منو
 صفحه های تصادفی
اصول بنیادین شتابش ذره
اسکورزالیت
ایجاد چنگال همانند سازی در مبدا همانند سازی
تعیین فرمول مولکولی مواد آلی
هیپنوتیزم
زون ایران مرکزی
سیمانی شدن
اصالت فرد یا اجتماع
آشکار ساز گایگر مولر
آموختن چند زبان
 کاربر Online
1026 کاربر online
تاریخچه ی: ویروس

تفاوت با نگارش: 4

Lines: 1-69Lines: 1-71
-
||ویروسها یکی از کوچکترین عوامل بیماریزا در جانداران هستند که اندازه آنها بین 300 - 200 نانومتر است. ویروسها انگل داخل سلولی هستند که این خصوصیت مهمترین تفاوت ویروسها با بقیه میکروارگانیسمهاست. به نظر می‌رسد که ویروسها قبل از ((یوکاریوتها)) بوجود آمده‌اند. به ویروسها __فاژ__ یا __ویریون__ نیز گفته می‌شود.||
+
||ویروسها یکی از کوچکترین عوامل بیماریزا در جانداران هستند که اندازه آنها بین 300 - 200 نانومتر است. ویروسها انگل داخل سلولی هستند که این خصوصیت مهمترین تفاوت ویروسها با بقیه میکروارگانیسمهاست. به نظر می‌رسد که ویروسها قبل از ((یوکاریوتها)) بوجود آمده‌اند. به ویروسها ((ویبریون~فاژ)) نیز گفته می‌شود.||
 !اطلاعات اولیه !اطلاعات اولیه
-قبل از هر چیز باید بدانیم که آیا ویروسها موجودات زنده محسوب می‌شوند یا نه. یک تعریف میگوید: حیات عبارت است از یکسری فرایندهای پیچیده حاصل از دستورالعملهای خاصی که بوسیله ((اسید نوکلئیک)) سلولهای زنده همواره در فعالیت می‌باشد. چون ویروسها در خارج از بدن میزبان به حالت خنثی بسر می‌برند به این مفهوم نمی‌توان آنها را موجود زنده در نظر گرفت. معهذا هنگامی که ویروسها وارد سلول میزبان می‌شوند اسیدهای نوکلئیک آنها فعال گشته و منجر به تکثیر ویروس می‌گردد. از نظر بالینی ویروسها را می‌توان موجودات زنده در نظر گرفت زیرا آنها مانند ((باکتریها)) ، ((قارچهای بیماریزا)) آلودگی و بیماری ایجاد می‌کنند. __به ویروس کامل ویریون گفته می‌شود.__ +قبل از هر چیز باید بدانیم که آیا ویروسها موجودات زنده محسوب می‌شوند یا نه. یک تعریف میگوید: حیات عبارت است از یکسری فرایندهای پیچیده حاصل از دستورالعملهای خاصی که بوسیله ((اسید نوکلئیک)) سلولهای زنده همواره در فعالیت می‌باشد. چون ویروسها در خارج از بدن میزبان به حالت خنثی بسر می‌برند به این مفهوم نمی‌توان آنها را موجود زنده در نظر گرفت. معهذا هنگامی که ویروسها وارد سلول میزبان می‌شوند اسیدهای نوکلئیک آنها فعال گشته و منجر به ((تکثیر ویروس)) می‌گردد. از نظر بالینی ویروسها را می‌توان موجودات زنده در نظر گرفت زیرا آنها مانند ((باکتریها)) ، ((قارچهای بیماریزا)) آلودگی و بیماری ایجاد می‌کنند. __به ویروس کامل ویریون گفته می‌شود.__
 !ساختمان شیمیایی ویروس !ساختمان شیمیایی ویروس
 !!اسید نوکلئیک !!اسید نوکلئیک
-یک ذره ویروسی دارای یک هسته مرکزی اسید نوکلئیکی ((ساختمان DNA|DNA)) یا ((ساختمان RNA|RNA)) به عنوان ماده ژنتیکی می‌باشد. نسبت اسید نوکلئیک به پروتئین غلاف ویروس از یک درصد در ویروس ((آنفلوانزا)) تا 50 درصد در برخی از ((باکتریوفاژها)) متغییر است. برخلاف سلولهای پروکاریوتیک و یوکاریوتیک که همواره دارای DNA به عنوان ماده ژنتیکی اصلی خود هستند ویروسها دارای یکی از دو نوع اسید نوکلئیک بوده و هرگز هر دو را باهم ندارد. اسید نوکلئیک در بعضی ویروسها به شکل خطی و در بعضی به شکل حلقوی می‌باشد. +یک ذره ویروسی دارای یک هسته مرکزی اسید نوکلئیکی DNA یا RNA به عنوان ((ژنوم ویروسها|ماده ژنتیکی)) می‌باشد. نسبت اسید نوکلئیک به پروتئین غلاف ویروس از یک درصد در ویروس ((آنفلوانزا)) تا 50 درصد در برخی از ((باکتریوفاژها)) متغیر است. برخلاف سلولهای پروکاریوتیک و یوکاریوتیک که همواره دارای DNA به عنوان ماده ژنتیکی اصلی خود هستند ویروسها دارای یکی از دو نوع اسید نوکلئیک بوده و هرگز هر دو را باهم ندارد. اسید نوکلئیک در بعضی ویروسها به شکل ~~green:خطی~~ و در بعضی به شکل ~~green:حلقوی~~ می‌باشد.
