منو
 صفحه های تصادفی
جهیزیه فاطمه علیها سلام
تولید مثل رویشی
خاستگاه گوهرها
قیام مازیار
سرگذشت ریاضیات 7
جون بن ابی مالک و شهادت در کربلا
فرهنگسرای دانشجو
عصر امام خمینی در نگاه صاحبنظران
حاکمان معاصر امام کاظم علیه السلام
حضور امام علی علیه السلام در جنگ بدر
 کاربر Online
330 کاربر online
تاریخچه ی: هسته سلول

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-51Lines: 1-83
-||هسته محل ذخیره اطلاعات ژنتیکی و مرکز کنترل سلول یوکاریوتی ( اسی ، انوری و گیای ) است. هسته در سال 1831 توسط Robert Brown در سلولهای اپیدرمی ثعلبیان کشف شد و به عنوان بخشی متراکم ، پایدار و موجود در همه سلولها در نظر گرفته شد. هسته‌ای ساختار فشرده با پیچ و تابهای زیادی را داراست و با ((پروتئین)) همراه می‌باشد. به چنین مجموعه فشرده‌ای همراه با پروتئین ، ((کروماتین)) می‌گویند.

هسته واجد غشای دو لایه‌ای موسوم به پوشش هسته‌ای است و در این پوشش حفره‌ها یا روزنه‌هایی موسوم به منفذ پیچیده هسته‌ای است که از طریق آنها عمل تبادل مواد بین هسته و ((سیتوپلاسم)) انجام می‌گیرد.||
!شکل و محل و تعداد هسته
هسته در بیشتر سلولها کروی یا بیضوی است. در سلولهای پارانشیمی بالغ عدسی شکل ، در سلولهای عضلانی مخطط و پروکامبیومی استوانه‌ای شکل ، در ((ول کش|سلولهای آبکش)) بالغ و سلولهای انگل زده چند بخشی است. در عده‌ای از سلولها هسته چند بخشی است مثل گویچه‌های سفید چند هسته‌ای و یا ((ول استوکلاست|سلولهای استئوکلاست)) (استخوان خوار). در بیشتر سلولها هسته در مرکز قرار دارد. در ((سلول گیاهی|سلولهای گیاهی)) به علت رشد واکوئل‌ها ، هسته در کنار غشا قرار می‌گیرد و در سلولهای عضلانی مخطط هسته در بخشهای کناری ، در اطراف صفحه محرک قرار دارد.

در جلبک استابولاریا هسته در بخش ریزوئیدی (ریشه نما) یا مجاور با آن قرار دارد. اغلب سلولها دارای یک هسته هستند. با وجود این برخی جانداران ابتدایی و یا سلولهای جانداران پیشرفته بیش از یک هسته دارند. برای مثال حدود 20% از سلولهای کبدی و یا عده زیادی از سلولهای ریسه قارچها دو هسته‌ای هستند. سلولهای عضلانی مخطط ساختمان سنوسیتی دارند یعنی در یک ((سیتوپلاسم)) مشترک چندین هسته پراکنده است. این سلولها ابتدا یک هسته‌ای بوده‌اند که به دلیل تقسیمات مکرر هسته بدون آنکه سیتوپلاسم تقسیم شود به حالت سنوسیتی در آمده‌اند.

+

||هسته محل ذخیره اطلاعات ژنتیکی و مرکز کنترل سلول یوکاریوتی است. محتویات س در یوکاریوتها وسط غشا هته احاطه شده است و اندامکی به نام هسته را بوجود آورده است. ولی چون سلولهای پروکاریتی فاقد غشای هسته هستند بدون هسته محسوب می‌شوند.|| />!اطلاعات اولیه
هسته در سال 1831 توسط Robert Brown در سلولهای اپیدرمی ثعلبیان کشف شد و به عنوان بخشی متراکم ، پایدار و موجود در همه سلولها در نظر گرفته شد. هسته یک ساختار فشرده با پیچ و تابهای زیادی را داراست و با ((پروتئین)) همراه می‌باشد. به چنین مجموعه فشرده‌ای همراه با پروتئین ، کروماتین می‌گویند. هسته واجد غشای دو لایه‌ای موسوم به پوشش هسته‌ای است و در این پوشش حفره‌ها یا روزنه‌هایی موسوم به منفذ پیچیده هسته‌ای است که از طریق آنها عمل تبادل مواد بین هسته و ((سیتوپلاسم)) انجام می‌گیرد. برای بررسی ساختمان عمومی هسته می‌توان از ((میکروسکوپ نوری)) و ((میکروسکوپ الکترونی)) استفاده کرد.
{picture=هسته 4.jpg}

