این نور مرکب از هم جدا شده ، طوریکه طول موجهای کوچکتر بیشتر منحرف می‌شوند و برعکس. اگر منشور در مینیمم انحراف باشد، داریم:

 در یک منشور ((ضریب شکست)) n به طول موج تابشی بستگی دارد و اگر نور مرکبی به منشور بتابد، طول موجهای تشکیل دهنده این نور مرکب از هم جدا شده ، طوریکه طول موجهای کوچکتر بیشتر منحرف می‌شوند و برعکس. اگر منشور در مینیمم انحراف باشد، داریم:

 ::(n1=Sin( (A+Dm1)/2 )/Sin (A/2 ~~green:برای طول موج~~λ1 :: ::(n1=Sin( (A+Dm1)/2 )/Sin (A/2 ~~green:برای طول موج~~λ1 ::
 ::(n2=Sin( (A+Dm2 )/2)/Sin(A/2 ~~green:برای طول موج~~λ2
::
 ::(n2=Sin( (A+Dm2 )/2)/Sin(A/2 ~~green:برای طول موج~~λ2
::
 A: زاویه راس منشور (جزء معلومات آزمایش است)
 A: زاویه راس منشور (جزء معلومات آزمایش است)
 Dm: زاویه مینیمم انحراف
 Dm: زاویه مینیمم انحراف
 از طرفی طبق __رابطه کوشی__ ، بستگی ضریب شکست به طول موج بطور خلاصه بصورت زیر است، که در آن A و B یک ضریب ثابت و λ طول موج نور تابشی است: از طرفی طبق __رابطه کوشی__ ، بستگی ضریب شکست به طول موج بطور خلاصه بصورت زیر است، که در آن A و B یک ضریب ثابت و λ طول موج نور تابشی است:
 ~~green:::n = a+b/λ²::~~ ~~green:::n = a+b/λ²::~~
 !شرح آزمایش !شرح آزمایش
 پس از تنظیم اسپکترومتر و قرار دادن منشور شیشه‌ای روی صفحه‌ای حامل ، طیف جیوه را پس از تجزیه توسط منشور در داخل ((تلسکوپ)) مشاهده خواهید کرد. حال دو خط رنگی به طول موجهای مشخص را مثلا نور زرد اول و نور سبز پر رنگ انتخاب و مینیمم انحراف برای این دو ((طول موج)) را بدست می‌آوریم.

پس از بدست آوردن مینیمم انحراف ، ضرایب شکست مربوط به آنها را با توجه به روابط ارائه شده در تئوری آزمایش محاسبه می‌کنیم.

یادآور می‌شویم که در رابطه کوشی، ضرایب a و b مقادیر ثابتی هستند، یعنی برای تمامی ضرایب شکست یا طول موجها یکی هستند. در این مرحله که ضرایب شکست و طول موجهای برای دو نور مشخص معلوم شد، طبق رابطه کوشی ، دو معادله دو مجهولی که در آن فقط ضرایب a و b مجهولند حاصل و این ضرایب به راحتی بدست می‌آیند. حال با استفاده از ضرایب کوشی و ضرایب شکستهای پیدا شده (همانطوری که در تئوری ارائه شده) ، طول موج رنگها بدست خواهند آمد.
 پس از تنظیم اسپکترومتر و قرار دادن منشور شیشه‌ای روی صفحه‌ای حامل ، طیف جیوه را پس از تجزیه توسط منشور در داخل ((تلسکوپ)) مشاهده خواهید کرد. حال دو خط رنگی به طول موجهای مشخص را مثلا نور زرد اول و نور سبز پر رنگ انتخاب و مینیمم انحراف برای این دو ((طول موج)) را بدست می‌آوریم.

پس از بدست آوردن مینیمم انحراف ، ضرایب شکست مربوط به آنها را با توجه به روابط ارائه شده در تئوری آزمایش محاسبه می‌کنیم.

