منو
 صفحه های تصادفی
حضرت خدیجه سلام‌الله‌علیه
دریافت اسم اکبر و آثار نبوت از پیامبر
موارد استفاده از نوکلیدهای پرتوزا
اثرات نور بر روی گیاهان
انرژی غذایی
تأثیرات سفرهای ناصرالدین شاه به خارج از کشور
کاهش صدمات ناشی از الکتریسیته ساکن
earwax blockage
فارابی و جامعه شناسی
اصل اکسترمال
 کاربر Online
577 کاربر online
تاریخچه ی: هندسه

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-22Lines: 1-111
-!!تاریخچه هندسه
هندسه __مطه ا ف اشکال__ __صویا__ نهست. همین مطالعه __اا یا اکال __، __ویا__ و __اص __ات.

هنده مماتی به د مـ تیـم ی گ :
*هنـدسة س
*هندسة ایی.
+{DYNAMICMENU()}
__و
اه‌امه__
*((واژگان
هندسه))
__مقالات مرتبط__
*((
هندسه مسط))
*((هن
سه ایی)) />*((ن نااقلیدسی)) />*((ندسه صویی))
*((قض
ایی هنسی))
*((مکا
ن هنسی))
*((چند ضلعی))
*((م
ستطیل)) />*((بیضی))
*((دایر
ه))
*((
مثلث))
*((وی
گیای هندسی مثلث))
*((دایره های محا
طی داخلی و خارجی یک مثلث))
*((ا
عداد مثلثی))
*((قضی
ه تال))
*((ق
یه فیاورث)) />*((ضیه پاوس))
*((قضیه پ
اکال))
*((ق
یه‌ ریانشون))
*((ق
یه دزارگ))
*((اثبات
ضی دزارگ در صح)) />*((ابات قضیه دزارگ در فضا))
*((قضیه منولائوس))
*((کنج))
*((زاوی
ه))
*((م
نشر))
*((بر
در))
*((ضرب داخلی))
*((ضرب خارجی))
*((کنج فرن
ه))
*((نوار
مبی))
*((
منحنی های کروی))
*((
تاب و انحنا))
__کتابها
ی مرتبط__
*((کتا
بهای هندس)) />__[ http://217.218.177.31/mavara/mavara-view_forum.php?forumId=29 |ام یاضی]__ />__سایتی مرتبط__ />*سایتای جی />**[http://www.mathleague.com/help/geometry/geometry.htm|سایت مفاهیم هندسی]
**[http://mathforum.org/geopow|مسائل هندسی] />**[http://math.rice.edu/~lanius/Geom/cyls.html|کاس نلین هندسه]
**[http://www.coolmath4kids.com/geometrystuff.html|آموزش هندسه رای ودکان] />**[http://www.gamequarium.com/geometry.html|بازیی هندسی]
__گ
الری تصویر__
*[http://217
.218.177.31/mavara/mavara-browse_gallery.php?galleryId=12|گالری علوم]
- در __هندسه مسط __ اشکای مو ملع قرا می ید ک __فق و __ ان، __هندس فضایی__ ، __مطالعه اکل هندسی سه بعدی__ ات. این بخش از هندسه در مورد اشکال ه دی چون ((ک)) ا ،((استوانه)) ها، ((مخروط)) ها، ((ره)) ها یه است.
واژه انگلیسی __جئومتری__ ( هندسه ) از زبان یونانی ریشه گرفته است. این کلمه از دو کلمة «جئو»ٍ به معنای زمین و «متری» به معنای اندازه گیری تشکیل شده است. بنابراین هندسه __اندازه گیری زمین__ است. مصریان اولیه نخستین کسانی بودند که اصول هندسه را کشف کردند. هر سال رودخانة نیل طغیان نموده و نواحی اطراف رودخانه راسیل فرا می گرفت. این عمل تمام علایم مرزی میان تقسیمات مختلف را از بین می برد و لازم می شد دوباره هر کس زمین خود را اندازه گیری و مرزبندی نماید. آنها روشی از علامت گذاری زمینها با کمک پایه ها و طنابها اختراع کردند. آنها پایه ای را در نقطه ای مناسب در زمین فرو می کردند، پایه دیگری در جایی دیگر نصب می شد و دو پایه توسط طنابی که مرز را مشخص می ساخت به یکدیگر متصل می شدند.
با دو پایه دیگر زمین محصور شده ، محلی برای کشت یا ساختمان سازی می گشت.
با برآمدن یونانیان اطلاعات ریاضی قدم به مرحله ای علمی گذاشت.
در آغاز تمام اصول هندسی ابتدایی بود. اما در سال 600 قبل از میلاد مسیح ، یک آموزگار یونانی به نام ((الس))، اصول هندسی را از لحاظ علمی ثابت کرد. در هندسه ، یک واقعیت را ((فرضیه)) می نامند.
الس دلایل ثبوت برخی از فرضیه ها را کشف کرد و آغازگر هندسة تشریحی بود. اما دانشمندی به نام ((اقلیدس)) که در ((اسکندریه)) زندگی می کرد ، هندسه را به صورت یک علم بیان نمود. وی حدود سال 300 قبل از میلاد مسیح ، تمام نتایج هندسی را که تا به حال شناخته بود ، گرد آورد و آنها را به طور منظم ، در یک مجموعة 13 جلدی قرار داد. این کتابها که اصول هندسه نام داشتند ، به مدت 2 هزار سال در سراسر دنیا برای مطالعه هندسه به کار می رفتند.
+body= />
|~|
{DYNAMICMENU}