 !!کپسید !!کپسید
-اسید نوکلئیک ویروس بوسیله غلاف پروتئینی به نام کپسید احاطه شده است. کپسید ویروس که معماری آن بوسیله اسید نوکلئیک ویروسی تعیین می‌شود بخش عمده ویروس را بویژه در ویروسهای کوچک شامل می‌شود. __هر کپسید از واحدهای کوچک پروتئینی به نام کپسومر ساخته شده است.__ نظم و ترتیب قرار گرفتن کپسومرها ، شکل کلی و پیکر ویروس را تعیین می‌کند که برای هر ویروس خاص ثابت است. +اسید نوکلئیک ویروس بوسیله غلاف پروتئینی به نام __کپسید__ احاطه شده است. کپسید ویروس که معماری آن بوسیله اسید نوکلئیک ویروسی تعیین می‌شود بخش عمده ویروس را بویژه در ویروسهای کوچک شامل می‌شود. هر کپسید از واحدهای کوچک پروتئینی به نام __کپسومر__ ساخته شده است. نظم و ترتیب قرار گرفتن کپسومرها ، شکل کلی و پیکر ویروس را تعیین می‌کند که برای هر ویروس خاص ثابت است.
 !!پوشش غیر پروتئینی !!پوشش غیر پروتئینی
 در عده‌ای از ویروسها کپسید بوسیله پوششی که معمولا ترکیبی از ((لیپید|لیپیدها)) ، ((پروتئین|پروتئینها)) و ((کربوهیدرات|کربوهیدراتها)) است پوشیده شده است.  در عده‌ای از ویروسها کپسید بوسیله پوششی که معمولا ترکیبی از ((لیپید|لیپیدها)) ، ((پروتئین|پروتئینها)) و ((کربوهیدرات|کربوهیدراتها)) است پوشیده شده است.
-::{picture file=img/daneshnameh_up/viros01.JPG}:: +::{picture=viros01.JPG}::
 !ویروسهای ناقص Defctive Virus  !ویروسهای ناقص Defctive Virus
-ویروسهای ناقص یا نارس از نظر عملکرد ویروسهایی هستند که از اسید نوکلئیک و ((پروتئین)) تشکیل شده‌اند ولی بدون ویروس کمکی توان تکثیر ندارند. که به این ویروس کمکی Helper ویروس گفته می‌شود. ویروسهای ناقص در ساختمان ژنتیکی خود نقصی دارند و در خلال تکثیر در داخل سلول بوجود می‌آیند و چون این ویروسها می‌توانند تکثیر ویروسهای معمولی را مختل کنند تصور می‌شود که این ویروسها با تکثیر زیاد خود از تکثیر ویروسهای معمولی جلوگیری می‌کنند پس در بهبود بیماری نقش دارند. +ویروسهای ناقص یا نارس از نظر عملکرد ویروسهایی هستند که از اسید نوکلئیک و ((پروتئین)) تشکیل شده‌اند، ولی بدون ویروس کمکی توان تکثیر ندارند. که به این ویروس کمکی __Helper ویروس__ گفته می‌شود. ویروسهای ناقص در ساختمان ژنتیکی خود نقصی دارند و در خلال تکثیر در داخل سلول بوجود می‌آیند و چون این ویروسها می‌توانند تکثیر ویروسهای معمولی را مختل کنند تصور می‌شود که این ویروسها با تکثیر زیاد خود از تکثیر ویروسهای معمولی جلوگیری می‌کنند پس در ~~green:بهبود بیماری~~ نقش دارند.
