منو
 کاربر Online
875 کاربر online
تاریخچه ی: پارادوکس

تفاوت با نگارش: 10

Lines: 1-58Lines: 1-48
-!پارادوکس
*زمینه تاریخی پارادوکس
*پارادوکس در((ریاضی))
!زمینه تاریخی پارادوکس
+
/>
/>

{picture=img/daneshnameh_up/d/d1/paradox.jpg} />
-پیای اد ها مینه اریی اد.رای م هثر ا استان زیر را ذکر میکنیم:
در یک جمه دادا شی را به م کم کد. ای به نای مکم گف:
+||__پراکس__ ب ادالی وین که کمی که قلا درتی ن اات ته را ض کند.||
در ((
منطق کلسیک ریاضیات)) هر گزار یارزش درستی و یا ارزش نادرستی دارد. بنابراین یک ((گزاره)) نمی‌تواند هم ارزش درستی و هم ارزش نادرستی داشته باشد.
لذا در استدلالی که پرادکس می‌انجام حتما باید به دنبال اشتباه در استلا گش.
---
!
لایل بوجود آمدن پارادکس />*__اشتباه در استد__
**__
مثال__ ستدال یر به ای ادرست 1=2 می‌جام: />x+x+...+x=x^2
~~FFFFFF:--------~~-----xبار----
-هیکی روزهای هفته‌ی آینده حکم ا درباره‌ی ت اجرا خواهد شد لی م آروز را برای تو مش نخواهیم ک و تو هز قبل از آ وز اطلاع پید نخواهی کرد فق شش ساعت بل یعنی صبحِ روز اجرای کم موو ه تو اطلع خواهیم اد. + مق گرفتن ا ین داری ==> x=2x د تی 1=2. />اشاه تدلا الا دای ست ک x بای طیعی اشد.
-قی کر ر م‌ی ال ه کاوت و وشولی ر بود و همیه قیق ب گت‌ی د ل نمود. +*__ید ب کی که ((گزاره)) نیت__
**__مثال__ ((پا
رادکس درغگو)) معرفترین مال ای سته ز پارادکس‌هاست.
---
در زیر لیستی از معر
وف‌ترین پارادکس‌ها آمده‌اند:
*((پارادکس دروغگ
و)) />*((پرادکس زنون)) (آش و لاک‌پشت)
*((پارادکس بر
ی)) />*((رادکس راس))
*((
ارادکس برتراند))
*((پارادکس ر
وز تولد)) />*((پارادکس کارول)) />*((پارادکس گالیله))
---
!
همچنین بینید
*((نظری
ه مموعه‌ها))
*((منط
ق ریاضی))
*((
قی بااخ-تارسکی)) />*((فرگ))
*((بر
تراد اس))
*((پارا
دکس قلو))
--- />!یوندهای خارجی
[http://www.stormloader.com/ajy/paradoxes.html]
-زندانی به همراهی وکیل مدافع خود به سلولش داخل شد و هر دو غمزده در گوشه‌ای به فکر فرو رفتند. ناگاه وکیل مدافع با لبخندی پیروزمندانه سکوت را شکست و گفت:  
-اجرای حکم قاضی امکان ندارد. 
-زندانی گفت:  
-من که چیزی سردر نمی‌آورم. چرا؟ 
-وکیل مدافع پاسخ داد: 
-اجازه بده تا درست برایت شرح دهم: مسلماًً آن‌ها روز جمعه نمی‌نتوانند تو را اعدام کنند. به دلیلِ اینکه اگر فرضاً بخواهند در روز جمعه‌ی آینده حکم را اجرا نمایند. در این صورت تو تمام روزهای هفته و همچنین بعدازظهر پنج‌شنبه زنده خواهی بود و چون فقط روز جمعه یعنی یک روز دیگر به مهلت باقی مانده، بعد ازظهر پنج‌شنبه برای تو مسلم خواهد شد که فردا یعنی روز جمعه و تنها روز آخر هفته ، حکم اجرا خواهد شد. در نتیجه تو روز اجرای حکم را یک روز پیش‌تر پیش‌بینی و قبل از صبح جمعه از آن اطلاع حاصل کرده‌ای و این موضوع نقض حکم قاضی بوده و گفته‌ی او را بی‌اعتبار خواهد کرد. 
-زندانی گفته‌ی او را تصدیق کرد.وکیل مدافع ادامه داد:  
-بنابراین روز جمعه‌ی آینده از فهرستِ روزهای مهلت حذف و در آن روز حکم غیرقابل اجرا است. و اما روز پنج‌شنبه نیز نمی‌توانند تو را اعدام کنند چون در بعدازظهرِ چهارشنبه دو روز بیشتر به آخر هفته نمانده و چون روز جمعه از فهرست حذف شد ، تنها روز پنج‌شنبه آخرین روز اجرای حکم می‌باشد نتیجتاً بعدازظهر چهارشنبه تو خواهی دانست در روز پنج‌شنبه که آخرین روز امکان اجرای حکم است، تو را اعدام خواهند کرد. اطلاع تو یک روز پیشتر از اجرای حکم مجدداً متناقض با حکم قاضی است. بنابراین پنج‌شنبه نیز حکم غیرقابل اجرا است. چهارشنبه نیز امکان اجرای حکم وجود ندارد چون جمعه و پنج‌شنبه حکم غیرقابل اجرا شد و فقط چهارشنبه آخرین روز اجرای حکم تشخیص داده شد و تو که بعدازظهر سه‌شنبه هنوز زنده هستی، اجرای حکم روز چهارشنبه را پیش‌بینی خواهی کرد و از آن اطلاع خواهی یافت. 
