منو
 صفحه های تصادفی
استامینوفن
امام خمینی - شرح صدر
تشکیل نیروی نظامی جدید با انسجام و هماهنگی آن ها درزمان شاه عباس اول
نظریه طبیعی مجموعه‌ها
تشییع جنازه امام علی علیه السلام
تبریک فرشتگان در جانشینی علی علیه السلام
خلافت فرزندان آدم
کتابهای روان شناسی کودک
شیره پرورده
روانشناسی قانونی
 کاربر Online
844 کاربر online
تاریخچه ی: واکسیناسیون

تفاوت با نگارش: 67

Lines: 1-44Lines: 1-34
 +!ایمن‌سازی
 +هرگونه اقدامی که به منظور جلوگیری از بروز ((عفونت)) و یا تخفیف شکل طبیعی بیماری در فردی با تجویز ((آنتی‌بادی)) یا ((آنتی‌ژن)) بعمل آید ایمن‌سازی گفته می‌شود. با تزریق عضلانی یا وریدی آنتی‌بادی، ایمنی غیرفعال یا انتقالی ایجاد می‌گردد. دوام این نوع ایمنی کوتاه است و بستگی به نیمه عمر آنتی‌بادی در بدن فرد دریافت کننده دارد و این مدت درحدود 3 تا 4 هفته می‌باشد.
 +درصورت تجویز آنتی‌ژن که شامل میکرو ارگانیسم ضعیف شده ، کشته شده و یا اجزاء آن می‌باشد، دستگاه ایمنی فرد دریافت کننده تحریک و بطور فعال آنتی‌بادی تولید می‌کند. ایمنی بدست آمده دراین حالت را ایمنی فعال گویند. دوام این نوع ایمنی ، طولانی‌تر از نوع غیرفعال است.
 +!واکسیناسیون یا ایمن‌سازی فعال
 +واکسیناسیون اقدام بسیارمهم و با ارزشی است که بوسیله آن با هزینه کم می‌توان از ابتلاء به بیماریهای عفونی جلوگیری کرد. با اجرای برنامه واکسیناسیون همگانی در جهان، شیوع بسیاری از بیماریهای خطرناک دربین شیرخواران، کودکان و بالغین کاهش بارزی پیدا کرده است بطوریکه اکنون شیوع بیماریهای خطیری چون ((دیفتری))، ((بیماری کزاز|کزاز))، ((سیاه سرفه))، ((سرخک)) و ((فلج اطفال)) با واکسیناسیون همگانی با موفقیت ، کنترل و در بسیاری از کشورها عملا به حداقل میزان خود رسیده است ، یا بیماری ((آبله)) که با واکسیناسیون همگانی و پیگیری جهانی ریشه‌کن شده است.
-رونه اای که ه منور جگیی رو ((ف)) یا تخیف ک یعی بیماری ر فی تجویز ((ی‌دی)) یا ((نتی‌ژن)) ب ی یای گفته می شود.

ا(( ریق انی)) یا ((وری)) ی ادی ایمنی یرفال ی اای ایا می‌گرد. دوم ین و یمنی کوه ا بستی به نیم مر تی‌بادی در د ف ریافت کننده ا ین ت درحدو 3 ا 4 هف یاد.