 !ویریون !ویریون
-به یک ذره ویروسی که توان آلوده کردن ((سلول)) را دارد گفته می‌شود. به ورود ویروس به داخل سلول عفونت یا آلودگی سلول گفته می‌شود که می‌تواند علایم بالینی داشته باشد یا نه.
!سودوویریون
+به یک ذره ویروسی که توان آلوده کردن ((سلول)) را دارد گفته می‌شود. به ورود ویروس به داخل سلول عفونت یا __آلودگی سلول__ گفته می‌شود که می‌تواند علایم بالینی داشته باشد یا نه.
!سودو ویریون
 پارتیکولها یا ذرات ویروسی‌اند که به جای ژنوم ویروس تکه‌ای از ژنوم سلول میزبان به آن وارد شده است.  پارتیکولها یا ذرات ویروسی‌اند که به جای ژنوم ویروس تکه‌ای از ژنوم سلول میزبان به آن وارد شده است.
 !ویروتید !ویروتید
-از یک مولکول منفرد و حلقوی RNA تشکیل شده که معمولا پاتوژن گیاهان‌اند و فاقد کپسید و پوشش‌اند. +از یک مولکول منفرد و حلقوی RNA تشکیل شده که معمولا ((آفت~پاتوژن)) گیاهان‌اند و فاقد کپسید و پوشش‌اند.
 !!ویروسوئید !!ویروسوئید
 با وجود یک ویروس کمکی می‌توانند کپسید پروتئینی داشته باشند و در ((گیاه|گیاهان)) از گیاهی به گیاه دیگر منتقل شوند. با وجود یک ویروس کمکی می‌توانند کپسید پروتئینی داشته باشند و در ((گیاه|گیاهان)) از گیاهی به گیاه دیگر منتقل شوند.
 !ویروسهای گیاهی !ویروسهای گیاهی
 ویروسها در ((جلبکها)) ، ((قارچها)) ، ((گلسنگها)) ، ((خزه‌ها)) ، ((سرخسها)) و گیاهان عالی دیده شده‌اند. ولی در گیاهان عالی بیش از گیاهان پست مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ویروسها به گیاهان زراعی خسارت عمده‌ای وارد می‌سازند. چون پاره‌ای از ویروسهای گیاهی چندان شباهتی با ویروسهای دیگر ندارند بنابراین گروه مستقلی را تشکیل می‌دهند. ولی بعضی از آنها دارای خصوصیات مشترک بوده و می‌توان آنها را در یک گروه قرار داد. این گروهها به شرح زیر هستند. ویروسها در ((جلبکها)) ، ((قارچها)) ، ((گلسنگها)) ، ((خزه‌ها)) ، ((سرخسها)) و گیاهان عالی دیده شده‌اند. ولی در گیاهان عالی بیش از گیاهان پست مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. ویروسها به گیاهان زراعی خسارت عمده‌ای وارد می‌سازند. چون پاره‌ای از ویروسهای گیاهی چندان شباهتی با ویروسهای دیگر ندارند بنابراین گروه مستقلی را تشکیل می‌دهند. ولی بعضی از آنها دارای خصوصیات مشترک بوده و می‌توان آنها را در یک گروه قرار داد. این گروهها به شرح زیر هستند.
 *~~brown:ویروسهای میله‌ای یا رشته‌ای~~  *~~brown:ویروسهای میله‌ای یا رشته‌ای~~
 *~~brown:ویروسهای ایزو دیامتریک~~ *~~brown:ویروسهای ایزو دیامتریک~~
 *~~brown:ویروسهای باسیلی شکل~~ *~~brown:ویروسهای باسیلی شکل~~
 *~~brown:ویروئیدها: بیماریزاهایی شبیه ویروسها هستند که در میزبان خود نوکلئو پروتئین تولید نمی‌کنند~~.  *~~brown:ویروئیدها: بیماریزاهایی شبیه ویروسها هستند که در میزبان خود نوکلئو پروتئین تولید نمی‌کنند~~.
