منو
 کاربر Online
1240 کاربر online
تاریخچه ی: نیروهای نظامی در عهد صفوی

در حال مقایسه نگارشها

نگارش واقعی نگارش:2


چکیده :

ارتباط گسترده صفویان با دیگر کشورها و ایجاد رابطه با آنان منجر به استفاده از مهارتها و تکنیکهای آنان در امور نظامی و سپاهی داخل گردید. ساخت سلاحهای گرم، توپخانه، با کمک متخصان خارجی و همچنین تجهیز ارتش دائمی به ابراز و وسائل جنگی پیشرفته از این نمونه ها بودند . بکار بستن این شیوه ها موجب شد تا سرانجام حاکمان صفوی در مبارزه با دشمنان خود پیروز گردند. علاوه بر ایجاد ارتش منظم و هماهنگ ، تشکیلات و مقامات مناسب و سلسله مراتب نظامی در امور ایجاد شد 0 ایجاد این تغییرات سازمانی موجب می شد که فرماندهی و کنترل سپاه به نحو مطلوبی انجام گیرد 0

ویژگی های امور نظامی در عهد صفویه :
1.هویت مذهبی- قومی نیروهای سپاهی اولیه صفویان
2.وضعیت نیروهای نظامی و امور لشگری پس از تشکیل حکومت و قدرت در عهد صفویه
3.نیروی نظامی و نهاد لشگری و رابطه آن با نهاد دیوانی در عهد صفویه.
4. مناصب و درجات نظامی و تشکیلات وابسته به آن در عهد صفویه

سیر مراحل تحولی نیروی نظامی در عصر صفوی :

1. مرحله اول : مرحله ای که اساس قدرت نظامی صفویان بر نیروهای قبیله ای – قومی و با ماهیتی مذهبی استوار بود.
2.مرحله دوم : مرحله انتقال قدرت نظامی از نیروی قبیله ای- به نیروی ثابت و ایجاد تعادل بین دو گروه.
3.مرحله سوم : تشکیل یک ارتش منسجم و هماهنگ با استفاده از نیروی جدید نظامی.

زمینه ها : 

1.مناطق نظامی مهم
2. جنگ ها
3. انواع وسائل و لوازم نظامی
4. شیوه های تولید ابزار نظامی

صفویه


فرهنگ

اقتصاد

مذهب

نیروی نظامی

تصوف

پادشاهان عهد صفوی:
شاه اسماعیل اول
شاه طهماسب اول
شاه اسماعیل دوم
سلطان محمد خدابنده
شاه عباس اول
شاه صفی اول
شاه عباس دوم
شاه سلیمان
شاه سلطان حسین
شاه طهماسب دوم
شاه عباس سوم

عناوین اصلی :

1.شهرها

2.جنگ ها

3.وسعت سرزمین ها
واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

مطالعات تاریخی:

 

 

معروف ترین فرماندهان نظامی عصر صفوی :

1. الله وردیخان فرمانده برجسته معاصر شاه عباس اول
2.امامقلی خان فرمانده شاه عباس اول
3.زینل بیک
4.قراچقای خان
5.فتحعلی خان داغستانی

واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

1.آیا علت پیروزی خاندان صفوی در تشکیل حکومت ، قدرت نظامی ایشان بود ؟
2.علت اینکه نیروی نظامی اولیه صفویان یا همان نیروهای قومی – قبیله ای ، پس از قدرت گیری کامل دولت از صفحه حکومت دور شدند چه بود؟
3.اصلاح نیروی سوم چیست و از چه زمانی شروع شد؟
4.آیا دولت صفوی، دولت ارتش سالار بود؟
5.آیا شکست ها و ناکامی های حاکمان صفوی در جنگ های اولیه ، ناشی از ضعف نظامی بود؟
6.آیا حاکمان صفوی توانستند با ایجاد قدرت نظامی منسجم و هماهنگ در رسیدن به اهداف خود موفق شوند؟
7.آیا انحطاط و شکست صفویان برآمده از ضعف نیروی نظامی آنان بود؟

مطالعات تاریخی :

1.روش های پژوهش در تاریخ تحولات نیروهای نظامی
2.فلسفه تاریخ
چکیده :