ص جیز تیژن که شامل ((میکو اانیسم)) یف ه ، کشته شده ویا ااء میشو ستگا ایمنی ر ریا کننه تریک بو فال نیادی وید میکند.ایمنی بدست آمده این حات ر ینی ال گوین. وا این نو ایمنی لای تر ا نو یرا ات .
+برای بیش از 20بیاری انسان، انون واکس یه شده ست که تعدادی ازآنه بطور گانی و قیه رایط خاصی، مود ستفاد ار ی‌گیرند. تصمیم برای تیه و استفاده ز واکس، ه یک بیماری ر نتیجه موازنه موو یکی میزان حتیاج به وکس یی خطرات عرض نای از آن گرفته میشود. میان ر پیگیی کنده واکسن یک بیماری، ز قیسه عداد مبتلایان و گروه افاد واکسینه ده و نشده‌ای ک طر تصادی در معرض بیماری قا می‌گیرند بدت می‌ید. وترین وکنها نهئی ستن که مکانیسم یشگیری اصل از مرحله بودی در ک یعی یماری را تقلید کنند.
!
ا ین و وکسن ا یی ال
وکهی ا جرا زنده که زدرت بیمارزایی آنها کاسته شده است، معمولاً با دوز واحد میوانند ایمنی موثر و ولنی‌تری نت به وکسن‌ها کشته شده ایجاد کنند. این وکنها اوه برسیستم ایمن هوموال، یست ایمنی سولی ر نی تحریک می‌نمای، این نو واکسنها تمیل دارند واکنشهای مشابه شکل طبیعی بیاری، به صو درافاد ا نق ایمن ا ایجاد کنند. برای ینکه با واکسهای کشته شده، ایمنی کافی و بمدت طولانی بدست آید، یستی این واکسها ابتدا درچن نوت تزری گردند رای جلوگیی ز کاش سطح آنتی‌بادی و دامه ایمنی ب لاز است که تزریق واکن ر ی یاآوری (تکرار) شود.
-__'' واکسیناسیون یا ایمن سازی فعال__'' +جان میلیونها نفر با استفاده از ((پنی سیلین)) ، سولفاتیل آمید و داروهای باکتری‌کش مشابه نجات یافته است. اما شاید با اثر پیشگیری کننده ایمن سازی که از دیگر اکتشافات تصادفی است، جانهای بیشتری نجات یافته باشند. تا پیش از صده نوزدهم یکی از بزرگترین بلایایی که دامنگیر بشر می‌شد، آبله بود. تنها دو بیماری، یعنی طاعون و ((مالاریا)) ، به اندازه آبله قربانی داشته‌اند. چگونگی مبارزه با مالاریا با استفاده از کینین و داروهای ضد مالاریا انجام می‌شد. حشره‌کشها نیز در حذف پشه‌های ناقل بیماری مفید واقع شدند. پس از آنکه مشخص شد عامل انتقال طاعون، ککهای بدن موش هستند، این بیماری نیز سرانجام در مناطق توسعه یافته جهان با انجام اقدامات بهداشتی مهار شد. شهرت ادوارد جنر به دلیل آشنا کردن جهانیان با واکسنی است که جان میلیونها نفر را از مرگ شوم ناشی از آبله رهانیده و چندین میلیون نفر دیگر را از ظاهر زشت و وحشتناکی که بر اثر ابتلا به این بیماری ایجاد می‌شود ، نجات داده است.
!واکسن چیست؟
موجود زنده ، مانند بدن انسان به خودی خود نیروی مقاومت و غلبه یافتن بر میکروبها را دارد. این حالت را « مصونیت » می‌نامند. اما در برخی از موارد باید بدن را از خارج کمک کرد ، تا چنین مصونیتی را پیداکند. در بسیاری از بیماریهایی که از ویروس پدید می‌آیند، اگر انسان یکبار آن بیماری را بگیرد و خوب بشود دیگر در برابر آن مصونیت پیدا می‌کند. مثلاً آبله ، سرخک و ((آبله مرغان)) از بیماریهایی هستند که اگر یک بار انسان آنها را بگیرد، برای همیشه از آنها مصونیت پیدا می‌کند. یعنی دیگر آنها را هرگز نخواهد گرفت.
-واکسیناسیون اقدام بسیارمهم و با ارزشی است که بوسیله آن با هزینه کم می‌توان از ابتلاء به بیماریهای فونی جلویری ر. با اجرای برنامه واکسیناسیون همگانی در جهان، شیوع بسیاری از بیماریهای خطرناک دربین شیرخواران، کودکان و بالغین کاهش بارزی پیدا کرده است بطوریکه اکنون شیوع بیماریهای خطیری چون ((دیفتری))، ((کزاز))، ((سیاه سرفه))، ((سرخک)) و ((فلج اطفال)) با واکسیناسیون همگانی با موفقیت کنترل و در بسیاری از کشورها عملا به حداقل میزان خود رسیده است ، یا بیماری ((آبله)) که با واکسیناسیون همگانی و پیگیری جهانی ریشه کن شده است.

