منو
 کاربر Online
730 کاربر online
تاریخچه ی: نیم رسانای نوع p و نوع n

V{maketoc}

! دید کلی:

در نیم رسانای کاملا خالص بدون هیچ گونه ناخالصی آزاد شدن هر ((الکترون)) به علت ((حرکت گرمایی)) یا ((نور)) گرفتن با ایجاد یک ((حامل بار حفره|حفره)) همراه است، یعنی تعداد الکترون ها و حفره های شرکت کننده در جریان الکتریکی مساوی هستند.

! تعریف ((نیم رسانای الکترونی|نیم رسانای نوع n)) :

در طبیعت نیم رسانای کاملا خالص وجود ندارد و تولید مصنوعی آنها نیز فرایند فوق العاده پیچیده ای است. جزئی ترین ناخالصی ، ((خواص نیم رسانا)) را به طور بنیادی عوض می کند. در بعضی از موارد ، اثر ناخالصی ها چنان بارز است که ساز و کار رسانش ”حفره“ واقعا ناممکن می شود و جریان در نیم رسانا را فقط حرکت ((الکترونهای آزاد)) تامین می کند. چنین نیم رساناهایی را ((نیم رسانای الکترونی)) ، یا نیم رساناهای نوع n (حرف اول کلمه لاتینNegativus) می نامند.

!تعریف ((نیم رسانای حفره ای|نیم رسانای نوع p)):

در مواردی ، حرکت ((الکترونهای آزاد)) در نیم رسانا در ((آلایش نیم رسانا|اثر افزودن ناخالصی)) خیلی کم ، غیر ممکن می شود و ((جریان الکتریکی)) فقط از طریق جا به جایی حفره ایجاد می شود. این نیم رساناها را ((نیم رسانای حفره ای)) ، یا نوع p (حرف اول کلمه لاتینPositivus )می نامند.

!نیم رسانای مخلوط:

طبیعی است میان نیم رساناهای نوع nو نوع p ، می توان نیم رساناهای نوع مخلوط را یافت که در آنها ((رسانندگی الکترونی|رسانندگی های الکترونی)) و حفره ای هر دو نقش بازی می کنند، مانند ((نیم رسانای ترکیبی|نیم رسانای npn)) یا ((نیم رسانای ترکیبی|نیم رسانای pnp)). نیم رساناهای خالص رسانندگی های نوع مخلوط از خود نشان می دهند.

!اختلاف در رسانندگی انواع نیم رساناها:

اختلاف در رسانندگی را در یک نیم رسانای نوعی مثلا ((ژرمانیم)) انجام می دهیم که از نظر کاربردهای فنی بسیار مهم است. ژرمانیوم عنصری است با ((عدد اتمی)) 32 و ((جرم اتمی)) 72.5 در ((جدول تناوبی)) عناصر ، در ستون چهارم قرار دارد و مانند همه عناصر این گروه ، چهار ظرفیتی است، یعنی دارای چهار پیوند (الکترون های ظرفیت)است که توسط آنها به اتم های دیگر پیوند می خورد.

اتم های ژرمانیوم هر کدام با پیوند دوگانه با اتم های همسایه از جنس خود در ((بلور ژرمانیوم)) پیوند می خورند. هر پیوند از اندر کنش ((الکترون ظرفیت)) یک اتم معین با الکترون ظرفیت همسایه اش به وجود آمده است. اگر بر اثر حرکت گرمایی یا جذب ((نور)) ، الکترونی در جایگاهی در ((بلور)) جدا شود، یک جای خالی ((«حامل بار حفره|حفره))) به وجود می آید و ((الکترون)) جدا شده آزاد می شود.

حرکت الکترون ها و حفره ها بر اثر ((میدان الکتریکی)) ، رسانندگی به اصطلاح ذاتی ژرمانیوم را بوجود می آورد. تعداد چنین حامل هایی به نسبت کم است: حدود 2.5x1019 الکترون و همین اندازه حفره در یک متر مکعب ژرمانیوم در دمای عادی وجود دارد. در حالی که تعداد اتم های ژرمانیوم در یک متر مکعب فلز برابر 4.2x1023 است.

!((نحوه ساخت نیم رسانای الکترونی)):

اگر یک ناخالص جزئی از یک عنصر پنج ظرفیتی ، مثلا ((آرسنیک)) وارد ((بلور ژرمانیوم)) شود، یعنی در ((شبکه بلوری)) جای بخش بسیار کوچکی از اتم های ژرمانیوم را اتم های آرسنیک بگیرند. هر اتم آرسنیک دارای 5 الکترون ظرفیتی است که به سایر اتم ها می پیوندد. هنگامی که اتم آرسنیک جایگزین ا((تم)) ژرمانیوم شد، چهار تا از این الکترون ها با چهار تا ژرمانیوم پیوند محکم درست می کنند. در حالی که الکترون پنجمی قید خیلی ضعیفی دارد و به سبب انرژی حرکت گرمای حتی در دمای عادی به سهولت به الکترون آزاد اضافی به وجود می آورد.