V{maketoc}


::{picture=geometry-1.gif}::


::||
هندسه __مطله او مل ا__ __وی__ نها. هین مطالعه __ابا میان اشکال __ __ویا__ و __وـ __است.||:: />
اخه هه
واژه انگلیسی __Geometry__ ( هندسه ) از زبان یونانی ریشه گرفته است. این کلمه از دو کلمه «جئو»ٍ به معنای زمین و «متری» به معنای اندازه گیری تشکیل شده است.بنابراین هندسه __اندازه گیری زمین__ است. مصریان اولیه نخستین کسانی بودند که اصول هندسه را کشف کردند. هر سال رودخانة نیل طغیان نموده و نواحی اطراف رودخانه راسیل فرا میگرفت.
این عمل تمام علایم مرزی میان تقسیمات مختلف را از بین میبرد و لازم میشد دوباره هر کس زمین خود را اندازهگیری و مرزبندی نماید. آنها روشی از علامتگذاری زمینها با کمک پایهها و طنابها اختراع کردند. آنها پایه‌‌ای را در نقطهای مناسب در زمین فرو میکردند، پایه دیگری در جایی دیگر نصب میشد و دو پایه توسط طنابی که مرز را مشخص میساخت به یکدیگر متصل می‌‌شدند.با دو پایه دیگر زمین محصور شده ، محلی برای کشت یا ساختمان ساز میگشت.
با برآمدن یونانیان اطلاعات ریاضی قدم به مرحله ای علمی گذاشت.در آغاز تمام اصول هندسی ابتدایی بود. اما در سال 600 قبل از میلاد مسیح ، یک آموزگار یونانی به نام ((الس))، اصول هندسی را از لحاظ علمی ثابت کرد.
((الس))‌ دلایل ثبوت برخی از فرضیهها را کشف کرد و آغازگر هندسة تشریحی بود. اما دانشمندی به نام ((اقلیدس)) که در ((اسکندریه)) زندگ میکرد ، هندسه را به صورت یک علم بیان نمود. />وی حدود سال 300 قبل از میلاد مسیح ، تمام نتایج هندسی را که تا به حال شناخته بود ، گرد آورد و آنها را به طور منظم ، در یک مجموعة 13 جلدی قرار داد. این کتابها که اصول هندسه نام داشتند ، به مدت 2 هزار سال در سراسر دنیا برای مطالعه هندسه به کار می رفتند.
 براساس این قوانین ، ((هندسه اقلیدسی)) تکامل یافت. هر چه زمان می گذشت ، شاخه های دیگری از هندسه توسط ریاضیدانان مختلف ، توسعه می یافت. براساس این قوانین ، ((هندسه اقلیدسی)) تکامل یافت. هر چه زمان می گذشت ، شاخه های دیگری از هندسه توسط ریاضیدانان مختلف ، توسعه می یافت.
 امروزه در بررسی علم هندسه انواع مختلف این علم را نظیر ((هندسة تحلیلی ))و ((مثلثات))، ((هندسه غیر اقلیدسی ))و ((هندسه فضایی ))مطالعه می کنیم. امروزه در بررسی علم هندسه انواع مختلف این علم را نظیر ((هندسة تحلیلی ))و ((مثلثات))، ((هندسه غیر اقلیدسی ))و ((هندسه فضایی ))مطالعه می کنیم.
-خدمت بزرگی که یونانیان در پیشرفت ریاضیات انجام دادند این بود که آنان احکام ریاضی را به جای تجربه بر استدلال منطقی استوار کردند.
قبل از __اقلیدس__، ((فیثاغورث))( 572-500 ق.م ) و __زنون__ ( 490 ق.م. ) نیز به پیشرفت علم ریاضی خدمت بسیار کرده بودند.
در قرن دوم قبل از میلاد ریاضیدانی به نام ((هیپارک))، ((مثلثات)) را اختراع کرد. وی نخستین کسی بود که تقسیم بندی معمولی بابلی ها را برای پیرامون دایره پذیرفت.
به این معنی که دایره را به 360 درجه و درجه را به 60 دقیقه و دقیقه را به 60 قسمت برابر تقسیم نمود و جدولی براساس شعاع دایره به دست آورد که وترهای بعضی قوسها را به دست می داد و این قدیمی ترین جدول مثلثاتی است که تاکنون شناخته شده است.
+خدمت بزرگی که یونانیان در پیشرفت ریاضیات انجام دادند این بود که آنان احکام ریاضی را به جای تجربه بر استدلال منطقی استوار کردند.قبل از __اقلیدس__، ((فیثاغورث))( 572-500 ق.م ) و __زنون__ ( 490 ق.م. ) نیز به پیشرفت علم ریاضی خدمت بسیار کرده بودند.
در قرن دوم قبل از میلاد ریاضیدانی به نام ((هیپارک))، ((مثلثات)) را اختراع کرد. وی نخستین کسی بود که تقسیم بندی معمولی بابلی ها را برای پیرامون دایره پذیرفت.به این معنی که دایره را به 360 درجه و درجه را به 60 دقیقه و دقیقه را به 60 قسمت برابر تقسیم نمود و جدولی براساس شعاع دایره به دست آورد که وترهای بعضی قوسها را به دست می داد و این قدیمی ترین جدول مثلثاتی است که تاکنون شناخته شده است.
