منو
 کاربر Online
829 کاربر online
تاریخچه ی: واژگان هندسه

تفاوت با نگارش: 9

Lines: 1-33Lines: 1-50
 
 
 
 
  
 ||::__~~navy:تصویر~~__::|::__~~navy:معادل فارسی~~__::|::__~~navy:تعریف~~__::|::__~~navy:واژه لاتین~~__:: ||::__~~navy:تصویر~~__::|::__~~navy:معادل فارسی~~__::|::__~~navy:تعریف~~__::|::__~~navy:واژه لاتین~~__::
  |انتقال|جابجا شدن شکل بر روی خط راست|@@ translation@@  |انتقال|جابجا شدن شکل بر روی خط راست|@@ translation@@
 |ابعاد| اندازه های یک جسم یا شکل در جهت های مختلف |@@dimension@@ |ابعاد| اندازه های یک جسم یا شکل در جهت های مختلف |@@dimension@@
 |بازتاب|بازتاب شما در آینه عین خود شماست، اما نه کاملا یعنی اگر یک خط تقارن روی یک شکل متقارن قرا دهید شکل سمت راست آن درست شبیه سمت راست آن دیده میشود|@@reflection@@ |بازتاب|بازتاب شما در آینه عین خود شماست، اما نه کاملا یعنی اگر یک خط تقارن روی یک شکل متقارن قرا دهید شکل سمت راست آن درست شبیه سمت راست آن دیده میشود|@@reflection@@
-|بیضی|بیضی شکلی هندسی دارای دو کانون است. در فا، سیاره ها روی یک مسیر بیضی شکل دور خورشید میگردند.|@@ellipse@@ + ::{picture=ellipseeee.gif}::|بیضی|بیضی شکلی هندسی دارای دو کانون است. در فا، سیاره ها روی یک مسیر بیضی شکل دور خورشید میگردند.|@@ellipse@@
  ::{picture=Compass.gif}::|پرگار|وسیله ای برای رسم کمانها و دوایر است. پرگار دو پایه دارد که به انتهای یکی از آنها یک سوزن نوک تیز و به انتهای دیگری یک مداد یا خودکار متصل است.|@@compass@@  ::{picture=Compass.gif}::|پرگار|وسیله ای برای رسم کمانها و دوایر است. پرگار دو پایه دارد که به انتهای یکی از آنها یک سوزن نوک تیز و به انتهای دیگری یک مداد یا خودکار متصل است.|@@compass@@
 +|پرسپکتیو|دو شکل متشابه را میتوان با استفاده از تبدیل های همنهشتی به مکان های نسبی خاصی انتقال داد که در آنها پاره خطهای متناظر موازی باشند.در این وضعیت گفته میشود که شکل های مورد بحث در پرسپکتیوند|@@perspective@@
 |تقارن|شکلهایی دارای تقارن هستند که بتوانیم دو یا چند قسمت آن را روی هم منطبق کنیم.|@@symmetry@@ |تقارن|شکلهایی دارای تقارن هستند که بتوانیم دو یا چند قسمت آن را روی هم منطبق کنیم.|@@symmetry@@
 |حجم| حجم یک جسم مقدار فضایی است که اشغال میکند و شما برای بدست آوردن هر حجم منتظم میتوانید از فرمول خاص آن استفاده کنید|@@volume@@ |حجم| حجم یک جسم مقدار فضایی است که اشغال میکند و شما برای بدست آوردن هر حجم منتظم میتوانید از فرمول خاص آن استفاده کنید|@@volume@@
 |دایره|شکل متقارنی سات که فاصله همه نقطه های روی محیط آن، از مرکز به یک اندازه است|@@circle@@ |دایره|شکل متقارنی سات که فاصله همه نقطه های روی محیط آن، از مرکز به یک اندازه است|@@circle@@
 |دوران|نوعی انتقال است که در آن یک شکل تحت یک زاویه خاص به موقعیت ثانویه انتقال پیدا می کند.|@@rotation@@ |دوران|نوعی انتقال است که در آن یک شکل تحت یک زاویه خاص به موقعیت ثانویه انتقال پیدا می کند.|@@rotation@@
