r /> />
able>r />((حقیقت)) هنر ورزش ، در برخی مواقع احتمالی ، به ((ماهیت)) آن ورزش بستگی دارد.    
 منو
 کاربر Online
1358 کاربر online
تاریخچه ی: ورزش

تفاوت با نگارش: 35

Lines: 1-173Lines: 1-142
-left>
+V{maketoc}
center>
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/w.jpg} +{picture=w.jpg}
  
 
 
 
 
 +!ورزش
 +~~maroon:__ورزش__ شامل ((فعالیت)) هر کس با یک منظور و در محیطی متفاوت از محیط روزانه برای ((مسابقه))، لذت بردن ، برای کسب ((برتری))، برای ((پیشرفت)) ((مهارت)) یا ترکیبی از تعدادی از این هاست. تفاوت منظور همراه با در نظر گرفتن مهارت فرد یا ((گروه)) یا دلیری علامت مشخصه ورزش است.
 +بنابر این ((پریدن)) از روی یک ((مانع)) در مقابل دیدگان هزاران نفر در یک ((میدان)) سر پوشیده ورزش است در حالی که پریدن از روی یک ((چشمه)) هنگام ((پیاده روی)) در ((روستا)) فقط تلاش برای خیس نشدن پای فرد است.
 +انواع مختلفی از ورزش وجود دارند و انسان ها قسمت مهمی از وقت، پولو دلبستگی خود را نه فقط به عنوان شرکت کننده بلکه به عنوان ((تماشاگر)) به آن ها اختصاص می دهند .
 +ورزش امروزه در ((جهان)) به وسیله ای مبدل شده که انسان ها را با هم متحد و آشنا کرده و بین آن ها پیوند اخوت و برادری برقرار می کند و مهمترین هدف و وظیفه ورزش همین است ایجاد مودت و دوستی بین ((ورزش کاران)) که هر چند در میدان ((رقیب)) هم هستند اما در خارج از میدان به عنوان رفیق همدیگر می باشند .
 +ورزش ترکیبی از فعالیت های ((فیزیکی)) عادی و معمول و مهارت های شخصی و به عنوان تفریح و یک سری از قوانین که برای مسابقه ، لذت بردن و رسیدن به برتری است. ترکیب شخصیت هایی با مهارت های متفاوت در یک ملت، شجاعت و دلاوری آن ملت را افزایش می دهد . ~~
-V{maketoc} 
-
 
-
 
 +!!تاریخچه ورزش
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/ا.jpg}
+{picture=اریخچ.jpg}
 
 
-

__ورزش__ امل ((فالی)) ه کس یک ((منو)) و ر یطی ((متاو)) از ((می)) روزانه بای ((اه)) ، (()) ر ، بای کسب ((رتری)) رای ((یشرفت)) ((مهارت)) یا کیبی ا عدای ا ای ها . وت منور همرا با در ر گرن هار ر یا ((گره)) ا دلیی ((لا)) ((مش)) ورزش است .
نابر این ((رین)) از وی یک ((ان)) ر مقال دیان هاران فر ر یک ((یان)) سر پویه وش ات د لی که رین از وی یک ((ه)) نگم ((پیاده وی)) ر ((وستا)) فق ((تلا)) رای یس ((ا))ی فر است.
/>انا ملفی ا ور وو دارد و انان ها مهمی از ((قت)) ، ((و)) و ((ستی)) ود را ن فق ((نوان)) ک کنند لکه ب ا ((تااگر)) ب ن ها اص می دهند .
ور امروزه در ((ا)) به ((ویله)) ای ((مبل)) ش ک انان ا ر با ((متحد)) و شا کده و بین ن ه ((پی)) ((اخت)) و بردی ررا می ک و مرین ((د)) و ویفه وزش ین اس ایجاد ((مو)) دوستی ین ((ورزش کارا)) ه ر چند ر یدان ((ری)) هم ه اا خار دان ه عنوا ((ریق)) همیگر می ند .
ور رکیی ز فایت های ((یزیکی)) عادی و ((ممو)) مها های ی و ه وان ((ریح)) و یک ی ا ((قواین)) ک بای ابه ، ل برد و رسی به بری ا . ((رکیب)) خصی ایی با مات هی ما ر یک ((مل)) ((جاعت)) لاوری ملت ا افزی می ده .
+

