منو
 کاربر Online
512 کاربر online
Lines: 1-153Lines: 1-153
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
   
 

 

   
  ویژگیهای مهم :

  ویژگیهای مهم :

   
 

 

   
- 1- شکل گیری سه گونه سازمان فرهنگی- اجتماعی اساسی که تا قبل ازآمدن اروپاییان در((قاره ی امریکا )) تکامل ناهمگون پیدا کرد:
+ 1- شکل گیری سه گونه سازمان فرهنگی- اجتماعی اساسی که تا قبل ازآمدن اروپاییان در((قاره ی امریکا )) تکامل ناهمگون پیدا کرد:

  الف) ((شکارچی – خوشه چینان در آمریکای باستان |گروه شکارچی- خوشه چین))
  الف) ((شکارچی – خوشه چینان در آمریکای باستان |گروه شکارچی- خوشه چین))
  ب) ((کشاورزان در امریکای باستان |گروه کشاورز روستایی))
  ب) ((کشاورزان در امریکای باستان |گروه کشاورز روستایی))
- ج) ((تمدن های پیشرفته در آمریکای باستان |تمدن های پیچیده وپیشرفته))

2- ارتباط این سه گروه با یکدیگر ((داد و ستد در آمریکای باستان |داد و ستد))

3- حفظ خاطرات ، داستانها ، ترانه ها ، اشعار و مراسمی که از منظر آنها از اهمیت بیشتری بر خوردار بود بر عهده (( نقش سالخوردگان در جوامع بومی آمریکای باستان |سالخوردگان جوامع بومی )) بود.

4-همساز کردن تاریخ با معانی روحانی و معنوی :

الف) پیوند دادن تاریخ فرمانروایان گذشته با خدایان و وقایع ماوراء الطبیعه

ب) تاریخمند کردن قدرت روحانی به مانند انسانها
+ ج) ((تمدن های پیشرفته در آمریکای باستان |تمدن های پیچیده وپیشرفته))


2- ارتباط این سه گروه با یکدیگر ((داد و ستد در آمریکای باستان |داد و ستد))


3- حفظ خاطرات ، داستانها ، ترانه ها ، اشعار و مراسمی که از منظر آنها از اهمیت بیشتری بر خوردار بود بر عهده (( نقش سالخوردگان در جوامع بومی آمریکای باستان |سالخوردگان جوامع بومی )) بود.


4-همساز کردن تاریخ با معانی روحانی و معنوی :


الف) پیوند دادن تاریخ فرمانروایان گذشته با خدایان و وقایع ماوراء الطبیعه


ب) تاریخمند کردن قدرت روحانی به مانند انسانها

   
   
   
 

 

   
 

 

 

 

   
  مناطق جغرافیایی :
  مناطق جغرافیایی :
   
  1.((آمریکای شمالی))
  1.((آمریکای شمالی))
  2.((آمریکای مرکزی ))
  2.((آمریکای مرکزی ))
  3.((آمریکای جنوبی ))
  3.((آمریکای جنوبی ))
  4.((جزایر دریای کارائیب ))
  4.((جزایر دریای کارائیب ))
  5.((ناحیه آند ))
  5.((ناحیه آند ))
  6.((ناحیه آمازون ))
  6.((ناحیه آمازون ))
 

 

 

 

   
   
 

 

   
  مراحل تحولی :

  مراحل تحولی :

