منو
 کاربر Online
600 کاربر online
تاریخچه ی: هنر

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-32Lines: 1-12
-V{maketoc}
__هنر__ ر اص هماند مترادفش ((فییک))، یشرفت تی بشر ب ات. اوه یرورین نو بیان ((ی)) انان ا. تعریف هنر همن نده است که ا گاری ، با این فر که ه شخ ((رمند))ی راها و اعدی ا اب می کند که ک ا را های می ند، هنو وان گ ک نر ریند مصل انا یک ((محیط)) یک دته ا وا برای ستفاده در آن محیط و یک ر ا ارزشهایی که عیی می کنند که ه یزی یا ری آن یط ا، ی شد ی اندن ی بار یک ایه یک و یا یک احسس در مورتین حا کن بی آن ی. /><br />نات برای ینکه چه چیزی را میوان ی نمیتوان هنر ناید، تت است؛ ای مل یا کسی تواند هن بیاین اگر ق ن بی هنر انا د اش؟ آی ه ی یک شکل ا بین فی س یا یک کا هنی ه مقی هنر ات که کال ؟ برای میر درباره این واا به موات تحت ((عری ه)) جو کنی چند ((ن قول داره هنر)) ا ماله نی. />
!
اوا هن />
ه ار تو است؛ ((اریخ هنر)) به زمانهی مبل ای بر ی گر. و، ''هن'' یشتر به ((هنرای بی)) گفته می شد. صا ((نقاشی)) ((مجسمه سازی)) و ((کاسی)). ن تر به ((نرهای لی)) ام ((موقی)) ((دبیا))، (()) تر نی ته مید. یک اه از ئار ((قیم)) و ((محرک ای)) می اد. از ساهی 1970 ((بست ه)) صورت نظمهایی مان ((هنر یییی))، ((هنر الکترویکی))، ((ن ایترتی)) طر فیده ای اهمیت یاته س.

وق
ی یک کای طر یه ای خوب نا می ود، میوان نرا یک هنر کر: ک کار رجت ((مهندسی)) م (( ک)) میوان یک کار هنری صور و. ((معمی)) ییا یک و ز هن ات: ((الی قاو)) یا ((ار )) را در گیرید. مماری تریی از ه است. حتی ((رنامه نویسی کامپیور)) می تواند هنر باد؛ بعضی ا مد شعهی ود ا ((زبان رنه ویسی)) لخواه خ می ازندو یک ن دید از ((هنر نر افزا)) در ال شک گیری . />
نر زم نای منصر ه قاد وسته ب زیبایی انت؛ ((هنر و صنعت)) در باره لوازم وار ید نر ث می کن. ((هنر ارتی)) (''اتا ری'') از روشهای هنی برای ساد طاای انند ((بیا)) هه می بر. اهی مر هنر را ایا تصادفی ی سند در ایکه انشء هن دا گوه را ((ن اتفای)) ی امند. /> />!ر شد به />


! See also
* ((
یبا شن)) فل یا
*
((هرت ار هنی)) />* ((اری )) />
---

''
برای مطاه __نر__ د ((اا)) و کید ه ((هنر اسامی)).''<br />''رای معه __ن__ ر ((این باان)) و کنی ه (( ایرای)).''<br />
!
ارتا ای

* [http://www.insecula.com/|Great|Museums|in the World (Louvre, Metropolitan Museum, MoMA, Picasso …)]
* [http://www.mirasefarhangi.؟؟؟]
+{FANCYTABLE(border=0)}
~|~ ~w:5% {picture=
mainartsmall.gif width=50 } ~rs:5 ~|~
~h:5 ~cbgc:#0000ff ~|~ ~cbgc:#0000ff
~W:88% ::((
هنر))   ((یما))   ((ناشی) ))   ((کس))   ((مایش))   ((معرفی کتهی هنری |ری کتا)) :: ~|~ ~w:7%
~h:5 ~cbgc:#0000ff ~|~ ~cbgc:#0000ff

~|~
~W:85% ~cs:3 {picture=mainart
.jpg width=250 height=340 align=right width=50 }
انها ((ن)) ر برای تسکین خو برگزدهاند چ هننان و چه ماطبان ا هنری در هنر مایه آرام می‌جویند .
نچه د هن به ن صل است ،‌ زیبایی . هرن ر هزن زیبایی ر به شکل‌هی مخی درک می‌کنند.

