منو
 صفحه های تصادفی
دین در روم باستان
وحشی بافقی
زینب بنت جحش
پایبندی امام حسین به پیمان امام حسن با معاویه
تنظیم فعالیت ژنها بوسیله هورمونها
مخملک
نظریات آسیب شناسی اجتماعی
قضیه اساسی گالوا
گردبادهای دریایی
میکا
 کاربر Online
704 کاربر online
Lines: 1-7Lines: 1-6
 {FANCYTABLE(border=0)}  {FANCYTABLE(border=0)}
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF~|~ ~cbgc:#3399FF
 ~cbgc:#3399FF


~|~ ~cbgc:#3399FF ~|~ ~cbgc:#3399FF~|~ ~cbgc:#3399FF
-~w:30%
::ستم امرا بر مردم::

حکومتهای محلی عهد ملوک الطوایفی بیشتر به یک واحد فئودالیستی یا جماعت قبیلگی شباهت داشتند تا به یک دولت. بنابراین نها به معنی صحیح حکومتی نظام مند که هدفش ارامش و امنیت مردم باشد نبودند. بلکه خاندانها یا روسایی بودند که بیش ا ز هر چیز خواهان مصالح خود بودند. در این راه فقها ی مالکی – بیشتر مردم مالکی مذهب بودند – نیز به امرا کمک میرساندندو ستم و جور انها را بر مردم عامی تو جیه میکردند.

:: نهضت ادبی و فکری اندلس با حمایت امرائ طوایف :: امرای طوائف با وجود انهمه ستم و طغیان دارای برخی صفات نیکو هم بودند . از جمله انکه از علم و ادب حمایت میکردند. چرا که بسیاری از امرا و روسای این عهد ، خود از جمله ابر شعرا و علما بودند. و کاخ هایشان جایگاه اهل شعر و ادب بود. شعر اندلسی در این عهد رشد و رونق می یابد چنانکه از دوره های قبل پیشی می گیرد.
(( دانش و هنر در عهد ملوک الطوایف اول اندلس | دانش و هنر در این عهد )) ~|~


::
1.((شهرهادراندلس|شهرها))
2.((جنگ هادراندلس|جنگ ها))
3.((وسعت سرزمین هادراندلس|وسعت سرزمین ها))
4.((ارتش هادراندلس|ارتش ها))
5.((نظام های اداریدراندلس|نظام های اداری))
6.((رسوم و آئین ها دراندلس|رسوم و آئین ها ))
::~|~ ~w:30%


::دربارهای مهم و تاثیر گذار در جریان نهضت ادبی و فکری ::
از میان این دربارها سه تای انها به سبب مشارکتشان در نهضت ادبی و شعری به نوعی خاص از دیگران ممتازنند:
دربار ((بنی عباد ))در ((اشپیلیه ))دربار ((بنی الافطس )) در(( بطلیوس ))و دربار ((بنی صمادح )) در ((المریه)) .

::ویژگی کلی دوره ملوک الطوائف ::

خلاصه انکه دولتها طوائف آ میزهای از ضعف و قوت بوده اند : ضعف بنای سیاسی و نظامی و قوت میراث مادی و معنوی : انحلال عمومی اجتماعی و پیشرفت در خشان فکری . و انچه بیش از همه در این امیزه متناقض جلب نظر میکند ضعف روحیه دینی و میهنی بود.به طوریکه در میان امت اندلس و در تاریخ ان حتی در بدترین ایام اشوب نیز سابقه نداشت.