   
- +
  1-(( ورود نخستین انسان ها به قاره آمریکا | ( 30000 تا 12000 پ م ) نخستین انسانها از آسیا به آمریکای شمالی آمدند.))
  1-(( ورود نخستین انسان ها به قاره آمریکا | ( 30000 تا 12000 پ م ) نخستین انسانها از آسیا به آمریکای شمالی آمدند.))
  2- (( اولین سکونت انسان در قاره آمریکا |(30000 تا 9000 پ م ) نخستین انسانها از آسیا به آمریکای شمالی آمدند و در حاشیه ساحلی آمریکای جنوبی ساکن شدند .))
  2- (( اولین سکونت انسان در قاره آمریکا |(30000 تا 9000 پ م ) نخستین انسانها از آسیا به آمریکای شمالی آمدند و در حاشیه ساحلی آمریکای جنوبی ساکن شدند .))
  3- (( آغاز کشاورزی در آمریکای باستان |( 7000 پ م ) کشاورزی در کوهستانهای آند و آمریکای مرکزی آغاز شد.))
  3- (( آغاز کشاورزی در آمریکای باستان |( 7000 پ م ) کشاورزی در کوهستانهای آند و آمریکای مرکزی آغاز شد.))
  4- (( نخستین سفالگری در آمریکای باستان |( 5500 تا 2000پ م ) نخستین آثار سفالی در ناحیه آمازون پدید آمد.))
  4- (( نخستین سفالگری در آمریکای باستان |( 5500 تا 2000پ م ) نخستین آثار سفالی در ناحیه آمازون پدید آمد.))
  5-(( نخستین مراکز آئینی در آمریکای باستان | ( 2000 پ م ) نخستین مراکز آیینی در نواحی آند ساخته شدند.))
  5-(( نخستین مراکز آئینی در آمریکای باستان | ( 2000 پ م ) نخستین مراکز آیینی در نواحی آند ساخته شدند.))
  6- (( پیدایش و رواج تیر و کمان در آمریکای باستان |( 1000 پ م ) تیر و کمان در قاره آمریکا ظاهر شد و تا 1500 بعد از میلاد در سراسر دو قاره کاربرد دارد.))
  6- (( پیدایش و رواج تیر و کمان در آمریکای باستان |( 1000 پ م ) تیر و کمان در قاره آمریکا ظاهر شد و تا 1500 بعد از میلاد در سراسر دو قاره کاربرد دارد.))
  7- (( تمدن مایا |( 900 تا 250 پ م ) تمدن کلاسیک ما یا به اوج خود رسید.))
  7- (( تمدن مایا |( 900 تا 250 پ م ) تمدن کلاسیک ما یا به اوج خود رسید.))
  8- (( اولین ساختار قبیله ای در ناحیه آمازون |( سال اول میلادی) ریاست قبیله ای در ناحیه آمازون شکل گرفت در این دوره معاش قبیله از راه ماهیگیری و کشاورزی تامین می شد.))
  8- (( اولین ساختار قبیله ای در ناحیه آمازون |( سال اول میلادی) ریاست قبیله ای در ناحیه آمازون شکل گرفت در این دوره معاش قبیله از راه ماهیگیری و کشاورزی تامین می شد.))
  9- (( تمدن قبایل موچه |(1-800 م ) تمدن قبایل موچه بر سواحل شمالی نواحی آند حاکم شد.))
  9- (( تمدن قبایل موچه |(1-800 م ) تمدن قبایل موچه بر سواحل شمالی نواحی آند حاکم شد.))
  10-(( تمدن چاهوکیا | (1050 تا 1250 م ) شهر چاهوکیا بزرگترین شهر آمریکای شمالی در کنار رود می سی سی پی به اوج شکوفایی رسید.))
  10-(( تمدن چاهوکیا | (1050 تا 1250 م ) شهر چاهوکیا بزرگترین شهر آمریکای شمالی در کنار رود می سی سی پی به اوج شکوفایی رسید.))
  11- (( تمدن آزتک ها |( 1350م تا 1428 م) تمدن آزتک ها شکل گرفت وامپراطوری آزتک ها با اتحاد سه گانه تشکیل شد.))
  11- (( تمدن آزتک ها |( 1350م تا 1428 م) تمدن آزتک ها شکل گرفت وامپراطوری آزتک ها با اتحاد سه گانه تشکیل شد.))
  12- (( تمدن اینکا |( 1438 م ) امپراطوری اینکا بنیان گذاری شد.))
  12- (( تمدن اینکا |( 1438 م ) امپراطوری اینکا بنیان گذاری شد.))
  13- (( ورود اروپائیان به قاره آمریکا |( 1492-1533 م ) کریستف کلمب در جزیره هیسپانیولا پیاده شد و درگیریها بین اروپاییان و بومیها ادامه پیدا کرد. ))
  13- (( ورود اروپائیان به قاره آمریکا |( 1492-1533 م ) کریستف کلمب در جزیره هیسپانیولا پیاده شد و درگیریها بین اروپاییان و بومیها ادامه پیدا کرد. ))
 

 

 
 
 

 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

 

   
   
 
 
 
 
   
 

 

   
  عناوین اصلی :

  عناوین اصلی :

 

 

-
(( ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان |ویژگی های مهم آمریکای باستان ))

((ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان| مراحل تحول در آمریکای باستان ))
+
(( ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان |ویژگیهای مهم آمریکای باستان ))


((ویژگی ها و مراحل تحول در آمریکای باستان| مراحل تحول در آمریکای باستان ))

  (( شواهدی از سرخ پوستان کهن |شنیدنی ها ))
  (( شواهدی از سرخ پوستان کهن |شنیدنی ها ))
   
   
   
   
   
 

 

 
 
   
  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

  مطالعات تاریخی:

  مطالعات تاریخی:

 

 

   

   

 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 

 

   
   
  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

  واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 

 

   
   
  1.((مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟))
  1.((مردمان آمریکا چه کسانی بودند؟))
  2.((آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟ ))
  2.((آنها از جایی دیگر آمده بودند یا از اول در آمریکا بودند ؟ ))
  3.((آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟))
  3.((آنها برای زنده ماندن چه روشهایی را اتخاذ کردند ؟))
  4.((چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟ ))
  4.((چگونه روشهای اولیه ی زندگی آنها به تمدن تبد یل شد ؟ ))
  5.((چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟))
  5.((چه شد که تمدن های آنها از هم فرو پاشید؟))
 

 

   
   
 

 

   
   
  مطالعات تاریخی :

  مطالعات تاریخی :

   
  1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
  1.((روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان ))
   
   
 
  
 
 
 
 
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 دی 1384 [11:15 ]   4   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [11:11 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 دی 1384 [11:07 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [17:31 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..