منو
 کاربر Online
503 کاربر online
تاریخچه ی: واکسیناسیون

تفاوت با نگارش: 7

Lines: 1-58Lines: 1-34
-واسناسون +!ایمن‌سازی
هرگ
ونه ادامی که به منظور جلوگیری از بروز ((عفونت)) و یا تخفیف شکل طبیعی بیماری در فردی با تجویز ((آنتی‌بادی)) یا ((آنتی‌ژن)) بعمل آید ایمن‌سازی گته می‌شود. با تزریق عضلانی یا وریدی آنتی‌بادی، ایمنی غیرفعال یا انتقالی ایجاد می‌گردد. دوام این نوع ایمنی کوتاه است بستگی به نیمه عمر آنتی‌بادی در بدن فرد دریافت کننده دارد و این مدت درحدود 3 تا 4 هفته می‌باشد.
-اريچه واكسيناسيون
جان ميليونها نف
ر ا استفد از ((پني يلين)) ، ((سولفاتيل آميد)) و داروهاي ((باكتري)) كش مشابه نجات يافته است . اما شايد با اثر پيشگيري كننده ايمن سازي كه از دير اكتشافات تصادفي است – جانهاي بيشتري نجات يافته باشند .تا پيش از صده نوزدهم يكي از بزرگترين بلايايي كه دامن ير بشر مي شد ((آبله)) بود . تنها دو ((بيمار)) يي ((اعون)) و ((مالاريا)) ب اندازه آبله قرباني داشته اند . چگونگي مبارزه ا مالاريا با استفاده از ((كينين)) و داروهاي ضد مالاريا انجام مي شد ((حشره کش|شره كشها)) نيز در حذف ((پشه)) هاي ((ناقل)) بيماري مفيد واقع شدند . پس از آنكه مشخص شد عامل انتقال طاعون ((كك|ككهاي)) بدن ((موش)) هستند اين بيماي نيز سر انام ر مناطق ((توسعه يافته)) جهان با انجام اقدامات بهداشتي مهار شد .هرت ((ادوارد جنر)) به دليل آشنا كردن جهانيان با واكسني است كه جان ميليونها نفر را از مرگ شوم ناشي از آبله رهانيده و چندين ميليون نفر ديگر ا از ظاهر زشت و وحشتناي كه بر اثر ابتلا به اين بيماري ايجاد مي شود ، نجات داده است .
نر واكسن ود را در پي كار طولاني و طاقت فرسا در آزمايشگاه كشف نكد . در 19 سالگي شير دوشي به او گفته بود كه هرگز به آبه مبتلا نخواهد شد چون قبلاً ه ((آبله اوي)) مبتلا شده بود .بعد ها وقتي جنر پزشك شد و به بي فايده بودن تلاشهايش براي درمان اين بيماري پي برد جمله آن شير دوش را به خاطر آورد . اوتحقيق كرد و دريافت شير دوشان تقريباً هرگز حتي وقتي از مبتلايان به بله پرستاري مي كنند ، دچار آبله نمي شوند .
ب
ه نظرش رسيد كه آبله گاوي را ب فراد ((تلقيح)) كند ، تن آنها را از ابتلا به بيمار گبار تر آبله مصون سازد .اين بخت ياري حقيقي بود . بدون اينكه زحمتي بكشد ، در افت ه آبله گاوي باعث ((ايمني)) ر رابر آبله مي شود . وه تشخيص او به اندازه اي بود كه تونست به ارزش اين حيق پي برد از آ استفاده كند.
