منو
 کاربر Online
802 کاربر online
تاریخچه ی: ویژگی افراد خود شکوفا

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-38Lines: 1-60
-!گا جمای
چه چیزی باعث می‌شود یک رد به ((خودشکوفایی)) د

/>را همه افر به کفایی نمی‌رند

/>((آبراهام مزلو)) (Abraham Moslow) ر ((نظریه انگیی)) د اظهار اشت ک افراد ر ه د‌شکوایی (Self-Actulization) تاش و رک ی‌کند، وی قی در ر میان افراد خودشکوفا یق کرد، کمر ا یک درصد از افد ر خودشکوفا یافت. این می ین مای به خود‌شکوفایی این و تعداد افراد خودشکوفا او ا بدین نیه ران ه افرد خودشکوفا دارای ویژگیهایی هسن که یگرا ندارند. نه چیایی دای زگی دارن که آها ا گران ی می‌کد. از قیقت دوا ویژگی ی « ''داک ی کرم ا قعی ، خود‌انگیتگی ، را ین فدی'' و ... » ر ی‌بر.
!
دراک یر ک از وایت />افراد خودشکوفا « اقی » را همانگونه که هت می‌بینن، نه ن وری که می‌خوهند یا یا ارند. ملو ای نوع ((ادرک)) (Perception) ویا یی و ون وگیری « ''شات بدن'' » (Bieing Cognition) میناد. راد شف در قضاوهی و ز یان ''ق'' هسند و ی‌ونن افاد « ''ورو و اپلوس'' » را ی هند. اه نها دنیا را چننه هست می‌یند، بدو یش‌دوری یا و لی. />!ذیر و دیگران و ی بطر کلی />ارا وشک می‌ن ماهیت و یعی ن و قدر و را بدون کوش برای ی تعری خدانگار خود و ن اا شرم یا اه زاد بای ه کت بپیند. آها همین گر یا را ن به ضع‌ها و یهای مردما یر نو ی د ک ار. />!((خود‌گیختگی)) ساگی و یی بودن />رار افراد خود‌شکوفا کا وده ، مستقیم و یی ات ر ای نمای یک نقش اجتماعی ی. طو و افراد خود‌شکوفا اساس یا ع د را مخی نمی‌ک یا وانمو به چیزی می‌کنند که نیند. رچند ست ای کا را ر از سیب ساند ه یگی لویری ن انجام دهند.
!
تمکز ری مکلات به جای تمک وی خ />افراد خودشوا ا مکن ک زندگی و ویت رن، عنی کی خارج و فراتر ز خون که یش ژی را ه ن اتصا دهن. قف ه یک کار ، ش یا حره یکی ا رایط لا برای ااد خودکا در یدگاه ملو ات. از طی ین وقف ال به کا را خدشک ادر هتد، ''فرایای'' و ا بوده کنند.
!یز ب ((تقلا)) و اشتن حریم خصی />ین ر وقاده الم ، نه فق قادر ه تحمل ((انوا)) کنه‌گیری دیگران بدون گتار دن به تایر ینبا ن هند، که به ماتب یش از افرد غیر خکوفا نیاز به خلوت و نهیی دارند. ای برآو کن نیازی خود یر ب وان کی ت و ناباین به ایر م هت اتک نیازی ندارند. این کنره‌گیری و مت د غالا عث مود که مهربان و سرد لقی وند.
!اس ک از و مدام
اراد خدشک وانایی رک مو و تجره کرد ا ف ود ا با « گی ، شگی و حرم » ارد. اگچه یک تجربه می‌تند ری اک دم عادی کهنه و تکرای فراد خدشک هر با روب خورید ا یک یا مفونی چنان لت میرند ک یی خین با است که ن را جه می‌کنند.
!بههی عرفنی
ا
را خدشک ه‌هایی ا وجد یرت ، ترا و شی ید برخوا سد ک با ترهای ی مهبی که ر یان « خود » راموش ی فارغ ان ای ی‌، یست. ول این تجربه‌های عرفانی خص اا د فوق‌اه ی‌کند و خود را ویا من و ممم میبیند.
ا اتی />گ افراد خودشکوفا الب ب ار فار افرد یگ نیدخا اسده می‌ند، ب این و اسا مای و دک دیگران و میل ب کک شریت ا اا ن. ملو رد ودشکفا ا به وت ری برخوردا ا ش ر یا واه زرتر نسبت ه مردمان یگر وصیف ی‌کند.
!((رابط بین فدی))
گرچ دایره وتان ها نن یع نیست، روابط دوستی افراد خود‌شکوفا به روابط شدید‌تر و عمیقتر از روابط مردم عادی است. چنانکه آنها به عنوان دوستان نزدیک کسانی را برمی‌گزینند که سالمتر و پخته‌تر از اکثر مردم باشد.
!خلاق بودن />افراد خودشکوفا در همه فعالیتهای خود انعطاف‌پذیر ، خودانگیخته و مشتاق اشتباه کردن هستند. نا گده و تواضع سند. به هما ریق که کوکان پی ا آنک یا ه نا یاموزد که ارا اباه یا اجا کار نه رسند ای و هست. />!ساتا ن ((دمکراتیک)) />اراد خودشکوفا مهند ت ه هر کی ه میتند به آنا چیزی یا ه گو بند ا و یزی یون. نان به شوهی بررییه یا تمینی نت ب کای که صیات یا خنوی کتری ا آا دارن، مل نمی‌کنند، بلکه ادرن ارتبا با ه دی با وشنی ت ارا برار اند. />!اومت رار فگیری
ااد خودشکوفا میو زاداه رابر فرهای ماعی و فری ه منور ک کردن یا رفتا رن میرهای مینی اومت کن. ا ط کار ی ((هنای رهی)) مقاوم ی تمدا ((وب اتمی)) را استهزا نمی‌کنن، ک د وا آنان ه ویه هیت رون ا اره یوند نه ب وسیه ((رهنگ)).
!مباحث مرتبط با عنوان
+!م
فهو ((خود شکوفایی)) (~~green:Self - Actulization~~) ول د نظریات مرو به مکب ا گرایی مطر شد. __کرل راجرز__ و __آبراهام مازلو__ از چهره‌های مروف ((نظریات انسان گیی)) ی مفهوم را رای تصیف افرادی کار د که ویژگیایی متاوت بی دارند. ویزگیایی ک ین دو اسا گر رای افراد خود شکوفا نو میکنند، ر بسیای جهات همپوشی دارند.