نهضت فکری و ادبی عصر ملوک الطوائف تا روی کار امدن مرابطون از شکفتگی خاصی بر خوردار بود.مرابطون رنگ خشونت و بدویت داشتند و از جنبه فکری بشدت مرتجع بودند. با مظاهر تمدن رفیع اندلس خصومت می ورزیدند و با قدرت یافتن ایشان ، ستاره دولت تفکر و دانش روی به افول نهاد . مجالس و محافل پر رونق ادبی تعطیل شد. با وجود این در عصر ایشان باز هم خردک شرری از دوره قبل وجود داشت.
~|~ ~rs:2 ~cbgc:#66CCFF::

((تاریخ اندلس|اندلس))

((قرطبه))

((قرناطه -گرانادا))

((جنوب فرانسه))

((تاریخ اسلام|جهان اسلام))

::~w:10%
+~w:30%
::ستم امرا بر مردم::

حکومتهای محلی عهد ملوک الطوایفی بیشتر به یک واحد فئودالیستی یا جماعت قبیلگی شباهت داشتند تا به یک دولت.
نها به معنی صحیح حکومتی نظام مند که هدفش ارامش و امنیت مردم باشد نبودند. بلکه خاندانها یا روسایی بودند که بیش ا ز هر چیز خواهان مصالح خود بودند.
در این راه فقهای مالکی – بیشتر مردم ((مذهب مالکی |مالکی مذهب)) بودند – نیز به امرا کمک میرساندندو ستم و جور انها را بر مردم عامی تو جیه میکردند.

:: نهضت ادبی و فکری اندلس با حمایت امرائ طوایف :: امرای طوائف با وجود انهمه ستم و طغیان ، دارای برخی صفات نیکو هم بودند . از جمله انکه از علم و ادب حمایت میکردند.
بسیاری از امرا و روسای این عهد ، خود از جمله زرا شعرا و علما بودند. و کاخ هایشان جایگاه اهل شعر و ادب بود.

((
شعر اندلسی)) در این عهد رشد و رونق می یابد . چنانکه از دوره های قبل پیشی می گیرد.

(( دانش و هنر در عهد ملوک الطوایف اول اندلس | دانش و هنر در این عهد )) ~|~

/5/5d/mezquita2.jpg">
::
1.((شهرهادراندلس|شهرها))
2.((جنگ هادراندلس|جنگ ها))
3.((وسعت سرزمین هادراندلس|وسعت سرزمین ها))
4.((ارتش هادراندلس|ارتش ها))
5.((نظام های اداریدراندلس|نظام های اداری))
6.((رسوم و آئین ها دراندلس|رسوم و آئین ها ))
::~|~ ~w:30%


::دربارهای مهم و تاثیر گذار در جریان نهضت ادبی و فکری ::
از میان این دربارها سه تای انها به سبب مشارکتشان در نهضت ادبی و شعری به نوعی خاص از دیگران ممتازنند:
دربار ((بنی عباد ))در ((اشپیلیه ))
دربار ((بنی الافطس )) در(( بطلیوس ))
دربار ((بنی صمادح )) در ((المریه)) .

::ویژگی کلی دوره ملوک الطوائف ::

دولتهای طوائف آمیزه هایی از ضعف و قوت بوده اند : ضعف بنای سیاسی و نظامی و قوت میراث مادی و معنوی : انحلال عمومی اجتماعی و پیشرفت در خشان فکری .
انچه بیش از همه در این امیزه متناقض جلب نظر میکند ضعف روحیه دینی و میهنی بود.به طوریکه در میان امت اندلس و در تاریخ ان حتی در بدترین ایام اشوب نیز سابقه نداشت.

نهضت فکری و ادبی عصر ملوک الطوائف تا روی کار امدن مرابطون از شکفتگی خاصی بر خوردار بود .

مرابطون رنگ خشونت و بدویت داشتند و از جنبه فکری بشدت مرتجع بودند. با مظاهر تمدن رفیع اندلس خصومت می ورزیدند و با قدرت یافتن ایشان ، ستاره تفکر و دانش روی به افول نهاد .

