منو
 کاربر Online
1218 کاربر online
تاریخچه ی: ولادت فاطمه علیهاسلام

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-20Lines: 1-24
-از ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|حضرت مام صاد علیه السلام)) نقل است که فرمودند: چون خدیجه علیهاسلام با ر ا صلی الله علیه و آله وس ازدواج کرد زنهای مکه از ن جاب دوری کردند و باب رفت و آمد را بستند حتی ام بر او ا ترک گتد، تا اینکه ت خدیجه وحشت کرد، این بود تا حضرتش به فاطمه زهرا امه شد. فاطمه علیهاسلام از ((گفت و گوی خدیجه با کودک « فاطمه - ع - » در شکم خود |شکم مادر)) با مادر صحبت میکرد و او را دلداری میداد و خدیجه این صحبت را ا ((ر محم می ی اله یه |رسو ))خدا نهان مینمود. +((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام)) فرمود:
وقتی ((
حضرت دیج علیهاسلام|خدیجه علیهاسلام)) با ((حضر حد مفی صلی الله علیه و آلهس خدا)) ازدواج کرد، زنان ((مکه)) از دوری کردند و باب رفت و آمد با او را بستند. نها حتی او لام هم یکن. />خدیجه تنها بود تا از ((حضرت فاطمه زهرا لیهاسلام|اطمه زهرا)) باردار شد. فاطمه علیهاسلام از ((گفت و گوی خدیجه با کودک « فاطمه - ع - » در شکم خود |شکم مادر با مادر صحبت مکرد)) و او را دلداری مداد. />روزی پیامبر اکرم داخل خانه شد و شنید که خدیجه با کسی سخن می‌گوید. پرسید:« با چه کسی صحبت می‌کنی»؟!
خدیجه ع
رض کرد:« با این فلی که شکم دارم. و همصحبت و مون من ت.»
یامبر فود:« ای خدیجه، هم اکون ((جبرئیل)) به من بر ی‌دهد ک ی طل، دختری است پاک و بارک که خدای تعای نسل مرا از او قرار می‌دهد و فرزندان او را امامان و پیشوایان امت و خلیفه‌های خودش در روی زمین می‌گرداند.»
-روی یامبر اکرم داخل خانه شدند، شنیدند که خدیجه با کسی سخن میگوید، حضرت فرمودند: « با چه کسی صحبت میکنی»؟!

خدیجه عرض کرد: « با این
طفلی که در شکم دارم، او هم صحبت و مون من است ». حضرت فرمود: « خدیجه، هم اکنون ((جبرئیل)) به من خبر میدهد که این طفل دختری است پاک و مبارک و خدای تعالی نسل مرا از او قرار میدهد و فرزندان او را امامان و پیشوایان امت و خلیفه های خود در رو زمین میگرداند».