-در این موقع که زندانی از حالت غمزدگی بیرون آمده بود با لبخندی مسرت‌بخش گفت:  
-پس به هر طریق می‌توان گفت که روز سه‌شنبه و سپس دوشنبه و بالاخره یک‌شنبه نمی‌توانند مرا اعدام کنند و فقط فردا یعنی شنبه باقی است. و اما فردا نیز اجرای حکم برای آنها غیرممکن است چون در این صورت من امروز موضوع را خواهم فهمید. 
-ملاحظه می‌شود از لحاظ منطقی هیچ تناقضی در حکم قاضی جهت اعدام زندانی وجود ندارد با این وجود حکمش غیرقابل اجرا است. به دلایل بالا به نظر می‌آید که حکم قاضی باعث نقض حکم خودش شده است، اگر حکم را اجرا کند خلاف حکم خودش شده است، اگر حکم را اجرا کند خلاف حکم خود عمل کرده و اگر اجرا نکند باز هم خلاف حکم خود رفتار نموده. 
-روایت دیگری از این پارادکس از یک اعلامیه‌ی فرمانده‌ی نظامی گفتگو می‌کند که در آن ذکر شده:  
-برای تمرین ، در یکی از شبهای هفته‌ی آینده آژیر خطر کشیده خواهد شد. شب تمرین در شش بعدازظهر همان روز به اطلاع عامه خواهد رسید و تا شش بعدازظهر کسی از شب موعود مطلع نخواهد شد. 
-به ظاهر چنین به نظر می رسد که خود این اعلامیه ثابت می‌کند که تمرین هرگز انجام نخواهد گرفت. به زبان دیگر اجرای تمرین عملی نیست مگر این که به متن اعلامیه عمل نشود. 
-!پارادوکس درریاضی  
-در ریاضیات نیز میتوان به یک پارادوکس مهم در(( نظریه)) مجموعه ها به نام پارادوکس ((راسل)) اشاره کرد: 
-((مجموعه))A را مجموعه ای تعریف می کنیم که شامل اعضای خود نباشد .یعنی {TEX()} {{\left \{ {x|x \not\in \varnothing A} \right \} {TEX}  
- در این صورت اگر {TEX()} {x \not\in \varnothing A} {TEX} انگاه {TEX()} {x\in\mathbb{A}} {TEX}  
- اگر {TEX()} {x\in\mathbb{A} {TEX} انگاه {TEX()} {x \not\in \varnothing A} {TEX} 
-  
-که این پارادوکس از معروفثرین پارادوکس ها در ((نظریه مجموعه| نظریه مجموعه ها))می باشد 
-  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 20 اردیبهشت 1385 [11:10 ]   14   علی هادی      جاری 
 پنج شنبه 25 اسفند 1384 [17:09 ]   13   سعید صدری      v  c  d  s 
 پنج شنبه 25 اسفند 1384 [16:53 ]   12   سعید صدری      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [05:25 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 دی 1383 [05:23 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [08:21 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [08:11 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [06:19 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [05:35 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [05:33 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 دی 1383 [05:27 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [11:11 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [10:43 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [10:34 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..