/>*__چه چیزی با می‌شود یک فر به خود شکوفایی ؟__ />*__چا همه اراد به خود‌ شکوفایی یرسن؟__
!
ویژیای افراد خود شکوفا ا دیگه رجرز
ا دیداه راجر رسیدن به خود شکوفایی به معنای رسین ه ااترین ح ((ات ای)) ت. یر هه اب ، گرایش ب گی کم د ر ظه از هی دا توانایی ای ود جای هی دن ر ا نق ، عقای و خواتهای گرا ، اس زادی در مل کر بروداری از ((لقی)) با از ویژگیی افراد خود شکوفاست. چین شخصی ا دی راجرز همواره از __عایت مثب رطی__ اشخاص مهم و مود اعتا هره‌مند وده است. ب عباری موا او رای وش خات‌اد ه برای کاش. ین فدی قا دئما و سزنده و ب و فاینده‌ای سوی رشد و مال گام د. در برار رایط ناموفق و ناراضی ندی تسلیم نمی‌د و تاش ی‌کند رای کال ن و ه حد کل عل کرن روبط ا دیگران بترین مناب ن شک ج می‌. آن آمادگی ک ه گن را دارن، همه ومل مربو را ک نگی یکند و ی ی‌کند ابا یارچهای ب تمامی زمینه‌ه شته بد. />!یژگیهای ارد خ کوفا از یگه ازلو />اهام مازو (Abraham Moslow) در ظریه انگیزشی خو ار دشت ک فراد در ج خود کفایی لا و کت می‌کنن، ولی وقتی در مورد یان افراد خود ‌شکوفا حی د، کمتر یک رصد ا ااد را خ ‌شکفا یافت. این تمای بین تمایل ب و کوفیی پیی بود تعداد افراد خود‌ شکوفا او ا بدین ی ساد که افراد خدشک دارای ویژیهایی ستند که دیگن دارند. آا چیهایی اهافی در زنگی ارند ک نها از دیگان متمیز ی‌کند. مزلو با مله ویژگیی افراد و __اهم لیکن__ __ل و نیمن__ __و توون__ ، __لر نیین__ و __الیور وزمت__ خصویی که ین شی را افا دیر ی مکرد، مشص مود. او یژگیهای این اننها را چنین خلا کرده است:

*به واقع
یتها ته دارند و هت ی آا در رخورد با مائل و اتباطتشا و پیرش آنها واقع رایاه ا و ا ی‌ک ک ادرکات خد را ی ر وقیات بند.


یگا و هان ر نر که ه ییند. ه باری تلا ی‌کنن مینه خوبی با شرایط و و دیگران داشته باشند و ها ر به همان ورت پذیند.


*
بیش ا ینکه و محور باشند، جهشان به مکلات اری وف است. />*نیاز به خلوت و یم خصوصی دارند.

/>* ار و مل هند. />*منز اشخاص و شی در ن ی و اب نیستند، بلکه ر ل ست.