در این دوره
مجالس و محافل پر رونق ادبی تعطیل شد. با وجود این در عصر ایشان باز هم خردک شرری از دوره قبل وجود داشت.
~|~ ~rs:2 ~cbgc:#66CCFF::

((تاریخ اندلس|اندلس))

((قرطبه))

((قرناطه -گرانادا))

((جنوب فرانسه))

((تاریخ اسلام|جهان اسلام))

::~w:10%
  :: واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد ::
1.((چطور شد که میان مناطق مختلف جهان اسلام ، اندلس تا این حد از لحاظ فرهنگی و علمی رشد یافت ؟))
2.((مراوده اندلس پیشرفته و مهد علوم و فرهنگ با اروپای قرون وسطی به چه نحوی بود ؟))
3.((مسیحیان اسپانیا چه واکنشی نسبت به رواج فرهنگ و علوم در اندلس داشتند ؟))
4.((چرا مسیحیان اسپانیا بعد از شکست مسلمانان ، حمام ها را خراب می کردند ؟ مگر چه مسئله ای با شستشو داشتند ؟))
5.((بقایای تمدن اندلس در اسپانیا مسیحی چه تأثیراتی برجای گذ اشت ؟)) ~|~
1.((جامعه و تمدن اسلامی بصورت یک پارچه ، از رود سند در هندوستان تا آن سوی اروپا و اندلس ، چه فضایی برای دانشمندان و اهل فرهنگ فراهم می نمود ؟ مراوده ای گسترده میان انبوهی فرهنگ ها ، اقوام و ملل گوناگون ، از هندی تا ایرانی و ارمنی و گرجی و عرب و آفریقای و اهالی اندلس؟!! ~|~


:: 1.((معماری در اندلس|معماری))
2.((علوم در اندلس|علوم))
3.((دین در اندلس|دین))
4.((فنون در اندلس|فنون))
5.((هنر در اندلس|هنر))
6.((شهرسازی در اندلس|شهرسازی))
7.((نژادها در اندلس|نژادها))
8.((مهاجرت ها در اندلس|مهاجرت ها)) :: ~|~

1.((باستان شناسی))(در حیطه شناخت تمدن ها ، فرهنگ ها و اقوام منقرض شده )
2.((فلسفه تاریخ))
2.((زبان شناسی))( شناخت لهجه ها و گویش های پیشینیان )

~|~ ~|~
  :: واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد ::
1.((چطور شد که میان مناطق مختلف جهان اسلام ، اندلس تا این حد از لحاظ فرهنگی و علمی رشد یافت ؟))
2.((مراوده اندلس پیشرفته و مهد علوم و فرهنگ با اروپای قرون وسطی به چه نحوی بود ؟))
3.((مسیحیان اسپانیا چه واکنشی نسبت به رواج فرهنگ و علوم در اندلس داشتند ؟))
4.((چرا مسیحیان اسپانیا بعد از شکست مسلمانان ، حمام ها را خراب می کردند ؟ مگر چه مسئله ای با شستشو داشتند ؟))
5.((بقایای تمدن اندلس در اسپانیا مسیحی چه تأثیراتی برجای گذ اشت ؟)) ~|~
1.((جامعه و تمدن اسلامی بصورت یک پارچه ، از رود سند در هندوستان تا آن سوی اروپا و اندلس ، چه فضایی برای دانشمندان و اهل فرهنگ فراهم می نمود ؟ مراوده ای گسترده میان انبوهی فرهنگ ها ، اقوام و ملل گوناگون ، از هندی تا ایرانی و ارمنی و گرجی و عرب و آفریقای و اهالی اندلس؟!! ~|~


:: 1.((معماری در اندلس|معماری))
2.((علوم در اندلس|علوم))
3.((دین در اندلس|دین))
4.((فنون در اندلس|فنون))
5.((هنر در اندلس|هنر))
6.((شهرسازی در اندلس|شهرسازی))
7.((نژادها در اندلس|نژادها))
8.((مهاجرت ها در اندلس|مهاجرت ها)) :: ~|~

1.((باستان شناسی))(در حیطه شناخت تمدن ها ، فرهنگ ها و اقوام منقرض شده )
2.((فلسفه تاریخ))
2.((زبان شناسی))( شناخت لهجه ها و گویش های پیشینیان )

~|~ ~|~
 {FANCYTABLE}  {FANCYTABLE}
-{picture file=img/daneshnameh_up/mezquita2.jpg} 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [04:34 ]   5   محمد رضا قدوسی      جاری 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [04:30 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 بهمن 1384 [04:16 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [13:57 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 یکشنبه 29 خرداد 1384 [13:53 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..