منو
 کاربر Online
809 کاربر online
Lines: 1-6Lines: 1-6
 {FANCYTABLE(border=0)}  {FANCYTABLE(border=0)}
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF~|~ ~cbgc:#3399FF
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF~|~ ~cbgc:#3399FF
-~w:30%
::ستم امرا بر مردم::

حکومتهای محلی عهد ملوک الطوایفی بیشتر به یک واحد فئودالیستی یا جماعت قبیلگی شباهت داشتند تا به یک دولت. بنابراین نها به معنی صحیح حکومتی نظام مند که هدفش ارامش و امنیت مردم باشد نبودند. بلکه خاندانها یا روسایی بودند که بیش ا ز هر چیز خواهان مصالح خود بودند. در این راه فقها ی مالکی – بیشتر مردم مالکی مذهب بودند – نیز به امرا کمک میرساندندو ستم و جور انها را بر مردم عامی تو جیه میکردند.

:: نهضت ادبی و فکری اندلس با حمایت امرائ طوایف :: امرای طوائف با وجود انهمه ستم و طغیان دارای برخی صفات نیکو هم بودند . از جمله انکه از علم و ادب حمایت میکردند. چرا که بسیاری از امرا و روسای این عهد ، خود از جمله ابر شعرا و علما بودند. و کاخ هایشان جایگاه اهل شعر و ادب بود. شعر اندلسی در این عهد رشد و رونق می یابد چنانکه از دوره های قبل پیشی می گیرد.
(( دانش و هنر در عهد ملوک الطوایف اول اندلس | دانش و هنر در این عهد )) ~|~


::
1.((شهرهادراندلس|شهرها))
2.((جنگ هادراندلس|جنگ ها))
3.((وسعت سرزمین هادراندلس|وسعت سرزمین ها))
4.((ارتش هادراندلس|ارتش ها))
5.((نظام های اداریدراندلس|نظام های اداری))
6.((رسوم و آئین ها دراندلس|رسوم و آئین ها ))
::~|~ ~w:30%


::دربارهای مهم و تاثیر گذار در جریان نهضت ادبی و فکری ::
از میان این دربارها سه تای انها به سبب مشارکتشان در نهضت ادبی و شعری به نوعی خاص از دیگران ممتازنند:
دربار ((بنی عباد ))در ((اشپیلیه ))دربار ((بنی الافطس )) در(( بطلیوس ))و دربار ((بنی صمادح )) در ((المریه)) .

::ویژگی کلی دوره ملوک الطوائف ::

خلاصه انکه دولتها طوائف آ میزهای از ضعف و قوت بوده اند : ضعف بنای سیاسی و نظامی و قوت میراث مادی و معنوی : انحلال عمومی اجتماعی و پیشرفت در خشان فکری . و انچه بیش از همه در این امیزه متناقض جلب نظر میکند ضعف روحیه دینی و میهنی بود.به طوریکه در میان امت اندلس و در تاریخ ان حتی در بدترین ایام اشوب نیز سابقه نداشت.

نهضت فکری و ادبی عصر ملوک الطوائف تا روی کار امدن مرابطون از شکفتگی خاصی بر خوردار بود.مرابطون رنگ خشونت و بدویت داشتند و از جنبه فکری بشدت مرتجع بودند. با مظاهر تمدن رفیع اندلس خصومت می ورزیدند و با قدرت یافتن ایشان ، ستاره دولت تفکر و دانش روی به افول نهاد . مجالس و محافل پر رونق ادبی تعطیل شد. با وجود این در عصر ایشان باز هم خردک شرری از دوره قبل وجود داشت.
~|~ ~rs:2 ~cbgc:#66CCFF::

((تاریخ اندلس|اندلس))

((قرطبه))

((قرناطه -گرانادا))

((جنوب فرانسه))

((تاریخ اسلام|جهان اسلام))

::~w:10%
+~w:30%
::ستم امرا بر مردم::

حکومتهای محلی عهد ملوک الطوایفی بیشتر به یک واحد فئودالیستی یا جماعت قبیلگی شباهت داشتند تا به یک دولت.
نها به معنی صحیح حکومتی نظام مند که هدفش ارامش و امنیت مردم باشد نبودند. بلکه خاندانها یا روسایی بودند که بیش ا ز هر چیز خواهان مصالح خود بودند.
در این راه فقهای مالکی – بیشتر مردم ((مذهب مالکی |مالکی مذهب)) بودند – نیز به امرا کمک میرساندندو ستم و جور انها را بر مردم عامی تو جیه میکردند.

:: نهضت ادبی و فکری اندلس با حمایت امرائ طوایف :: امرای طوائف با وجود انهمه ستم و طغیان ، دارای برخی صفات نیکو هم بودند . از جمله انکه از علم و ادب حمایت میکردند.
بسیاری از امرا و روسای این عهد ، خود از جمله زرا شعرا و علما بودند. و کاخ هایشان جایگاه اهل شعر و ادب بود.

((
شعر اندلسی)) در این عهد رشد و رونق می یابد . چنانکه از دوره های قبل پیشی می گیرد.

(( دانش و هنر در عهد ملوک الطوایف اول اندلس | دانش و هنر در این عهد )) ~|~


::
1.((شهرهادراندلس|شهرها))
2.((جنگ هادراندلس|جنگ ها))
3.((وسعت سرزمین هادراندلس|وسعت سرزمین ها))
4.((ارتش هادراندلس|ارتش ها))
5.((نظام های اداریدراندلس|نظام های اداری))
6.((رسوم و آئین ها دراندلس|رسوم و آئین ها ))
::~|~ ~w:30%


::دربارهای مهم و تاثیر گذار در جریان نهضت ادبی و فکری ::
از میان این دربارها سه تای انها به سبب مشارکتشان در نهضت ادبی و شعری به نوعی خاص از دیگران ممتازنند:
دربار ((بنی عباد ))در ((اشپیلیه ))
دربار ((بنی الافطس )) در(( بطلیوس ))
دربار ((بنی صمادح )) در ((المریه)) .