!شکل و محل و تعداد هسته در سلولها
هسته در بیشتر سلولها کروی یا بیضوی است. در سلولهای پارانشیمی بالغ گیاهان عدسی شکل ، در سلولهای عضلانی مخطط جانوران و سلولهای پروکامبیومی گیاهان استوانه‌ای شکل ، در ((ات هی|سلولهای آبکش بالغ)) و سلولهای انگل زده چند بخشی است. در عده‌ای از سلولها هسته چند بخشی است مثل ((گویچه‌های سفید خون)) چند هسته‌ای و یا ((ات استوان|سلولهای استئوکلاست)) (استخوان خوار). در بیشتر سلولها هسته در مرکز قرار دارد. در ((سلول گیاهی|سلولهای گیاهی)) به علت رشد ((واکوئل|واکوئلها)) ، هسته در کنار ((غشای سلولی|غشا)) قرار می‌گیرد و در سلولهای عضلانی مخطط هسته در بخشهای کناری قرار دارد.

در جلبک استابولاریا هسته در بخش ریزوئیدی (ریشه نما) یا مجاور با آن قرار دارد. اغلب سلولها دارای یک هسته هستند. با وجود این برخی جانداران ابتدایی و یا سلولهای جانداران پیشرفته بیش از یک هسته دارند. برای مثال حدود 20 درصد از ((کبد|سلولهای کبدی)) و یا عده زیادی از سلولهای ریسه قارچها دو هسته‌ای هستند. سلولهای عضلانی مخطط ساختمان سنوسیتی دارند یعنی در یک ((سیتوپلاسم)) مشترک چندین هسته پراکنده است. این سلولها ابتدا یک هسته‌ای بوده‌اند که به دلیل تقسیمات مکرر هسته بدون آنکه سیتوپلاسم تقسیم شود به حالت سنوسیتی درآمده‌اند.

 ||__نسبت حجم هسته به حجم سیتوپلاسم را نسبت نوکلئوپلاسمی می‌گویند. این نسبت برای سلولهایی که در یک مرحله رشد و در شرایط مشابه باشند ثابت است.__||

 ||__نسبت حجم هسته به حجم سیتوپلاسم را نسبت نوکلئوپلاسمی می‌گویند. این نسبت برای سلولهایی که در یک مرحله رشد و در شرایط مشابه باشند ثابت است.__||

--=هسته شامل ~~green:پوشش هسته‌ای~~ ، ~~green:((شیره هسته))~~ ، ~~green:اسکلت هسته‌ای~~ ، ~~green:((کروماتین))~~ و بالاخره ((هستک)) می‌باشد.=-


!!پوشش هسته‌ای
اطراف هسته سلولهای یوکاریوتی را پوشش هسته‌ای شامل غشا بیرونی ، غشای درونی ، فضای بین دو غشای و منافذ هسته‌ای پوشانیده است.


*__غشای بیرونی:__ از دو لایه فسفولیپیدی و پروتئینهای پراکنده دربین آنها تشکیل شده است که شباهت زیادی به غشای شبکه آندوپلاسمی دارد و در سطح آن ((ریبوزوم|ریبوزومها)) قرار گرفته‌اند. بخشهایی از غشای بیرونی با ((شبکه آندوپلاسمی)) دانه‌دار ، پیوستگی دارد و منشا غشا هسته نیز از شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار است.


*__فضای بین دو غشا :__ فضای بین دو غشای یا فضای دور هسته‌ای فضایی به وسعت 60 تا 100 ((آنگستروم)) است که وسعت آن در همه جای پوشش هسته‌ای یکنواخت نیست. در برخی نواحی وسیعتر و در محل منافذ یا سوراخهای هسته‌ای که دو غشا پوشش هسته‌ای بهم می‌رسند وسعت فضای دور هسته‌ای به صفر می‌رسد.


