منو
 کاربر Online
456 کاربر online
تاریخچه ی: هویت جوامع انسانی

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-26Lines: 1-43
- هویت جوامع انسانی +
 مطالعات جامعه‏شناسی می‏تواند درباره این مسأله نظر بدهد که آیا میان‏ جامعه‏ها یک سلسله خواص مشترک ذاتی وجود دارد یا ندارد ؟ مطالعات جامعه‏شناسی می‏تواند درباره این مسأله نظر بدهد که آیا میان‏ جامعه‏ها یک سلسله خواص مشترک ذاتی وجود دارد یا ندارد ؟
  آیا اختلافات‏ جامعه‏ها با یکدیگر در اموری است که سطحی تلقی می‏شود و معلول بیرون از ذات و طبیعت جامعه است و آنچه به ذات و طبیعت جامعه مربوط می‏شود همه‏ یکسان است ، یا اساسا جامعه‏ها در ذات و طبیعت خود مختلف‏اند ، فرضا از نظر شرایط خارجی هم یکسان باشند دوگونه عمل می‏کنند ؟  آیا اختلافات‏ جامعه‏ها با یکدیگر در اموری است که سطحی تلقی می‏شود و معلول بیرون از ذات و طبیعت جامعه است و آنچه به ذات و طبیعت جامعه مربوط می‏شود همه‏ یکسان است ، یا اساسا جامعه‏ها در ذات و طبیعت خود مختلف‏اند ، فرضا از نظر شرایط خارجی هم یکسان باشند دوگونه عمل می‏کنند ؟
  این راه خود یک‏ راهی است که فلسفه برای تشخیص وحدت و کثرت نوعی اشیاء که دچار ابهام می‏گردد پیشنهاد می‏کند .   این راه خود یک‏ راهی است که فلسفه برای تشخیص وحدت و کثرت نوعی اشیاء که دچار ابهام می‏گردد پیشنهاد می‏کند .
-در اینجا راه نزدیکتری هم هست و آن خود انسان است . یک امر مسلم در مورد انسان این است که انسان نوع واحد است . از این نظر البته همان طور که یک فرد گاه از مسیر فطرت منحرف می‏شود و احیانا مسخ می‏گردد ، جامعه نیز همین طور است . تنوع جامعه‏ها از قبیل تنوع اخلاقی‏ افراد است که به هر حال از کادر نوعیت انسان بیرون نیست .
پس جامعه‏ها و تمدنها و فرهنگها و بالاخره روحهای جمعی حاکم بر جامعه‏ها با همه اختلاف‏ شکلها و رنگها بالاخره رنگ نوعیت انسانی دارند و ماهیتی غیرانسانی‏ ندارند .
آری ، اگر نظریه چهارم (مرکب حقیقی)را در ترکیب جامعه بپذیریم و افراد را جز ماده‏هایی پذیرا و ظرفهایی خالی و بی‏محتوا ندانیم و بالاخره منکر اصل فطرت‏ بشویم ، می‏توانیم فرضیه اختلاف نوعی و ماهوی جامعه‏ها را طرح کنیم ، ولی‏ این نظریه به شکل دورکهایمی به هیچ وجه قابل قبول نیست ، زیرا اولین‏ پرسشی که بدون پاسخ می‏ماند این است که اگر مایه‏های اولی روح جمعی از فردیت و جنبه طبیعی و زیستی انسانها سرچشمه نمی‏گیرد ، پس از کجا پدید آمده است ؟
آیا روح جمعی از عدم محض پدید آمده است ؟
آیا اینکه بگوییم‏ تا انسان بوده ، جامعه بوده است کافی است برای توجیه روح جمعی ؟
بعلاوه‏ خود دورکهایم معتقد است که امور اجتماعی ، یعنی اموری که به جامعه تعلق‏ دارد و روح جمعی آنها را آفریده است از قبیل مذهب و اخلاق و هنر و غیره‏ ، در همه جامعه‏ها بوده و هست و خواهد بود و به تعبیر خود او " دوام‏ زمانی " و " انتشار مکانی " دارند و این خود دلیل است که دورکهایم‏ نیز برای روح جمعی ماهیت واحد و نوع واحد قائل است .
+در اینجا راه نزدیکتری هم هست و آن خود انسان است . یک امر مسلم در مورد انسان این است که انسان نوع واحد است . از این نظر البته همان طور که یک فرد گاه از مسیر فطرت منحرف می‏شود و احیانا مسخ می‏گردد ، جامعه نیز همین طور است .

