منو
 کاربر Online
494 کاربر online
تاریخچه ی: ویتامین B1

تفاوت با نگارش: 6

Lines: 1-7Lines: 1-50
-__تیامین__ یا __ویتامین B1__ یروسفات کوانزیم کربوکیلاز است که در دربکسیاین و اکسیداین اسی یروویک دالت دارند. از ی رو انسای ک منرا ((انری و ا|انرژی)) خود را از ماد ندی کب می کنند نسب کمبود تیامین ساس بوده و با کا قار ، عمل نها متل ی گردد. یاین برای مابویم های کربوهیدراتها ورت ات و ضم ب مواد گلویی بسی ب وو ن داد. اتو به این که ((متابولیسم)) کربوهیدرتای انرژی لا بای دستگاه بی مرکی ا تامین می کند بارای با کاه م یامی دسگا اعب رکی ی تواند ا گوک استاد کند. کمد ویتای B1 سب بی اتهایی، ممی و اتلال در ههنی عل می ود و ان ن یماری بری بری یا ی کنیامین در ول ده ویا بد به آن روزانه 2/1 تا 5/1 میلی رم می باشد. />
!نا ویتامین B1 />
یمین به مقا فاان ر ((ونه گنم)) ((ان))، ((نود))، ((لبیا))، ((اوا))، ((رن ))کامل، ((افنا))، کل، ((هوی)) بسیاری از ((بزیها))، ((گرو))، ((بادا))، ((ن))، ((انیر))،(( و))، ((گر))، ((تم مر)) ((ی))، ((یر))، و ((ماست ))وو دا.

+!مقدمه
اولین وی
تامینی که از گروه ویتامینهای B کشف شده است. این ویتامین تأثیرات بسیار مهمی در سوختن قندها در بدن و عملکرد اعصاب دارد. ویتامین __~~green:ویتامین B1~~__ از را روده جذب خون می‌شود. تغییراتی بر روی آ صورت می‌گیرد و آماده استفاده بافتها می‌گردد. یکی از موادی که در جذب آن اختلال ایجاد می کند، الکل است که مصرف زیاد آن موجب کمبود ویتامین __~~green:ویتامین B1~~__ می شود. این ویتامین در بدن ذخیره نمی‌شود.

عمل
کد آن در اندامها ، فعال کردن آنزیمهای لازم برای سوختن قند در بدن است. این ویتامین نقش اساسی در ادامه عملکرد چرخه کربس دارد. نقش مهم دیر آن در اعصاب است. ما برای انجام هر حرکت و یا درک احساس از محیط یا داری پیامهای عصبی از مغز به اعصاب بدن و بالعکس منتقل شوند، ویتامین __~~green:ویتامین B1~~__ در انقال پیاهای عصبی نقش مهمی دارد.
{img src=img/daneshnameh_up/f/fa/thiamine1.JPG}

!
ساختمان شیمییی />__~~green:یتامین B1~~__ یا تیامین دارای دو حلقه هتروسیلیک می‌باشد که یکی ز آنها گوگرددار به نام __~~green:تیازول~~__ و دیگری __~~green:حلقه دو ازت‌دار پیریمیدین~~__ است. حلقه پیریمیدین به صورت 2 و 5 - دی متیل 4- آمینو پیریمیدین و حلقه تیازول ه صورت 4 متی 5 هیدروکسی اتیل تیازول می‌باشد. این دو حلقه توسط ات حلقه تیازول و ریشه متیل کرب 5 پیریمیدین ه یکیگر متصل می‌شوند. ویتاین تیامین یکی از ((ویتامینهای محلول در آب)) است.
!عوامل شیمیایی موثر
وجود ریشه‌های متیل حلقه پیریمیدین و تیازول و ریشه هیدرو
سی اتیل حلقه تیازول ای فعالیت ویتامین ضروری است. هیدروژن متصل به کربن 2 حلقه تیازول نقش اساسی را در خواص کوآنزیمی این ویتامین به عهده دارد. تیازمین یک الکل ازت‌دار است و به کمک عال الکلی خود ی‌تواند با اسیدها استریفیه و استر پیروفسفریک ن به نام تیامین پیروفسفات ، شکل فعال این ویتامین در بدن می‌بشد.
!
اص فیزیولوژیک
کمبود ویتامین B1 ر انسان سبب برو ((بیماری بری‌بری)) می‌ردد که معمولا با عوارض لی- عرقی و وارض صبی ز همراه است. عوارض قلبی- عروقی شامل ((پش قلب)) ، ((نفس تنگی)) و هیپرتروفی قلب می‌باشد که تدریجا منر به احتقان قلب ، کبد ، ری و پیدایش خیز می‌گردد. وارض عصبی یز منجر به ((پلی نوریت اعصاب)) محیط می‌گدد که ممکن است با یک خوریی مغزی مراه باد.