 !ویروسهای جانوری !ویروسهای جانوری
-ویروس از انواع مختلف جانوران از تک یاختگان تا انسان جدا شده است. میزبان مهم ویروسها در ((بیمهره‌گان)) ، ((بندپایان)) هستند خصوصا ((کنه‌ها)) و ((حشرات)). پاره‌ای از ویروسها در عین حال که در حشرات تکثیر می‌یابند می‌توانند در گیاه یا در جانور مولد بیماری باشند ولی برای خود حشرات بیماریزا محسوب نمی‌شوند. ویروسها در اکثر ((مهره‌داران)) فعالیت دارند و در ((ماهیها)) ، ((دوزیستان)) ، ((پرندگان)) و ((پستانداران)) بیماریهایی تولید می‌کنند که گاهی علایم آنها به صورت تومور نمایان می‌شود. ویروسها در انسان نیز بیماریهای گوناگونی مانند ((اوریون)) ، ((سرخک)) ، ((تب زرد)) ، ((آبله)) ، ((آنفلوانزا)) و ... ایجاد می‌کنند. +ویروس از انواع مختلف جانوران از ((تک یاختگان)) تا انسان جدا شده است. میزبان مهم ویروسها در ((بمهره‌گان)) ، ((بندپایان)) هستند خصوصا ((کنه|کنه‌ها)) و ((حشرات)). پاره‌ای از ویروسها در عین حال که در حشرات تکثیر می‌یابند می‌توانند در گیاه یا در جانور مولد بیماری باشند، ولی برای خود حشرات بیماریزا محسوب نمی‌شوند. ویروسها در اکثر ((مهره‌داران)) فعالیت دارند و در ((ماهیها)) ، ((دوزیستان)) ، ((پرندگان)) و ((پستانداران)) بیماریهایی تولید می‌کنند که گاهی علایم آنها به صورت تومور نمایان می‌شود. ویروسها در انسان نیز بیماریهای گوناگونی مانند ((اوریون)) ، ((سرخک)) ، ((تب زرد)) ، ((آبله)) ، ((آنفلوانزا)) و ... ایجاد می‌کنند.
-::{picture file=img/daneshnameh_up/ویروس.JPG}:: +::{picture=ویروس.JPG}::
 !تکثیر ویروسها !تکثیر ویروسها
 اسید نوکلئیک هر __ویریون__ فقط تعداد معدودی از ژنهای لازم برای سنتز ویروسهای جدید را دارا می‌باشد. اکثر آنزیمهای ویروسها توسط سلول میزبان ساخته می‌شوند. نقش آنزیمهای ویروس تقریبا بطور کامل با همانند سازی و آماده کردن اسید نوکلئیک ویروسی ارتباط دارد و هرگز با دستگاه سنتز پروتئینی را تولید انرژی رابطه‌ای ندارد. مراحل 5 گانه تکثیر ویروس در سلول میزبان به صورت زیر است. اسید نوکلئیک هر __ویریون__ فقط تعداد معدودی از ژنهای لازم برای سنتز ویروسهای جدید را دارا می‌باشد. اکثر آنزیمهای ویروسها توسط سلول میزبان ساخته می‌شوند. نقش آنزیمهای ویروس تقریبا بطور کامل با همانند سازی و آماده کردن اسید نوکلئیک ویروسی ارتباط دارد و هرگز با دستگاه سنتز پروتئینی را تولید انرژی رابطه‌ای ندارد. مراحل 5 گانه تکثیر ویروس در سلول میزبان به صورت زیر است.
