منو
 کاربر Online
1621 کاربر online
تاریخچه ی: هشام بن عبدالملک

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-22Lines: 1-32
-1- هشام بن عبدالملک گرچه در ((شام«سوریه»|شام)) می زیست ولی به هر وسیله ممکن ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|حضرت باقر علیه السلام)) را آزار می داد، لذا حضرت فرمود: « هر کس بر هشام قیام کند، هشام او را خواهد کشت و سلطنت او بیست سال طول می کشد.»
اصحاب خیلی ناراحت شدند، حضرت فرمود: « چرا اینقدر ناراحتید؟ وقتی که خدای عزوجل اراده کند سلطانی را هلاک گرداند، حرکت افلاک را سرعت می دهد و روزگارش به سرعت تمام و زائل می گردد.»
+هشام بن عبدالملک گرچه در ((شام «سوریه»|شام)) می زیست ولی به هر وسیله ممکن ((حضرت امام محمد باقر علیه السلام|حضرت باقر علیه السلام)) را آزار می داد.
-بی ا ااب این ن امام اقر علیه الام را به ((ید بن علی فرزند امام چهام علیه السلام|زید بن علی بن الحسین)) گفتند زید که قصد قیام ر هشام داشت، از این سخن هراسی ر دل نف، چون آماده شهادت بود گفت: « من دیدم در نزد هشام به ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم)) دشنام دادند و او چیزی نگفت و اهر کراه نکرد و تغییری در خود نداد، پس به خدا قسم اگر هیچ یاوری نداشته باشم، و تنها خود و پسرم بمانم، بر او رج می کنم و با او به جنگ مسلحانه می پردازم. » +1-روزی امام فرمود:
~~green:« هر کس
ب هام قیام کند، هشام و را وهد کشت. سلطنت هشام بیست سال طول می کشد.»
اصحاب
ناراحت ند. امام فمود:« چرا اینقدر ناراحتید؟ وقتی که خدای عزوجل اراده کند سلطانی را هلاک گردان، حرکت زمان و افلاک را سرعت می دهد و روزگارش به رعت سر می‌آید.» ~~ />بعضی از اصحاب این سخن امام باقر علیه اسلام را به ((زید فرزند امام سجا علیه السلام|زید بن علی بن الحسین)) گفتند. ما زید که قصد قیام لیه هشام را داشت، از این سخن هراسی ه دل راه ن، چون آماده شهادت بود. و گفت:« من دیدم در نزد هشام به ((حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله|رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم)) دشنام دادند و او چیزی نگفت و ارای نکرد. به خدا قسم اگر هیچ یاوری نداشته باشم، و تنها خود و پسرم بمانم، باز هم بر او قی می کنم و با او به جنگ میپردازم.»
-2- هشام تا می توانست به امام باقر علیه السلام اهانت کرد، روزی به زید گفت: « این برادرت بقر چه کرد؟» (به جای باقر، گفت بقر که به معنای گاو است.) زید گفت: « رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را باقرالعلوم یعنی شکافنده و روشن کننده علوم نامیده و تو او را چنین اهانت می کنی ؟!» و سپس اشعاری را در مدح برادرش امام باقر علیه السلام سرود، به این مضمون که او امام و منجی و پناه من است. +2- هشام تا میتوانست به امام باقر علیه السلام اهانت می‌کرد. />روزی به زید گفت:« این برادرت، بقر، چه کرد؟» (به جای باقر، گفت بقر که به معنای گاو است.)
زید گفت: « رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم او را باقرالعلوم، یعنی شکافنده و روشن کننده علوم نامیده، و تو او را چنین اهانت می کنی؟!» />سپس اشعاری در مدح برادرش امام باقر علیه السلام سرود، به این مضمون که «او امام و منجی و پناه من است.»
-3- وقتی هشام حضرت باقر علیه السلام را از ((مدینه)) به شام احضار کرد قبل از ورود ت به اهل مجلس خود گفت: « من محمد بن الباقر را توبیخ می کنم، وتی ساکت شدم شما هم شروع کنید به توبیخ کردن او. » +3- وقتی هشام حضرت باقر علیه السلام را از ((مدینه)) به شام احضار کرد، قبل از ورود مم به اهل مجلس خود گفت:« من محمد بن الباقر را توبیخ می کنم. وق ساکت شدم شما هم شروع کید به توبیخ کردن او. »
امام بعد از ورود به مجل
س، با یک جمله به همگی سلام کرد و اعتنای مخصوصی به هشام نفرمود. سپس بدون اجازه هشام نشست. هشام بسیار عصبانی شد و گفت:« ای محمد بن باقر! همیشه مردی از شما ((اهل بیت)) وحدت مسلمین را از بین می برد و مردم را به خود دعوت می کند و از روی سفاهت و جهل، خود را امام مردم می داند.»
او هر چه توانست
به امام جسارت کرد. سایرین هم یکی پس از دیگری شروع کردند به توهین و جسارت.
آن گاه امام بر
خاست و فرمود:« ای مردم! کجا می روید، یا شما را کجا می برند؟! خداوند اولین و آخرین را توسط ما هدایت فرموده است. اگر امروز شما پادشاهید، ما هم در فردا - روز قیام ((حضرت امام مهدی ارواحنا له الفداء|حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه)) - پادشاه خواهیم بود و بعد از ما پادشاهی به دیگری نمی رسد، چون ما اهل عاقبت خیریم، و خداوند می‌فرماید:« و عاقبت نیکو مخصوص متقین و پرهیزکاران است.»
هشام دستور داد امام را حبس کردند ولی امام در زندان چنان رفتاری کرد که همه زندانیان شیفته او شدند و به امامت او ایمان آوردند.
-وقی وار شدند با یک مله ه همگی سلام ک و لام مخصوصی که ر خلت هشام دلالت کند از حضرت صادر ش. س ضرت بدون اجه هشام شستند هشام از ای دو امر بسیار عصبای شد و گف: ای ممد ب اقر! یشه م ا شا ((اهل بت)) وت سلمی ا ا ی می د و ردم را به خود دو ی نمی از ری فاهت و جل، خود را ام مردم ی ند. » +4- روی هم اری ه مام لیه لام کرد بو جف که می‌گیند ((بی امی)) را ی کشد تویی
امم فرمود ر عی م، االعباس ت />رسید:« ه موق اف می فد؟» />رمود چند ی ی ماه و چدان ر ی
-هشام هر چه توانست به حضرت جسارت کرد. سپس سایرین هم یکی پس از دیگری شروع کردند به توهین و جسارت، وقتی همه عقده ها گشوده شد، حضرت برخاستند و فرمودند: « ای مردم کجا می روید و یا شما را کجا می برند؟» خداوند همه اولین را به ما هدایت فرمود و شما که آخرین مردم تا این زمان هستید را به وسیله ما هدایت کرد.
اگر شما امروز پادشاهید، ما هم در فردا - روز قیام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه - پادشاه خواهیم بود که دیگر بعد از ما پادشاهی به دیگران نمی رسد، چون ماییم اهل عاقبت خیر و خداوند میفرماید: « و عاقبت نیکو مخصوص متقین و پرهیزکاران است.» هشام دستور داد حضرت را به حبس انداختند ولی حضرت در زندان چنان رفتاری کرد که همه زندانیان شیفته او شدند و به امامت او میل کردند. . .