''
تنوع جامعه‏ها از قبیل تنوع اخلاقی‏ افراد است که به هر حال از کادر نوعیت انسان بیرون نیست .''

~~brown:
__پس جامعه‏ها و تمدنها و فرهنگها و بالاخره روحهای جمعی حاکم بر جامعه‏ها با همه اختلاف‏ شکلها و رنگها بالاخره رنگ نوعیت انسانی دارند و ماهیتی غیرانسانی‏ ندارند .__ ~~

آری ، اگر نظریه چهارم ((مرکب حقیقی))را در ترکیب جامعه بپذیریم و افراد را جز ماده‏هایی پذیرا و ظرفهایی خالی و بی‏محتوا ندانیم و بالاخره منکر اصل فطرت‏ بشویم ، می‏توانیم فرضیه اختلاف نوعی و ماهوی جامعه‏ها را طرح کنیم ، ولی‏ این نظریه به شکل دورکهایمی به هیچ وجه قابل قبول نیست ، زیرا اولین‏ پرسشی که بدون پاسخ می‏ماند این است که

__اگر مایه‏های اولی روح جمعی از فردیت و جنبه طبیعی و زیستی انسانها سرچشمه نمی‏گیرد ، پس از کجا پدید آمده است__ ؟ />
__ آیا روح جمعی از عدم محض پدید آمده است ؟ __

__
آیا اینکه بگوییم‏ تا انسان بوده ، جامعه بوده است کافی است برای توجیه روح جمعی ؟__

بعلاوه‏ خود دورکهایم معتقد است که امور اجتماعی ، یعنی اموری که به جامعه تعلق‏ دارد و روح جمعی آنها را آفریده است از قبیل مذهب و اخلاق و هنر و غیره‏ ، در همه جامعه‏ها بوده و هست و خواهد بود و به تعبیر خود او " دوام‏ زمانی " و " انتشار مکانی " دارند و این خود دلیل است که دورکهایم‏ نیز برای روح جمعی ماهیت واحد و نوع واحد قائل است .
 تعلیمات اسلامی که برای دین مطلقا نوعیت واحد قائل است و اختلاف شرایع را از نوع اختلافات فرعی می‏داند نه اختلافات ماهوی ، و از طرف دیگر می‏دانیم که دین جز برنامه تکاملی فردی و اجتماعی نیست ، می‏رساند که اساس این تعلیمات بر وحدت نوعی جامعه‏هاست و اگر جامعه‏ها انواع متعدد بودند ، مقصد کمالی و راه وصول به آن مقصد ، متعدد و متکثر بود و قهرا ماهیت ادیان ، مختلف و متعدد بود . تعلیمات اسلامی که برای دین مطلقا نوعیت واحد قائل است و اختلاف شرایع را از نوع اختلافات فرعی می‏داند نه اختلافات ماهوی ، و از طرف دیگر می‏دانیم که دین جز برنامه تکاملی فردی و اجتماعی نیست ، می‏رساند که اساس این تعلیمات بر وحدت نوعی جامعه‏هاست و اگر جامعه‏ها انواع متعدد بودند ، مقصد کمالی و راه وصول به آن مقصد ، متعدد و متکثر بود و قهرا ماهیت ادیان ، مختلف و متعدد بود .
- قرآن کریم با اصرار و ابرام این مطلب را تأکید می‏کند که دین در همه منطقه‏ها و جامعه‏ها و در همه دوره‏ها و زمانها یکی بیش نیست . از نظر قرآن ، ادیان ( به صورت‏ جمع ) وجود نداشته ، دین ( به صورت مفرد ) وجود داشته است . همه‏ پیامبران به یک دین و یک راه و یک مقصد اصلی دعوت می‏کرده‏اند :
شرع لکم من الدین ما وصّی به نوحا و الّذی أوحینا الیک و ما وصّینا به‏ ابراهیم و موسی و عیسی أن أقیموا الدین و لا تتفرّقوا فیه( شوری13 )
. . برای شما از دین همان را تشریع کرد که قبلا به نوح توصیه شده بود بعلاوه‏ قسمتی که به تو - ای پیغمبر ! - وحی کردیم و آنچه به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه شد که دین را بپا دارید و در آن پراکنده نشوید .
آیاتی از قرآن که دلالت می‏کند دین در همه زمانها و در همه منطقه‏ها و در زبان همه پیامبران راستین الهی یک چیز است و اختلاف شرایع از نوع‏ تفاوت نقص و کمال است ، فراوان است .
+
قرآن کریم با اصرار و ابرام این مطلب را تأکید می‏کند که دین در همه منطقه‏ها و جامعه‏ها و در همه دوره‏ها و زمانها یکی بیش نیست . از نظر قرآن ، ادیان ( به صورت‏ جمع ) وجود نداشته ، دین ( به صورت مفرد ) وجود داشته است . همه‏ پیامبران به یک دین و یک راه و یک مقصد اصلی دعوت می‏کرده‏اند :