/>*اکر آنها دارای جربه‌های روحانی و می هتد ک لوما یه هبی ندند.
*و ا همنوا خود ماند ی‌ک.

/>*وابط آنها ا افراد مودی ک مور مهر اه هن میق و اطفی است نه ی و نوی.

/>*وسیله ر ا دف اتباه نمی‌کند. و ر ین اینکه ایل به نحو ا فاده ی‌ک، به اهمی نه ر ریدن ه اهاف خود ازشمندی بالتری ارند اذعا ارد.

/>*شخ عی آنها فلفی است نه صمانه. بطوری که روابط جمعی آنها را خلق نمی‌سازند.


*خلاق هست
ند.
به همنگی فهنگی قاوم ی‌ک. />*ت به کا خود ر رف وقت ، را هد و سا سی ار.

/>*تر ها اد بیی ت.
یاز خود یروی با و ن ((اتل بیستلل ی)) دارند. />*تجارب عرفانی ی او اد.


*
روا نوی رهاید و در سام رنی سر می برند.

__
از پس ا تحیق و رسی ویژگیه ی افراد خود شکوفا ا به رح زیر بیا کد:__


#
اراک یار کارمد ز واقعی آنه دا چاکه هس می‌یند، بون ی‌داوی یا قاو ی.
#
ذیرش خود دیگران و یعت بطر کی />#((د نگیختگی)) اگی یی ودن />#رک و مشکا به ی رک وی خود
#نی
ا به ((اتقلال)) شتن ریم ی
#
اسا ر تزه و مداوم از جهان طرف خد
#تجرب‌های عرفنی
#اقه تماعی

/>#((ا ین دی)) ، روابط دوستی افراد خود ‌شکوفا شدید‌تر و عمیقتر از روابط مردم عادی است.


#خلاق بودن ، افراد خود شکوفا در همه فعالیتهای خود انعطاف‌پذیر ، خودانگیخته و مشتاق اشتباه کردن هستند.

/>#اختار منش دوکراتی ، قاد در ارتباط با هر فردی با روشنی تواضع ارتباط بررار سزند.

/>#مقامت ر رابر فرهنگ‌ پذیی ، در واق آنا سیله مهیت رونی خدشان داره می‌شوند و نه ویله ((فرهنگ)).

ین ویگیها ر موای باهم ج مشترک دارند، ر کی ه ن می‌رسد که ویژگ انسانهای خد کوف به استلل و ((اتما ب نف)) است. آنها ذیرای خود و یگن هتند و مهمت ز همه پذیری یز هست که زندگی به آنها عرض می‌ند. یازمندی این اخاص نیزه طح با در سسله مرا یازهای __مو__ ، نیاز به چیی که بری دگی ب لازم است، همون یق دالت مثا اینها. صیتای خودی کلونا ب ملو موختن ک انسان نه تنها برای بقا یا رع کمبودها و نسایها لاش می‌کند، بلکه ب دنال ووی بامناست که ز یز درونی برای همازی و یکارگی شأت می‌گیرد. تی همیشه افر میانال یا باتر داری این ویژگی هتند، ب ظر مازلو آنها کمتر یک رصد جامه را شکی یدن.
!اقاد از نظریه خود شکوفای
و ژه و ادهای قیقی مبور ه این لیل که نمونه مو مطالعه وی بسیار کتر ز آن است که تقسیم نایج را مکن ازد مورد انتقاد قرار گرفته ات. دیر ینکه نخاب آزمونیها بر اساس ملکهای ذهنی ودش دربار سامت رانی ورت گته است صطت او به صورت مم تعری شده‌ان. ((و شکفایی|ظریه خ شکوفایی)) از حمی تربی آزمیشاهی مدوی بخوردار ات یشتر پژوهشها نتوانستهاند این نه ا تأیید کند ا این نریه ر تعلی ربیت ، ارت ، زشکی و ((وان درانی)) ورد استاده رار گرفته است.
!مباحث مرتبط مرتبط با عنوان
*((استقلال طلبی))
 *((ادراک)) *((ادراک))
-*((استقلال)) 
 *((انزوا)) *((انزوا))
-*((خود‌انگیختگی))
*((خودشکوفایی))
+*((انواع سؤال درباره ماهیت انسان))
*((تجربه اوج))
*((سلامت روانی))
*((خود ‌انگیختگی))
*((خود شکوفایی))
 *((روابط بین فردی)) *((روابط بین فردی))
 +*((انگیزه‌های متعالی))
 *((فرهنگ)) *((فرهنگ))
-*((نظریه انگیی))
+*((ماهیت انسان))
*((نظریه انسان گیی مازلو))
*((نظریات انگیزش))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 02 اردیبهشت 1385 [11:10 ]   3   حسین خادم      جاری 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [17:25 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 دوشنبه 08 فروردین 1384 [10:50 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..