 *مرحله رونشینی ویروسها بر روی سلول *مرحله رونشینی ویروسها بر روی سلول
 *مرحله ورود و نفوذ در سلول *مرحله ورود و نفوذ در سلول
 *مرحله بیوسنتز اجزای ویروسی *مرحله بیوسنتز اجزای ویروسی
 *مرحله رسیدن و کامل شدن ویروس *مرحله رسیدن و کامل شدن ویروس
 *مرحله آزاد شدن ویروس از سلول میزبان و نفوذ آن در سلولهای سالم  *مرحله آزاد شدن ویروس از سلول میزبان و نفوذ آن در سلولهای سالم
 !رده بندی ویروسها از روی محل تاثیر آن بر روی میکرو ارگانیسمها !رده بندی ویروسها از روی محل تاثیر آن بر روی میکرو ارگانیسمها
 
 
 
 
 ||__اندام تحت تاثیر ویروس__|__نوع بیماری__ ||__اندام تحت تاثیر ویروس__|__نوع بیماری__
 بیماریهای عمومی(بیماریهایی که در آن ویروسها از طریق ((خون و لنف)) به همه جای بدن منتقل می‌شوند.)|آبله انسانی ، آبله گاوی ، سرخک ، سرخجه ، آبله مرغان و تب زرد بیماریهای عمومی(بیماریهایی که در آن ویروسها از طریق ((خون و لنف)) به همه جای بدن منتقل می‌شوند.)|آبله انسانی ، آبله گاوی ، سرخک ، سرخجه ، آبله مرغان و تب زرد
 ((سیستم عصبی))|آنسفالیت ، ((هاری)) و ((مننژیت)) ((سیستم عصبی))|آنسفالیت ، ((هاری)) و ((مننژیت))
 ((سیستم تنفسی))|آنفلوانزا ، ((ذات‌الریه)) و ((برونشیت)) ((سیستم تنفسی))|آنفلوانزا ، ((ذات‌الریه)) و ((برونشیت))
 پوست و غشاهای مخاطی|((تبخال)) ، ((زگیل)) و ((زونا)) پوست و غشاهای مخاطی|((تبخال)) ، ((زگیل)) و ((زونا))
 چشم|انواع گوناگون ((ورم ملتحمه چشم)) چشم|انواع گوناگون ((ورم ملتحمه چشم))
 ((کبد))|((هپاتیت)) و تب زرد ((کبد))|((هپاتیت)) و تب زرد
 ((دستگاه گوارش))|ویروس A گاسترو آنتریت و ویروس B گاسترو آنتریت|| ((دستگاه گوارش))|ویروس A گاسترو آنتریت و ویروس B گاسترو آنتریت||
 
 
 
 
 !شیمی درمانی علیه ویروسها !شیمی درمانی علیه ویروسها
-داروهایی که در مراحل مختلف تکثیر ویروسها در بدن میزبان اثر می‌کنند در تجربیات آزمایشگاهی موثر شناخته شده‌اند. ولی از نظر بالینی __آمانتادین__ ، __آسیکلوویر__ ، __ویدارابین__ و __تیو سمی کاربازون__ مفید شناخته شده‌اند. در اغلب بیماریهای ویروسی تکثیر ویروس تقریبا قبل از ظاهر شدن علایم بیماری پایان پذیرفته است. مساله دیگر پیدایش ویروسهای جهش یافته مقاوم نسبت به این داروها می‌باشد و کثرت وقوع آنها به اندازه باکتریها می‌باشد. __شیمی درمانی علیه ویروسها در مراحل اولیه است و می‌توان در آینده داروهایی علیه ویروسها کشف کرد.__ +داروهایی که در مراحل مختلف تکثیر ویروسها در بدن میزبان اثر می‌کنند در تجربیات آزمایشگاهی موثر شناخته شده‌اند. ولی از نظر بالینی __آمانتادین__ ، __آسیکلوویر__ ، __ویدارابین__ و __تیو سمی کاربازون__ مفید شناخته شده‌اند. در اغلب بیماریهای ویروسی تکثیر ویروس تقریبا قبل از ظاهر شدن علایم بیماری پایان پذیرفته است. مساله دیگر پیدایش ویروسهای جهش یافته مقاوم نسبت به این داروها می‌باشد و کثرت وقوع آنها به اندازه باکتریها می‌باشد. ((شیمی درمانی)) علیه ویروسها در مراحل اولیه است و می‌توان در آینده داروهایی علیه ویروسها کشف کرد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
 *((آلودگی HIV در انسان)) *((آلودگی HIV در انسان))
 *((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی)) *((اصطلاحات رایج در ویروس شناسی))
 *((تکثیر ویروسها)) *((تکثیر ویروسها))
 *((ساختمان ویروسها)) *((ساختمان ویروسها))
 *((راههای انتقال ویروسها)) *((راههای انتقال ویروسها))
 *((رده بندی ویروسها)) *((رده بندی ویروسها))
 *((ریخت شناسی ویروسها)) *((ریخت شناسی ویروسها))
 *((صفات عمومی ویروسها)) *((صفات عمومی ویروسها))
 *((ویروس ایدز)) *((ویروس ایدز))
 *((ویروس شناسی)) *((ویروس شناسی))
 *((ویروسهای جانوری)) *((ویروسهای جانوری))
 *((ویروسهای گیاهی)) *((ویروسهای گیاهی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 18 شهریور 1384 [10:20 ]   5   معصومه وحیدی      جاری 
 دوشنبه 14 شهریور 1384 [08:39 ]   4   سمیه فارابی اصل      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [09:20 ]   3   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [05:47 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 پنج شنبه 10 دی 1383 [06:38 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..