~~maroon:تمدن ها در ورزش راسر ((اری)) توانسن یک ((ممله)) زرگ ک غییر ((اجتا)) و ((مهی)) در ورزش است را ((آموزش)) بدهند . آن ها چیزهای بیار جدیدی از ((ن)) را ر ((رانسه)) ، ((آیق)) و ((ستری)) ما قبل اریخ که ((مرک)) ن ر مراسمات رسمی تیه شد را ((کشف)) کنند .
این کسب
مهارت ها ((وسته)) به سفاش مدم ات که برای یافن معانی عالیت ها ورزش ورت یک ((موارید)) ((گرا بها)) می درخشد . لا ورزش ((یمناستیک)) ر ین چیی ها پیشینه‌ی زیادی دار .
رش های دیگر شامل : ((پرتاب یزه)) ((پرتاب دیک)) و ((پش بل)) و ((کشی)) ست. رسم ((سنت)) گرایی ورزش ((باستنی)) ایرانی ، هنر ((زرانه)) ای ود ک اکنون ا ین روش ((تما)) اندکی دارند . ر میان دیگر رزش هی ایرانی ((چان)) و پتاب نیه هم وو دات. دسی به رش های مومی با تاسیس ((یو)) یم ، ایجاد د . کشتی ، ((دومیدانی)) ((وکس)) پرتا ((نیزه)) پرتاب ((یسک)) مبه ((اراب سواری)) نیز در ن زمان متداول بود.
بازی های ((امپیک)) هر ا ل یک با در هکه‌های کوچک مل یونن استانبرزار ی شد و مردم سراسر جهان ه این المپیک ها ا خنده می شدند.
وجود ورزش
های منظم برای موجودات زنده طابق لمپک ((ر)) قدیمی و ق اضر است. فعال شن موودات برای تنظی ((ا)) ((وراک)) و موب منظم انجام شد فالیت ها برای ذت یشتر سابات فعالیت ایی مل ((ماهیگیری)) ((اغبانی)) است . ((انقل)) ((صنی)) موجب زیاد شدن آلودگی و فر نداشتن ((تماشاگر)) ورزشی برای دسترسی و ای به ازی های جهانی شده است. محبویت و تمایل داش انن ماشین ازایش گر موجب ترقی‌های ((حر)) ای ((متداول)) وزشی ی ود . __توضیح بیتر ر ((تاریخچ زش))__ ~~

!!
امیت ور />~~maroon:مرزه ((ورزش)) یکی ا اموری است ک ه عناوین مخت ر جهان طرح شد و گروه یادی به شکال گاگون با آن سو کار دارند. برخی از مردم، ((وشکار حرفه ای)) اد و گوهی ((ورزشکار آماتر)) . روهی طردار و علاقه مند ه ورزش دیدن برمه ه ابات و نمی های ورشی و وعده ای نیز ز راه ورزش اور زدگی ویش را می گنند.
((وزارانه)) ه و ادارت وزشی فاانی تاسیس شد و مخارج زیادی صرف ورزش ، ساختن ((ستادیو)) ا، مجتمع ها و ((شگاه های وی)) و نی تهیه وائ و لباس هی رزشی و یا مشای ((مساقات رزشی)) ی شود. بش های بل توجهی از برامه ه ((تلوییون)) ((رادی))، ((مجلات)) و سایر رسانه های رهی، به وری و ار ورزشی ختصص دارد خلاصه ورزش یکی از امری ات که ر ا ه ورت جدّی مرح وده و ز جهات تلف دارای میت می اشد، از مله: __توضی بیشتر در ((اهمی ورزش))__ ~~
-!~~green:تاریخچه ورزش :~~ 
-
 