ادوارد جنر به سال1749 در ((بركلي)) از توابع ((لاسترشر)) انگلستان به دنيا آمد . شش ساله بود كه پدرش يك روحاني مسيحي رگذشت ، برادر بزرگترش مسئوليت تربيت او ا ب عهه گرفت. تحصيلات ابتدايي خود را ر دارس محلي گذراند ودر آنجا به ((تار طبيعي)) علاقه مند شد . تحصيل طب را زير نظر ((دانيل لادلو)) ، از جراحا ((سادبري)) آغاز كرد . در اين هنگام بود كه شير دوش ، رابطه بين آبله گاوي و آبله را بريش تعريف كرد . جنر در سال 1775 در زمينه عقايد روستاييان لاسترشر در باره آبله به تحقيق پرداخت دريافت كه دو نو آبله گاوي وجود دارد ، وفقط يكي از آنها از آبله پيگيري ميكند . همچنين عيين كرد كه نوع موثر آبله اوي تنها وقتي اثر محافظتي دارد كه در مرحله خاصي از بيماري منتقل شود .
او براي آزمودن نظريه اش مقداري از ماي درون ((تاولاوله)) دست شير فروشي را كه به آبله گاوي مبتلا بود بيرون كشيد و آن را به ((لندن)) برد و بادقت مه آبله را به پسركي تلقيح كرد و همان طور كه جر پيش بيني كرده بوپسرك به آبله دار نشد . نر از واژه وكيناسيون استفاده نكرد بلكه جايش لفظ ((مايه كوبي)) يا «((واريوله واكسينه))» را ه كار برد معناي لغوي اصطلاح ((لاتی|لاتيني)) اخير « تاولها ريز گا » است .
تا ح
دود يك قرن بعد ، مايه كوبي جنري آبله گاي ، نها روش ايمن سازي عليه بيماري بود . در سال 1880 ((پاستور|لويي پاتور)) براي ايمن سازي مرغان عليه ((وبا)) كه ر يك همه گيري ،10%طيور فرانسه را بين رده بود روي ابداع كرد . او باكتري ااد ننده اين بيماري را جداسازي كرد و با كشت شكل ضعيف شده و تلقيح آن به مرغان آنها را نسبت به مله مرگبار يماري امن اخت . ل كلي روش پاستور ب روشي كه جنر براي مايه كوبي با آبله اوي ابداع كرد يكي بود . قبل از آنكه ((ويروس)) آبله به شكل آبله گاوي به شير دوش منتقل شود در بدن گاو ضعيف شده بود .در سال 1881 استور با روي آوردن به ((سياه زخم)) ،كه از بيماريهاي ((او)) ((وسفن)) است، ((باسيل)) آنرا جدا كرد . اواين باكتري را در دمايي بالاتر از دماي ن حيوان ((كت ))اد تا مايعي براي تلقيح تهيه كند كه موجب حمله خفيف سياه زخم در جانور شود و حيوان را براي روزي كه چار حله شديد بيماري مي شود ، ايمن سازد .
همانطو
ر كه خود پاستور گفت ، ا راي اج هاد به شايستگي و خدمات مهم يكي از بزرترين انگليسيان يعني جنر واژه واكسيناسيون را به طور كلي براي روش مايه كوبي پيشگيري كننده وضع كرد. چهار سال بعد پاستور واكسني براي بيمار ر حيوانات ((هار)) و گاه در نسان آب گريزي خوانه مي شود ، ابداع كرد .
پژوهش
هاي پي گاماه پاستور كه كشف بخت يارا جنر مبتني بود ايمن سازي را به دانش سار كار آمد تبديل كر و زمينه را براي وقوع انقلابي در مهار بيماري هاي عفوني آماده ساخت . ايد گذشته از كشف آنتي بيوتيكها يچ اكتشافي چنين تاثير ميقي بر سلامت انسان نگذاشته باشد .به نوشته و.ر ((كلارك)) در پايه هاي تجربي ((ايمني شاس))معاصر (1986) گل سر سبد موفقيتها در فرايند ايمن سازي ريشه كني كامل آبله بوده است ه ر نيمه نخست اين قرن ساانه حد 2 تا 3 ميليون مورد جدد گزارش مي شد .
در سال 1949 آخري
ن مور آبله در ((ايالات متحده)) ودر سال 1977 آخرين مورد تاييد شده سراس جهان در ((سومالي)) گزارش شد .