4- روزی هشام جسارتی به امام باقر علیه السلام کرد و گفت: « ابو جعفر که ((بنی امیه)) را می کشد تویی؟» حضرت فرمودند: « پسر عموی ما ابوالعباس است.» پرسید: « چه موقع اتفاق می افتد؟» حضرت فرمود: « چند سالی بیش نمانده و خیلی دور نیست. . . »

5- عروه بن موسی گفت : « روزی ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود: « الان چشم هشام را در قبر از حدقه بیرون آوردند.» پرسیدم: « کی مرد؟» فرمود: « امروز سه روز از مرگش می گذرد.» و خبر مرگ هشام بعداً به ما رسید و دیدیم همان روز بود که امام صادق علیه السلام فرموده بود.
+5- عروه بن موسی گفت: روزی ((حضرت امام جعفر صادق علیه السلام|امام صادق علیه السلام)) فرمود:« الان چشم هشام را در قبر از حدقه بیرون آوردند.»
پرسیدم: « کی مرد؟»
فرمود:« امروز سه روز از مرگش می گذرد.»
و خبر مرگ هشام بعداً به ما رسید و دیدیم همان روز بود که امام صادق علیه السلام فرموده بود.
 منابع:  منابع:
 بحارالانوار، ج 46، صفحات 281 و 296 و 264 و 262. بحارالانوار، ج 46، صفحات 281 و 296 و 264 و 262.
 بحارالانوار، ج 47، ص 150. بحارالانوار، ج 47، ص 150.

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 جمعه 10 شهریور 1385 [13:18 ]   6   عزت      جاری 
 دوشنبه 04 مهر 1384 [12:10 ]   5   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 11 اسفند 1383 [11:29 ]   4   امیرمهدی حقیقت      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [11:16 ]   3   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 شنبه 17 بهمن 1383 [10:55 ]   2   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 
 سه شنبه 03 شهریور 1383 [11:51 ]   1   شکوفه رنجبری      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..