منو
 کاربر Online
774 کاربر online
تاریخچه ی: واکسیناسیون

تفاوت با نگارش: 68

Lines: 1-43Lines: 1-34
 +!ایمن‌سازی
 +هرگونه اقدامی که به منظور جلوگیری از بروز ((عفونت)) و یا تخفیف شکل طبیعی بیماری در فردی با تجویز ((آنتی‌بادی)) یا ((آنتی‌ژن)) بعمل آید ایمن‌سازی گفته می‌شود. با تزریق عضلانی یا وریدی آنتی‌بادی، ایمنی غیرفعال یا انتقالی ایجاد می‌گردد. دوام این نوع ایمنی کوتاه است و بستگی به نیمه عمر آنتی‌بادی در بدن فرد دریافت کننده دارد و این مدت درحدود 3 تا 4 هفته می‌باشد.
-هونه ی که منور لوگیی ((فونت)) و یا یف شکل ی یماری در فدی ب یز ((آنتی‌بادی)) ی ((آتی‌ن)) عم آید ایمنای گف ی شد.

ا(( زری عضلانی)) ی ((وید)) نی بای ایی غیرفعال یا انتقای ایجاد میگ. وا این و ایمی کواه است بستگی به نیه عمر آتی‌ادی ب ف یا کن دار این م درو 3 ا 4 فه می.

دررت وی ن‌ژن ک ا ((یک ارگنیس)) ضعیف شده کته شده و یا ن ی‌شو ستگاه اینی فر ریاف کننه حرک و بط فعال ی‌بای توی میکند. یمنی مه این ا را ایمنی فل یند. وا این ع ایی ، لانی تر ز نوع یعال است .
+درصورت جی تی‌ژن که ال میکو رگنیسم یف کته شده و یا زاء آ می‌باش، ستگاه یمنی فرد دریاف کننده تحریک و بور ف آنتی‌بادی تولی ی‌ند. یمی بدست آمده دراین ال را ایمنی فا گید. وام ی نوع ایمنی طولنی ا ع غیرفعال است. />!واکسیناسین یا ایمنی فال
واکسیاسیون اام بسیارمم و ا ارزشی است ک بوسیله آن با هزیه کم ی‌وان اب ه یماریی عونی وگیری کرد. با اجری برامه واکسیناسیون همنی در هن، شیو سیاری از بیریهای نک دری یخوان، ککا باغین کش باری ید کده ا ویکه کنن شیو یماریهای خطیری چن ((دیفتری)) ((یماری کزا|کاز))، ((سیاه رفه)) ((سرخک)) و ((ل اطفال)) ا کسینایو همگانی ا موفقیت کنترل و در سیاری کوها مل به اقل میزان رسیده است ، یا بیماری ((له)) ا واکسیاسیون گانی یگی انی ریه‌کن است.
-__'' واکسیناسیون یا ایمن سازی فعال__'' +برای بیش از 20بیماری انسان، اکنون واکسن تهیه شده است که تعدادی ازآنها بطور همگانی و بقیه در شرایط خاصی، مورد استفاده قرار می‌گیرند. تصمیم برای تهیه و استفاده از واکسن، جهت یک بیماری براساس نتیجه موازنه دو موضوع، یکی میزان احتیاج به واکسن و دیگری خطرات و عوارض ناشی از آن گرفته می‌شود. میزان اثر پیشگیری کننده واکسن یک بیماری، از مقایسه تعداد مبتلایان دو گروه افراد واکسینه شده و نشده‌ای که بطور تصادفی در معرض بیماری قرار می‌گیرند، بدست می‌آید. موثرترین واکسنها آنهائی هستند که مکانیسم پیشگیری حاصل از مرحله بهبودی در شکل طبیعی بیماری را تقلید کنند.
!رابطه بین نوع واکسن با ایمنی حاصل
واکسنهای با اجرام زنده که ازقدرت بیماریزایی آنها کاسته شده است، معمولاً با دوز واحد می‌توانند ایمنی موثر و طولانی‌تری نسبت به واکسن‌های کشته شده ایجاد کنند. این واکسنها علاوه برسیستم ایمنی هومورال، سیستم ایمنی سلولی را نیز تحریک می‌نمایند، این نوع واکسنها تمایل دارند واکنشهای مشابه شکل طبیعی بیماری، به خصوص درافراد با نقص ایمنی را ایجاد کنند. برای اینکه با واکسنهای کشته شده، ایمنی کافی و بمدت طولانی بدست آید، بایستی این واکسنها ابتدا درچند نوبت تزریق گردند و برای جلوگیری از کاهش سطح آنتی‌بادی و ادامه ایمنی اغلب لازم است که تزریق واکسن در آینده یادآوری (تکرار) شود.
-وکیاسیون اام سیامهم و با ارزشی است ک ویله آ ا هینه کم می‌ا ا ابتا ه یمایهای فنی لوگیری کرد. با جرای برامه واکیایون همگای جهان شیوع بسیری ا بیمایهای نک بین شیرخوان، کودکا و غی کاه بری یدا کرده ات بوریکه کنون یوع بیماریه خطیی چون ((یری))، ((کا)) ((یاه ه))، ((ک)) و ((ل اال)) با اکسیناسیون مای مفقی کن در یری کشرها لا ب حداقل میا د رسیه ی یمای (()) که ب وکسینایون منی و یگیی جهانی یه کن ات.