+رور تیز نتن که شامل میرو اا ع شده کشه شده و ا ازا ن می‌باشد دستگاه ایمنی فرد ریات کننده تریک و طور فال آتیبادی تولید م‌کند. امنی بست آمده درای الت را ایمی ال گویند. دوام وع ایمنی وانی‌ت از ن یرعا است.
!واسیناسون من‌سای عل />واکیاسون اام بارهم و با ارشی است ه بویله آن ب هینه م می‌توان از اتلا به بیماریهای ونی جویری رد. ا اا بامه واکسیناین هگای در جها، یوع بسیاری ا بیماریها طرناک بین روارا کدکان و بالغن کاه باری یا ک است بوریکه انون شوع باریهای خری و ((یفری))، ((بیماری کزاا)) ((ساه ره))، ((سرخک)) و ((ف اا)) با واسناسیون همگانی با میت کنتر و در سیاری ا کشورها ما ه ا مزان د رده است یا باری ((بله)) که با اکسیاسیون همگان ییری جانی ریهکن شده اس.
-هرگونه اقدامي كه به منظور جلوگيري از ((بروز)) ((عفونت)) و يا تخفيف شكل طبيعي بيماري در فردي با تجويز آنتي بادي يا ((آنتي ژن)) بعمل آيد ((ايمن سازي)) گفته مي شود.
با ((تزريق)) عضلاني يا وريدي آنتي بادي ((ايمني غيرفعال)) يا انتقالي ايجاد ميگردد. دوام اين نوع ايمني كوتاه است و بستگي به نيمه عمر آنتي بادي در بدن فرد دريافت كننده دارد و اين مدت درحدود 3 تا 4 هفته ميباشد.
درصورت تجويز آنتي ژن كه شامل ((ميكرو ارگانيسم)) ضعيف شده
كشته شده ويا اجزاء آن ميشود ((دستگاه ايمني)) فرد دريافت كننده تحريك و بطور فعال آنتي بادي توليد ميكند.ايمني بدست آمده دراين حالت را ((ايمني فعال)) گويند. دوام اين نوع ايمني ، طولاني تر از نوع غيرفعال است .

((ا
یمن سای|ايمن سازي فعال)) يا واكسيناسيون
واكسيناسيون اقدام بسيارمهم و با ارزشي است كه بوسيله آن با هزينه كم ميتوان از ابتلاء به ((بيماري عفوني|بيماريهاي عفوني)) جلوگيري كرد. با اجراي برنامه واكسيناسيون همگاني در جه
ان، شيوع بسياري از بيماريهاي خطرناك دربين ((شيرخواران))، كودكان و بالغين كاهش بارزي پيدا كرده است بطوريكه اكنون شيوع بيماريهاي خطيري ون ((ديفتري))، ((كزاز))، ((سياه سرفه))، ((سرخك)) و ((فلج كودكان)) با واكسيناسيون هماني با موفقيت كنترل و در بسياري از كشورها عملا به حداقل ميزان خود رسيده است ، يا بيماري ((آبله)) كه با واكسيناسيون همگاني و پيگيري جهاني ريشه كن شده است.
براي بيش از 20بيماري انسان
اكنون واكسن تهيه شده است كه تعدادي ازآنها بطور همگاني و بقيه در شرايط خاصي، مورد استفاده قرار ميگيرند.
تصميم براي تهيه و استفاده از واكسن، جهت يك بيماري براساس نتيجه موازنه دو موضوع، يكي ميزان احتياج به واكسن و ديگري خطرات و عوارض ناشي از آن گرفته ميشود.
ميزان اثر پيشگيري كننده واكسن يك بيماري، از مقايسه تعداد مبتلايان دو گروه افراد واكسينه شده و نشدهاي كه بطور تصادفي در معرض بيماري قرار ميگيرند بدست ميآيد.
موثرترين واكسن ها آنهائي هستند كه مكانيسم پيشگيري حاصل از مرحله بهبودي در شكل طبيعي بيماري را تقليد كنند.