*__غشای داخلی :__ غشایی زیستی به ضخامت حدود 60 تا 70 آنگستروم ، شبیه غشای شبکه آندوپلاسمی و فاقد ((ریبوزوم)) است. غشای داخلی با واسطه پروتئینهای لامینایی با کروماتین ارتباط دارد.


*__منافذ غشای هسته :__ در پوشش هسته‌ای ساختمانهای پروتئین فعال و ویژه‌ای به اسم منافذ هسته‌ای وجود دارد. وجود این منافذ بوسیله ((هرتویگ)) در سال 1876 برای اولین بار پیش‌بینی شد. قطر منافذ به اندازه‌ای است که به مولکولهای پروتئین ، انواع RNA ها و حتی زیر واحد‌های ریبوزومی اجازه عبور می‌دهد.پروتئینهای سیتوپلاسمی که وارد هسته می‌شوند از جمله پروتئینهای هیستونی دارای یک بخش نشانه هستند که به کمک آن از بازگشت آنها به ((سیتوپلاسم)) جلوگیری می‌شود. منافذ هسته‌ای عبور یونهای منفی را تسهیل می‌کنند.

منافذ هسته‌ای ساختمانهای دائمی و پایدار نیستند و متناسب با نیاز سلول ایجاد یا ناپدید می‌شوند. در سلولهای با فعالیت متابولیکی بالا که مبادله مواد بین هسته و سیتوپلاسم زیاد است تعدا منافذ هسته نیز زیاد است و در سلولهایی که تبادلات هسته و سیتوپلاسم کم است تعداد منافذ کاهش می‌یابد. هر منفذ بوسیله مجموعه‌ای از ذرات متراکم احاطه شده است. این ساختمانهای پروتئینی را بر روی هم مجموعه منفذی یا منفذ پیچیده هسته‌ای می‌نامند که شامل بخشهای زیر است :


**یک حلقه یا آنولوس که از 8 پروتئین گرانولی کناری تشکیل شده است و در سطح سیتوزولی قرار دارد.


**یک حلقه یا آنولوس که این هم از 8 پروتئین گرانولی کناری تشکیل شده است و در سطح نوکلئوپلاسمی قرار دارد.


**کانال مرکزی یا درپوش که این کانال محل عبور مواد می‌باشد و در مرکز منفذ قرار دارد.


**__منفذ :__ از ترکیباتی به نام Annular Material پر شده و به سمت ((نوکلئوپلاسم)) و سیتوپلاسم بیرون زده است.
!شیره هسته ( نوکلئوپلاسم کاریولنف )
((شیره هسته)) مایعی است که درون هسته را پر کرده است و از نظر کلی شبیه ((سیتوزول)) و کمی متراکم‌تر از آن با PH اسیدی است. شیره هسته یا ماتریکس هسته حاوی آب 10 % از کل پروتئینهای هسته‌ای ، 30 % از کل RNA و 2 تا 5 % از کل فسفولیپیدهای هسته‌ای را شامل می‌شود. مقدار کمی ((لیپید)) و نیز مقداری گلوسیدهای (قندها) موثر در تشکیل نوکلئوتید مثل ((ریبوز)) و دزوکسی ریبوز در آن وجود دارند.
+-=هسته شامل ~~green:پوشش هسته‌ای~~ ، ~~green:شیره هسته~~ ، ~~green:اسکلت هسته‌ای~~ ، ~~green:کروماتین~~ و بالاخره ~~green:هستک~~ می‌باشد.=-