یادآور می‌شویم که در رابطه کوشی، ضرایب a و b مقادیر ثابتی هستند، یعنی برای تمامی ضرایب شکست یا طول موجها یکی هستند. در این مرحله که ضرایب شکست و طول موجهای برای دو نور مشخص معلوم شد، طبق رابطه کوشی ، دو معادله دو مجهولی که در آن فقط ضرایب a و b مجهولند حاصل و این ضرایب به راحتی بدست می‌آیند. حال با استفاده از ضرایب کوشی و ضرایب شکستهای پیدا شده (همانطوری که در تئوری ارائه شده) ، طول موج رنگها بدست خواهند آمد.
 !نتایج آزمایش !نتایج آزمایش
 #میزان ((شکست نور)) (انحراف پرتو) به طول موج نور تابشی بستگی دارد، از این خاصیت در ((تجزیه نور سفید)) استفاده می‌شود.

 #میزان ((شکست نور)) (انحراف پرتو) به طول موج نور تابشی بستگی دارد، از این خاصیت در ((تجزیه نور سفید)) استفاده می‌شود.

 #میزان شکست نور به زاویه تابشی وابسته است.

 #میزان شکست نور به زاویه تابشی وابسته است.

 #به کمک شکست پرتو نور در منشورها ، می‌توان ضریب شکست منشور را بدست آورد.

 #به کمک شکست پرتو نور در منشورها ، می‌توان ضریب شکست منشور را بدست آورد.

 #در ساخت تلسکوپهای ویژه‌ای برای رصد ((ستارگان دوتایی طیفی)) استفاده می‌شود.

 #در ساخت تلسکوپهای ویژه‌ای برای رصد ((ستارگان دوتایی طیفی)) استفاده می‌شود.

 #((مسافت یاب|مسافت یابهای منشوری)) براساس شکست نور در منشور بکار می‌روند.

 #((مسافت یاب|مسافت یابهای منشوری)) براساس شکست نور در منشور بکار می‌روند.

 #از این پدیده جهت تولید چشمه‌های نوری تک فام (تک رنگ) استفاده می‌شود. #از این پدیده جهت تولید چشمه‌های نوری تک فام (تک رنگ) استفاده می‌شود.
 !سئوالاتی که با آزمایش اخیر می‌توان جواب داد. !سئوالاتی که با آزمایش اخیر می‌توان جواب داد.
 #چرا نور سفید در منشور تجزیه می‌شود؟

 #چرا نور سفید در منشور تجزیه می‌شود؟

 #چرا نور قرمز کمترین و نور بنفش بیشترین انحراف را در منشور دارد؟

 #چرا نور قرمز کمترین و نور بنفش بیشترین انحراف را در منشور دارد؟

 #با اینکه قطرات باران در تشکیل ((رنگین کمان)) به عنوان منشور عمل می‌کند، آیا از ((بلور یخ)) می‌توان منشور ساخت؟

 #با اینکه قطرات باران در تشکیل ((رنگین کمان)) به عنوان منشور عمل می‌کند، آیا از ((بلور یخ)) می‌توان منشور ساخت؟

 #با توجه به ((ماهیت نور|ماهیت ذره‌ای نور)) ، آیا از طیف منشور می‌توان در ((صنایع رنگسازی)) استفاده کرد؟ #با توجه به ((ماهیت نور|ماهیت ذره‌ای نور)) ، آیا از طیف منشور می‌توان در ((صنایع رنگسازی)) استفاده کرد؟
 !همچنین ببینید !همچنین ببینید
 *((تجزیه نور سفید)) *((تجزیه نور سفید))
 *((آزمایش تعیین زاویه راس منشور)) *((آزمایش تعیین زاویه راس منشور))
 *((تعیین ضریب شکست منشور)) *((تعیین ضریب شکست منشور))
 *((شکست نور)) *((شکست نور))
 *((منشور)) *((منشور))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 16 مرداد 1384 [07:48 ]   6   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 22 تیر 1384 [16:41 ]   5   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [05:08 ]   4   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [04:59 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [04:53 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 13 تیر 1384 [04:48 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..