منو
 کاربر Online
427 کاربر online
تاریخچه ی: ویتامین B1

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-6Lines: 1-50
-((ویتامین B1| تیامین)) یروا 67 کوانیم کربوکیا است که در دکربکلاسیون و کیاسیون اید یریک 68 دا ارن. از این ر انسای که منصا انرژی و را از ماد ی کب می کنند نت به کمو تیامین سا وه و با کاه مقدار ن، مل آنا متل می رد. تیامین برای متابولیم های کروهیدراتها ضرورت دشته ه مواد گلوسیدی ستگی به و ن ارد. باو ب این که مابولی کربوهیراتای انی لام بای دگ عصبی مرکی ر امین می کن بنابای با کاه مار تیامین ستا اا مرکزی نمی واند ا ((گلوک)) استفاد کند. کمبود یتامین B1 سب بی اتهایی، عف مومی و اتا در همانگی لت می شود و دان ن بیاری ((بری بری ))ایاد می کند.
تیامین در ب لو بوده ونیا بدن به ن روا 2/1 ت 5/1 میلی ر ی باد.
!ناب ویتامین B1
((یای)) ه ا فراوا در(( ونه گندم))، ((نان))، ((ود))،(( لویا))،(( اودر))، ((بن)) کمل، ((اسفنا))، ((کل))، ((هویج)) بیاری از ((بزیها))، ((گرو))، ((بادا))، ((ن))، ((انیر))،(( و))، ((گر))، ((تم مر)) ((ی))،(( نیر))، و(( ماست)) وو دا.

+!مقدمه
اولین
ویتامینی که از گروه ویتامینهای B کشف شده است. این ویتامین تأثیرات بسیار همی در سوخت قنا ر بدن و عملکرد اعصاب دارد. ویتامین __~~green:ویامین B1~~__ از راه روده جذب خون می‌شود. تغییراتی بر روی ن صورت می‌گیرد آماه استفاده افتها می‌ردد. یکی از موادی که در جذب آن اختلال ایجاد می کند، الکل است که مصرف زیاد آن موب کمود ویامین __~~green:ویتامین B1~~__ می شود. این ویامین در بد ذخیر می‌شود.

عمل
کرد آن د اامها فعال کردن نزیمهای لازم برای سوختن قند در بد است. این ویتامین نقش اسای در ادامه عملکرد چرخه کربس دارد. نقش مهم دیگر آن ر اعصب است. ا برای انجام هر رکت و ی درک احساس از محیط یاز داریم یاهی صبی از مغز به اعصاب بدن و بالعکس منتقل شوند، ویتامین __~~green:ویمین B1~~__ در انتقال پیامهای عصبی نقش مهمی دارد.
{img src=img/daneshnameh_up/f/fa/thiamine1.JPG}

!ساخت
من شیمیایی
__~~green:
ویامین B1~~__ یا تیامین اای و لقه هتروسیلیک می‌باشد که یکی از آنه گوگرددار به نام __~~green:تیازول~~__ و دیگری __~~green:حلقه دو ازت‌دار پییمیدین~~__ ست. حلقه پریمیدین ه صورت 2 و 5 - دی متیل 4- آمین پیریمیین و حلقه تیازول به صورت 4 متیل 5 هیروکی اتیل تیازول می‌باشد. این دو حلقه توسط ازت حلقه تیازول و ریشه متیل کربن 5 پیریمیدین به یکدیگر متصل می‌شوند. ویتامین تیامین یکی از ((ویتامینهای محلول در آب)) است.
وامل شیمییی موثر
جود ریشه‌های میل حلقه پیریمیین و تیازول و ریشه هیدروکسی اتیل حلقه تیازول برای فعالیت ویتامین ضروری است. هیدوژن متصل به کرب 2 حلقه یازل قش سی را در خواص کوآنزیمی این ویتامین به عهده دارد. تیازمین ی الکل ازت‌ار است و به کمک عامل الکلی خود می‌تواند با اسیدها استریفیه و ستر پیروفسفریک آن به م تیامین پیروففات شکل فعال این ویامین در بدن می‌باد.
وص یزیولوژیک />کمبد ویتامین B1 در انسان سبب بروز ((بیماری بری‌بری)) می‌گردد که ممولا با عوارض قلبی- رقی و عوارض عصبی و خی همراه است. عارض قلبی- عروقی شامل ((تپش قلب)) ، ((نف تنی)) و هیپرتروفی قلب می‌باد که تدریجا منجر به حتقان قلب ، کبد ، ریه و پیدی خیز می‌گدد. عارض عصبی نیز منجر ه ((پلی نوری عصاب)) محیط می‌گردد که ممکن ت با یک خونریزی مغزی همراه بشد.

