منو
 کاربر Online
769 کاربر online
تاریخچه ی: ولادت فاطمه علیهاسلام

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-21Lines: 1-24
-از ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|حضرت مام صاد علیه السلام)) نقل است که فرمودند: چون خدیجه علیهاسلام با ر ا صلی الله علیه و آله وس ازدواج کرد زنهای مکه از ن جاب دوری کردند و باب رفت و آمد را بستند حتی ام بر او ا ترک گتد، تا اینکه ت خدیجه وحشت کرد، این بود تا حضرتش به فاطمه زهرا امه شد. فاطمه علیهاسلام از ((گفت و گوی خدیجه با کودک « فاطمه - ع - » در شکم خود |شکم مادر)) با مادر صحبت میکرد و او را دلداری میداد و خدیجه این صحبت را ا ((ر محم می ی اله یه |رسو خدا)) نهان مینمود. +((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام)) فرمود:
وقتی ((
حضرت دیج علیهاسلام|خدیجه علیهاسلام)) با ((حضر حد مفی صلی الله علیه و آلهس خدا)) ازدواج کرد، زنان ((مکه)) از دوری کردند و باب رفت و آمد با او را بستند. نها حتی او لام هم یکن. />خدیجه تنها بود تا از ((حضرت فاطمه زهرا لیهاسلام|اطمه زهرا)) باردار شد. فاطمه علیهاسلام از ((گفت و گوی خدیجه با کودک « فاطمه - ع - » در شکم خود |شکم مادر با مادر صحبت مکرد)) و او را دلداری مداد. />روزی پیامبر اکرم داخل خانه شد و شنید که خدیجه با کسی سخن می‌گوید. پرسید:« با چه کسی صحبت می‌کنی»؟!
خدیجه ع
رض کرد:« با این فلی که شکم دارم. و همصحبت و مون من ت.»
یامبر فود:« ای خدیجه، هم اکون ((جبرئیل)) به من بر ی‌دهد ک ی طل، دختری است پاک و بارک که خدای تعای نسل مرا از او قرار می‌دهد و فرزندان او را امامان و پیشوایان امت و خلیفه‌های خودش در روی زمین می‌گرداند.»
-روی یام اکم داخ خانه دند شنیدن که خدیجه با کسی ن میگوید، ضرت فرمودند: « با چ کی صحبت میکنی»؟! />یج عر کد: « ا ای فلی که در شم ارم، ا هم صحبت مون من است ». رت فود: « ی، هم اکنون ((جبریل)) به من خبر یهد که این فل دختری است پاک و مبارک دای تعالی نسل مرا از او قرا میدهد و فرزندان و ر امامان و پیوایان امت و لیفه هی خد در روی زمین میگرداند». +وقی لا فام ندک شد خدیجه کسی نزد ن های ((یش)) و ((بنی ه)) فراد ا ا ا در هنام ایما کمک کن، اما نه گفد:« و ما ر نیفتی و با مد یتیم و فقیر ادوا کری؛ ما هم ا تو کی دریم.»
-خدیجه علیهاسلام چین ود ا لا ام نزدیک د کسی ا به ند ن هی ((ری)) و ((نی هم)) فرستاد ه ا ر در ام لادت و را کمک کن اما آ ن ای ان گف: « تو ک حر ما ر نپیفتی ا م ک ی یتیم و قیر ادواج کی، ما ا و کاری دایم». +خدیجه علیهاسلام بسیار غگین د؛ ما اه چا ز بلند قم نمگون که گویی ز زنان بنی هاشم‌ بودن وارد دند. دیج ترسی! یکی ز آنها گفت:« ای خدیجه نرس. ما فرستادا پروار توایم ا واهران توایم: ن ((ره)) ام، او ((آسی نت زاحم|آسی)) فیق تی تو است، ا ((حضرت ریم|مریم))، مادر ((حضر یی عیه لسلام)) و « کثوم»، خه ((حضرت موسی عیه لام)). دای ل ما را رستاد ا ر امر زایان کمک کنیم.»