!پوشش هسته‌ای
اطراف هسته سلولهای یوکاریوتی را پوشش هسته‌ای شامل غشای بیرونی ، غشای درونی ، فضای بین دو غشا و منافذ هسته‌ای پوشانیده است.
!!غشای بیرونی />از دو لایه فسفولیپیدی و ((پروتئین|پروتئنهای)) پراکنده در بین آنها تشکیل شده است که شباهت زیادی به غشای شبکه آندوپلاسمی دارد و در سطح آن ((ریبوزوم|ریبوزومها)) قرار گرفته‌اند. بخشهایی از غشای بیرونی با ((شبکه آندوپلاسمی|شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار)) ، پیوستگی دارد و منشا غشای هسته نیز از شبکه آندوپلاسمی دانه‌دار است.
!!فضای بین دو غشا />فضای بین دو غشای یا فضای دور هسته‌ای فضایی به وسعت 60 تا 100 آنگستروم است که وسعت آن در همه جای پوشش هسته‌ای یکنواخت نیست. در برخی نواحی وسیعتر و در محل منافذ یا سوراخهای هسته‌ای که دو غشا پوشش هسته‌ای بهم می‌رسند وسعت فضای دور هسته‌ای به صفر می‌رسد.
!!غشای داخلی />غشایی زیستی به ضخامت حدود 60 تا 70 آنگستروم ، شبیه غشای شبکه آندوپلاسمی و فاقد ((ریبوزوم)) است. غشای داخلی با واسطه پروتئینهای لامینایی با کروماتین ارتباط دارد.
{picture=هسته 3.jpg}

!!
منافذ غشای هسته />در پوشش هسته‌ای ساختمانهای پروتئینی فعال و ویژه‌ای به اسم منافذ هسته‌ای وجود دارد. وجود این منافذ بوسیله هرتویگ در سال 1876 برای اولین بار پیش‌بینی شد. قطر منافذ به اندازه‌ای است که به مولکولهای پروتئین ، ((ساختمان RNA|انواع RNAها)) و حتی زیر واحد‌های ریبوزومی اجازه عبور می‌دهد. پروتئینهای سیتوپلاسمی که وارد هسته می‌شوند از جمله ((کروموزوم|پروتئینهای هیستونی)) دارای یک بخش نشانه هستند که به کمک آن از بازگشت آنها به ((سیتوپلاسم)) جلوگیری می‌شود. منافذ هسته‌ای عبور یونهای منفی را تسهیل می‌کنند.

منافذ هسته‌ای ساختمانهای دائمی و پایدار نیستند و متناسب با نیاز سلول ایجاد یا ناپدید می‌شوند. در سلولهای با فعالیت متابولیکی بالا که مبادله مواد بین هسته و سیتوپلاسم زیاد است تعداد منافذ هسته نیز زیاد است و در سلولهایی که تبادلات هسته و سیتوپلاسم کم است تعداد منافذ کاهش می‌یابد. هر منفذ بوسیله مجموعه‌ای از ذرات متراکم احاطه شده است. این ساختمانهای پروتئینی را بر روی هم مجموعه منفذی یا منفذ پیچیده هسته‌ای می‌نامند که شامل بخشهای زیر است.
*یک حلقه یا آنولوس که از 8 پروتئین گرانولی کناری تشکیل شده است و در سطح سیتوزولی قرار دارد.


*یک حلقه یا آنولوس که این هم از 8 پروتئین گرانولی کناری تشکیل شده است و در سطح نوکلئوپلاسمی قرار دارد.


*کانال مرکزی یا درپوش که این کانال محل عبور مواد می‌باشد و در مرکز منفذ قرار دارد.