رابطه بين نوع واكسن با ايمني حاصل
واكسن هاي با اجرام زنده كه از((قدرت بيماريزايي)) آنها كاسته شده است، معمولاً با ((دوز)) واحد ميتوانند ايمني موثر و طولاني نسبت به واكسنهاي كشته شده ايجاد كنند. اين واكسنها علاوه بر((سيستم ايمني)) ((هومورال))، ((سيستم ايمني سلولي)) را نيز تحريك مينمايند، اين نوع واكسنها تمايل دارند واكنشهاي مشابه شكل طبيعي بيماري به خصوص درافراد با ((نقص ايمني)) را ايجاد كنند.
براي اينكه با واكسنهاي كشته شده ايمني كافي و بمدت طولاني بدست آيد، بايستي اين واكسنها ابتدا درچند نوبت تزريق گردند و براي جلوگيري از كاهش سطح آنتي بادي و ادامه ايمني اغلب لازم است كه تزريق واكسن در آينده يادآوري شود.
+برای بش از 20بیمای انسان، انون واسن تهه شده است که تعدادی ازآنها بطور همگانی و بقیه در شرایط خاصی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. تصمیم برای تهیه و استفاده از واکسن، جهت یک بیماری براساس نتیجه موازنه دو موضوع، یکی میزان احتیاج به واکسن و دیگری خطرات و عوارض ناشی از آن گرفته می‌شود. میزان اثر پیشگیری کننده واکسن یک بیماری، از مقایسه تعداد مبتلایان دو گروه افراد واکسینه شده و نشدهای که بطور تصادفی در معرض بیماری قرار می‌گیرند، بدست می‌آید. موثرترین واکسنها آنهائی هستند که مکانیسم پیشگیری حاصل از مرحله بهبودی در شکل طبیعی بیماری را تقلید کنند.
!رابطه بین نوع واکسن با ایمنی حاصل
واکسنهای با اجرام زنده که ازقدرت بیماریزایی آنها کاسته شده است، معمولاً با دوز واحد می‌توانند ایمنی موثر و طولانی‌تری نسبت به واکسنهای کشته شده ایجاد کنند. این واکسنها علاوه برسیستم ایمنی هومورال، سیستم ایمنی سلولی را نیز تحریک می‌نمایند، این نوع واکسنها تمایل دارند واکنشهای مشابه شکل طبیعی بیماری، به خصوص درافراد با نقص ایمنی را ایجاد کنند. برای اینکه با واکسنهای کشته شده، ایمنی کافی و بمدت طولانی بدست آید، بایستی این واکسنها ابتدا درچند نوبت تزریق گردند و برای جلوگیری از کاهش سطح آنتی‌بادی و ادامه ایمنی اغلب لازم است که تزریق واکسن در آینده یادآوری (تکرار) شود.
 +جان میلیونها نفر با استفاده از ((پنی سیلین)) ، سولفاتیل آمید و داروهای باکتری‌کش مشابه نجات یافته است. اما شاید با اثر پیشگیری کننده ایمن سازی که از دیگر اکتشافات تصادفی است، جانهای بیشتری نجات یافته باشند. تا پیش از صده نوزدهم یکی از بزرگترین بلایایی که دامنگیر بشر می‌شد، آبله بود. تنها دو بیماری، یعنی طاعون و ((مالاریا)) ، به اندازه آبله قربانی داشته‌اند. چگونگی مبارزه با مالاریا با استفاده از کینین و داروهای ضد مالاریا انجام می‌شد. حشره‌کشها نیز در حذف پشه‌های ناقل بیماری مفید واقع شدند. پس از آنکه مشخص شد عامل انتقال طاعون، ککهای بدن موش هستند، این بیماری نیز سرانجام در مناطق توسعه یافته جهان با انجام اقدامات بهداشتی مهار شد. شهرت ادوارد جنر به دلیل آشنا کردن جهانیان با واکسنی است که جان میلیونها نفر را از مرگ شوم ناشی از آبله رهانیده و چندین میلیون نفر دیگر را از ظاهر زشت و وحشتناکی که بر اثر ابتلا به این بیماری ایجاد می‌شود ، نجات داده است.