بای یش 20یاری ن، اکنن واکسن تهیه ه ات ک تعدای ازآها بطور همگانی و ی در شرای ای و استاده قرار می‌گی.
/>صمی برای یه و تفاده ا واکسن ج یک مای باساس نیجه موه دو موو یکی می ایا ه وکن یری طرا عوار نی از رفته ی‌شد.

میان اثر پییی کننده وکسن یک بیماری، از قای تعداد متلایان دو گروه ااد واکینه ه های ک طو دفی در مر بیمری ار می‌یرند بس ی‌آی.
موثرین واکن ا نهائی هستند که مکانیس یگیر ا از محه ودی د شک بیعی یاری ر ید ن.
+ن مییونها ف با ستفاه از ((پنی سیین)) سولفتیل آید و اروهی باکتری‌ک شاب نجا یافت ا. ما اید ا اثر یگیری کننده ایمن ازی ک از دیگر اکشاا تصادی ت، جانهی بیتری نجا یافه ن. پیش ا د نو یکی ا برگرین بایایی که دامنگی بر می‌شد، آبله ود. تنها و بیماری، ینی طاعون و ((مریا)) ، ه انه ه قبان ته‌اند. چگونگی از با مالاریا با استاده از کینین ارهای مااری ان ی‌شد. حشره‌که نی در ف پشهای نل بیاری مفی واع دد. پس ز آنکه م امل انقال ع، ککهای بن مو هستند، این بیمای نیز سراجام مناطق توسع یفته جهان ان اقامات بهاشتی مهر شد. هت دارد ن لل آشنا کردن جانیان با واکسنی است که جان میلیونها نف ا ا شوم نای از آبه رهانیده و چنی مییون نف دیر را ز اه شت وتاکی که بر اثر بت به ی بیماری ایاد ی‌شود نات داده ات. />!واکسن چست؟ />موج زنده ، مانن بن انسان ه خوی د نیروی مقاوم و له یافتن بر میکوا را رد. این حال ا « مصونی » می‌نمند. اا در رخی ا وار ید بدن را از ارج کک رد ، تا چی مصونیی را پیدکند. ر بسیاری از بیماریهی که از یس پدید می‌یند، اگر اان یک آ بی را بگیرد و و دیگر در ربر آن مونیت یا می‌ند. مثلاً آبله سخک ((آله مرن)) ا بیایهایی هستند که اگر یک بار انسا آه را بگیرد رای همی از ه ونیت پید می‌ک. یعنی یگر آها را هرگ ناد ر.
-__''رابطه بین نوع واکسن با ایمنی حاصل__''

واکسن های با اجرام زنده که ازقدرت
بیماریزایی آنها کاسته شده است، معمولاً با دوز واحد می‌توانند ایمنی موثر و طولانی نسبت به واکسن‌های کشته شده ایجاد نن. این واکسن‌ها علاوه بر((سیستم ایمنی هومورال))،(( سیستم ایمنی سلولی)) را نیز تحریک می‌نمایند، این نوع واکسنها تمایل دارند واکنشهای مشابه شکل طبیعی بیماری به خصوص درافراد با نقص ایمنی را ایجاد کنند.

برای اینکه با واکسن‌های کشته شده ایمنی کافی و بمدت طولانی بدست آید، بایستی این واکسن‌ها ابتدا درچند نوبت تزریق گردند و برای جلوگیری از کاهش سطح
((آنتی‌بادی)) و ادامه ایمنی اغلب لازم است که تزریق واکسن در آینده یادآوری شود.

