منو
 کاربر Online
408 کاربر online
تاریخچه ی: ورتزیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-73Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  {picture=Wurtzite.jpg}  {picture=Wurtzite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-(ونینیت - اگرگات لور (قیباْ زرگ 8 میلیمتر +ویت - اگرگات طی متراکم
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::ونینیت (Vanadinite)::__
::((سرب|Pb))5 ((کلر|Cl)) (VO4)3::
+||__::ویت (Wurtzite)::__
::ZnS ::
 ::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((هگزاگونال))::|__::سیستم ((تبلور))::__
-::((وادات))::|__::((رده بندی))::__
::دار::|__::((رخ))::__
::((الماس))ی ::|__::((جلا))::__
+::((سوفو))::|__::((رده بندی))::__
::ب - در طح /1010/ و /0001 ::|__::((رخ))::__
:: ((الماس))ی ::|__::((جلا))::__
 ::ناصاف::|__::شکستگی::__ ::ناصاف::|__::شکستگی::__
-::نیمه ((شفاف)) ::|__::((شفافیت))::__ +::(نیمه شفاف - کدر(اپاک ::|__::((شفافیت))::__
 ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__ ::شکننده::|__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::((بلور))- ((گرگات)) الیافی ::|__::اشکال ظاهری::__
::تیباْ کمیاب ; ((ایش)) ، ((ریتانیا))ی کبیر ، ((مراکش)) ، ((یا)) ، ((مکیک)) و ((اریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::.((HNO3)) , ((HCl)) حل شونده در ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: ((PbO))=78.35% ((V2O5))=19.16% ((ر|Cl))=2.49% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::زرد - قهوه ای - نی - قرز ::|__::رنگ ((کانی))::__
::زرد - قهوه ای ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::((بلور)) -(( گرگات ))::|__::اشکال ظاهری::__
::بتاْ کمیاب ; ((چک الوکی)) ، ((لمان)) غربی ، ((رومانی)) ، ((وی)) ((یونان)) ، ((امیکا)) و ((رو)) ::|__::((ژیزمان))::__
::((HCl)) و((HNO3)) حل شونده در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
:: ((روی|Zn))=67.6% ((گرد|S))=32.94% همراه با ((آهن|Fe)),Cd ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::قهوه ای روشن هوه ی تیر ::|__::رنگ ((کانی))::__
::قهوه ای روشن ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-::((ییت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((ولفنیت)) - ((یمورفیت)) - ((یمیت ))::|__::((پاراژنز))::__
::((نوی))::|__::منشا تشکیل::__
::((ور))ی - ((یرامیال)) ::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::((نریت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((گالن)) - ((اسریت)) - ((کاکوپییت)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
:: ((هیوترمال)) ::|__::منشا تشکیل::__
::(((یرای)) ورقه ای (ارم وقه ای ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
-::((ماک))::|__::محل پیدایش::__
::.کانیهای شبیه آن ((میمتیت)) است - دارای شکستگی ناصاف ا:: |__::سایر مشخصات::__
::.ز ((ونادیوم)) که ن وو داد ته است::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::((ماستان))::|__::محل پیدایش::__
::.شکستگی ناصاف دا :: |__::سایر مشخصات::__
::.گ ده Ch.Wurtz ام ی ییست فسوی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
- - |3|6.8|7.1|| + 3.5 |4|4|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]
-  

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 دوشنبه 21 آذر 1384 [05:42 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 20 آذر 1384 [07:33 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 آذر 1384 [07:21 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 یکشنبه 20 آذر 1384 [06:31 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..