منو
 کاربر Online
595 کاربر online
تاریخچه ی: هیروفسکیت

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-74Lines: 1-74
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
- {picture=Wavellite.jpg} + {picture=Heyrovskyite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-(ویت - اگرگات ا ی ان (ت 2 میلیمتر +(یوسکیت - اگرگات ی ( تویر 25 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::هیروفسکیت (Heyrovskyite)::__ ||__::هیروفسکیت (Heyrovskyite)::__
-::Pb6Bi2S9 :: +::((سرب|Pb))6((بیسموت|Bi))2S9 ::
 ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((ارترومبیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
 ::ندارد ::|__::((رخ))::__ ::ندارد ::|__::((رخ))::__
 ::((فلز))ی ::|__::((جلا))::__ ::((فلز))ی ::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
 :: (کدر(اپاک ::|__::((شفافیت))::__ :: (کدر(اپاک ::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
 :: ((بلور))های ریز‌::|__::اشکال ظاهری::__ :: ((بلور))های ریز‌::|__::اشکال ظاهری::__
 :: کمیاب ; ((چک و اسلواکی)) و ((سوئیس)) ::|__::((ژیزمان))::__ :: کمیاب ; ((چک و اسلواکی)) و ((سوئیس)) ::|__::((ژیزمان))::__
-::.HNO3 محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Pb=63.76% S=14.80% Bi=21.44% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید قلعی ::|__::رنگ ((کانی))::__
+::.((HNO3)) محلول در::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((سرب|Pb))=63.76% ((گوگرد|S))=14.80% ((بیسموت|Bi))=21.44% ::|__::ترکیب شیمیایی::__
::سفید ((قلع))ی ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::خاکستری تیره ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::خاکستری تیره ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
  ::((سختی)) ، ((اشعه ایکس)) و ((واکنش های شیمیائی)):: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__  ::((سختی)) ، ((اشعه ایکس)) و ((واکنش های شیمیائی)):: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 :: ((کوزالیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__ :: ((کوزالیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
 :: ((مولیبدنیت)) - ((گالن)) - ((پیریت)) - ((کوارتز)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__ :: ((مولیبدنیت)) - ((گالن)) - ((پیریت)) - ((کوارتز)) و غیره ::|__::((پاراژنز))::__
 :: ((هیدروترمال ))::|__::منشا تشکیل::__ :: ((هیدروترمال ))::|__::منشا تشکیل::__
 ::شاخة جواهری ::|__::شکل ((بلور))ها::__ ::شاخة جواهری ::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
 ::.گرفته شده است Heyrovsky از نام شیمیست چک::|__::((وجه تسمیه))::__|| ::.گرفته شده است Heyrovsky از نام شیمیست چک::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
  4 |4.5|7.18|-||  4 |4.5|7.18|-||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 19 آذر 1384 [08:01 ]   4   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 19 آذر 1384 [07:54 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [07:45 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 19 آذر 1384 [07:36 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..