بعض
ی ن را آیه وقیت‌های موجود درجا از طبیعت تا زنی دمها اب می‌آورند .
ی
ی زمای نام هن را بر چیی میذارند که سازن ش با آن احساس آرا کد آنچه در ظر ارد به تمی بیان که باد .
بعض
ی میگویند اگ خا به رستی نفهمد که هنرمند چه میگوید ار چه ارزشی می‌تواند داشته اشد .
ب
عضی از شک اثر حرف می‌زنند که ار اثر هری از و ک ت هنر پیری نک ،‌ یک ا نری لق نکده .
م اکنون همه این روه‌ها بعد از رنها بحث می‌دانند که ار هنی روق همه اینهاس . و ک تک ین گروه‌ها حق دار ی بون قیه ناقص ند . ><BR>ته به نکه هنرمند چه ابزاری را رای یان هنرش انتخاب کد ا خه‌های ملف ا تشکیل داداند.
همچنن که باید بدایم عضی سخن‌ه ر قط ا بی ازاها ی‌ون ت . ملا شی هیوق تانیم ‌صرا از روی یک شعر ((حاف)) یک ((ینما| فیلم ینمیی)) سیم ‌زیرا ((حاف)) ا مطی را نتخاب کرده ک ر با یان می‌ش . د راین ورت ای ا برای همیش صوت یک عر باقی‌ است هیک و آنا ب زبان دیگر در‌نی‌آرد . و لی شده ت که یک اثر هنری ا یک بزا دیر بیان بسیر زیبایی ب ‌خود گرفته ات .
اما
همچنن که گه د اصل در زیبایی است . اهر ابزای که می‌بد ‌بای چی زیبا را خق کنیم و آنر ه ن و مه هیه کنی . این می‌تواندبی همیش مگار باشد. انند ((مجسمه سازی)) ر دوه‌ای از ((ینن)) یا ((گری)) ((دره عباسی)) ر ((ایرا )) .
~cs:2 ::{picture=theatre002-small.jpg width=300 height=200 align=centre width=50 } ::
~W:60% ~cs:2 یک
از مائل مم در ((هنر)) امرو بصری دن بیش ا نه آ است ری شد یی ثا هنری از اه ید در م ایر می‌گاند . امروز هر کسی می‌داد که منی ک قلب ، عشق است . ی هه وقی صویر ((میکی ما ))راییم ،‌در حالیک بکلی ا ک واقعی ر میکند را خیص یدهیم . همچناکه سیی ا ((دایره گ|رها)) تاثیرات خاصی روی ینن ود می‌گارن.این کاری است که هنرنن در ول قرنها نج داده‌اند . و همچن نی یی را در ذهن ما میکارند .
هنرهای صری ب اوع می وو هستن . ام اید بدایم ه همی هنرها درم یر میگارند و ه از ه دا ید . یک ((کاسی| عکا)) میتواند ا یک ((نقای)) ید عک گید ‌یا نقی با نی یک ((وسیقی)) ه ک کشین یک صیر یافتد . یا ((طراحی صحن )) از ((نقای)) ساده پره‌ها شرع ن ولی نق در و ک از د ن ((نوپردازی)) ((رحی با ))و ته جزایی نم ((طراحی صحنه ))شکل یرد .
همچنین
بسیاری از ه‌ها رت ی مستقیم ا هنر ارتبا هستن ‌،مانن ((ممری)) که یک رشته مهنسی به ساب ی‌آید لی مابای یک نرمند وب م اد ‌ ی ((سینما)) بصور عس علاوه برکه هنر ا با مال فنی و تکنیک های نی دس و پنه نرم می‌کند .
درهر ینهای سعی برآن شه علاوه برآنکه وضیحات ب سادگی ائ و ،وی یک س برای __دتای ک عاقه‌مند هستند در شت دست به جربه‌های شی ز__، در ظر گفته و. راهنمیی‌های ری ق برای ای سته از دستان جد ا طاب لی آوده شود .
__((
ایره رنگ))__
~|~ ~cbgc:#c0c0c0 ::
((هنر))
((
قاشی))<BR>((کاسی))
((
مه‌سازی))
((
رک‌سازی))
((نمای))
((
ینما))
((
اطی))
((
ی))
((یی))<BR>((کاریکاتو))
((معم
ای))
((
ریانهی هنی))::
{FANCYTABLE}تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [06:10 ]   9   محمدحسین طباطبایی      جاری 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [06:02 ]   8   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [18:38 ]   7   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [05:15 ]   6   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [05:23 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [04:42 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اردیبهشت 1383 [07:44 ]   3   خسرو      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 مرداد 1383 [09:11 ]   2   محمد بیک      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اردیبهشت 1383 [07:44 ]   1   خسرو      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..