-
 
- 
-{picture file=img/daneshnameh_up/تاریخچه.jpg} 
-
 
-
 
-تمدن ها در ورزش سراسر ((تاریخ)) ، توانستند یک ((معامله)) بزرگ که تغییر ((اجتماع)) و ((ماهیت)) در ورزش است را ((آموزش)) بدهند . آن ها چیزهای بسیار جدیدی از ((هنر)) را در ((فرانسه)) ، ((آفریقا)) و ((استرالیا)) ی ما قبل تاریخ که ((مدرک)) آن در مراسمات رسمی تهیه شد را ((کشف)) کنند .  
-این کسب مهارت ها ((وابسته)) به سفارش مردم است که برای یافتن معانی فعالیت ها در ورزش به صورت یک ((مروارید)) ((گران بها)) می درخشد . مثلا ورزش ((ژیمناستیک)) در میان چینی ها ((پیشینه)) ی زیادی دارد .  
- ورزش های دیگر شامل : ((پرتاب نیزه)) ، ((پرتاب دیسک)) و ((پرش بلند)) و ((کشتی)) است . رسوم ((سنت)) گرایی ورزش ((باستانی)) ایرانی ، هنر ((زورخانه)) ای بود که اکنون با این روش ((تماس)) اندکی دارند . در میان دیگر ورزش های ایرانی ((چوگان)) و پرتاب نیزه هم وجود داشت. دسترسی به ورزش های عمومی با تاسیس ((یونان)) قدیم ، ایجاد شد . کشتی ، ((دومیدانی)) ، ((بوکس)) ، پرتاب ((نیزه)) ، پرتاب ((دیسک)) و مسابقه ((ارابه سواری)) نیز در آن زمان متداول بود.  
-بازی های ((المپیک)) هر چهار سال یک بار در ((دهکده)) های کوچک مثل یونان ((باستان)) برگزار می شد و مردم سراسر جهان به این المپیک ها فرا خوانده می شدند.  
-وجود ورزش های منظم برای موجودات زنده مطابق المپیک ((قرن)) قدیمی و قرن حاضر است. فعال شدن موجودات برای تنظیم ((غذا)) و ((خوراک)) خود موجب منظم انجام شدن فعالیت ها برای لذت بیشتر ((مسابقات)) و فعالیت هایی مثل ((ماهیگیری)) و ((باغبانی)) است . ((انقلاب)) ((صنعتی)) موجب زیاد شدن ((آلودگی)) و فرصت نداشتن ((تماشاگر)) ورزشی برای دسترسی و تمایل به بازی های جهانی شده است . ((محبوبیت)) و تمایل داشتن مانند ((ماشین)) افزایش گر ، موجب ((ترقی)) های ((حرفه)) ای ((متداول)) ورزشی می شود .  
-!~~green:رده بندی ورزش : ~~ +r />!!رده بندی ورزش
   
-دانستن یک ((روش)) برای یک گروه ورزشی هدف بسیار مهمی است و نشان دهنده ی یک نامزد ((جامع)) برای ورزش است :
>>

r />

{picture file=img/daneshnameh_up/ه بدی.jpg}

!!مسابقه
+~~maroon:دانستن یک روش برای یک گروه ورزشی هدف بسیار مهمی است و نشان دهنده ی یک نامزد جامع برای ورزش است :~~

!!!مبه
~~maroon:
 *((اسب دوانی))  *((اسب دوانی))
 *نیروی انسانی: ( ((دویدن))، ((شنا)) کردن ) *نیروی انسانی: ( ((دویدن))، ((شنا)) کردن )
 *کمکی انسان: ( ((دوچرخه سواری)) ، ((قایق پارویی)) ، قایق سواری و ...) *کمکی انسان: ( ((دوچرخه سواری)) ، ((قایق پارویی)) ، قایق سواری و ...)
-*منبع فعال خارجی: (((موتور سواری))، ((قایق رانی)) ، ((قایق سواری)) و ...)
!!رقابتی
*((رزمی)): (((جودو)) ، ((کاراته)) ، ((بوکس)) ، ((شمشیر بازی)) و ...)
+*منبع فعال خارجی: (((موتور سواری))، ((قایق رانی)) ، ((قایق سواری)) و ...) ~~

