منو
 کاربر Online
1336 کاربر online
Lines: 1-220Lines: 1-208
  
 

 

 
 
   
 

 

- style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>چکیده + style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>>چکیده
 :

 :

 

-align:right;line-height:11.5pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">در بررسی حکومت صفویان، مذهب و نیروهای وابسته به آن نقش عمده ای ایفا می کنند، در واقع حکومتی که شاه اسماعیل اول در 907 ه. تأسیس کرد، حکومتی مذهبی، بر پایه شاخص های دینی موجود در جامعه بود. حاکمان صفویه توانستند با اتکاء بر نهاددین روند شکل گیری قدرت دنیوی خود را تسریع بخشند نقش دین و مذهب در شکل گیری، رسمی شدن، تداوم و استمرار و سرانجام فروپاشی دولت صفویه کامل نمایان است.
+align:right;line-height:13pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">
>در بررسی حکومت صفویان، مذهب و نیروهای وابسته به آن نقش عمده ای ایفا می کنند، در واقع حکومتی که شاه اسماعیل اول در 907 ه. تأسیس کرد، حکومتی مذهبی، بر پایه شاخص های دینی موجود در جامعه بود. حاکمان صفویه توانستند با اتکاء بر نهاددین روند شکل گیری قدرت دنیوی خود را تسریع بخشند نقش دین و مذهب در شکل گیری، رسمی شدن، تداوم و استمرار و سرانجام فروپاشی دولت صفویه کامل نمایان است.
 با توجه تأثیر دراز مدت مذهب در عصر صفویه و تعدیل و تحولاتی که در آن روی داد، نشان می دهد که تأثیر گذارترین سلسله در حکوت صفویان مذهب و نهاد دین بود. با توجه تأثیر دراز مدت مذهب در عصر صفویه و تعدیل و تحولاتی که در آن روی داد، نشان می دهد که تأثیر گذارترین سلسله در حکوت صفویان مذهب و نهاد دین بود.
 نقش روحانون شیعه داخل و خارج از ایران، مقامات و مناصبی که آنها عهده دار بودند، تأثیر و تأثرات حاکمان و روحانیون نسبت به هم، ساخت بناها، مساجد، کلیساها، برگزاری مراسم های مذهبی و حمایت یا سرکوب پیروان فرقه های مذهبی دیگر، از مسائلی بود که از یک طرف باعث استحکام دولت صفویه و از سوی دیگر موجب فروپاشی و سقوط آن گردید. نقش روحانون شیعه داخل و خارج از ایران، مقامات و مناصبی که آنها عهده دار بودند، تأثیر و تأثرات حاکمان و روحانیون نسبت به هم، ساخت بناها، مساجد، کلیساها، برگزاری مراسم های مذهبی و حمایت یا سرکوب پیروان فرقه های مذهبی دیگر، از مسائلی بود که از یک طرف باعث استحکام دولت صفویه و از سوی دیگر موجب فروپاشی و سقوط آن گردید.
   
   
 
 1.5pt; 1.5pt;
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 

  10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> family:arial'> family:arial'>
  width=280 height=290  width=280 height=290
- src="img/daneshnameh_up/1IMM27.JPG">

+ src="img/daneshnameh_up/a/a1/NIMAM33.jpg">

 

 right:21.6pt;text-align:right; right:21.6pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>عنوان ویژگی ها : شاخصه های نهاد دین در عهد صفویه :
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>عنوان ویژگی ها : شاخصه های نهاد دین در عهد صفویه :
-
style='font-size:1.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
1.((نقش مذهب و نیروهای وابسته به آن در شکل گیری حکومت صفویان )) :

2.((اهمیت سیاسی مذهب در دولت صفویه)) :

3.((نحوه ارتباط نیروهای مذهبی با اقلیتهای مذهبی داخل و عناصر مذهبی خارج از ایران )) :

4.((رابطه بین نهاد دین با فرهنگ و هنر در عهد صفویان)) :

5.((میزان تأثیر مذهب در نحوه روابط دولت صفویه با کشورهای بیگانه )) :

6.((نقش نهاد دین و نیروی وابسته به آن در دیوانسالاری و تشکیلات اداری )):
+
1.((نقش مذهب و نیروهای وابسته به آن در شکل گیری حکومت صفویان ))

2.((اهمیت سیاسی مذهب در دولت صفویه))

3.((نحوه ارتباط نیروهای مذهبی با اقلیتهای مذهبی داخل و عناصر مذهبی خارج از ایران ))

4.((رابطه بین نهاد دین با فرهنگ و هنر در عهد صفویان))

5.((میزان تأثیر مذهب در نحوه روابط دولت صفویه با کشورهای بیگانه ))

6.((نقش نهاد دین و نیروی وابسته به آن در دیوانسالاری و تشکیلات اداری ))
 

 

 
 font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل مختلف تحول مذهب در عهد صفویه :

 font-family:arial;color:#0066FF'>مراحل مختلف تحول مذهب در عهد صفویه :

 

- direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial'>1.(( مرحله اول : زمینه های شکل گیری مذهب از ازمنه قدیم یا تشکیل حکومت ))
  font-family:arial'>1.(( مرحله اول : زمینه های شکل گیری مذهب از ازمنه قدیم یا تشکیل حکومت ))
  2.((مرحله دوم : تثبیت و استواری مذهب به عنوان دین رسمی کشور ))
  2.((مرحله دوم : تثبیت و استواری مذهب به عنوان دین رسمی کشور ))
  3.((مرحله سوم : دوران شکوفایی و اوج قدرت نیروی مذهبی در حکومت صفویان ))
  3.((مرحله سوم : دوران شکوفایی و اوج قدرت نیروی مذهبی در حکومت صفویان ))
  4.((مرحله چهارم : سراشیبی و افول نهاد دین و قدرت مذهب. ))
  4.((مرحله چهارم : سراشیبی و افول نهاد دین و قدرت مذهب. ))
 5.((مرحله پنجم : قدرت یابی مجدد نیروی مذهبی بر پایه تغییرات و تجدیدات در آن ))
 5.((مرحله پنجم : قدرت یابی مجدد نیروی مذهبی بر پایه تغییرات و تجدیدات در آن ))
 

 

-


line-height:12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>

 font-family:arial;text-align:right;color:#0066Ff'>وضعیت مذهب در این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ: 
 font-family:arial;text-align:right;color:#0066Ff'>وضعیت مذهب در این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ: 
 

  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial;color:#000000'>  font-family:arial;color:#000000'>
 1.((ایران فعلی درعهد صفوی|ایران فعلی))
 1.((ایران فعلی درعهد صفوی|ایران فعلی))
 2. ((افغانستان درعهد صفوی|افغانستان))
 2. ((افغانستان درعهد صفوی|افغانستان))
 3. ((عراق درعهد صفوی|عراق))
 3. ((عراق درعهد صفوی|عراق))
 4. ((آسیای میانه درعهد صفوی|آسیای میانه))
 4. ((آسیای میانه درعهد صفوی|آسیای میانه))
 5.((قفقاز درعهد صفوی|قفقاز))
 5.((قفقاز درعهد صفوی|قفقاز))
 6. ((حجاز درعهد صفوی|حجاز))
 6. ((حجاز درعهد صفوی|حجاز))
 

 

 

- direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial;color:#000000'>  font-family:arial;color:#000000'>
 ((صفویه))

 ((صفویه))

 ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

 ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

 ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

 ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

 ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

 ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

 ((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

 ((نیروهای نظامی در عهد صفوی |نیروی نظامی ))

 +((تصوف))

 پادشاهان عهد صفوی:
 پادشاهان عهد صفوی:
 ((شاه اسماعیل اول))
 ((شاه اسماعیل اول))
 ((شاه طهماسب اول))
 ((شاه طهماسب اول))
 ((شاه اسماعیل دوم))
 ((شاه اسماعیل دوم))
 ((سلطان محمد خدابنده))
 ((سلطان محمد خدابنده))
 ((شاه عباس اول))
 ((شاه عباس اول))
 ((شاه صفی اول))
 ((شاه صفی اول))
 ((شاه عباس دوم))
 ((شاه عباس دوم))
 ((شاه سلیمان))
 ((شاه سلیمان))
 ((شاه سلطان حسین))
 ((شاه سلطان حسین))
 ((شاه طهماسب دوم))
 ((شاه طهماسب دوم))
 ((شاه عباس سوم))
 ((شاه عباس سوم))
  
 
 
- width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/01IMAM04.jpg">

+ width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/a/a5/01IMAM04.jpg">

-

عناوین اصلی :


dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'> lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها))margin-bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'>عناوین اصلی :


dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها))


 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>
  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها))

  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها))

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>
  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها))   lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها))
 

 

   
-width="34%">

text-align:right;line-height:11pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'>

 font-family:arial;color:#0066FF'>زمینه ها :
 font-family:arial;color:#0066FF'>زمینه ها :
- +
  1.((آداب و رسوم مذهبی درعهد صفوی|آداب و رسوم مذهبی))
  1.((آداب و رسوم مذهبی درعهد صفوی|آداب و رسوم مذهبی))
  2.((مناصب و مقامات مذهبی درعهد صفوی|مناصب و مقامات مذهبی))
  2.((مناصب و مقامات مذهبی درعهد صفوی|مناصب و مقامات مذهبی))
  3.((میزان پایبندی عمومی به مذهب درعهد صفوی|میزان پایبندی عمومی به مذهب))
  3.((میزان پایبندی عمومی به مذهب درعهد صفوی|میزان پایبندی عمومی به مذهب))
  4.((زیارتگاه های مذهبی درعهد صفوی|زیارتگاه های مذهبی))
  4.((زیارتگاه های مذهبی درعهد صفوی|زیارتگاه های مذهبی))
 

-
margin-

bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
 font-family:arial'>


 font-family:arial'>


- +
 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 مطالعات تاریخی:

 مطالعات تاریخی:

-

 


text-align:right;line-height:11.5pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'> 


 font-family:arial'> 

 font-family:arial'> 

 

  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>

  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>

 