::ویژگی کلی دوره ملوک الطوائف ::

دولتهای طوائف آمیزه هایی از ضعف و قوت بوده اند : ضعف بنای سیاسی و نظامی و قوت میراث مادی و معنوی : انحلال عمومی اجتماعی و پیشرفت در خشان فکری .
انچه بیش از همه در این امیزه متناقض جلب نظر میکند ضعف روحیه دینی و میهنی بود.به طوریکه در میان امت اندلس و در تاریخ ان حتی در بدترین ایام اشوب نیز سابقه نداشت.

نهضت فکری و ادبی عصر ملوک الطوائف تا روی کار امدن مرابطون از شکفتگی خاصی بر خوردار بود .

مرابطون رنگ خشونت و بدویت داشتند و از جنبه فکری بشدت مرتجع بودند. با مظاهر تمدن رفیع اندلس خصومت می ورزیدند و با قدرت یافتن ایشان ، ستاره تفکر و دانش روی به افول نهاد .

در این دوره
مجالس و محافل پر رونق ادبی تعطیل شد. با وجود این در عصر ایشان باز هم خردک شرری از دوره قبل وجود داشت.
~|~ ~rs:2 ~cbgc:#66CCFF::

((تاریخ اندلس|اندلس))

((قرطبه))

((قرناطه -گرانادا))

((جنوب فرانسه))

((تاریخ اسلام|جهان اسلام))

::~w:10%
  :: واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد ::
1.((چطور شد که میان مناطق مختلف جهان اسلام ، اندلس تا این حد از لحاظ فرهنگی و علمی رشد یافت ؟))
2.((مراوده اندلس پیشرفته و مهد علوم و فرهنگ با اروپای قرون وسطی به چه نحوی بود ؟))
3.((مسیحیان اسپانیا چه واکنشی نسبت به رواج فرهنگ و علوم در اندلس داشتند ؟))
4.((چرا مسیحیان اسپانیا بعد از شکست مسلمانان ، حمام ها را خراب می کردند ؟ مگر چه مسئله ای با شستشو داشتند ؟))
5.((بقایای تمدن اندلس در اسپانیا مسیحی چه تأثیراتی برجای گذ اشت ؟)) ~|~
1.((جامعه و تمدن اسلامی بصورت یک پارچه ، از رود سند در هندوستان تا آن سوی اروپا و اندلس ، چه فضایی برای دانشمندان و اهل فرهنگ فراهم می نمود ؟ مراوده ای گسترده میان انبوهی فرهنگ ها ، اقوام و ملل گوناگون ، از هندی تا ایرانی و ارمنی و گرجی و عرب و آفریقای و اهالی اندلس؟!! ~|~


:: 1.((معماری در اندلس|معماری))
2.((علوم در اندلس|علوم))
3.((دین در اندلس|دین))
4.((فنون در اندلس|فنون))
5.((هنر در اندلس|هنر))
6.((شهرسازی در اندلس|شهرسازی))
7.((نژادها در اندلس|نژادها))
8.((مهاجرت ها در اندلس|مهاجرت ها)) :: ~|~

1.((باستان شناسی))(در حیطه شناخت تمدن ها ، فرهنگ ها و اقوام منقرض شده )
2.((فلسفه تاریخ))
2.((زبان شناسی))( شناخت لهجه ها و گویش های پیشینیان )

~|~ ~|~
  :: واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد ::
1.((چطور شد که میان مناطق مختلف جهان اسلام ، اندلس تا این حد از لحاظ فرهنگی و علمی رشد یافت ؟))
2.((مراوده اندلس پیشرفته و مهد علوم و فرهنگ با اروپای قرون وسطی به چه نحوی بود ؟))
3.((مسیحیان اسپانیا چه واکنشی نسبت به رواج فرهنگ و علوم در اندلس داشتند ؟))
4.((چرا مسیحیان اسپانیا بعد از شکست مسلمانان ، حمام ها را خراب می کردند ؟ مگر چه مسئله ای با شستشو داشتند ؟))
5.((بقایای تمدن اندلس در اسپانیا مسیحی چه تأثیراتی برجای گذ اشت ؟)) ~|~
1.((جامعه و تمدن اسلامی بصورت یک پارچه ، از رود سند در هندوستان تا آن سوی اروپا و اندلس ، چه فضایی برای دانشمندان و اهل فرهنگ فراهم می نمود ؟ مراوده ای گسترده میان انبوهی فرهنگ ها ، اقوام و ملل گوناگون ، از هندی تا ایرانی و ارمنی و گرجی و عرب و آفریقای و اهالی اندلس؟!! ~|~


:: 1.((معماری در اندلس|معماری))
2.((علوم در اندلس|علوم))
3.((دین در اندلس|دین))
4.((فنون در اندلس|فنون))
5.((هنر در اندلس|هنر))
6.((شهرسازی در اندلس|شهرسازی))
7.((نژادها در اندلس|نژادها))
8.((مهاجرت ها در اندلس|مهاجرت ها)) :: ~|~

1.((باستان شناسی))(در حیطه شناخت تمدن ها ، فرهنگ ها و اقوام منقرض شده )
2.((فلسفه تاریخ))
2.((زبان شناسی))( شناخت لهجه ها و گویش های پیشینیان )

~|~ ~|~
 {FANCYTABLE}  {FANCYTABLE}

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [05:34 ]   5   محمد رضا قدوسی      جاری 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [05:30 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [05:16 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [14:57 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [14:53 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..