منو
 کاربر Online
1315 کاربر online
تاریخچه ی: نیروهای نظامی در عهد صفوی

<html>
<table width="800" ><tr bgcolor="#3399FF"><br><br></tr>
<tr>
<td width="34%" valign=top >
<p class=MsoNormal align=center dir=RTL><span lang=FA
style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'><b>چکیده

:</p></snap>
<p margin-top="0" class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 text-

align:right;line-height:11.5pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify"><span lang=FA style='font-

size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>مردم ایران غالباٌ کشاورز در ساکن روستاها بودند و گله داری شغل اصلی ایلات و عشایر و روستائیان بود.
از آنجائیکه صفویان با پشتیبانی نیروهای قبیله ای به قدرت رسیدند. بنابراین در اقتصاد دولت صفویه همانند گله داری و کشاورزی نقش مهمی داشت اما نقش اقتصاد شیوه تولید و زراعت. در مقایسه با تجارت و عوامل مذهبی و ... چندان قابل توجه نبود.
به طور کلی اقتصاد دوره صفویه به اقتضای نقش حکومت و نحوه قدرت گیری دولت نسبت به دوره های دیگر فرق داشت. چون حکومت صفویه، حکومت ترکیبی بود، که در آن نفوذ و دخالت نیروهای مذهبی – قبیله ای، به شکل آشکار مشخص بود بنابراین اختصاص بخشی از زمینهای زراعتی به آنان موجب قطعه قطعه شدن اراضی می گردید، که این مسئله سبب می شد که اقتصاد به رونق و شکوفایی کافی نرسد.
بر خلاف اقتصاد، تجارت در این دوره، بر روح بالندگی و شکوفایی خود رسید. در این دوره به سبب ساختن جاده ها، ایجاد پلها، کاروانسراها بر سر راههای اصل و ایجاد امنیت در راهها، تجارت داخلی به شکل فراگیری رونق یافت. اما ارتباط گسترده با دیگر کشور ها و ایجاد زمینه جهت رفت و آمد بازرگانان و تاجران کشورهای بیگانه، خصوصاً اروپائیان، متاع و تأمل با فرقه های ادیان دیگر، زیر ساختی را پدید آورد که منجر به رشد و شکوفایی تجارت گردید. رونق تجارت، و داد و ستد هایی که میان بازرگانان داخلی و خارجی انجام می گرفت، منجر به بهبود وضع مالی دولت و رشد اقتصاد و پولی و سرانجام افزایش قدرت مالی دولت گردید.

</span>
</td>
<td width=394 valign=top style='width:295.2pt;border:none;border-bottom:double windowtext

1.5pt;
padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center;line-height:
10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-

family:arial'><b><img
width=280 height=290
src="img/daneshnameh_up/01IMM27.jpg"></span></p>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-

right:21.6pt;text-align:right;
line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA
style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'><b>ویژگی های اقتصاد- تجارت در عصر صفویه :<br>
<span lang=FA
style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
1.((. نقش اقتصاد و کشاورزی در ایجاد نهاد حکومت و قدرت )) : <br>
2.((عنصر تقسیم اراضی و چگونگی آن در رابطه یا گروهها و طبقات مختلف عهد صفویه)) : <br>
3.((جایگاه نیروهای مذهبی در سیستم زمنداری و حاکمیت اراضی )) : <br>
4.((تجارت در عهد صفویه از جهت نوع کلاهای که مورد داد و ستد قرار می گرفت)) : <br>
5.((تجارت و ارتباطات بازرگانی به دیگر کشورها و پیامدهای جامعه از آن )) : <br>
6.((نقش تجارت و داد و ستد در شکوفایی دولت صفویان )): <br>
</span></p>
</td><td width="34%"><span lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;
font-family:arial;color:#0066FF'><b>مراحل مختلف تجارت و اقتصاد عهد صفویه :</span></p>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-right:18.0pt;text-align:right;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA style='font-size:10.0pt;
font-family:arial'><b>1.(( مرحله اول : اقتصاد زراعت قبل از تقسیم بندی اراضی و ایجاد تغییرات در آن )) <br>
2.((مرحله دوم ک بررسی اوضاع اقتصادی در کشاورزی عهد صفویان پس از ایجاد سیستم تقسیم اراضی در میان گروهها )) <br>
3.((مرحله سوم : بررسی تجارت عهد صفویه قبل از ورود تاجران و بازرگانان خارجی ))<br>
4.((مرحله چهارم : تجارت صفویان با ورود بازرگانان و تاجران خارجی و پیامدهای حاصله از آن )) <br>
5.((مرحله پنجم : اوج رونق و شکوفایی تجارت عهد صفویان )) <br>
6.((مرحله ششم : وضعیت تجارت و بازرگانی در اواخر عهد صفویان )) <br>
</span></p>
<p class=MsoNormal align=right dir=RTL style='text-align:center;line-height:
12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA dir=LTR style='font-size:10.0pt;
font-family:arial;text-align:right;color:#0066Ff'><b>وضعیت اقتصادی مناطق مختلف جغرافیایی ایران بزرگ در این دوره:&nbsp;<br>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-right:18.0pt;text-align:right;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA style='font-size:10.0pt;
font-family:arial;color:#000000'><b>
1.((وضعیت اقتصادی ایران فعلی درعهد صفوی|ایران فعلی)) <br>
2. ((وضعیت اقتصادی افغانستان درعهد صفوی|افغانستان)) <br>
3. ((وضعیت اقتصادی عراق درعهد صفوی|عراق))<br>
4. ((وضعیت اقتصادی آسیای میانه درعهد صفوی|آسیای میانه)) <br>
5.((وضعیت اقتصادی قفقاز درعهد صفوی|قفقاز))<br>
6. ((وضعیت اقتصادی حجاز درعهد صفوی|حجاز)) <br>
</span></p></td><td width="20%"; bgcolor="#66FF66">
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-right:18.0pt;text-align:right;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA style='font-size:8.0pt;
font-family:arial;color:#000000'><b>
((صفویه))<br><hr>
((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))<br><hr>
((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))<br><hr>
((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))<BR><hr>
((نیروهای نظامی در عهد صفوی|نیروی نظامی ))<br><hr>
پادشاهان عهد صفوی:<br>
((شاه اسماعیل اول)) <br>
((شاه طهماسب اول)) <br>
((شاه اسماعیل دوم)) <br>
((سلطان محمد خدابنده)) <br>
((شاه عباس اول)) <br>
((شاه صفی اول)) <br>
((شاه عباس دوم)) <br>
((شاه سلیمان)) <br>
((شاه سلطان حسین)) <br>
((شاه طهماسب دوم)) <br>
((شاه عباس سوم)) <br>
<td>
<tr><td width="34%"><span dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'><b><img
width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/01LOTF26.jpg"></snap></p></td>