  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>اقلیت های مذهبی در ایران عصر صفوی :اقلیت های مذهبی در ایران عصر صفوی : font-family:arial'> 

 font-family:arial'> 

 

- direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'>  font-family:arial'>
 1. ((اهل تسنن در عهد صفوی|اهل تسنن))
 1. ((اهل تسنن در عهد صفوی|اهل تسنن))
 2. مسیحی ها :
 2. مسیحی ها :
         الف.((ارامنه در عهد صفوی|ارامنه))
         الف.((ارامنه در عهد صفوی|ارامنه))
         ب.((آشوری ها در عهد صفوی|آشوری ها ))
         ب.((آشوری ها در عهد صفوی|آشوری ها ))
         ج.((مسیحیت کاتولیک در عهد صفوی|مسیحیت کاتولیک))
         ج.((مسیحیت کاتولیک در عهد صفوی|مسیحیت کاتولیک))
 3. (( یهودی هادر عهد صفوی|یهودی ها))
 3. (( یهودی هادر عهد صفوی|یهودی ها))
 4. (( زرتشتی هادر عهد صفوی|زرتشتی ها))

 4. (( زرتشتی هادر عهد صفوی|زرتشتی ها))

 

  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>دانشمندان بزرگ مذهبی :  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>دانشمندان بزرگ مذهبی :
  style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>

  style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>

 1.((میرداماد))
 1.((میرداماد))
 2.((محقق کرکی))
 2.((محقق کرکی))
 3.((شیخ بهایی ))
 3.((شیخ بهایی ))
 4.((ملاصدرا))
 4.((ملاصدرا))
 5.((ملا محسن فیض کاشانی))
 5.((ملا محسن فیض کاشانی))
 6.((علامه مجلسی ))
 6.((علامه مجلسی ))
 7.((پدر علامه مجلسی ))
 7.((پدر علامه مجلسی ))
 8.((میر فندرسکی ))
 8.((میر فندرسکی ))
 9.((شیخ حر عاملی ))
 9.((شیخ حر عاملی ))
  
-JISF19.jpg">
+2/2c/N01NSIR8.jpg">
 

 height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!  lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
 

 

 

  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
  
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'>
 1.((ریشه های تفکر مذهبی صفویان از چه دوره ای آغاز شد ؟))
 1.((ریشه های تفکر مذهبی صفویان از چه دوره ای آغاز شد ؟))
 2.((فعالیت های مذهبی نیروی مذهبی صفویه چگونه منجر به تشکیل قدرت شد؟))
 2.((فعالیت های مذهبی نیروی مذهبی صفویه چگونه منجر به تشکیل قدرت شد؟))
 3.((در عهدصفوی آیا وضع اقتصادی مردم هم خوب شده بود ؟ یا فقط وضع ثروتمندان و شاهان روبه راه بود ؟ ))
 3.((در عهدصفوی آیا وضع اقتصادی مردم هم خوب شده بود ؟ یا فقط وضع ثروتمندان و شاهان روبه راه بود ؟ ))
-4.((چآیا رهبران صوفی قبل از شاه اسماعیل، قصد تشکیل حکومت سیاسی – دنیوی داشتند؟))
+4.((آیا رهبران صوفی قبل از شاه اسماعیل، قصد تشکیل حکومت سیاسی – دنیوی داشتند؟))
 5.((چگونه نیروهای شیعی مذهب صفویه بر مردم سنی مذهب پیروز شد؟ ))
 5.((چگونه نیروهای شیعی مذهب صفویه بر مردم سنی مذهب پیروز شد؟ ))
 6.((علت اینکه صفویان پیرو تشیع اثنی عشری شدند چه بود؟))
 6.((علت اینکه صفویان پیرو تشیع اثنی عشری شدند چه بود؟))
 7.((علت پذیرش مذهب شیعی توسط صفویان صرفاً برای مبارزه با نیروهای خارجی بود؟ ))
 7.((علت پذیرش مذهب شیعی توسط صفویان صرفاً برای مبارزه با نیروهای خارجی بود؟ ))
 8.((تصوف چیست و چگونه منجر به تشکیل حکومت صفوی گردید؟))
 8.((تصوف چیست و چگونه منجر به تشکیل حکومت صفوی گردید؟))
 

 

 align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align: align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align:
  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
 name=motaleat> name=motaleat>
  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

  
  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
 1.((روش های پژوهش در تاریخ مذهب ))
 1.((روش های پژوهش در تاریخ مذهب ))
 2.((فلسفه تاریخ ))
 2.((فلسفه تاریخ ))
  
  4; padding-right: 4; padding-top: 1; padding-bottom: 1; "
 align="center"> align="center">
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 30 خرداد 1384 [15:23 ]   13   محمد رضا قدوسی      جاری 
 پنج شنبه 22 بهمن 1383 [08:14 ]   12   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 بهمن 1383 [08:08 ]   11   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 22 بهمن 1383 [08:05 ]   10   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [17:45 ]   9   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [15:06 ]   8   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [15:00 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [03:38 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [03:34 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [16:55 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [16:48 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [16:44 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 بهمن 1383 [13:27 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..