جان میلیونها
نفر با استفاده از ((پنی سیلین)) ، ((سولفا تیل آمید)) ،و داروهای باکتری کش مشابه نجات یافته است . اما شاید با اثر پیشگیری کننده ایمن سازی – که از دیگر اکتشافات تصادفی است – جانهای بیشتری نجات یافته باشند .تا پیش از صده نوزدهم یکی از بزرگترین بلایایی که دامن گیر بشر می شد آبله بود . تنها دو بیماری، یعنی ((طاعون)) و ((مالاریا)) ، به اندازه ((آبله)) قربانی داشته اند . چگونگی مبارزه با ((مالاریا)) با استفاده از کینین و داروهای ضد مالاریا انجام می شد حشره کشها نیز در حذف ((پشه)) های ناقل بیماری مفید واقع شدند . پس از آنکه مشخص شد عامل انتقال طاعون کهای بد ((موش)) هستند ،این بیماری نیز سر انجام در مناطق توسعه یافته جهان با انجام اقدامات بهداشتی مهار شد .شهرت ((ادوارد جنر)) به دلیل آشنا کردن جهانیان با واکسنی است که جان میلیونها نفر را از مرگ شوم ناشی از ((آبله)) رهانیده و چندین میلیون نفر دیگر را از ظاهر زشت و وحشتناکی که بر اثر ابتلا به این بیماری ایجاد می شود ، نجات داده است .برای دانستن اطلاعات بیشتر درمورد چگونگی کشف واکسن به ((تاریخچه واکسیناسیون)) مراجعه کنید.


__''واکسن چیست؟__''

موجود زنده ، مانند بدن انسان به خودی خود نیروی مقاومت و غلبه یافتن بر ((میکروب))ها را دارد . این حالت را « مصونیت » می نامند. اما در برخی از موارد باید بدن را از خارج کمک کرد ، تا چنین مصونیتی را پیداکند . در بسیاری از بیماری هایی که از ویروس پدید می آیند ، اگر انسان یکبار آن بیماری را بگیرد و خوب بشود دیگر در برابر آن مصونیت پیدا می کند . مثلاً ((آبله)) ، ((سرخک)) و ((آبله مرغان)) از بیماری هایی هستند که اگر یک بار انسان آنها را بگیرد ، برای همیشه از آنها مصونیت پیدا می کند . یعنی دیگر آنها را هرگز نخواهد گرفت .

اما بیماری های دیگری مانند(( آنفولانزا)) ممکن است چند بار به سراغ
به سراغ انسان بیایند. پس برای رهایی از چنگ آنها می ند و به طور مصنوعی در انسان مصونیت ایجاد می کنند .
/>بدین طریق که ویروس ضعیف شده آن بیماری را به بدن تزریق کرده ، انسان را دچار یک حالت خفیفی از آن بیماری می نمایند. ولی چون این بسیار ضعیف است، انسان به زودی بهبودی می یابد و پس از بهبودی کامل برای یک مدت طولانی در برابر آن مرض ، مصونیت ی یابد .

واکسن زدن یعنی تزریق ((ویروس)) ضعیف یک بیماری به بدن. />واکسن دارای ((میکروب)) بیماری است که البته آنرا ضعیف و بی آزار ساخته اند واکسن از پی تزریق در بدن انسان « ((پادزهر)) » درست می کند که با ویروس بیماری وارد نبرد می شوند و آنها را خنثی میکنند .

__''
طرز ساختن واکسن چگونه است ؟__''

و
کسن را ینگونه یسان : نخست حیوانی را عمداً دچار بیماری مورد نظر می کنند . سپس ویروس آن بیماری را از بدن حیوان مزبور جدا می سازند . />مجدداً این ویروس را به حیوانی دیگر تزریق می کنند و پس از بیمار شدنش ، باز ویروس را از بدنش جدا می سازند . آنقدر این عمل را تکرار می کنند تا به قدری ((ویروس)) ضعیف گردد که اگر آنرا به بدن انسانی تزریق کنند نه نها او را بیمار نکند، بلکه برایش مصونیت هم پدید آورد .

را
ه گر وکس سازی این است که آن را از ویروسهای مرده یا بی فعالیت به دست می آورند .