<td><table><tr><td width="34%"><p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-

bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA style='font-size:10.0pt;
font-family:arial;color:#0066FF
'><b>عناوین اصلی :</span></p>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-

right:18.0pt;text-align:right;
line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span dir=LTR></span><span
dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'><b><span dir=LTR></span></span><span
lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'><b>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها)) </span></p>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-

right:18.0pt;text-align:right;
line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span dir=LTR></span><span
dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'><b><span dir=LTR></span></span><span
lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'><b>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها)) </span></p>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-

right:18.0pt;text-align:right;
line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span dir=LTR></span><span
dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'><b><span dir=LTR></span></span><span
lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial'><b>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها))

</span></p>
</td><td

width="34%"></td><td><p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0;

margin-

bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA style='font-size:10.0pt;
font-family:arial'><br><b><a href=#ghabul></a> <br><br>
<a href="#vaghean">
واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!</a><br><br>
<a href=#motaleat>مطالعات تاریخی:</a> <br></span></p>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 text-

align:right;line-height:11.5pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA style='font-size:10.0pt;font-

family:arial;
color:#FF6600'>&nbsp;</span></p>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 text-

align:justify;line-height:11.5pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span dir=LTR style='font-size:10.0pt;
font-family:arial'><b>&nbsp;</span></p></tr></table></td>
<td></td></tr>
<table><tr><td>
</td><td>

</td><td width="33%"></td></tr>
<tr><td width="40%"><p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-left:3.2pt;line-

height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><a name=vaghean></a><span
lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'><b>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

</span></p>
<p class=MsoNormal align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align:
right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
<a name=vaghean></a><span
lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'><b>
1.((علت اینکه اقتصاد و زراعت عهد صفویه علی رغم شکوفایی و رشد تجارت به بالندگی و رونق نرسیده بود؟))<br>
2.((ایجاد سیستم تقسیم اراضی و تغیرات حاصله از آن تا چه حدی بر اقتصاد صفویه تأثیر گذاشت؟))<br>
3.((علت رشد تجارت و بازرگانی در عهد صفویه چه بود؟ ))<br>
4.((اساس تجارت و داد و ستد عهد صفویه بر چه کالاهایی استوار بود؟))<br>
5.((تجارت معاملات بازرگانی با عناصر خارجی تا چه اندازه ای در ایجاد آرامش و فضای مناسب سیاسی و یا آشوب و کشمکش در کشور تأثیر گذاشت ؟ ))<br>
</snap></p></td><td width="33%" align="center"><p class=MsoNormal align=center

align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align:
right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'><a

name=motaleat></a><span
lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'><b>مطالعات تاریخی :<br><br>
<span
lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
1.((روش های پژوهش در تاریخ تحولات اقتصادی ))<br>
2.((فلسفه تاریخ )) <br>

</td>
<td width="27%" style=" border-style: solid; border-width: 1; padding-left:

4; padding-right: 4; padding-top: 1; padding-bottom: 1; "

align="center">
</td></tr></table>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 بهمن 1383 [08:55 ]   9   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [19:01 ]   8   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [17:45 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [17:24 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [17:08 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [16:03 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [05:14 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [04:43 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [04:42 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..