منو
 کاربر Online
751 کاربر online
تاریخچه ی: هاوئریت

تفاوت با نگارش: 3

Lines: 1-73Lines: 1-72
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Nacritesang.jpg} + {picture=Hauerite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 (هاوئریت - بلور اکتائدری همراه با گوگرد (10 میلیمتر (هاوئریت - بلور اکتائدری همراه با گوگرد (10 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
 ||__::هاوئریت (Hauerite)::__ ||__::هاوئریت (Hauerite)::__
-::MnS2 :: +::((منگنز|Mn))((گوگرد|S))2 ::
 ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::(کوبیک (مکعبی::|__::سیستم ((تبلور))::__
 ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__ ::((سولفور))::|__::((رده بندی))::__
-::کامل ::|__::((رخ))::__
::الماسی - نیمه فلزی ::|__::((جلا))::__
::نیمه صدفی - نامنظم::|__::شکستگی::__
+::کامل::|__::((رخ))::__
::((الماس))ی - نیمه ((فلز))ی ::|__::((جلا))::__
::نیمه ((صدف))ی - نامنظم::|__::شکستگی::__
 ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__ ::(کدر(اپاک::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::بلوری - آگرگات توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
:: کمیاب ; ((چک واسلواکی)) ، ((ایتالیا)) ، URSS و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::.در ((اسید کلریدریک)) حل شونده و ذوب شونده است::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::Mn=46.14% S=53.86%::|__::ترکیب شیمیایی::__
+::((بلور))ی - آگرگات توده ای::|__::اشکال ظاهری::__
:: ((چک واسلواکی)) ، ((ایتالیا)) ، URSS کمیاب ; و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::. در ((اسید کلریدریک)) حل شونده و ذوب شونده است ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((منگنز|Mn))=46.14% ((گوگرد|S))=53.86%::|__::ترکیب شیمیایی::__
 ::خاکستری - قهوه ای -قهوه ای تیره ::|__::رنگ ((کانی))::__ ::خاکستری - قهوه ای -قهوه ای تیره ::|__::رنگ ((کانی))::__
 ::قهوه ای - قرمز ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__ ::قهوه ای - قرمز ::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
-:: محتوای Mn و اشعة X :: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ +:: Mn محتوای و ((اشعه اکس)) :: |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
 ::((پیریت)) - ((لیمونیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__ ::((پیریت)) - ((لیمونیت))::|__::تشابه کانی شناسی::__
 :: ((سولفور)) - ((ژیپس)) - ((پیریت)) - ((مارکازیت)) ::|__::((پاراژنز))::__ :: ((سولفور)) - ((ژیپس)) - ((پیریت)) - ((مارکازیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
-::رسوبی - گازهای ماگمائی - آتشفشانی ::|__::منشا تشکیل::__
:::((اکتائدر)) -(( دودکائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
+::رسوبی - گازهای ((ماگمائی)) - ((آتشفشان))ی ::|__::منشا تشکیل::__
::((اکتائدر)) -(( دودکائدر))::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
 |__::سایر مشخصات::__ |__::سایر مشخصات::__
-::.از نام زمین شناس ((اتریش))یJ.R.Hauer اخذ شده است ::|__::((وجه تسمیه))::__|| +::. اخذ شده است J.R.Hauer از نام زمین شناس ((اتریش))ی ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
 ــ|4|3.5|ــ|| ــ|4|3.5|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 06 آذر 1384 [05:12 ]   8   نفیسه ناجی      جاری 
 یکشنبه 06 آذر 1384 [05:09 ]   7   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [13:00 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:52 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:43 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:32 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:16 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:02 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..