!
!!رقابتی />~~maroon:
*((رزمی)): (((جودو)) ، ((کاراته)) ، ((بوکس)) ، ((تکواندو)) ، ((ووشو)) ، ((کونگ فو)) ، ((شمشیر بازی)) و ...)
 *میدانی: (((تنیس)) ، ((بدمینتون)) ، ((والیبال)) ، ((اسکواش)) ، ((تنیس روی میز)) ) *میدانی: (((تنیس)) ، ((بدمینتون)) ، ((والیبال)) ، ((اسکواش)) ، ((تنیس روی میز)) )
-*تیمی: (((بیس بال)) و ((فوتبال)) شهرت بسیاری در جهان دارند . بیس بال معروفیت زیادی در ((آمریکا ))و ((ژاپن)) دارد و فوتبال معروفیت بیشتری در سر تا سر جهان .
*مثال های دیگری مثل : ( ((راگبی)) ، ((هاکی)) روی یخ ، هاکی روی ((چمن)) و ...) می باشد .
+*تیمی: (((بیس بال)) و ((فوتبال)) شهرت بسیاری در جهان دارند . بیس بال معروفیت زیادی در ((آمریکا)) و ((ژاپن)) دارد و فوتبال معروفیت بیشتری در سر تا سر جهان .
*مثال های دیگری مثل : ( ((راگبی)) ، ((هاکی)) روی یخ ، هاکی روی چمن و ...) می باشد . ~~

 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/nedved a.jpg} +{picture=5/5b/7488_big.jpg}
  
 
 
-
+

!!!مهارتی
-!!مهارتی +~~maroon:
 *هدف: ( ((تیراندازی)) با ((کمان)) ، تیراندازی با ((تفنگ)) و ...) *هدف: ( ((تیراندازی)) با ((کمان)) ، تیراندازی با ((تفنگ)) و ...)
 *نمایشی: ( ژیمناستیک ، اسب سواری ، ((شیرجه)) و ...)  *نمایشی: ( ژیمناستیک ، اسب سواری ، ((شیرجه)) و ...)
-*استقامت: ( ((وزنه برداری)) ، ((پرش)) سه گام ، پرتاب ((وزنه)) و ...) +*استقامت: ( ((وزنه برداری)) ، ((پرش)) سه گام ، پرتاب ((وزنه)) و ...) ~~
-!!ورزش هائی که در چند طبقه بندی قرار می گیرند
(((پینتبال)) ،((بای اتلون)) ...)
+!!!ورزش هائی که در چند طبقه بندی قرار می گیرند
~~maroon:
*
(((پینتبال)) ،((بای اتلون)) ...) ~~
-!~~green:جوانمردی در ورزش: ~~
able align=left>r />

{picture file=img/daneshnameh_up/جوانمردی.jpg}

عامل اصلی در ورزش که بیشتر اوقات همه را به سوی خود جلب می کند ((انگیزه)) و ((سود)) در آن است . برای مثال ، قایق رانی و اسب دوانی نیاز به مهارت زیاد دارند . علت بروز حرکات جوانمردانه در یک فعالیت به وسیله ی یک ((آرزو)) و یا ((روحیه)) خوب ، تمایل به کسب لذت برای خود است . اما تحمل فشار در بیشتر اوقات به صورت انفرادی ، کار بزرگی است و مقدمه ای برای یک تکنولوژی به نظر می رسد و این کار لذت بیبشتری دارد .
+!!جوانمردی در ورزش
~~maroon:عامل اصلی در ورزش که بیشتر اوقات همه را به سوی خود جلب می کند ((انگیزه)) و ((سود)) در آن است . برای مثال ، قایق رانی و اسب دوانی نیاز به مهارت زیاد دارند . علت بروز حرکات جوانمردانه در یک فعالیت به وسیله ی یک ((آرزو)) و یا ((روحیه)) خوب ، تمایل به کسب لذت برای خود است . اما تحمل فشار در بیشتر اوقات به صورت انفرادی ، کار بزرگی است و مقدمه ای برای یک تکنولوژی به نظر می رسد و این کار لذت بیبشتری دارد .
 فرصت مردم برای فعالیت ها و مسئولیتشان در بیشتر اوقات ، برای ((جستجو)) و ((احترام)) گذاشتن در ورزش است که با پیوستن ((فدراسیون ورزشی)) به IOC ، هر انسان برای خود فرصتی را برای ورزش کردن تنظیم می کند . در این راه ، تکمیل کردن فرصت ها در فعالیت های ورزشی رسمی بیشتر است . بیشتر فعالیت های عمومی ، ((مشهور)) و معروف اند و تعقیب کردن فعالیت های گوناگون زمان زیادی می خواهد .  فرصت مردم برای فعالیت ها و مسئولیتشان در بیشتر اوقات ، برای ((جستجو)) و ((احترام)) گذاشتن در ورزش است که با پیوستن ((فدراسیون ورزشی)) به IOC ، هر انسان برای خود فرصتی را برای ورزش کردن تنظیم می کند . در این راه ، تکمیل کردن فرصت ها در فعالیت های ورزشی رسمی بیشتر است . بیشتر فعالیت های عمومی ، ((مشهور)) و معروف اند و تعقیب کردن فعالیت های گوناگون زمان زیادی می خواهد .
-((جوانمردی)) در یک بازی معین باید به گونه ای باشد که هر رقیب چه بعد از مسابقه و چه قبل از مسابقه آن را رعایت کند . جوانمردی نباید در بردن اجرا شود بلکه باید در باختن هم باشد . برای مثال در فوتبال یک ورزشکار نباید خارج از رفتار ورزشی در مقابل دیگران بازی کند و توپ را خارج از زمین لگد بزند . هم چنین از تیم های دیگر هم در ((پرتاب اوت)) انتظار صحیح می رود و ... +((جوانمردی)) در یک بازی معین باید به گونه ای باشد که هر رقیب چه بعد از مسابقه و چه قبل از مسابقه آن را رعایت کند . جوانمردی نباید در بردن اجرا شود بلکه باید در باختن هم باشد . برای مثال در فوتبال یک ورزشکار نباید خارج از رفتار ورزشی در مقابل دیگران بازی کند و توپ را خارج از زمین لگد بزند . هم چنین از تیم های دیگر هم در ((پرتاب اوت)) انتظار صحیح می رود و ...~~
-!~~green:ورزش و تدبیر : ~~ +!!ورزش و تدبیر
 