*منفذ از ترکیباتی به نام Annular Material پر شده و به سمت نوکلئوپلاسم (شیره هسته) و سیتوپلاسم بیرون زده است.
!شیره هسته ( نوکلئوپلاسم ا کاریولنف )
شیره هسته مایعی است که درون هسته را پر کرده است و از نظر کلی شبیه ((سیتوپلاسم|سیتوزول)) و کمی متراکم‌تر از آن با PH اسیدی است. شیره هسته یا ماتریکس هسته حاوی آب 10 درصد از کل پروتئینهای هسته‌ای ، 30 درصد از کل RNA و 2 تا 5 درصد از کل فسفولیپیدهای هسته‌ای را شامل می‌شود. مقدار کمی ((چربی|لیپید)) و نیز مقداری ((کربوهیدرات|گلوسیدهای)) (قندها) موثر در تشکیل ((اسید نوکلئیک|نوکلئوتید)) مثل ریبوز و دزوکسی ریبوز در آن وجود دارند.
 !!یونهای موجود در شیره هسته !!یونهای موجود در شیره هسته
-در شیره هسته یونهای {TEX()} {Na^+ , K^+ , Ca^{++} ، CL^- , SO_4^-2} {TEX} وجود دارد. یونهای {TEX()} {Na^+} {TEX} موجود در هسته ده برابر بیشتر از یونهای موجود در سیتوپلاسم می باشد. و از این لحاظ مساوی محیط خارج سلول است. یون {TEX()} {Na^+} {TEX} رای یت برگتی ژن ها موثر است. یون {TEX()} {Na^+} {TEX} هت برای نگهداری ساختمان مولکول DNA لازم می باشد. یون {TEX()} {Ca^{++}} {TEX} مانع تجمع هیستونها بر روی DNA و اثری در جهت فعال کردن ((تنظیم بیان ژن)) و افزایش نسخه برداری دارد. +در شیره هسته یونهای {TEX()} {Na^+ , K^+ , Ca^{++} , CL^- , SO_4^-2} {TEX} وجود دارد. یونهای {TEX()} {Na^+} {TEX} موجود در هسته ده برابر بیشتر از یونهای موجود در سیتوپلاسم میباشد. و از این لحاظ مساوی محیط خارج سلول است. یون {TEX()} {Na^+} {TEX} ر بری نگهداری ((تان DNA|ساختمان مولکول DNA)) لازم میباشد. یون {TEX()} {Ca^{++}} {TEX} مانع تجمع هیستونها بر روی DNA و اثری در جهت فعال کردن ((تنظیم بیان ژن در یوکاریوتها|تنظیم بیان ژن)) و افزایش نسخه برداری دارد.
 !!پروتئینهای شیره هسته !!پروتئینهای شیره هسته
-این پروتئینها به دو گروه ساختمانی شامل هیستونها و تنظیمی شامل انواع غیر هیستونی و آنزیمی تقسیم می‌شود.


*__پروتامینها :__ از مهمترین پروتئبنهای موجود درشیره هسته سلولهای جنسی زایشی هستند که خاصیت قلیایی دارند.
*__پروتئینهای هیستونی :__ با دارا بودن خاصیت قلیایی به DNA متصل شده و نوکلئوزومها یا واحدهای تکراری DNA را می‌سازند.
+این پروتئینها به دو گروه ساختمانی شامل هیستونها و تنظیمی شامل انواع غیر هیستونی و آنزیمی تقسیم می‌شوند.
*__پروتامینها :__ از مهمترین پروتئینهای موجود درشیره هسته سلولهای جنسی و زایشی هستند که خاصیت قلیایی دارند.
*__پروتئینهای هیستونی :__ با دارا بودن خاصیت قلیایی به DNA متصل شده و نوکلئوزومها یا واحدهای تکراری DNA را می‌سازند.
 *__پروتئینهای غیر هیستونی :__ دارای خاصیت اسیدی هستند. *__پروتئینهای غیر هیستونی :__ دارای خاصیت اسیدی هستند.
 *_پروتئینهای آنزیمی :__ پروتئینهای آنزیمی شیره هسته شامل DNA پلیمرازها ، RNA پلیمرازها ، لیگازها ، DNase ، RNase ، GTPase ، ATPase ، نوکلئوزید فسفریلاز است. *_پروتئینهای آنزیمی :__ پروتئینهای آنزیمی شیره هسته شامل DNA پلیمرازها ، RNA پلیمرازها ، لیگازها ، DNase ، RNase ، GTPase ، ATPase ، نوکلئوزید فسفریلاز است.
-!!ساخنمان شیره هسته
شیره هسته یا نوکلئوپلاسم حاوی انواع گوناگونی از گرانولهای بین کروماتینی و گرانولهای اطراف کروماتینی است.


*__گرانولهای بین کروماتینی ( ICG ) :__ ذراتی است به قطر 20 تا 25 نانومتر که توسط رشته‌هایی به یکدیگر متصل شده‌اند و به فرم دستجاتی در فضای بین کروماتین اکثر هسته‌ها دیده می‌شود.

+!!ساختمان شیره هسته
شیره هسته یا نوکلئوپلاسم حاوی انواع گوناگونی از گرانولهای بین کروماتینی و گرانولهای اطراف کروماتینی است.
*__گرانولهای بین کروماتینی ( ICG ) :__ ذراتی است به قطر 20 تا 25 نانومتر که توسط رشته‌هایی به یکدیگر متصل شده‌اند و به فرم دستجاتی در فضای بین کروماتین اکثر هسته‌ها دیده می‌شود.