 |ذوزنقه|چهار ضلعی است که در آن دو ضلع با هم موازی و دو ضلع ناموازی اند|@@ trapezoid@@ |ذوزنقه|چهار ضلعی است که در آن دو ضلع با هم موازی و دو ضلع ناموازی اند|@@ trapezoid@@
 |زاویه|مقدار چرخش یا گردش یک چیز است که معمولا با درجه اندازه گیری میشود.|@@ angle@@ |زاویه|مقدار چرخش یا گردش یک چیز است که معمولا با درجه اندازه گیری میشود.|@@ angle@@
 |سهمی|مکان هندسی نقاطی از صفحه است که از نقطه و خطی مفروض به یک فاصله اند|@@ parabola@@ |سهمی|مکان هندسی نقاطی از صفحه است که از نقطه و خطی مفروض به یک فاصله اند|@@ parabola@@
-|کره|یکی از حجم های هندسی با سطح منحنی است. این حجم کاملا متقارن است، چون هر نقطه که روی سطح آن در نظر بگیریم، فاصله اش تا مرکز یک مقدار مشخص است.|@@ sphere@@ +:: {picture=imagessphere.jpg}::|کره|یکی از حجم های هندسی با سطح منحنی است. این حجم کاملا متقارن است، چون هر نقطه که روی سطح آن در نظر بگیریم، فاصله اش تا مرکز یک مقدار مشخص است.|@@ sphere@@
 |کمان|یک منحنی است که اگر آن را کامل کنید، دایره بدست می آید|@@ arc@@ |کمان|یک منحنی است که اگر آن را کامل کنید، دایره بدست می آید|@@ arc@@
 |مثلث|یک شکل سه ضلعی است که مجکوع زوایای داخلی آن 180 درجه است|@@ triangle@@ |مثلث|یک شکل سه ضلعی است که مجکوع زوایای داخلی آن 180 درجه است|@@ triangle@@
 |محور|خطی فرضی است که از وسط اجسام میگذرد.خط های افقی و عمودی روی نمودار هم ، محور نامیده می شوند. از محور ها برای تعیین مختصات نقطه روی نمودار استفاده می شود.|@@ axis@@ |محور|خطی فرضی است که از وسط اجسام میگذرد.خط های افقی و عمودی روی نمودار هم ، محور نامیده می شوند. از محور ها برای تعیین مختصات نقطه روی نمودار استفاده می شود.|@@ axis@@
 |محیط|لبه ها یا مرز یک سطح است. پیرامون هر شکل بسته ، محیط آن نامیده میشود.|@@ perimeter@@ |محیط|لبه ها یا مرز یک سطح است. پیرامون هر شکل بسته ، محیط آن نامیده میشود.|@@ perimeter@@
 |محدب|سطح منحنی محدب انحنایی مانند سطح بیرونی توپ دارد.|@@ convex@@ |محدب|سطح منحنی محدب انحنایی مانند سطح بیرونی توپ دارد.|@@ convex@@
-|مخروط| حجمی که راس آن یک نقطه و قاعده آن یک دایره است|@@ cone@@ +:: {picture=cone.gif}::|مخروط| حجمی که راس آن یک نقطه و قاعده آن یک دایره است|@@ cone@@
 |مربع|یک چهار ضلعی است با چهار ضلع و چهار زاویه مساوی|@@ square@@ |مربع|یک چهار ضلعی است با چهار ضلع و چهار زاویه مساوی|@@ square@@
-|مستطیل| +|مساحت رویه|جسم فضایی را میتوان در اصل به عنوان مجموع مساحات هر یک از رویه ها ی محصور کننده معین کرد|@@surface area@@
|مستطیل|یک چهار ضلعی است که ضلع های آن دو به دو با هم مساوی هستند و همه زاویه های آن قائمه اند|@@ rectangle@@
|مقعر|سطح منحنی مانند سطح داخلی یک کاسه است|@@ concave@@
|مکان هندسی|مجموعه ای از نقاط تعریف شده توسط قاعده ای است که تشخیص این مطلب را ممکن میکند که هر نقطه مفروضی به آن مجموعه متعلق است یا خیر|@@locus@@
|مکعب|حجمی است که از شش وجه مربع شکل درست شده است.|@@ cube@@
::{picture=protractor_med.gif}::|نقاله|وسیله ای برای اندازه گیری و رسم زاویه.نقاله ها معمولا بر اساس درجه مدرج شده اند|@@ protractor@@