 +!واکسن چیست؟
 +موجود زنده ، مانند بدن انسان به خودی خود نیروی مقاومت و غلبه یافتن بر میکروبها را دارد. این حالت را « مصونیت » می‌نامند. اما در برخی از موارد باید بدن را از خارج کمک کرد ، تا چنین مصونیتی را پیداکند. در بسیاری از بیماریهایی که از ویروس پدید می‌آیند، اگر انسان یکبار آن بیماری را بگیرد و خوب بشود دیگر در برابر آن مصونیت پیدا می‌کند. مثلاً آبله ، سرخک و ((آبله مرغان)) از بیماریهایی هستند که اگر یک بار انسان آنها را بگیرد، برای همیشه از آنها مصونیت پیدا می‌کند. یعنی دیگر آنها را هرگز نخواهد گرفت.
 +اما بیماریهای دیگری مانند ((آنفلوانزا)) ممکن است چند بار به سراغ انسان بیایند. پس برای رهایی از چنگ آنها ، بطور مصنوعی در انسان مصونیت ایجاد می‌کنند. بدین طریق که ویروس ضعیف شده آن بیماری را به بدن تزریق کرده، انسان را دچار یک حالت خفیفی از آن بیماری می‌نمایند. ولی چون این بسیار ضعیف است، انسان به زودی بهبود می‌یابد و پس از بهبودی کامل برای یک مدت طولانی در برابر آن مرض ، مصونیت پیدا می‌کند.
 +واکسن زدن یعنی تزریق ویروس ضعیف یک بیماری به بدن. پس واکسن دارای میکروب بیماری است که البته آنرا ضعیف و بی‌آزار ساخته‌اند. واکسن بعد از تزریق در بدن انسان پادزهر (آنتی‌بادی) درست می‌کند که با ویروس بیماری وارد نبرد می‌شوند و آنها را خنثی می‌کنند.
 +!طرز ساختن واکسن چگونه است؟
 +برای تهیه واکسن، نخست حیوانی را چار بیماری مورد نظر می‌کنند. سپس ویروس آن بیماری را از بدن حیوان مزبور جدا می‌سازند. مجدداً این ویروس را به حیوانی دیگر تزریق می‌کنند و پس از بیمار شدنش ، باز ویروس را از بدنش جدا می‌سازند. آنقدر این عمل را تکرار می‌کنند تا به قدری ویروس ضعیف گردد که اگر آنرا به بدن انسانی تزریق کنند، او را بیمار نکرده، بلکه برایش مصونیت پدید آورد.
-اين و خيره واكسن :الب واكسن ها ني به نگهاري چا ه نك نهداشتن و جاباي يق درند تا موثر واقع شوند چنانچه ملزومات زنجير رد ناي باشد ، اجراكنندن بد تسيلات سدخنه افي در شو ل از مل واك مئن باند ، در ي شرا اضطرا يشنهاد ميگر ه كليه واكن هي واداتي و حتي آنائ كه مربوط به آژانهاي داولبان ياد ت نر دول ذخيره و نهار گردد . تصميم گي در مورد ساست هي ايمن ز يد فق ر ح ي انام گرفه موسسات اطلب نبد ران زمين خا صمم گي ايند و ط ي ملو ن است كه ين ا به نوان ا شگ ا حوادث منو ردد.
واكسن سه گانه ديفتري و كا ي سرفه رار 2+تا6+ درجه سا گراد و از نو نگهداري ي نماند واكسن با ي زند يرا در ا خ دن ا شد تريق واكسن اجاد وكنها د ماح واه نمد.