 *__گرانولهای اطراف کروماتینی ( PCG ):__ در اطراف هتروکروماتین متراکم قرار داشته و مانند گرانولهای منفرد به نظر می‌آیند. این گرانولها به قطر 30 تا 50 نانومتر بوده و توسط گرانولهایی به قطر 25 نانومتر احاطه شده‌اند. این گرانولها در بسیاری از هسته سلولها دیده شده و از تراکم فیبرهای بسته بندی شده به قطر 3 نانومتر تشکیل شده‌اند. این گرانولها از RNA دارای وزن مولکولی کم و ضریب رسوب 4.7s و حداقل 2 پروتئین تشکیل شده است. *__گرانولهای اطراف کروماتینی ( PCG ):__ در اطراف هتروکروماتین متراکم قرار داشته و مانند گرانولهای منفرد به نظر می‌آیند. این گرانولها به قطر 30 تا 50 نانومتر بوده و توسط گرانولهایی به قطر 25 نانومتر احاطه شده‌اند. این گرانولها در بسیاری از هسته سلولها دیده شده و از تراکم فیبرهای بسته بندی شده به قطر 3 نانومتر تشکیل شده‌اند. این گرانولها از RNA دارای وزن مولکولی کم و ضریب رسوب 4.7s و حداقل 2 پروتئین تشکیل شده است.
 !اسکلت هسته‌ای !اسکلت هسته‌ای
-مجموعه منفذی شبکه لامینایی به علاوه اسکلت هسته‌ای درونی را روی هم ((اسکلت هسته‌ای)) گویند.
!!شبکه لامینائی
شبکه لامینائی یا لامینها پروتئینهای خاصی هستند که تریمرهایی تشکیل می‌دهند متشکل از سه ((مونومر)) که با A ، B ، C یا a ، b ، c معرفی می‌شوند. تریمر‌های لامینایی که از سه مونومر A ، B و C تشکیل یافته‌اند همانند شبکه تورینه‌ای به هم می‌پیوندند و اسکلت هسته‌ای را می‌سازند. بخش محیطی (اطرافی) اسکلت هسته‌ای تراکم بیشتری دارد و بخش درونی آن کم تراکم تر و دارای حالت اسفنجی است. شبکه لامینایی را اغلب شبکه بسیار ظریفی می‌دانند که در مقابل سطح درونی پوشش هسته‌ای قرار گرفته‌اند و با مجموعه‌های منفذی اتصالهایی دارد شبکه لامینای ساختمانی ظریف اما چسبنده دارد که پس از حذف پوشش هسته‌ای و حل کردن پروتئین و DNAی موجود در کروماتین بصورت پاکت نازکی باقی می‌ماند و اندازه و حالت هسته را حفظ می‌کند.

لامین نقش ساختمانی مهمی در تعیین شکل و وضعیت هسته بازی می‌کند. لامینها مولکولهای بسیار پایداری هستند. به حسب وضع لامیها در طول تقسیم سلولی دو نوع لامین در نظر می‌گیرند. لامینایی که همیشه چسبیده به پوشش هسته‌ای باقی می‌ماند (لامین B در ((پستانداران))) و آنهایی که هنگام تقسیم در ((سیتوپلاسم)) حل می‌شوند(لامین A و C در پستانداران). لامینها به اندازه کافی بخشهای آبگریز برای نفو به دو لایه لیپیدی غشای داخل هسته را ندارند اما با واسطه یک نوع از پروتینهای درون غشایی به آن متصلند.
+مجموعه منفذی شبکه لامینایی به علاوه اسکلت هسته‌ای درونی را روی هم اسکلت هسته‌ای گویند.
!!شبکه لامینایی
شبکه لامینائی یا لامینها پروتئینهای خاصی هستند که تریمرهایی تشکیل می‌دهند متشکل از سه مونومر که با ~~green:A~~ ، ~~green:B~~ ، ~~green:C~~ یا a ، b ، c معرفی می‌شوند. تریمر‌های لامینایی که از سه مونومر A ، B و C تشکیل یافته‌اند همانند شبکه تورینه‌ای بهم می‌پیوندند و اسکلت هسته‌ای را می‌سازند. بخش محیطی (اطرافی) اسکلت هسته‌ای تراکم بیشتری دارد و بخش درونی آن کم تراکمتر و دارای حالت اسفنجی است. شبکه لامینایی را اغلب شبکه بسیار ظریفی می‌دانند که در مقابل سطح درونی پوشش هسته‌ای قرار گرفته‌اند و با مجموعه‌های منفذی اتصالهایی دارد. شبکه لامینایی ساختمانی ظریف اما چسبنده دارد که پس از حذف پوشش هسته‌ای و حل کردن ((پروتئین)) و DNAی موجود در کروماتین بصورت پاکت نازکی باقی می‌ماند و اندازه و حالت هسته را حفظ می‌کند.