خدیجه علیهاسلام چنین بود تا ولادت فاطمه نزدیک شد، کسی را به نزد زن های ((قریش)) و ((بنی هاشم)) فرستاد که او را در امر ولدت ا را کمک کنند، اما آن زن های نادان گفتند: « تو که حرف ما را نپذیرفتی و با محمد که فردی یتیم و فقیر بود ازدواج کردی ما هم با تو کاری نداریم».
+وقی لادت فاطمه ندیک شد، خدیجه کسی را نزد زن های ((قریش)) و ((بنی هاشم)) فرستاد تا او را در هنگام ایان کمک کنند، اما آنها گفتند:« تو حرف ما را نپذیرفتی و با محمد یتیم و فقیر ازدواج کردی ما هم با تو کاری نداریم.»
-خدیجه علیهاسلام از این برخورد بسیار غمگین شدن ک ناگاه چهار زن بلند قامت گندمگون که گویی از زن های بنی هاشمند وارد شدند، خدیجه ترسید! یکی از آنها گفت: « ای خدیجه نترس ما فرستادگان پروردگار توایم ما خواهران توایم، من« ((ساره)) ام»، زوجه ((حضرت ابراهیم علیه السلام))، او «((آسیه بنت مزاحم| آسیه)) » همسر موحد و خداشناس فرعون، رفیق بهشتی تو است و او « مریم» دختر عمرا، مادر ((حضرت عیسی علیه السلام)) و او « کلثوم» خواهر ((حضرت موسی علیه السلام)) است. خدای تعالی ما را فرستاد تا ترا در امر زایمان کمک کنیم. +خدیجه علیهاسلام بسیار غمگین شد اا ناگاه چهار زن بلند قامت گندمگون که گویی از زنان بنی هاشم‌ بودند وارد شدند. خدیجه ترسید! یکی از آنها گفت:« ای خدیجه، نترس. ما فرستادگان پروردگار توایم ما خواهران توایم: من ((ساره)) ام، او ((آسیه بنت مزاحم|آسیه))، رفیق بهشتی تو است، او ((حضرت مریم|مری))، مادر ((حضرت عیسی علیه السلام))، و او « کلثوم»، خواهر ((حضرت موسی علیه السلام)). خدای تعالی ما را فرستاده تا در امر زایمان کمکت کنیم.»
-یکی از زنها در طر راست و دیگری در طرف پ و سومی روبرو و چهارمی پت سر خدیجه نشستند که ناگاه فاطمه زهرا علیهاسلام با بدنی پاک و مطهر به دنیا آمد و آن چنان نوری از آن وجود مطهر ساطع شد که هیچ خانه ای در ((مکه)) نو مگر ینکه آن نور در آنجا داخل شد در این هنگام ده ((حوریان بهشتی|حورالعین)) وارد شدند با طشتها و پارچه های بهشتی که در ن پارچه ها و ((وض کوثر|کور)) بود. +زنان چهار رف خدیجه نشستند. ناگاه فاطمه زهرا علیهاسلام با بدنی پاک و مطهر به دنیا آمد و چنان نوری از آن وجود مطهر ساطع شد که همه خانه‌های مکه رون کرد. />در این هنگام ده ((حوریان بهشتی|حورالعین)) وارد شدند، با طشتهایی پر از ((حوض کوثر|آب کوثر)) و پارچههای بهشتی.
بانوی
ی که در لوی خدیجه نشسته بود، فاطمه علیهاسلام را به آب کوثر شستشو داد و در دو قطعه پارچه سفید که از شیر سفیدتر و ((مک)) و ((عنبر)) خوشبوتر بود پیچید. سپس عرض کرد:« اکنون خن بگو.»
فاطمه علیهاسلام زبان گشود و فرمود:
__اشهد ان لا اله الا الله و انّ ابی رسول الله سید الانبیاء و انّ بعلی سید الاوصیاء و ولدی سادة الاسباط__ ». (گواهی می دهم که معبوی نیست جز الله و پدرم رسول خدا و آقای همه پیامبران است و شوهرم، علی. بزرگ همه اوصیاء و فرزندانم بزرگ همه خانواده های پیغمبرانند.)
-بنوئی ه ر وی یج نته بود اطمه یهاسلام را ه آب کوثر و اد با د قعه پارچ فی که ا شیر یدر و از ک و عبر خوشبوت بد پیی پ ره دات که سخن و.

ف
مه علیهلام بان گشود و رمود: « اشهد ن ا ه ا لله ان ابی رسول اه ید انیا و نّ لی ید ااویاء ولی ساة الاباط». (واهی یدهم ک معبودی نیت ز اله و ایکه پرم سل دا قی همه یامبرا ست و وهم زرگ همه ی و فزندام گ همه اوا ه پیمبرانن).
+سپس ب آن هر ل ک و ام ها را یکیک بر ن ود. زا ه ری یای فاطمه اهر ده وق زد و رشتگن ب یدی ر داند. ی اباش واد اه را ه آسانا رسید و ر وودش سان ا ون ک وی ک ا ن زمان ملاه دیده بودن. هر مه عیهاسلام را ب ست یه ن و گفندا گیر که ار ات مطه پک و مباک.»
-سپس بر یکایک آن چهار زن سلام کرد و آنها را به سم هایشان نامید. آن مخدّرات به وی زیبای فاطمه اطهر خنده شوق زدند و فرشتگان به یکدیگر بشارت دادند. آری شادباش ولادت فاطمه زهرا به آسمانها رسید و نور وجودش آسمان ر روشن کرد. نور که تا آن زمان ملائکه ندیده نبودند. آن مخدرات فاطمه علیهاسلام را به دست خدیجه پردند و گفتند: « بگر که ین طفل طاهر است و مطهر، پک و مبارک». +!مناب: />*بارالانوار، ج 43، 2، 1.
-منابع: بحار الانوار، ج 43، ص 2، ح 1.

مراجعه شود به:

((اد نفه فاه را))
+!مراجعه شود به:
*((مقت لادت ضرت زهرا یهسام))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 01 آبان 1384 [13:21 ]   6   شکوفه رنجبری      جاری 
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [11:09 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 09 خرداد 1384 [11:06 ]   4   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 فروردین 1384 [13:09 ]   3   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 یکشنبه 15 آذر 1383 [05:21 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 یکشنبه 12 مهر 1383 [09:07 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..