و نها-مقار-راه توي-رايط نگهر />
نام واكسن|مايت|مقدار و را جيز|شرايط نگهداري در مل وسيناسيون|| />ه انه|وكويد زاز-توكسوئيد دفتري و باتري ت شده سياه فه|0.5 ميلي ليت ، ريق ضلاني|8-0 درجه (ب فوقي يچل|| />وگنه|توكود زاز و توكوئيد دري (خردسالان بزرگسالان)|0.5 > ML تزريق عضلاني|8-0 درج ( بقه فوقاني )||
زاز|توكسوئيد زا| | ||
ب.ث.ژ|باس
كالمت و گر|0.5 ML داخ جد ت 1 الگي 0.1 كليه ن|طبقه فوقاني يچال|| />سرخك|ويروس نده عيف ه|0.5 ML ير جدي| ||
ل اف|ويرو ه گنه نه ضعف شده|قطره خوراي| ||

8-0 درجه
(طبقه فوقان يخچال 0.5 ميلي لير ، تزرق عضلاني -توكسئ ديفتري و باكتري كته ده ساه سره سه گانه
8-0 رجه ( طب وقاي يچا) 0.5 > ML تق لان توكسوئيد كزا و سوي دري (ردساا و زرساان) وگانه
************* سوي زاز زاز
طبه فوقاني يچال 0.5 ML داخل لد تا 1 سلگي 0.1 كليه ين باسيل كالمت و گن .
******* 0.5 ML
ير لي وي زنده ف ه رخك
******* را ويروس سه گانه زنه ضعف فلج ال

************* كوك زير 10 سا 0.5 ml كودك بالاي 10 سا 1ml ر مايه دتوي آنتي ن ي ويروس هپاتت Bفحات رتبط:
((واکسن)) />((نوا واکسن))
((عوارض واکسینایون))
((آن
تی بادی))
+ا یگر واکسن‌سای این ا که آن ا یهی مرده یا بی‌فالی دت می‌آورند. ا تزری ین ن ان ب مل سخن ادزهر ی‌شو و را ما ا در را میکروب ای ی‌کند ری یای وا و آنوانا ا این ر اتفه می‌کنن و بالخره گای م د ویرس ا ی‌که یف رد ا ره وست ب زری می‌ناین. گ ن وی اه یر بیعی ا بن گی، باث یمی ی‌ش، لی ایاد مونی می‌ند.
!واکسنهای ی واحد sub unit
ترکیا ک ساتار یس را ی‌ون از یکیگر تکیک نمد، سمتی که واکسن اوی ن رکیبات مفیدی با ک پدتن افت کنند را تریک ناید. ای ی می‌وا ا م خی ئینهای یر اختی را نمود و امکا واکای ناملو اکسن ا اه د. یز ی‌توا دتهای تص ا درجه ص و یتی ی و تجوی نمود. ردی از این بیل را ی‌وان ای ای ، اتیت ویرسی آ اتی ب نوانا و ((ید)) کر مود.
!ا ر عوا
*((انا اکس)) />*((تاریچه وکسیاسین))
*((هی قدار ا توی ایط نگدای و وک)) />*((راه وسیایون))
*(( وکا))
*((واد د اسال یا تی ر ده کنه))
*((ک وانز ارگی))
*((وکس سانه دیتی و سیا رف))
*((واکسن کا))
*((واکسن هپایت ب))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [13:53 ]   69   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [08:20 ]   68   مهدی سالم      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [11:14 ]   67   مهدی سالم      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   66   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   65   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   64   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   63   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   62   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   61   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   60   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   59   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   58   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   57   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   56   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   55   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   54   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   53   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   52   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   51   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   50   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   49   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   48   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   47   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   46   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   45   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   44   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   43   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   42   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   41   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   40   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   39   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   38   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   37   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   36   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   35   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   34   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   33   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   32   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   31   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   30   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   29   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   28   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   27   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   26   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   25   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   24   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   23   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   22   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   21   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   20   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   19   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   18   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   17   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   16   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   15   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   14   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   13   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   12   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   11   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   10   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:45 ]   9   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:44 ]   8   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:37 ]   7   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:32 ]   6   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:10 ]   5   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:07 ]   4   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [11:34 ]   3   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [11:30 ]   2   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [11:05 ]   1   رضا معینی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..