برای بیش از 20بیماری انسان، اکنون واکسن تهیه شده است که تعدادی ازآنها بطور همگانی و بقیه در شرایط خاصی، مورد است
فاده قرار می‌گیرند.

تصمیم برای تهیه و استفاده از واکسن، جهت یک بیماری براساس نتیجه موازنه دو موضوع، یکی میزان احتیاج به واکسن و دیگری خطرات و عوارض ناشی از آن گرفته می‌شود.

میزان اثر پیشگیری کننده واکسن یک بیماری، از مقایسه تعداد مبت
لایان دو گروه افراد واکسینه شده و نشده‌ای که بطور تصادفی در معرض بیماری قرار می‌گیرند بدست می‌آید.
موثرترین واکسن ها آنهائی هستند که مکانیسم پیشگیری حاصل ا
ز مرحله بهبودی در شکل طبیعی بیماری را تقلید کنند.

__''رابطه بین نوع واکسن با ایمنی حاصل__''

واکسن های با اجرام زنده که ازقدرت بیماریزایی آنها کاسته شده است، معمولاً با دوز واحد می‌توانند ایمنی موثر و طولانی نسبت به واکسن‌های کشته شده ایجاد کنند. این واکسن‌ها علاوه بر((سیستم ایمنی هومورال
))،(( سیستم ایمنی سلولی)) را نیز تحریک می‌نمایند، این نوع واکسنها تمایل دارند واشهای مشابه شکل طبیعی بیماری به خصوص درافراد با نقص ایمنی را ایجاد کنند.

برای اینکه با واکسن‌های کشته شده ایمنی کافی و بمدت طولانی بدست آید، بایستی این واکسن‌ها ابتدا درچند نوبت تزریق گردند و برای جلوگیری از کاهش سطح ((آنتی‌بادی)) و ادامه ایمنی اغلب لازم است که تزریق واکسن در آینده یادآوری شود.

جان میلیونها نفر با استفاده از ((پنی سیلین)) ، ((سولفا تیل آمید)) ،و داروهای باکتری کش مشابه نجات یافته است . اما شاید با اثر پیشگیری کننده ایمن سازی – که از دیگر اکتشافات تصادفی است – جانهای بیشتری نجات یافته باشند .تا پیش از صده نوزدهم یکی از بزرگترین بلایایی که دامن گیر بشر می شد آبله بود . تنها دو بیماری، یعنی ((طاعون)) و ((مالاریا)) ، به اندازه ((آبله)) قربانی داشته اند . چگونگی مبارزه با ((مالاریا)) با استفاده از کینین و داروهای ضد مالاریا انجام می شد حشره کشها نیز در حذف ((پشه)) های ناقل بیماری مفید واقع شدند . پس از آنکه مشخص شد عامل انتقال طاعون ککهای بدن ((موش)) هستند ،این بیماری نیز سر انجام در مناطق توسعه یافته جهان با انجام اقدامات بهداشتی مهار شد .شهرت ((ادوارد جنر)) به دلیل آشنا کردن جهانیان با واکسنی است که جان میلیونها نفر را از مرگ شوم ناشی از ((آبله)) رهانیده و چندین میلیون نفر دیگر را از ظاهر زشت و وحشتناکی که بر اثر ابتلا به این بیماری ایجاد می شود ، نجات داده است .برای دانستن اطلاعات بیشتر درمورد چگونگی کشف واکسن به ((تاریخچه واکسیناسیون)) مراجعه کنید.


__''واکسن چیست؟__''

موجود زنده ، مانند بدن انسان به خودی خود نیروی مقاومت و غلبه یافتن بر ((میکروب))ها را دارد . این حالت را « مصونیت » می نامند. اما در برخی از موارد باید بدن را از خارج کمک کرد ، تا چنین مصونیتی را پیداکند . در بسیاری از بیماری هایی که از ویروس پدید می آیند ، اگر انسان یکبار آن بیماری را بگیرد و خوب بشود دیگر در برابر آن مصونیت پیدا می کند . مثلاً ((آبله)) ، ((سرخک)) و ((آبله مرغان)) از بیماری هایی هستند که اگر یک بار انسان آنها را بگیرد ، برای همیشه از آنها مصونیت پیدا می کند . یعنی دیگر آنها را هرگز نخواهد گرفت .