 
 
 
  
-{picture file=img/daneshnameh_up/تدبیر.jpg} +{picture=تدبیر.jpg}
  
 
 
 
 
-ورزشکاران بزرگ برای وضعیت های خیلی دشوار در ورزش ، ((زمینه)) ی ((تدبیر)) را در نظر می گیرند . برخی ((احساسات)) در ((تخریب)) احتمالی تدابیر ، نقش موثری دارند و ممکن است احساسات دیگران به طور طولانی ، موجب تقویت تیم شده و موثر واقع شود .
در المپیک ((برلین)) ((تابستان)) 1936 نگاه داشتن ((تصاویر)) شاید موجب شناسایی بهتر تمدن ها و تقویت ((تبلیغ)) در سراسر ((رویداد)) ها می شد . در تاریخ ورزش ((اسکاتلند)) و ((ایرلند)) نیز ورزش ، به صورت برتر است که برای مثال ، مطابق علامت های تخصصی در فوتبال اسکاتلند ، بازی فوتبال انجام می شود که ((نشات)) گرفته از فوتبال انگلستان است .
+~~maroon:ورزشکاران بزرگ برای وضعیت های خیلی دشوار در ورزش ، ((زمینه)) ی ((تدبیر)) را در نظر می گیرند . برخی ((احساسات)) در ((تخریب)) احتمالی تدابیر ، نقش موثری دارند و ممکن است احساسات دیگران به طور طولانی ، موجب تقویت تیم شده و موثر واقع شود .
در المپیک ((برلین)) ((تابستان)) 1936 نگاه داشتن ((تصاویر)) شاید موجب شناسایی بهتر تمدن ها و تقویت ((تبلیغ)) در سراسر ((رویداد)) ها می شد . در تاریخ ورزش ((اسکاتلند)) و ((ایرلند)) نیز ورزش ، به صورت برتر است که برای مثال ، مطابق علامت های تخصصی در فوتبال اسکاتلند ، بازی فوتبال انجام می شود که ((نشات)) گرفته از فوتبال انگلستان است . ~~
-!~~green:هنر و ورزش : ~~ 
-ورزش به هنر خیلی وابسته است .  
-((اسکی)) روی یخ و تای چی ورزش های هنری است برای رسیدن به یک ((منظره)) ی تماشایی ، و موجب ((حادثه)) و تجربه ای برای ((تماشاچی)) می شود . همین طور وجود تماشاگران عامل اصلی این فعالیت های ورزشی و هم چنین به اجرا در آوردن هنر شان است و چنین هنری مثل اجرای هنر ژیمناستیک و غیره است . 
- align=left>