ب
ا تزریق این نوع واکسن بدن مشغول ساختن ((پادزهر)) می شود و خود را آماده دفاع در برابر ((میکروب)) اصلی می کند .برای(( بیماری خواب)) و ((آنفولانزا)) از این روش استفاده می کنند و بالاخره گاهی هم خود ویروس را بی آنکه ضعیفش گردانند از راه پوست به بدن تزریق می نمایند . آنگاه چون ((ویروس)) از راه غیر طبیعی وارد بدن گردیده ، باز در آن ایجاد مصونیت میکند .
+اما بیماریهای دیگری مانند ((آنفلوانزا)) ممکن است چند بار به سراغ انسان بیایند. پس برای رهایی از چنگ آنها ، بطور مصنوعی در انسان مصونیت ایجاد میکنند. بدین طریق که ویروس ضعیف شده آن بیماری را به بدن تزریق کرده، انسان را دچار یک حالت خفیفی از آن بیماری مینمایند. ولی چون این بسیار ضعیف است، انسان به زودی بهبود مییابد و پس از بهبودی کامل برای یک مدت طولانی در برابر آن مرض ، مصونیت یدا می‌کند.
واکسن زدن یعنی تزریق ویروس ضعیف یک بیماری به بدن. پس واکسن دارای میکروب بیماری است که البته آنرا ضعیف و بیآزار ساختهاند. واکسن بعد از تزریق در بدن انسان پادزهر (آنتی‌بادی) درست میکند که با ویروس بیماری وارد نبرد میشوند و آنها را خنثی مکنند.
!طرز ساختن واکسن چگونه است؟
رای هیه اکن نخست حیوانی را چار بیماری مورد نظر میکنند. سپس ویروس آن بیماری را از بدن حیوان مزبور جدا میسازند. مجدداً این ویروس را به حیوانی دیگر تزریق میکنند و پس از بیمار شدنش ، باز ویروس را از بدنش جدا میسازند. آنقدر این عمل را تکرار میکنند تا به قدری ویروس ضعیف گردد که اگر آنرا به بدن انسانی تزریق کنند او را بیمار نکرده، که برایش مصونیت پدید آورد.
 +راه دیگر واکسن‌سازی این است که آن را از ویروسهای مرده یا بی‌فعالیت به دست می‌آورند. با تزریق این نوع واکسن بدن مشغول ساختن پادزهر می‌شود و خود را آماده دفاع در برابر میکروب اصلی می‌کند .برای بیماری خواب و آنفلوانزا از این روش استفاده می‌کنند و بالاخره گاهی هم خود ویروس را بی‌آنکه ضعیفش گردانند از راه پوست به بدن تزریق می‌نمایند. آنگاه چون ویروس از راه غیر طبیعی وارد بدن گردیده، باعث بیماری نمی‌شود، ولی ایجاد مصونیت می‌کند.
 +!واکسنهای زیر واحد sub unit
 +ترکیبات متشکل ساختار ویروس را می‌توان از یکدیگر تفکیک نمود، به قسمتی که واکسن فقط حاوی آن ترکیبات مفیدی باشد که پادتن محافظت کننده را تحریک نماید. در این طریقه می‌توان با عمل تخلیص ، پروتئینهای غیر اختصاصی را حذف نمود و امکان واکنشهای نامطلوب واکسن را کاهش داد. نیز می‌توان پادتنهای اختصاصی را با درجه خلوص و غلظت بیشتری تهیه و تجویز نمود. مواردی از این قبیل را می‌توان واکسنهای هاری ، هپاتیت ویروسی آ و هپاتیت ب ، آنفلوانزا و ((ایدز)) را ذکر نمود.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 *((انواع واکسنها)) *((انواع واکسنها))
 +*((تاریخچه واکسیناسیون))
 +*((تهیه٬ مقدار٬ راه تجویز٬ شرایط نگهداری و حمل واکسنها))
 +*((برنامه واکسیناسیون))
 *((عمل واکسنها)) *((عمل واکسنها))
-*((موارد عدم استعمال یا تاخیر در استفاده از واکسنها و پاسخ ب رخی رسشای ایج یرامون واکییون))
*((تیه٬ مقدا اه تجوز٬ شرایط نگهدری و مل واکنها))
*((جدول
زمان اجام واکسیناسینها))
*((سایتهای مرتبط با واکسینایون))
*((مدارک مورد نیاز جهت تهیه واکسن هپاتیت و MMR ))
+*((موارد عدم استعمال یا تاخیر در استفاده از واکسنها))
*((
واکس لوانا سرماگی))
*((اک هگانه دیفری کاز سیاه سره))
*((واکسن کزا))
*((واکسن هپاتیت ب))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [13:53 ]   69   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [08:20 ]   68   مهدی سالم      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [11:14 ]   67   مهدی سالم      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   66   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   65   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   64   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   63   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   62   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   61   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   60   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   59   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   58   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   57   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   56   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   55   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   54   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   53   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   52   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   51   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   50   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   49   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   48   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   47   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   46   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   45   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   44   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   43   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   42   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   41   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   40   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   39   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   38   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   37   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   36   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   35   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   34   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   33   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   32   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   31   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   30   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   29   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   28   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   27   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   26   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   25   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   24   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   23   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   22   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   21   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   20   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   19   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   18   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   17   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   16   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   15   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   14   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   13   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   12   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   11   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   10   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:45 ]   9   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:44 ]   8   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:37 ]   7   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:32 ]   6   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:10 ]   5   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:07 ]   4   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [11:34 ]   3   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [11:30 ]   2   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [11:05 ]   1   رضا معینی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..