منو
 کاربر Online
791 کاربر online
تاریخچه ی: هنر

تفاوت با نگارش: 5

Lines: 1-33Lines: 1-12
-V{maketoc}

__هنر__ ر اص هماند مترادفش ((فییک))، یشرفت تی بشر ب ات. اوه یرورین نو بیان ((ی)) انان ا. تعریف هنر هما اندزه ت ت که ر گزای ن با این ف که هر ص ((هنرمند))ی پامترها اعدی را اتخ می کند که کار او را هدایت ی ک هنوز میتوان گفت ک هن یند مصل اناب یک ((مط)) ی ه از اد برای افاه ر حیط و ی ری ارهایی که عیین می کند که چه چیز تحق ا از ریق آن محی ات، ی باشد بی رسانن یک باور یک ا یک ور، یا یک اسا در مورترین ات مکن رای ن ی. />
نظرات رای اینک ه چیی را میوان ا نمیوان هنر نمید متات است؛ برای ال، یا کی میواد هن یافریند اگر خلق ن برای هنر ا نشده ب؟ آیا هنر یه یک کل ا بیان ری است آیا یک کر هنری ها معی هنر است ک کام بای ب ر باره این لا، ه موضعات تت ((ریف هن)) رجوع کنی ند ((نل ول با هنر)) ا مطاله کنی. />
!
انوا هر /> />هنر بسیار منو ات؛ ((تاریخ هنر)) به مانهای مب تاریخ ر ی گ. امروز، ''ه'' یر به ((هنهای صری)) گف می ود. خصوصا ((قاشی)) و ((ممه سای)) ((عکای)). هنر مرکا به ((هنهای لیف)) ال ((موسیقی))، ((ایات)) ((ر)) تئات نی گفته میشود. ک شا اتر ((قیلم)) و ((مترک ای)) می باشد. ز الای 1970، (( هنر)) بصو نظمهایی مان ((نر ویییی)) ((هنر الکنیکی)) و ((نر اینرنی))، طور اینده ی اهمی یاته است.

وقتی یک کای ر ویژه ای ب انا ی شود، میوان آنا یک هنر ف کر: یک کر ه ((مهندی)) م ((ل ورسک)) ا میوان یک کا هی تصور مو. ((ممری)) یینا یک و ا ن : ((ی ا)) یا ((ارگ )) ا ر ن گیرید. ماری رکیبی ا هنر و ا. ((ناه یی کایر)) می تواند هنر باشد؛ بی ز م رای ود ا ((زبان بنامه یی)) داه و می اندو ی م جدید ا (( نم افزا)) در حا کل گیری است. />
ه
ن ا لوما نباید محر به قد وبته ه زیایی ن؛ ((هنر نت)) ر باه و ا ید در نر ث می کد. ((هنر اتی)) (''رتبا بصری'') ا روشهای هنی رای اند طلعاتی مانند ((تبلیا)) هره ی بر. گهی مم هنر ا یا تادی ی ند ر حایک ا هنر نداشتند ایگون نر ا ((هنر اتای)) ی اند. />

!
نین ینید: />* ((یا ای)) لسه یایی />* ((هست ر هنی)) />* ((تریخ نر)) />

!
رتط ای />
* [http://www.insecula.com/|Great|Museums|in the World (Louvre, Metropolitan Museum, MoMA, Picasso &)]
* [http://www.mirasefarhangi.
] /> /> />---

''
برای له __نر__ د ((اا)) و کید ه ((هنر اسامی)).''<br />''رای معه __ن__ ر ((این باان)) و کنی ((ر ایرانی)).''

+{FANCYTABLE(border=0)}
~|~ ~w:5% {picture=
mainartsmall.gif width=50 } ~rs:5 ~|~
~h:5 ~cbgc:#0000ff ~|~ ~cbgc:#0000ff
~W:88% ::((هنر))   ((یما))   ((ناشی) ))   ((کس))   ((مایش))   ((معرفی کتهی هنری |ری کتا)) :: ~|~ ~w:7%
~h:5 ~cbgc:#0000ff ~|~ ~cbgc:#0000ff

~|~
~W:85% ~cs:3 {picture=mainart
.jpg width=250 height=340 align=right width=50 }
انها ((ن)) ر برای تسکین خو برگزدهاند چ هننان و چه ماطبان ا هنری در هنر مای آرامش می‌جویند .
نچه هن ه نر ل ات زیبایی ت . هرچند هرزمانی یایی را ب شکای خلفی رک میکنند.