{picture file=img/daneshnameh_up/هنر در ورش.jpg} />
+!!هنر و ورزش
~~maroon:ورزش به هنر خیلی وابسته است .
((اسکی)) روی یخ و تای چی ورزش های هنری است برای رسیدن به یک ((منظره)) ی تماشایی ، و موجب ((حادثه)) و تجره ای برای ((تماشاچی)) می شود . همین طور وجود تماشاگران عامل اصلی این فعالیت های ورزشی و هم چنین به اجرا در آوردن هنر شان است و چنین هنری مثل اجرای هنر ژیمناستیک و غیره است .~~
~~maroon:((حقیقت)) هنر ورزش ، در برخی مواقع احتمالی ، به ((ماهیت)) آن ورزش بستگی دارد.
 در تعاریف خارج از ورزش ، جلو گذاشتن و ((مطرح)) کردن ((اندیشه)) در یک فعالیت ولی تعقیب نکردن آن ، فقط احتمالی برای قصد داشتن است .  در تعاریف خارج از ورزش ، جلو گذاشتن و ((مطرح)) کردن ((اندیشه)) در یک فعالیت ولی تعقیب نکردن آن ، فقط احتمالی برای قصد داشتن است .
 به عنوان مثال برای یک دونده به دست آوردن مکان و ((رتبه)) ، به سادگی نیست . اما به خاطر این که دونده ی خوبی باشد از تمام هنر و انرژی خود برای بهتر دویدن و کسب ((مدال)) استفاده می کند  به عنوان مثال برای یک دونده به دست آوردن مکان و ((رتبه)) ، به سادگی نیست . اما به خاطر این که دونده ی خوبی باشد از تمام هنر و انرژی خود برای بهتر دویدن و کسب ((مدال)) استفاده می کند
-این نظرهای عمومی ، در ((ارزیابی)) زیبایی یکسان هستند ، و دیدن زیبایی تا اندازه ای اضافی و معمولا دشوار است که ارزش عملی آن ، از روی ((اعتراض)) های عمومی ((آینده)) آن می کاهد . مثلا یک ورزشکار در دو با مانع چگونه پریدن را درست اجرا نمی کند در نتیجه در کسب مدال موفق نیست . زیرا این نشان در صورت داشتن توانایی ، مهارت و قدرت جالب توجه به دست می آید. نزدیکی ماهیت هنر و ورزش در این زمان و در بازی های المپیک آشکار بود . +این نظرهای عمومی ، در ((ارزیابی)) زیبایی یکسان هستند ، و دیدن زیبایی تا اندازه ای اضافی و معمولا دشوار است که ارزش عملی آن ، از روی ((اعتراض)) های عمومی ((آینده)) آن می کاهد . مثلا یک ((ورزشکار)) در ((دو با مانع)) چگونه پریدن را درست اجرا نمی کند در نتیجه در کسب ((مدال)) موفق نیست . زیرا این نشان در صورت داشتن توانایی ، مهارت و قدرت جالب توجه به دست می آید. نزدیکی ماهیت هنر و ورزش در این زمان و در بازی های ((المپیک)) آشکار بود . ~~
   