 بعد از آن __دانشمندان هندی__ موجب پیشرفت علم ریاضی شدند. در __قرن پنجم __میلادی ((آپاستامبا))، در __قرن ششم __، ((آریاب هاتا ))، در __قرن هفتم __،((براهماگوپتا ))و در __قرن نهم __،((بهاسکارا)) در پیشرفت علم ریاضی بسیار مؤثر بودند. بعد از آن __دانشمندان هندی__ موجب پیشرفت علم ریاضی شدند. در __قرن پنجم __میلادی ((آپاستامبا))، در __قرن ششم __، ((آریاب هاتا ))، در __قرن هفتم __،((براهماگوپتا ))و در __قرن نهم __،((بهاسکارا)) در پیشرفت علم ریاضی بسیار مؤثر بودند.
-
+---
!کلاس‌بندی هندسه
!!هنـدسه مقـدماتی به دو شاخه تقسیـم می گردد :
*((هنـدسه مسطحه))
*((هندسه فضایی))
در ((هندسه مسطحه)) ، اشکالی مورد مطالعه قرار می‌گیرند که __فقط دو بعد__ دارند، ((هندسه فضایی)) ، __مطالعه اشکال هندسی سه بعدی__ است. این بخش از هندسه در مورد اشکال سه بعدی چون ((مکعب)) ها ،((استوانه)) ها، ((مخروط)) ها، ((کره)) ها و غیره است.
!!در هندسه مدرن شاخه‌های زیر مورد مطالعه قرار می‌گیرند:
*((هندسه تحلیلی))
*((هندسه برداری))
*((هندسه دیفرانسیل))
*((هندسه جبری))
*((هندسه محاسباتی))
*((هندسه اعداد صحیح))
*((هندسه اقلیدسی))
*((هندسه نااقلیدسی))
*((هندسه تصویری))
*((هندسه ریمانی))
*((هندسه ناجابجایی))
*((هندسه هذلولوی))
---
!همچنین ببینیم:
*((تبدیلات هندسی))
*((مکان هندسی و ترسیمات))
*((قضایای هندسی))
*((توپولوژی))
*((هندسه اقلیدسی))
*((هندسه نااقلیدسی))
*((محاسبه مساحت دایره))
---
!پیوندهای خارجی
[http://olympiad.roshd.ir/mathematicscontentlist.html]
[http://en.wikipedia.org/wiki/Geometry]
[http://www.geom.uiuc.edu/]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 11 شهریور 1385 [02:52 ]   30   علی هادی      جاری 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [11:57 ]   29   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [09:10 ]   28   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 25 تیر 1385 [09:06 ]   27   علی هادی      v  c  d  s 
 شنبه 24 تیر 1385 [07:12 ]   26   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [19:12 ]   25   علی هادی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 21 تیر 1385 [19:04 ]   24   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:08 ]   23   سعید صدری      v  c  d  s 
 سه شنبه 22 فروردین 1385 [18:08 ]   22   سعید صدری      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 اردیبهشت 1384 [07:52 ]   21   طه محمدی      v  c  d  s 
 پنج شنبه 29 اردیبهشت 1384 [07:49 ]   20   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [07:55 ]   19   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [07:53 ]   18   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [07:37 ]   17   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [07:34 ]   16   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 11 اردیبهشت 1384 [07:21 ]   15   علی هادی      v  c  d  s 
 سه شنبه 23 فروردین 1384 [07:08 ]   14   علی هادی      v  c  d  s 
 یکشنبه 18 بهمن 1383 [07:13 ]   13   بابک خسروشاهی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [16:02 ]   12   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [20:08 ]   11   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [19:53 ]   10   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [17:55 ]   9   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [17:53 ]   8   طه محمدی      v  c  d  s 
 سه شنبه 29 دی 1383 [17:46 ]   7   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [09:04 ]   6   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [08:55 ]   5   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [08:51 ]   4   طه محمدی      v  c  d  s 
 یکشنبه 27 دی 1383 [08:48 ]   3   طه محمدی      v  c  d  s 
 شنبه 12 دی 1383 [10:16 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 جمعه 13 شهریور 1383 [15:20 ]   1   محمد نوید      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..