لامین نقش ساختمانی مهمی در تعیین شکل و وضعیت هسته بازی می‌کند. لامینها مولکولهای بسیار پایداری هستند. به حسب وضع لامینها در طول ((میتوز|تقسیم سلولی)) دو نوع لامین در نظر می‌گیرند. لامینایی که همیشه چسبیده به پوشش هسته‌ای باقی می‌ماند (لامین B در ((پستانداران))) و آنهایی که هنگام تقسیم در ((سیتوپلاسم)) حل می‌شوند (لامین A و C در پستانداران). لامینها به اندازه کافی بخشهای آبگریز برای نفو به دو لایه لیپیدی غشای داخل هسته را ندارند اما با واسطه یک نوع از پروتئینهای درون غشایی به آن متصلند.
 !!اسکلت هسته‌ای درونی !!اسکلت هسته‌ای درونی
-هنگامی که هسته‌ها جدا شده‌اند از ((سلول)) بوسیله نوکلئازها از جمله DNase و RNase که به ترتیب DNA و RNA را هضم می‌کنند یا با محلولهای نمکی قوی که پروتئینهای کروی را حل می‌کنند، تیمار شوند یک شبکه سه بعدی درون هسته‌ای باقی می‌ماند که با ((میکروسکوپ الکترونی)) قابل مشاهده است و در مجموعه شیره هسته پراکنده است. این ساختمان را اسکلت درونی هسته‌ای می‌گویند. بنظر می‌رسد که این شبکه برای سازمان یابی کروماتین مهم است. اسکلت هسته‌ای درونی از دو شبکه روی هم تشکیل شده است که عبارتند از :


*شبکه اول از پروتئینهای رشته‌ای ساخته شده و نقش پشتیبان را برای شبکه دوم دارد.


*شبکه دوم از پروتئینهای گویچه‌ای یا کروی ساخته شده که بین آنها ((انواع پروتئین|پروتئینهای آنزیمی)) دخالت کننده در رونویسی و همانند سازی نیز در بین آنها وجود دارد.
+هنگامی که هسته‌ها جدا شده از سلول بوسیله نوکلئازها از جمله DNase و RNase که به ترتیب DNA و RNA را هضم می‌کنند یا با محلولهای نمکی قوی که پروتئینهای کروی را حل می‌کنند، تیمار شوند یک شبکه سه بعدی درون هسته‌ای باقی می‌ماند که با ((میکروسکوپ الکترونی)) قابل مشاهده است و در مجموعه شیره هسته پراکنده است. این ساختمان را اسکلت درونی هسته‌ای می‌گویند. به نظر می‌رسد که این شبکه برای سازمانیابی کروماتین مهم است. اسکلت هسته‌ای درونی از دو شبکه روی هم تشکیل شده است که عبارتند از:
*شبکه اول از پروتئینهای رشته‌ای ساخته شده و نقش پشتیبان را برای شبکه دوم دارد.


*شبکه دوم از پروتئینهای گویچه‌ای یا کروی ساخته شده که بین آنها ((پروتئین|پروتئینهای آنزیمی)) دخالت کننده در رونویسی و ((همانند سازی ژنتیکی|همانند سازی)) نیز در بین آنها وجود دارد.
 !هستک !هستک
-((هستک)) در هسته انترفاز دیده می‌شود از مرحله پروفاز تا اوایل تلوفاز دیده نمی‌شود. هستک یک اندامک درون هسته‌ای و بدون غشا در شیره هسته می‌باشد. تعداد معمول آن یک یا دو عدد در هسته هر ((سلول)) ، گاهی چند عدد و در هسته اووسیت ((دوزیستان)) تعداد زیادی هستک وجود دارد هستک‌ها اغلب کروی شکل و به صورت ذرات متراکم هستند.