از طرف دیگر در این حالت تعداد حفره ها زیاد نمی شود زیرا ((یون)) آرسنیک با دو پیوند با چهار همسایه خود محکم بسته شده است، و گذر الکترون از اتم های خنثی مجاور به یون آرسنیک ناممکن است. حتی اگر مقدار آرسنیک وارد شده کم(مثلا ، یک میلیونیم تعداد اتم های ژرمانیوم) باشد. این ناخالصی در یک متر مکعب بلور 1022 الکترون آزاد به وجود می آورد، که هزار برابر تعداد ((الکترونهای آزاد)) ژرمانیوم خالص است، در حالی که تعداد حفره بدون تغییر مانده است. در چنین نیم رسانایی اکثر حاصل های الکترون آزادند و حفره در اقلیت اند. به عبارت دیگر ژرمانیوم با ناخالص آرسنیک (ولو خیلی کم) به ((نیم رسانای الکترونی)) (نوع n )تبدیل می شود.

!((نحوه ساخت نیم رسانای حفره ای)) :

برای تولید ((نیم رسانای حفره ای|نیم رسانای نوع p)) در ((ژرمانیوم)) ناخالصی ((عنصر)) سه ظرفیتی مانند((ایندیم)) وارد می کنیم. با توجه به اینکه هر اتم ایندیم دارای سه الکترون ظرفیت است، فقط با سه اتم ژرمانیوم همسایه محکم مقید می شود و پیوند چهارم آزاد می ماند. در این شرایط یک الکترون از ژرمانیوم همسایه می تواند به آسانی اتم اخیر را تر کند و این پیوند را پر کند.

در حالیکه اتم به صورت ((یون)) (حفره) در می آید و با اتم های مجاور فقط با سه پیوند اتصال دارد، اتم ایندیم بار منفی کسب می کند. پس الکترونی از یکی از اتم های همسایه می تواند جدا شود و کمبود پیوند یون را پر کند، در این صورت این اتم به یون مثبت تبدیل می شود و مانند آن. به این ترتیب ، جایگاهی که یون مثبت دارد (حفره) در داخل ((بلور)) حرکت می کند. در ((میدان الکتریکی)) این جا به جایی حفره ها جهت مسلط دارد یعنی در امتداد میدان صورت می گیرد، و در اثر حرکت ، ((جریان الکتریکی)) به وجود می آورد.

از این رو وارد کردن ناخالصی ((ایندیم)) در ژرمانیوم بدون تغییر دادن تعداد ((الکترونهای آزاد)) بر تعداد حفره ها می افزاید. چنین نیم رسانایی را نیم رسانای حفره ای (نوع p) می باشد، یعنی در آن حفره ها حامل های اکثریت و الکترون حامل های اقلیت هستند.

!((ترموکوپل نیم رسانا))یی:

در ((ترموکوپل)) های نیم رسانایی ، در بعضی از موارد جریان در اتصال گرم از فلز به نیم رساناست، در حالی که در موارد دیگر در جهت مخالف است. دلیل این امر را می شود به صورت زیر توضیح داد، در ((نیم رسانای الکترونی)) ، ((سرعت)) الکترون ها در اتصال گرم از اتصال سرد بیشتر است. بنابراین ، الکترون ها از اتصال گرم به اتصال سرد نفوذ می کنند. (پخش می شوند) تا اینکه ((میدان الکتریکی)) حاصل از این توزیع مجدد بارها جریان پخش الکترون ها را متوقف کند.

هنگامی که تعادل برقرار شد، اتصال گرم ، که الکترون از دست داده است، به طور مثبت باردار می شود، در حالیکه اتصال سرد به طور منفی باردار خواهد شد. به عبارت دیگر ، ((اختلاف پتانسیل الکتریکی|اختلاف پتانسیل مثبت)) بین اتصال های گرم و سرد ظاهر می شود. در ((نیم رسانای حفره ای)) (نوع p)، بر عکس حفره ها از اتصال گرم در اتصال سرد پخش می شوند. اتصال گرم به طور مثبت باردار می شوند، علامت اختلاف پتانسیل بین اتصال های گرم و سرد منفی خواهد بود.

! مباخث مرتبط با عنوان:

*((الکترونهای آزاد))
*((بلور ژرمانیوم))
*((ترموکوپل نیم رسانا))
*((شبکه بلوری))
*((نحوه ساخت نیم رسانای الکترونی))
*((نحوه ساخت نیم رسانای حفره ای))
*((نیم رسانای الکترونی))
*((نیم رسانای ترکیبی))
*((نیم رسانای حفره ای))

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 سه شنبه 17 بهمن 1385 [15:06 ]   4   مجید آقاپور      جاری 
 سه شنبه 17 بهمن 1385 [15:06 ]   3   مجید آقاپور      v  c  d  s 
 دوشنبه 16 آذر 1383 [06:25 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 سه شنبه 07 مهر 1383 [14:42 ]   1   حسین خادم      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..