-خدیجه علیهاسلام ین رخو بیار مین دد که گاه هار ن لند قات گنمون که گویی از زن هی ی هامند وارد شدند، یجه ! یکی از آنها گت: « ای خدیجه نرس فاگا پرر توایم وهرا ایم ن« ((سر)) ام» زوجه ((رت بریم یه سلم)) او «((ی بت زام| سیه)) » م وحد و داشنا ون، ری هتی ا و ا « ریم» دختر را، اد (( یسی عی السلا)) و ا « کلوم» وار ((ت موسی یه الا)) است. تعالی ما ا فرتاد تا ا در امر ایا کک کیم. +زنان چهار طرف خدیجه نشستند. ناگاه فاطمه زهرا علیهاسلام دنی پک و مه به نیا م و چنان نوری از آن وود طهر ساطع شد که مه انه‌های مه را رون کد.
در
ای هنگم ه ((حوریان بهتی|رالین)) وارد شدند، هیی پر از ((حوض کوثر|آب کثر)) و پاره‌های بشتی. />بانویی که در جلوی خدیجه نسته ب، فمه لیهالا را ب ور شستشو دا ر و قعه پاره ی ک از شیر سفیتر از ((مک)) و ((نر)) وشبوتر یچید. س ض کرد:« اکنون بگ
امه لیهاسام ا گشود و فمود:« __اشهد ان لا له ا لله و انّ ب رس لله ید انیء و اّ بعی سید ااء ولدی ساد لاط__ ». (گوهی می دهم که معبدی یست جز الل و رم سو و ای همه پیارا است و وهم، علی. بزرگ همه اویاء و فرندانم همه اواد ای یغمبرانند.)
-یکی نها در ر ا و یی ر پ و ی روب هی شت ر خدیه نشتند که ناا فاطمه زهرا لیهسا با نی پک و طر دنی آم و ن نن نوری آن و مطر ساع شد که ی انه ای در ((مکه)) نبود ر اینکه آن در نا دا د در این هگام ده ((حوریان بهتی|والعی)) ارد شدند با طشتا و پارچه های بهشتی که ر رچه ا و آب ((وض کوثر|کوثر)) بود. +سپس هار لام ک و نم آنها را ییک ر ان آورد. ا به روی زیبی اطمه اطر خده وق دد فرشتگان ه یکدیگ بشرت دادند. آری، شاباش لادت فاطمه زهرا ه سا‌ها ی و ر ود آسمن را رون د؛ نوری که آن ن ماکه نیده نبود. آن ر ن فام لیهاسام را به ست یج سردند و گفتد:« او را بگیر که اهر ست هر، اک و مبرک.»
-بانوئی که در جلوی خدیجه نشسته بود فاطم علیهاسلام را به آب کوثر شستشو داد و با دو قطعه پاره سفید که از شیر سفیدتر و از مشک و عنبر خوشبوتر بود پیچید، سپس عرضه داشت که سخن بگو.
فاطمه علیهاسلام زبن گشود و فرمود: « اشهد ان لا اله الا الله و انّ ابی رسول الله سید الانبیاء و انّ ل سید الاوصیاء و ولدی سادة الاسباط». (گواهی میدهم که معبودی نیست جز لله و انکه پرم سول خدا و آقا همه پیمبران است و شوهرم بزرگ همه اوصیاء و فرزندانم بزرگ همه خانواده های پیغمبرانند).
+!منابع:
*بارالانوا، ج 43، 2، 1.
-سپس بر یکایک آن چهار زن سلام کرد و آنها به اسم هایشا نامید. آن مخدّرات به روی زیبای فاطمه اطهر خنده شوق زدد و فرشتگان به یکدیگر بشارت دادند. آری شادباش ولادت فمه زهرا به آسمانها رسید و نور وجودش آسمان را روشن کرد. نوری که تا آن زمان ملائکه ندیده نبودند. آن مخدرات فاطمه علیهاسلام را به دست خدیجه سپردند و گفتند: « بگیر که این طفل طاهر است و مطهر، پاک و مبارک».

منابع: بحار الانوار، ج 43، ص 2، ح 1.

مراجعه شود به:
((انعقاد نطفه فاطمه زهرا
))
+!مراه شد به: />*((مقدات ولادت رت زهرا علیهاسلام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 01 آبان 1384 [13:21 ]   6   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [11:09 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [11:06 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [13:09 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [05:21 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 مهر 1383 [09:07 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..