|وتر|پاره خطی است که دو سر یک کمان را به هم وصل میکند|@@ chord@@
|وتر(مثلث قائم الزاویه)|بزرگترین ضلع مثلث قائم الزاویه است.|@@ hypotenuse@@
|وجه|هر سطح صاف یک حجم هندسی، یک وجه است و با یالهای شکل احاطه شده است|@@ face@@
|هم محور|دو شکل یا جسم را که محور مشترک داشته باشند ، هم محور هستند|@@ coaxial@@
::{picture=pyramid-light.jpg}::|هرم|یکی از حجم های هندسی است که وجه های آن مثلث هستند. وجه ها در نقطه ای مشترک به نام راس به هم می رسند.قاعده هرم میتواند مثلث یا مربع و یا چند ضلعی دیگری باشد|@@ pyramid@@
|هذلولی|مکان هندسی نقاطی از صفحه است که تفاضل فواصل آنها از دو نقطه ثابت مقدار ثابت 2a است.|@@hyperbola@@
 |هندسه مسطحه|قسمتی از هندسه که با شکلهای دو بعدی سر و کار دارد |@@ plane geometry@@ |هندسه مسطحه|قسمتی از هندسه که با شکلهای دو بعدی سر و کار دارد |@@ plane geometry@@
  |هندسه فضایی |شاخه ای از هندسه اقلیدسی است.موضوع آن عبارت است از صورت،مکان نسبی،اندازه،و سایر ویژگیهای متری اشکال هندسی که بر یک صفحه قرار ندارند. |@@solid geometry @@   |هندسه فضایی |شاخه ای از هندسه اقلیدسی است.موضوع آن عبارت است از صورت،مکان نسبی،اندازه،و سایر ویژگیهای متری اشکال هندسی که بر یک صفحه قرار ندارند. |@@solid geometry @@
-:: {picture=3d_10_crop.jpg}::|هندسه ترسیمی |نگاشت های فضای سه بعدی را بروی یک صفحه ترسیم مسطح بررسی کرده و به کار میبرد.|@@descriptive geometry @@|| +:: {picture=3d_10_crop.jpg}::|هندسه ترسیمی |نگاشت های فضای سه بعدی را بروی یک صفحه ترسیم مسطح بررسی کرده و به کار میبرد.|@@descriptive geometry @@
|یال|پارهخطهای حاصل از برخورد دو وجه را گویند|@@edge@@
||
  
 
 
 
 
 +

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [11:55 ]   16   علی هادی      جاری 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [11:45 ]   15   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [11:37 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [11:29 ]   13   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [11:21 ]   12   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [10:26 ]   11   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [08:30 ]   10   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [08:20 ]   9   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [08:10 ]   8   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 10 مرداد 1385 [07:30 ]   7   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [08:48 ]   6   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 04 مرداد 1385 [08:33 ]   5   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 مرداد 1385 [09:54 ]   4   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 02 مرداد 1385 [07:38 ]   3   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [10:45 ]   2   علی هادی      v  c  d  s 
 دوشنبه 26 تیر 1385 [09:45 ]   1   علی هادی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..