منو
 صفحه های تصادفی
عشق و شهادت
خصوصیات حق از نظر علی
روشهای سریع محاسبه
ترکیب سیارات از دیدگاه ژئو شیمی
خرخر کردن در خواب
جهان بزرگ مقیاس
تومور ویلمز
گزرومورفی
تفکیک اسیدهای ضعیف
عفونت کلیه
 کاربر Online
573 کاربر online
تاریخچه ی: هنر

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-30Lines: 1-12
-__هنر__ در ص هماند مترادفش ((فییک))، یشرفت تی بشر ب ات. اوه یرورین نو بیان ((ی)) انان ا. تعریف هنر همن نده است که ا گاری ، با این فر که ه شخ ((رمند))ی راها و اعدی ا اب می کند که ک ا را های می ند، هنو وان گ ک نر ریند ل انا یک ((محیط)) یک دته ا وا برای ستفاده در آن محیط و یک ر ا ارزشهایی که عیی می کنند که ه یزی یا ری آن یط ا، ی شد ی اندن ی بار یک ایه یک و یا یک احسس در مورتین حا کن بی آن ی. /><br />نات برای ینکه چه چیزی را میوان ی نمیتوان هنر ناید، تت است؛ ای مل یا کسی تواند هن بیاین اگر ق ن بی هنر انا د اش؟ آی ه ی یک شکل ا بین فی س یا یک کا هنی ن مقی هنر است که کال ؟ برای میر درباره این واا به موات تحت ((عری ه)) جو کنی چند ((ن قول داره هنر)) ا ماله نی. />
!!
اوا هن />
ه ار تنو است؛ ((اریخ هنر)) به زمانهی مبل ای بر ی گر. و، ''هن'' یشتر به ((هنرای ری)) گفته می شد. صا ((نقاشی)) ((مجسمه سازی)) و ((کاسی)). ن تر به ((نرهای لی)) ام ((موقی)) ((دبیا))، (()) تر نی ته مید. یک اه از ئار ((قیم)) و ((محرک ای)) می اد. از ساهی 1970 ((بست ه)) صورت نظمهایی مان ((هنر یییی))، ((هنر الکترنیکی))، و (( ایترتی)) طر فیده ای اهمیت یاته س.

وق
ی یک کای طر یه ای خوب نا می ود، میوان نرا یک هنر کر: ک کار رجته ((مهندسی)) م (( ک)) میوان یک کار هنری صور و. ((معمی)) ییا یک و ز هن ات: ((الی قاو)) یا ((ار )) را در گیرید. مماری ریی از ه است. حتی ((رنامه نویسی کامپیور)) می تواند هنر باد؛ بعضی ا مد شعهی ود ا ((زبان رنه ویسی)) لخواه خ می سازند یک ن دید از ((هنر نر افزا)) در ال شک گیری . />
ه
ر زم نای منصر ه قاد وسته ب زیبایی انت؛ ((هنر و صنعت)) در باره لوازم وار ید نر ث می ک. ((هنر ارتی)) (''اتا ری'') از روشهای هنی برای ساد طاای انند ((بیا)) هه می بر. اهی مر هنر را ایا تصادفی ی سند در ایکه انشء هن دا گوه را ((ن اتفای)) ی امند. /> />!!رع شد به />


!! See also
* ((
یبا شن)) فل یی />* ((هرت ار هنی)) />* ((اری )) />
---

''
برای مطاه __نر__ د ((اا)) و کید ه ((هنر اسامی)).''<br />''رای معه __ن__ ر ((این باان)) و کنی ه (( ایرای)).''<br />
!!
ارتا ای

* [http://www.insecula.com/ Great Museums in the World (Louvre, Metropolitan Museum, MoMA, Picasso &)]
* [http://www.mirasefarhangi.؟؟؟]
+{FANCYTABLE(border=0)}
~|~ ~w:5% {picture=mainartsmall.gif width=50 } ~rs:5 ~|~
~h:5 ~cbgc:#0000ff ~|~ ~cbgc:#0000ff
~W:88% ::((
هنر))   ((یما))   ((ناشی) ))   ((کس))   ((مایش))   ((معرفی کتهی هنری |ری کتا)) :: ~|~ ~w:7%
~h:5 ~cbgc:#0000ff ~|~ ~cbgc:#0000ff

~|~
~W:85% ~cs:3 {picture=mainart
.jpg width=250 height=340 align=right width=50 }
انها ((ن)) ر برای تسکین خو برگزدهاند چ هننان و چه ماطبان ا هنری در هنر مایه آرام می‌جویند .
نچه د هن به ن صل است ،‌ زیبایی . هرن ر هزن زیبایی ر به شکل‌هی مخی درک می‌کنند.