ضعف عضل
انی بی‌اشتهایی ، کم شدن حرکات معده حالت تهوع ، تب و لاغری توام با اختلات رویشی و عوارض پوستی از علایم دیگر این یماری است. فقا تیامین افایش ترکیبات سه کربنه همراه وده و میزان ((اسید لاکیک)) در ((سلول صبی|سلولهای عصبی)) و ((اسید پیروویک)) در ((بافت ماهیچه‌ای|سلولهای عضلانی)) و ((بافت خون|خون)) ازدیاد حاص می‌کند.
!فعالیت
کوآنزیمی
تیامین
به صورت استر دی‌فسفریک یعی تیامین پیروفسفت ، کوآنزیم آنزیمی به نام دکربوکسیلاز ات که باعث دکربوکسیله شدن اسیها لفستونیک می‌گردد. دکربوکسیله شدن اید پیروویک به دو صورت مکن اجام می‌شود.
!!ک
ربوکسیلاسیون ساده
در این ع
مل اسید یروویک با از دست دادن یک مولکول گاز کربنیک ه ((ستالئید)) تبدیل میشود و در راح بعدی آلدئید احیا شده و تولید الکل می‌نماید. ین نوع دکربوسیاسیون غیر هوازی است و توسط ((باکتری|باکتریها)) و ((مخمر آبجو)) انجام مود.
!!دکربوسیل
اسیون اکسیداتیو />این نوع دکربوکسیلاسیون با اکسیداسیون توام است. یعنی اسیدپیروویک ، 2/1 مولکول اکسیژن گرفته و ایجاد اسید استیک و ((دی‌اکسید کربن|گاز کربنیک)) می‌نماید.
{img src=img/daneshnameh_up/a/a3/thiamine2.JPG}

!!مکانیزم
تیامین در کربکیلاسیو اکسیداتیو اسید پیروویک
بتدا اسید پیروویک ر روی کربن 2 حلقه تیازول قرار رفته و تولید یک جسم ناپایدا می‌کند که با از دست دادن یک مولکول گاز کربنیک به کمپلک تیامین پیروففات استادئید فعال تدیل می‌گردد.

/>*ریشه دو کربن‌دار آلدئید فعال بر روی لیپوآمید انتقال یافته و ایجا پیوند تیواستر ر ارژی به نام ستیل دی هیدرولیپوآمید می‌نماید.


*ریش دو کربن‌دار استات از لیپوآمید ب روی کوآنزیم A انتقال یافته و تولید استیل کوآنزیم A استات فعال می‌کند.


*ر طی دو واکش فوق ، آلدئید عال کسید شده ب یشه اتات فعال تبدیل می‌گردد، در حالی که لیپوآمید به صورت احیا شد درمی‌آید. ر این مرحله ، کونزیمهای گیرنده هیدروژن منند FAD ا فلاوپروتئینها وارد عمل شده و باعث اکسیداسیون مدد لپوآمید ی‌ود و وره مزبور ادامه م‌یابد و یک مولکول یگر اد پیرووی وارد عمل می‌شود.


*هی
روژنه حاصله توسط __~~green:FAD~~__ یا __~~green:NAD~~__ به یستم انقال الکرون منتقل می‌گدند.


شه استات فعال از استیل کوآنزیم A واد ((چرخه کربس|دوره کربس)) می‌شود.
!نیاز و منابع
((حبوبات))
، ((کبد)) و ((کلی|کلیه‌ها)) ، غنی از ویتامین B1 هستند ولی در مرحله پخت طولانی غذاها ، ویتامین غیر فعال می‌شود. احتیاج به ویامین B1 در مراحل ضعف عمومی ، نقاهت ، کار عضلانی زیاد و شیردهی بیشتر است. اگر جیره غذایی از ((چبی|لیپیدها)) و ((پروئین|پروتئینها)) ن باشد، نیاز ب این ک م‌یابد. انان متوسط برای هر هار کالر انری غذایی مو نیاز ، وزانه به 0.5 میکروگرم ویامن B1 احتیج دارد.
!
مباحث مرط با عنوان
*
((قسام ویامین B))
*((
وشیمی))
*
((بیوشیمی ساختانی)) />*((متابولیسم))
*((وی
تامین A)) />*((ویامین B6))
*((
ویامین H))
*((وی
مین E))
*((ویتامین D))
*((ویتامین K))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 25 فروردین 1385 [14:51 ]   26   سمیه فارابی اصل      جاری 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [18:11 ]   25   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [18:04 ]   24   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [17:51 ]   23   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [17:50 ]   22   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [10:17 ]   21   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 24 آذر 1383 [03:56 ]   20   حمید حسن نیا      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [17:58 ]   19   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [10:26 ]   18   طه محمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [10:15 ]   17   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 دوشنبه 23 آذر 1383 [10:14 ]   16   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [10:16 ]   15   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [10:16 ]   14   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [10:16 ]   13   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [08:45 ]   12   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 22 آذر 1383 [08:36 ]   11   طه محمدی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 آذر 1383 [07:35 ]   10   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [15:32 ]   9   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [15:17 ]   8   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [15:11 ]   7   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [09:11 ]   6   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [09:05 ]   5   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [08:57 ]   4   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [08:53 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [08:48 ]   2   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [08:34 ]   1   طه محمدی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..