بعضی
هنر را آینه واقعیتای وو درجهان از طبیعت تا زندگی آده ب اب می‌آورند .
یعضی ز
می نام هن ا بر چیی میگرند که سازدا با آن اا رش ک و آنه ر ن دار ه تمامی بیان کرده اشد .
ب
عضی می‌گویند ؛ اگر مخاطب به درستی نهمد که هنرمند چه میگی ،اثر ه ارزی مواند دات باشد .
بی ا شکل اثر رف مین که گر اثر هنری ا قواد و کل درست هنر پیی کند یک ثر نی لق نکرده است .
ما اکنون همه ین گروه‌ها عد از قرنها بحث مانند که اثر هنی دواقع هم ایهاست . ک ک ین گوه ق دارند ولی دون بقیه نا هند .

به ه آنکه هنر چه ابزاری ا رای بیان نر انتاب کند هنرها اخهای مختی را تشکی داده‌اند.
ه
مچ که ید بانیم بی خ را فق ا بعضی ابزارها می‌توان گف . لا هیچوت نتونیم رفا ز روی یک عر ((حاظ)) ی ((سینا| یلم ینمیی)) بسای ، ‌زیرا ((حافظ)) ا دقت مطلی ا انتخا کرده ک صرفا با شعر بیان می‌و . د راین ورت این اثر بای همی بصرت یک عر با و هیک و نرا به بان یگ در‌میورد . و ی ه ا ک یک ار هنری یک ابار یگ یا بسیا یبای ه ‌ود گرف است .
ما همچنن که گفته شد ،ا هن یبایی است . اهر بزای که می‌طلبد ،‌باید چی زیبا ا خل کنیم و ن ه جهان و مها هدیه کنیم . این ی‌اندبری میه ماندگار با. انند ((مجسمه سازی)) ر دوره‌ای از ((ینان)) یا ((نگرگی)) ((ور باسی)) د ((ایا )) .
~cs:2 ::{picture=theatre002-small.jpg width=300 height=200 align=centre width=50 } ::
~W:60% ~cs:2 یکی ا مئ مهم در ((هنر)) امروز بصری د بیش از اناز آ است ،‌بصری شدن ینی آار هنری ره دیدن ر م ی می‌گذارند . مز ر کی ماند که معنی یک قلب ، عشق ات . یا هه وقی تصویر ((یکی ماو ))رامی‌ینیم ‌در حالیک بکلی با یک و واقی رق می‌کن ن خیص یدهیم . مچناک بسیاری از ((دایره رنگ|گها)) ایر اصی روی بیننده خ می‌گذارند.این کری ات که هنرمندان در طول قا انم دهن . و همچنا هم عای دیدی را در ذ می‌کارند .
هنرهای بی ه او مفی موود هند . ما باید بانیم که یه نا درهم ثیر میگاند و ا ز هم جدا میشوند . یک ((عکای| عکاس)) ی‌تن از یک ((نقای)) اید کس بگیرد ،‌یا نقای ا نیدن یک ((میقی)) به ک کیدن یک تصوی بیفت . ی ((طراحی نه )) ((نی)) اه ا و کن ی آنقدر در و ک از دل آن ((نورپای)) ،‌ ((رای لبا ))و رشته مجزایی بنم ((راحی ن ))کل گیرد .
ه
مچنین بسیری ا شتهها ه بصور یر مقیم با هنر اا هستن ‌،مانند ((عماری)) ک یک ه مهندسی ه حساب ی‌آید لی مربای یک هنرمند خوب هم باشد یا ((سینا)) بصرت کس علاوه برآنکه هنر است با سائ فنی تکنیک ای نی دست و نجه نرم می‌کند .
هر زمینه‌ای سعی برآن شده علاوه برآنکه وضیات ساگی رائه شد ،‌ولی یک قست رای __وستانی که عاقه‌من هستند ن رشته ست به تربه‌های شخصی بزند__، ‌در نر گرفته و. اهنمیی‌هی ی و فقط برای ای ه از دستان جد ا طاب لی آوده ی‌شود .
__((
ایره رنگ))__
~|~ ~cbgc:#c0c0c0 ::
((هنر))
((
قاشی))<BR>((کاسی))
((
مه‌سازی))
((
رک‌سازی))
((نمای))
((
ینما))
((
اطی))
((
بیات))
((م
ویقی))
((
کاریکر))
((عاری))
((ج
ریانهای هنری))::
{FANCYTABLE}تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [06:10 ]   9   محمدحسین طباطبایی      جاری 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [06:02 ]   8   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [18:38 ]   7   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [05:15 ]   6   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [05:23 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [04:42 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اردیبهشت 1383 [07:44 ]   3   خسرو      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 مرداد 1383 [09:11 ]   2   محمد بیک      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اردیبهشت 1383 [07:44 ]   1   خسرو      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..