بعض
ی ن را آیه وقیت‌های موجود درجا از طبیع تا زندی دمها اب می‌آورند .
ی
ی زمای نام هن را بر چیی میذارند که سازن ش با آن احساس آرا کد آنچه در ظر ارد ب می بیان که باد .
بعض
ی میگویند اگ خا به رستی نفهمد که هنرمند چه میگوید ار چه ارزشی می‌تواند داشته اشد .
ب
عضی از شک اثر حرف می‌زنند که ار اثر هری از و ک ت هنر پیری نک ،‌ یک ا نری لق نکده .
م اکنون همه این روه‌ها بعد از رنها بحث می‌دانند که ار هنی روق همه اینهاس . و ک تک ین گروه‌ها حق دار ی بون قیه ناقص ند . ><BR>ته به نکه هنرمند چه ابزاری را رای یان هنرش انتخاب کد ا خه‌های ملف ا تشکیل داداند.
همچنن که باید بدایم عضی سخن‌ه ر قط ا بی ازاها ی‌ون ت . ملا شی هیوق تانیم ‌صرا از روی یک شعر ((حاف)) یک ((ینما| فیلم ینمیی)) سیم ‌زیرا ((حاف)) ا مطی را انتخاب کرده ک ر با یان می‌ش . د راین ورت ای ا برای همیش صوت یک عر باقی‌ است هیک و آنا ب زبان دیگر در‌نی‌آرد . و لی شده ت که یک اثر هنری ا یک بزا دیر بیان بسیر زیبایی ب ‌خود گرفته ات .
اما
همچنن که گه ،اصل در ن زیبایی است . اهر ابزای که می‌بد ‌بای چی زیبا را خق کنیم و آنر ه ن و مه هیه کنی . این می‌وندبرای همیش مگار باشد. انند ((مجسمه سازی)) ر دوه‌ای از ((ینن)) یا ((گری)) ((دره عباسی)) ر ((ایرا )) .
~cs:2 ::{picture=theatre002-small.jpg width=300 height=200 align=centre width=50 } ::
~W:60% ~cs:2 یک
از مائل مم در ((هنر)) امرو بصری دن بیش ا نه آ است ری شد یی ثا هنری از اه ید در م ایر می‌گاند . امروز هر کسی می‌داد که منی ک قلب ، عشق است . ی هه وقی صویر ((میکی ما ))راییم ،‌در حالیک بکلی ا ک موش ای ر میکند را خیص یدهیم . همچناکه سیی ا ((دایره گ|رها)) تاثیرات خاصی روی ینن ود می‌گارن.این کاری است که هنرنن در ول قرنها نجم داده‌اند . و همچن نی یی را در ذهن ما میکارند .
هنرهای صری ب اوع می وو هستن . ام اید بدایم ه همی هنرها درم یر میگارن و ه از ه دا ید . یک ((کاسی| عکا)) میتواند ا یک ((نقای)) ید عک گید ‌یا نقی با نی یک ((وسیقی)) ه ک کشید یک صیر یافتد . یا ((طراحی صحن )) از ((نقای)) ساده پره‌ها شرع ن ولی نق در و ک از د ن ((نوپردازی)) ((رحی با ))و ته جزایی نم ((طراحی صحنه ))شکل یرد .
همچنین
بسیاری از ه‌ها رت ی مستقی ا هنر ارتبا هستن ‌،مانن ((ممری)) که یک رشته مهنسی به ساب ی‌آید لی مابای یک نرمند وب م اد ‌ ی ((سینما)) بصور عس علاوه برکه هنر ا با مال فنی و تکنیک های نی دس و پنه نرم می‌کند .
درهر ینهای سعی برآن شه علاوه برآنکه وضیحات ب سادگی ائ و ،وی یک س برای __دتای ک عاقه‌مند هستند در رشت دست به جربه‌های شی زد__ ظر گفته و. راهنمیی‌های ری ق برای ای سته از دستان جد ا طاب لی آوده شود .
__((
ایره رنگ))__
~|~ ~cbgc:#c0c0c0 ::
((هنر))
((
قاشی))<BR>((کاسی))
((
مه‌سازی))
((
رک‌سازی))
((نمای))
((
ینما))
((
اطی))
((
ی))
((یی))<BR>((کاریکاتو))
((معم
ای))
((
ریانهی هنی))::
{FANCYTABLE}
r />

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 19 شهریور 1385 [06:10 ]   9   محمدحسین طباطبایی      جاری 
 چهارشنبه 17 اسفند 1384 [06:02 ]   8   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 15 اسفند 1384 [18:38 ]   7   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 
 دوشنبه 03 بهمن 1384 [05:15 ]   6   محمد جواد قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 18 مرداد 1384 [05:23 ]   5   فاطمه عیوضی      v  c  d  s 
 سه شنبه 17 آذر 1383 [04:42 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اردیبهشت 1383 [07:44 ]   3   خسرو      v  c  d  s 
 دوشنبه 19 مرداد 1383 [09:11 ]   2   محمد بیک      v  c  d  s 
 چهارشنبه 02 اردیبهشت 1383 [07:44 ]   1   خسرو      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..