اما بیماری های دیگری مانند(( آنفولانزا)) ممکن است چند بار به سراغ
به سراغ انسان بیایند. پس برای رهایی از چنگ آنها می ند و به طور مصنوعی در انسان مصونیت ایجاد می کنند .
/>بدین طریق که ویروس ضعیف شده آن بیماری را به بدن تزریق کرده ، انسان را دچار یک حالت خفیفی از آن بیماری می نمایند. ولی چون این بسیار ضعیف است، انسان به زودی بهبودی می یابد و پس از بهبودی کامل برای یک مدت طولانی در برابر آن مرض ، مصونیت ی یابد .

واکسن زدن یعنی تزریق ((ویروس)) ضعیف یک بیماری به بدن. />واکسن دارای ((میکروب)) بیماری است که البته آنرا ضعیف و بی آزار ساخته اند واکسن از پی تزریق در بدن انسان « ((پادزهر)) » درست می کند که با ویروس بیماری وارد نبرد می شوند و آنها را خنثی میکنند .

__''
طرز ساختن واکسن چگونه است ؟__''

و
کسن را ینگونه یسان : نخست حیوانی را عمداً دچار بیماری مورد نظر می کنند . سپس ویروس آن بیماری را از بدن حیوان مزبور جدا می سازند . />مجدداً این ویروس را به حیوانی دیگر تزریق می کنند و پس از بیمار شدنش ، باز ویروس را از بدنش جدا می سازند . آنقدر این عمل را تکرار می کنند تا به قدری ((ویروس)) ضعیف گردد که اگر آنرا به بدن انسانی تزریق کنند نه نها او را بیمار نکند، بلکه برایش مصونیت هم پدید آورد .

را
ه گر وکس سازی این است که آن را از ویروسهای مرده یا بی فعالیت به دست می آورند .

