منو
 کاربر Online
447 کاربر online
تاریخچه ی: هالوتریکیت

تفاوت با نگارش: 1

Lines: 1-73Lines: 1-74
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
-{picture=Nacritesang.jpg} + {picture=Halotrichite.jpg}
  
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  
-اکریت - تجمع خاکی ریک
(کف گنیت (عرض تصویر 55 میلیمتر
+(الوتریکیت - تجمع کروی کل بلورهای
ی ونی(عرض تصویر 70 میلیمتر
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
-||__::اکریت (Nacrite)::__
::((آلومینیوم|Al))4(OH)8-Si4 O10::
+||__::الوتریکیت (Halotrichite)::__
::((آهن|Fe))+2 ((آلومینیوم|Al))2(SO4)4 . 22H2O ::
 ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__ ::((مونوکلینیک))::|__::سیستم ((تبلور))::__
-::((سیلیکات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق با سطح /001::|__::((رخ))::__
::(())ی::|__::((جلا))::__
+::((سولفات))::|__::((رده بندی))::__
::/کامل - مطابق باسطح /001 ::|__::((رخ))::__
::((ی)) ای - ((ابریشم))ی ::|__::((جلا))::__
 |__::شکستگی::__ |__::شکستگی::__
-|__::((شفافیت))::__ +::نیمه ((شفاف))::|__::((شفافیت))::__
 |__::نوع ((سختی))::__ |__::نوع ((سختی))::__
 |__::((خاصیت مغناطیسی))::__ |__::((خاصیت مغناطیسی))::__
-::((بور))های ری- توده ای - (())ی ظری::|__::اشکال ظاهری::__
::تقریباْ کمیاب ; ((آلمان شرقی)) ، ((امریا)) و ((چک واسلواکی))::|__::((ژیزمان))::__
::. ((آب م)) تیز می شد::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((آلومینیوم|Al))2O3=39.5% ((سیلیکن|Si))O2=46.5% H2O=14% مانند کائولینیت::|__::ترکیب شیمیایی::__
::فید - خاکستی ید - ::|__::رنگ ((کانی))::__
::ید::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
+::شری - رته ای - ((ب))های کچک::|__::اشکال ظاهری::__
:: تقریباْ کمیاب ; ((آلمان)) شرقی و غربی ، ((یوسلاوی)) ، ((چک و اسلواکی)) ، ((شیلی)) و ((امریکا)) ::|__::((ژیزمان))::__
::.آب محول ت در هوای آزاد متلاشی ی گردد ::|__::((خاصیت شیمیایی|خواص شیمیایی))::__
::((FeO))=8.07% ((Al2O3))=11.45% ((SO3))=35.97% ((H2O))=44.51%::|__::ترکیب شیمیایی::__
::ین - سفید متمیل زرد - ممیل ه سبز::|__::رنگ ((کانی))::__
::ن تر از رن کانی::|__::((رنگ)) اثر خط ::__
 |__::تفاوت با کانی های مشابه::__ |__::تفاوت با کانی های مشابه::__
-::((کائولینیت)) - ((دیکتیت)) ::|__::تشابه کانی شناسی::__
::((سیت))،((لومیت))،((کوارتز))::|__::((پاراژنز))::__
::((ثانوی)) - ((هیدروترمال))::|__::منشا تشکیل::__
::هن کا::|__::شکل ((بلور))ها::__
+|__::تشابه کانی شناسی::__
:: ((آلون)) - ((پیکژیت)) - ((کوپیاپیت)) ::|__::((پاراژنز))::__
:: ((ثانوی)) ::|__::منشا تشکیل::__
::سزنی- ری::|__::شکل ((بلور))ها::__
 |__::((کاربرد))::__ |__::((کاربرد))::__
 ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__  ::((چک و اسلواکی))::|__::محل پیدایش::__
-:: آب مقر تیز می شود
کا
یهای مشاه آن کائولینیت و ((دیکیت)) است
ک
ه ازنظر ک الملهای شیمیایی و ((اشعه ایس)) تفاوت ارند::|__::سایر مشخصات::__
::.به معای ((دف)) گفته د استnacre ز ک ::|__::((وجه تسمیه))::__||
+::.آب مو ات و د هوای ا متلاشی می گردد ::|__::سایر مشخصات::__
::.به مهوم مو می اشد Thrix ه می نمک و hals ر زبان یای ::|__::((وجه تسمیه))::__||
  
 
 
 
 
  
 
 
 ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__ ||__::سختی::__|__::((چگالی))::__
 حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر حداقل|حداکثر|حداقل|حداکثر
-ــ|1|2.6|ــ|| +ــ|1.5|1.9|ــ||
  
  
 
 
 
 
 !منبع  !منبع
 *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور] *[http://ngdir.ir/PDefault.asp|پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور]

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 یکشنبه 06 آذر 1384 [06:18 ]   7   نفیسه ناجی      جاری 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:40 ]   6   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:21 ]   5   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [12:08 ]   4   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [11:47 ]   3   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [11:36 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 شنبه 05 آذر 1384 [11:19 ]   1   نفیسه ناجی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..