بین درشتی هستک و فعالیت بیوسنتزی پروتئینی سلول وابستگی وجود دارد. هرچه سلولها دارای ((سنتز پروتئین)) بیشتر باشند هستکهای درشت‌تری دارند مثل اووسیتها ، سلولهای ترشحی و نورونها. در مقابل در اسپرماتیدها و سلولهای عضلانی هستکها کوچک ترند هستک حاوی RNA فراوان است و یک منطقه کروماتینی متراکم و کم و بیش حلقه دار اطراف هستک را احاطه می‌کند هستک جایگاه تشکیل ((ریبوزوم)) است.
+هستک در هسته انترفاز دیده می‌شود از مرحله پروفاز تا اوایل تلوفاز دیده نمی‌شود. هستک یک اندامک درون هسته‌ای و بدون غشا در شیره هسته می‌باشد. تعداد معمول آن یک یا دو عدد در هسته هر سلول ، گاهی چند عدد و در هسته اووسیت ((دوزیستان)) تعداد زیادی هستک وجود دارد هستک‌ها اغلب کروی شکل و به صورت ذرات متراکم هستند.

بین درشتی هستک و فعالیت بیوسنتزی پروتئینی سلول وابستگی وجود دارد. هرچه سلولها دارای سنتز پروتئین بیشتر باشند هستکهای درشت‌تری دارند مثل اووسیتها ، سلولهای ترشحی و نورونها. در مقابل در اسپرماتیدها و سلولهای عضلانی هستکها کوچکترند. هستک حاوی RNA فراوان است و یک منطقه کروماتینی متراکم و کم و بیش حلقهدار اطراف هستک را احاطه می‌کند هستک جایگاه تشکیل ((ریبوزوم)) است.
{picture=کروموزوم 2.gif}
 !کروماتین !کروماتین
-ترکیب اصلی هسته ، ((کروماتین)) است شبکه کروماتینی از درهم رفتن رشته‌های کروماتینی تشکیل شده و این رشته‌ها در حقیقت حالت بسیار کم تراکم شده‌ای از کروموزوم‌ها هستند. رشد کروماتین یا DNA ی انترفازی ، مجموعه مولکولی پیچیده‌ای است که در آن DNA ، دارای ((مهندسی ژنتیک|اطلاعات ژنتیکی)) و پروتئینهای مختلف وابسته به آن نقش ساختمانی یا عملی و نیز مقداری از RNAها وجود دارد. +ترکیب اصلی هسته ، کروماتین است شبکه کروماتینی از درهم رفتن رشته‌های کروماتینی تشکیل شده و این رشته‌ها در حقیقت حالت بسیار کم تراکم شده‌ای از ((کروموزوم|کروموزوم‌ها)) هستند. رشد کروماتین یا DNAی انترفازی ، مجموعه مولکولی پیچیده‌ای است که در آن DNA ، دارای اطلاعات ژنتیکی و پروتئینهای مختلف وابسته به آن نقش ساختمانی یا عملی و نیز مقداری از RNAها وجود دارد.
 !مباحث مرتبط با عنوان !مباحث مرتبط با عنوان
-*((اسکلت هسته‌ای)) 
-*((جانداران ابتدایی)) 
 *((پروتئین)) *((پروتئین))
-*((سلول)) +*((ساختمان DNA))
*((سلول انسانی))
 *((سلول گیاهی)) *((سلول گیاهی))
 +*((سیتوپلاسم))
 *((شبکه آندوپلاسمی)) *((شبکه آندوپلاسمی))
-*((ی ))
*((کرومتی))
*((ستک))
+*((یزم))
*((
ای سولی))
*((کروموم))
*((یتوز))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 19 شهریور 1384 [07:06 ]   3   سمیه فارابی اصل      جاری 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [07:43 ]   2   حسین خادم      v  c  d  s 
 چهارشنبه 07 بهمن 1383 [06:24 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..