ضعف عضلان
ی و بی‌اشتهایی ، کم شدن حرکات معده ، حالت هو ، تب و لاغری توام ا ختالات رویشی عوارض پوستی از علایم دیگر ای یمری است. فقدان تیامین با افزایش ترکیبات سه کربنه همراه بوده و میزان ((اسید لاتیک)) ر ((سلول صبی|لولهای عصبی)) و ((اسید پیروویک)) در ((بات ماهیچه‌ای|سلولهی عضلانی)) و ((افت ون|خون)) ازدیا حاصل می‌کند.
الیت کوزیمی
تیامین
به صورت استر دفسفریک یعنی تیامین پیروفسفات ، کوآنزیم آنزیمی به نام دکربوکسیلاز است که باعث دکربوکسیله شدن اسیدهای آلفاستونیک می‌گردد. دکربوکسیله شدن اسید پیروویک ه دو صورت مکن انجام می‌شود. />!!کربوکسیلاسیون ساده
د
ر این عمل اید یروویک ب از دست دادن یک مولکول گاز کربنیک به ((تالدئید)) تبدیل می‌شود و در ماحل بعدی لدئید احیا شده و تولید الکل منماید. این نوع دکبسیلایون غیر هوازی است توسط ((باکتری|باکتریه)) و ((مخ جو)) نجام می‌شد.
!!
دکربوسیلسیون اسیاتی />این نوع کبکیاسین با اکسیداسیون توام است. یعنی اسیدپیروویک ، 2/1 مولکول اکیژن گرته و یجاد اسید استیک ((دی‌اکسید کرب|گاز کربنیک)) می‌نماید.
{img src=img/daneshnameh_up/a/a3/thiamine2.JPG}

!!م
کانیزم یاین در دکربوکسیلاسیون اکسیداتیو اسید یرویک />*ابتدا اسی پیروویک بر روی کربن 2 حلقه تیازول قرا گرفته و تولید یک جسم ناپایدار می‌کن که با از دست دادن ک مولکول گ کربیک ه کملکس تیامین پیروفسفات و اتالدئید فعال بدیل می‌ردد.

/>*ریشه د کبنار آلدئید فعل روی لیپوآمید نتقال یافته و ایجاد پیوند تیاستر انرژی ه نام ستیل دی هیدرولیپوآمید می‌نماید.


*
ریشه دو کربن‌دار استات از لیپوآمید بر روی کونزیم A نتقال یفته تولید استیل کوآنیم A استات فعال می‌کند.


*
در ی و کش فوق ، آلدئید فا اکسید شده و ب ریشه اتات فعال تبدی می‌گردد، در حالی که لیپوآمید به صورت احیا شده درمی‌آید. در این مرحله ، کوآنزیمهای گیرنده هیدروژن مانند FAD یا فلاوپروتئینها وارد عمل شده و باعث اکسیداسیون مجدد لیپوآمید می‌شو و دوره مزبور ادامه می‌یابد و یک مولکول دیگر اسید پیروویک وارد عمل می‌شود.


*یدروژنهای صله توسط __~~green:FAD~~__ یا __~~green:NAD~~__ به سیستم انتقال الکترون منتقل می‌گردند.


*یه ستا فا از استیل کوآنزیم A ورد ((چخه کربس|دوه ربس)) می‌شو.
!
نیز و منبع
((حببات)) ، ((کد)) و ((کلی|کلیه‌ها)) ، غی از ویامین B1 هند ول ر مرحله پخت طولانی ذاها ، ویتامین غیر فعال می‌ود. احتاج به ویتامین B1 ر مراحل ضعف عمومی ، نقاه ، کار عضلای اد و شیدی بیشتر است. اگر جیره غذایی از ((چبی|لیپیدها)) و ((پروئین|پروتئینها)) ن باشد، نیاز ب این ک م‌یابد. انان متوسط برای هر هار کالر انری غذایی مو نیاز ، وزانه به 0.5 میکروگرم ویامن B1 احتیج دارد.
!
مباحث مرط با عنوان
*
((قسام ویمن B))
*
((بیشیی))
*((
وشیمی ساختمانی))
*
((متابولیسم))
*((وی
تامین A))
*((
ویامین B6))
*((
ویامین H))
*((وی
مین E))
*((ویتامین D))
*((ویتامین K))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 25 فروردین 1385 [14:51 ]   26   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [18:11 ]   25   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [18:04 ]   24   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [17:51 ]   23   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [17:50 ]   22   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [10:17 ]   21   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [03:56 ]   20   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [17:58 ]   19   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [10:26 ]   18   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [10:15 ]   17   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [10:14 ]   16   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [10:16 ]   15   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [10:16 ]   14   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [10:16 ]   13   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [08:45 ]   12   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [08:36 ]   11   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آذر 1383 [07:35 ]   10   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [15:32 ]   9   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [15:17 ]   8   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [15:11 ]   7   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [09:11 ]   6   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [09:05 ]   5   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [08:57 ]   4   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [08:53 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [08:48 ]   2   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [08:34 ]   1   طه محمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..