~~green:__شرع لکم من الدین ما وصّی به نوحا و الّذی أوحینا الیک و ما وصّینا به‏ ابراهیم و موسی و عیسی أن أقیموا الدین و لا تتفرّقوا فیه( شوری13 ) __~~
~~green:. . برای شما از دین همان را تشریع کرد که قبلا به نوح توصیه شده بود بعلاوه‏ قسمتی که به تو - ای پیغمبر ! - وحی کردیم و آنچه به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه شد که دین را بپا دارید و در آن پراکنده نشوید . ~~

آیاتی از قرآن که دلالت می‏کند دین در همه زمانها و در همه منطقه‏ها و در زبان همه پیامبران راستین الهی یک چیز است و اختلاف شرایع از نوع‏ تفاوت نقص و کمال است ، فراوان است .
 این منطق که دین ماهیتا یکی‏ بیش نیست ، براساس این جهان‏بینی از انسان و جامعه انسان است که انسان‏ نوع واحد است نه انواع ، - که رنگ اصلی است و رنگ انسانیت است - درخواهند آمد ؟  این منطق که دین ماهیتا یکی‏ بیش نیست ، براساس این جهان‏بینی از انسان و جامعه انسان است که انسان‏ نوع واحد است نه انواع ، - که رنگ اصلی است و رنگ انسانیت است - درخواهند آمد ؟
 این مسأله نیز وابسته است به مسأله ماهیت جامعه و نوع وابستگی روح‏ جمعی و روح فردی به یکدیگر .  این مسأله نیز وابسته است به مسأله ماهیت جامعه و نوع وابستگی روح‏ جمعی و روح فردی به یکدیگر .
 کتاب جامعه و تاریخ  کتاب جامعه و تاریخ
 نویسنده شهید مطهری نویسنده شهید مطهری
  صفحه52  صفحه52
 ((آینده‏ جوامع انسانی)) ((آینده‏ جوامع انسانی))
 ((نقد نظریه نسبی بودن فرهنگ انسانی)) ((نقد نظریه نسبی بودن فرهنگ انسانی))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 چهارشنبه 12 مرداد 1384 [09:02 ]   3   یاسر ناظم نیا      جاری 
 چهارشنبه 12 مرداد 1384 [08:47 ]   2   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 
 پنج شنبه 05 خرداد 1384 [03:24 ]   1   یاسر ناظم نیا      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..