-
 
-
 
- 
-{picture file=img/daneshnameh_up/رضا زاده 1.jpg} 
- 
-
 
-
 
 !عناوین مرتبط !عناوین مرتبط
 || ||
 ((ورزش پایه)) ((ورزش پایه))
 ((ورزش آماتور . نیمه حرفه ای . حرفه ای)) ((ورزش آماتور . نیمه حرفه ای . حرفه ای))
 ((فهرست لیگ های ورزش های حرفه ای)) ((فهرست لیگ های ورزش های حرفه ای))
 ((علوم ورزش)) ((علوم ورزش))
 ((باشگاه ورزشی)) ((باشگاه ورزشی))
 ((فهرست ورزش ها)) ((فهرست ورزش ها))
 ((فدراسیون ها)) ((فدراسیون ها))
 ((ورزش بانوان)) ((ورزش بانوان))
 ((ورزش جانبازان و معلولین)) ((ورزش جانبازان و معلولین))
 ((بازی های المپیک))  ((بازی های المپیک))
 ((ورزش های باستانی))  ((ورزش های باستانی))
 ((تاریخچه ورزش)) ((تاریخچه ورزش))
 ((مسابقات جام جهانی)) ((مسابقات جام جهانی))
 ((روحیه ورزشکاری . پهلوانی و ...))  ((روحیه ورزشکاری . پهلوانی و ...))
 ((وقایع ورزشی)) ((وقایع ورزشی))
 ((وسائل ورزشی)) ((وسائل ورزشی))
 ((ورزش با تماشاچی)) ((ورزش با تماشاچی))
 ((یادگارهای ورزشی)) ((یادگارهای ورزشی))
 ((گالری عکس)) ((گالری عکس))
 ((زندگینامه ورزشکاران))  ((زندگینامه ورزشکاران))
 ((اصطلاحات ورزشی)) ((اصطلاحات ورزشی))
 ((اخبار ورزش جهان))  ((اخبار ورزش جهان))
 ((فهرست ورزشکاران))  ((فهرست ورزشکاران))
 ((تبلیغات در ورزش))  ((تبلیغات در ورزش))
 ((مربی گری ورزشی))  ((مربی گری ورزشی))
 ((آسیب های ورزشی))  ((آسیب های ورزشی))
 ((تجارت ورزشی))  ((تجارت ورزشی))
 ((هنر ورزش))  ((هنر ورزش))
 ((ورزش در فیلم))  ((ورزش در فیلم))
 ((ورزش فکری))  ((ورزش فکری))
 ((ورزشهای خیالی))( ((ورزش کامپیوتری))...)  ((ورزشهای خیالی))( ((ورزش کامپیوتری))...)
 ((رکوردهای ورزشی))  ((رکوردهای ورزشی))
 ((ورزش افراطی))  ((ورزش افراطی))
 || ||
- /> /> /> />

r />
+*((لیست سایتهای ورزشی | سایتهای ورزشی))
*((ایجاد لینک های جدید مرتیط با ورزش|ایجاد لینک های جدید))
*~~green:__جهت هر گونه بحث و تبادل نظر در مورد مسائل مختلف ورزش به این قسمت مراجعه نمایید :__ ~~ ((انجمن ورزشی|انجمن تخصصی ورزشی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 19 خرداد 1385 [10:54 ]   68   مهدی رضی      جاری 
 چهارشنبه 17 خرداد 1385 [04:15 ]   67   مهدیار نوید      v  c  d  s 
 چهارشنبه 27 اردیبهشت 1385 [06:24 ]   66   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 14 فروردین 1385 [07:19 ]   65   جعفر صالحی      v  c  d  s 
 شنبه 29 بهمن 1384 [05:33 ]   64   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 13 آذر 1384 [09:42 ]   63   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 12 آذر 1384 [18:13 ]   62   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 12 آذر 1384 [06:29 ]   61   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 آذر 1384 [12:00 ]   60   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 07 آذر 1384 [07:26 ]   59   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [09:47 ]   58   مهدی رضی      v  c  d  s 
 جمعه 21 مرداد 1384 [09:25 ]   57   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 20 مرداد 1384 [18:36 ]   56   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 تیر 1384 [06:48 ]   55   مهدی رضی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 30 تیر 1384 [05:47 ]   54   مهدی رضی      v  c  d  s 
 جمعه 17 تیر 1384 [10:52 ]   53   مهدی رضی      v  c  d  s 
 جمعه 17 تیر 1384 [10:44 ]   52   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:23 ]   51   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 11 تیر 1384 [09:23 ]   50   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [20:12 ]   49   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 04 تیر 1384 [19:27 ]   48   مهدی رضی      v  c  d  s 
 جمعه 03 تیر 1384 [08:55 ]   47   مهدی رضی      v  c  d  s 
 جمعه 03 تیر 1384 [08:32 ]   46   مهدی رضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 18 خرداد 1384 [04:20 ]   45   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 14 خرداد 1384 [06:05 ]   44   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 08 خرداد 1384 [07:59 ]   43   مهدی رضی      v  c  d  s 
 شنبه 07 خرداد 1384 [07:29 ]   42   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 خرداد 1384 [08:33 ]   41   مهدی رضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 خرداد 1384 [08:30 ]   40   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [16:24 ]   39   مهدی رضی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [15:37 ]   38   مهدی رضی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 اردیبهشت 1384 [09:24 ]   37   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [21:22 ]   36   مهدی رضی      v  c  d  s 
 دوشنبه 05 اردیبهشت 1384 [21:10 ]   35   مهدی رضی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..