ب
ا تزریق این نوع واکسن بدن مشغول ساختن ((پادزهر)) می شود و خود را آماده دفاع در برابر ((میکروب)) اصلی می کند .برای(( بیماری خواب)) و ((آنفولانزا)) از این روش استفاده می کنند و بالاخره گاهی هم خود ویروس را بی آنکه ضعیفش گردانند از راه پوست به بدن تزریق می نمایند . آنگاه چون ((ویروس)) از راه غیر طبیعی وارد بدن گردیده ، باز در آن ایجاد مصونیت میکند .
+اما بیماریهای دیگری مانند ((آنفلوانزا)) ممکن است چند بار به سراغ انسان بیایند. پس برای رهایی از چنگ آنها ، بطور مصنوعی در انسان مصونیت ایجاد میکنند. بدین طریق که ویروس ضعیف شده آن بیماری را به بدن تزریق کرده، انسان را دچار یک حالت خفیفی از آن بیماری مینمایند. ولی چون این بسیار ضعیف است، انسان به زودی بهبود مییابد و پس از بهبودی کامل برای یک مدت طولانی در برابر آن مرض ، مصونیت یدا می‌کند.
واکسن زدن یعنی تزریق ویروس ضعیف یک بیماری به بدن. پس واکسن دارای میکروب بیماری است که البته آنرا ضعیف و بیآزار ساختهاند. واکسن بعد از تزریق در بدن انسان پادزهر (آنتی‌بادی) درست میکند که با ویروس بیماری وارد نبرد میشوند و آنها را خنثی مکنند.
!طرز ساختن واکسن چگونه است؟
رای هیه اکن نخست حیوانی را چار بیماری مورد نظر میکنند. سپس ویروس آن بیماری را از بدن حیوان مزبور جدا میسازند. مجدداً این ویروس را به حیوانی دیگر تزریق میکنند و پس از بیمار شدنش ، باز ویروس را از بدنش جدا میسازند. آنقدر این عمل را تکرار میکنند تا به قدری ویروس ضعیف گردد که اگر آنرا به بدن انسانی تزریق کنند او را بیمار نکرده، که برایش مصونیت پدید آورد.
 +راه دیگر واکسن‌سازی این است که آن را از ویروسهای مرده یا بی‌فعالیت به دست می‌آورند. با تزریق این نوع واکسن بدن مشغول ساختن پادزهر می‌شود و خود را آماده دفاع در برابر میکروب اصلی می‌کند .برای بیماری خواب و آنفلوانزا از این روش استفاده می‌کنند و بالاخره گاهی هم خود ویروس را بی‌آنکه ضعیفش گردانند از راه پوست به بدن تزریق می‌نمایند. آنگاه چون ویروس از راه غیر طبیعی وارد بدن گردیده، باعث بیماری نمی‌شود، ولی ایجاد مصونیت می‌کند.
 +!واکسنهای زیر واحد sub unit
 +ترکیبات متشکل ساختار ویروس را می‌توان از یکدیگر تفکیک نمود، به قسمتی که واکسن فقط حاوی آن ترکیبات مفیدی باشد که پادتن محافظت کننده را تحریک نماید. در این طریقه می‌توان با عمل تخلیص ، پروتئینهای غیر اختصاصی را حذف نمود و امکان واکنشهای نامطلوب واکسن را کاهش داد. نیز می‌توان پادتنهای اختصاصی را با درجه خلوص و غلظت بیشتری تهیه و تجویز نمود. مواردی از این قبیل را می‌توان واکسنهای هاری ، هپاتیت ویروسی آ و هپاتیت ب ، آنفلوانزا و ((ایدز)) را ذکر نمود.
 +!مباحث مرتبط با عنوان
 *((انواع واکسنها)) *((انواع واکسنها))
 +*((تاریخچه واکسیناسیون))
 +*((تهیه٬ مقدار٬ راه تجویز٬ شرایط نگهداری و حمل واکسنها))
 +*((برنامه واکسیناسیون))
 *((عمل واکسنها)) *((عمل واکسنها))
-*((موارد عدم استعمال یا تاخیر در استفاده از واکسنها و پاسخ ب رخی رسشای ایج یرامون واکییون))
*((تیه٬ مقدا اه تجوز٬ شرایط نگهدری و مل واکنها))
*((جدول
زمان اجام واکسیناسینها))
*((سایتهای مرتبط با واکسینایون))
*((مدارک مورد نیاز جهت تهیه واکسن هپاتیت و MMR ))
+*((موارد عدم استعمال یا تاخیر در استفاده از واکسنها))
*((
واکس لوانا سرماگی))
*((اک هگانه دیفری کاز سیاه سره))
*((واکسن کزا))
*((واکسن هپاتیت ب))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [13:53 ]   69   حسین خادم      جاری 
 چهارشنبه 01 شهریور 1385 [08:20 ]   68   مهدی سالم      v  c  d  s 
 دوشنبه 30 مرداد 1385 [11:14 ]   67   مهدی سالم      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   66   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   65   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   64   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   63   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   62   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   61   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   60   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   59   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   58   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   57   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   56   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   55   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   54   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   53   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   52   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   51   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   50   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   49   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   48   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   47   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   46   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   45   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   44   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   43   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   42   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   41   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   40   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   39   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   38   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   37   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   36   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   35   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   34   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   33   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   32   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   31   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   30   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   29   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   28   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   27   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   26   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   25   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   24   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   23   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   22   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   21   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   20   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   19   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   18   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   17   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   16   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   15   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   14   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   13   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   12   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   11   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 26 مهر 1383 [10:36 ]   10   پریسا احمدی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:45 ]   9   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:44 ]   8   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:37 ]   7   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:32 ]   6   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:10 ]   5   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [13:07 ]   4   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [11:34 ]   3   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [11:30 ]   2   رضا معینی      v  c  d  s 
 دوشنبه 06 مهر 1383 [11:05 ]   1   رضا معینی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..