مردم ایران غالباٌ کشاورز در ساکن روستاها بودند و گله داری شغل اصلی ایلات و عشایر و روستائیان بود. از آنجائیکه صفویان با پشتیبانی نیروهای قبیله ای به قدرت رسیدند. بنابراین در اقتصاد دولت صفویه همانند گله داری و کشاورزی نقش مهمی داشت اما نقش اقتصاد شیوه تولید و زراعت. در مقایسه با تجارت و عوامل مذهبی و ... چندان قابل توجه نبود. به طور کلی اقتصاد دوره صفویه به اقتضای نقش حکومت و نحوه قدرت گیری دولت نسبت به دوره های دیگر فرق داشت. چون حکومت صفویه، حکومت ترکیبی بود، که در آن نفوذ و دخالت نیروهای مذهبی – قبیله ای، به شکل آشکار مشخص بود بنابراین اختصاص بخشی از زمینهای زراعتی به آنان موجب قطعه قطعه شدن اراضی می گردید، که این مسئله سبب می شد که اقتصاد به رونق و شکوفایی کافی نرسد. بر خلاف اقتصاد، تجارت در این دوره، بر روح بالندگی و شکوفایی خود رسید. در این دوره به سبب ساختن جاده ها، ایجاد پلها، کاروانسراها بر سر راههای اصل و ایجاد امنیت در راهها، تجارت داخلی به شکل فراگیری رونق یافت. اما ارتباط گسترده با دیگر کشور ها و ایجاد زمینه جهت رفت و آمد بازرگانان و تاجران کشورهای بیگانه، خصوصاً اروپائیان، متاع و تأمل با فرقه های ادیان دیگر، زیر ساختی را پدید آورد که منجر به رشد و شکوفایی تجارت گردید. رونق تجارت، و داد و ستد هایی که میان بازرگانان داخلی و خارجی انجام می گرفت، منجر به بهبود وضع مالی دولت و رشد اقتصاد و پولی و سرانجام افزایش قدرت مالی دولت گردید.

ویژگی های اقتصاد- تجارت در عصر صفویه :
1.. نقش اقتصاد و کشاورزی در ایجاد نهاد حکومت و قدرت :
2.عنصر تقسیم اراضی و چگونگی آن در رابطه یا گروهها و طبقات مختلف عهد صفویه :
3.جایگاه نیروهای مذهبی در سیستم زمنداری و حاکمیت اراضی :
4.تجارت در عهد صفویه از جهت نوع کلاهای که مورد داد و ستد قرار می گرفت :
5.تجارت و ارتباطات بازرگانی به دیگر کشورها و پیامدهای جامعه از آن :
6.نقش تجارت و داد و ستد در شکوفایی دولت صفویان :

مراحل مختلف تجارت و اقتصاد عهد صفویه :

1. مرحله اول : اقتصاد زراعت قبل از تقسیم بندی اراضی و ایجاد تغییرات در آن
2.مرحله دوم ک بررسی اوضاع اقتصادی در کشاورزی عهد صفویان پس از ایجاد سیستم تقسیم اراضی در میان گروهها
3.مرحله سوم : بررسی تجارت عهد صفویه قبل از ورود تاجران و بازرگانان خارجی
4.مرحله چهارم : تجارت صفویان با ورود بازرگانان و تاجران خارجی و پیامدهای حاصله از آن
5.مرحله پنجم : اوج رونق و شکوفایی تجارت عهد صفویان
6.مرحله ششم : وضعیت تجارت و بازرگانی در اواخر عهد صفویان

وضعیت اقتصادی مناطق مختلف جغرافیایی ایران بزرگ در این دوره: 

1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز

صفویه


فرهنگ

اقتصاد

مذهب

نیروی نظامی

پادشاهان عهد صفوی:
شاه اسماعیل اول
شاه طهماسب اول
شاه اسماعیل دوم
سلطان محمد خدابنده
شاه عباس اول
شاه صفی اول
شاه عباس دوم
شاه سلیمان
شاه سلطان حسین
شاه طهماسب دوم
شاه عباس سوم

عناوین اصلی :

1.شهرها

2.جنگ ها

3.وسعت سرزمین ها
واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

مطالعات تاریخی:

 

 

واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

1.علت اینکه اقتصاد و زراعت عهد صفویه علی رغم شکوفایی و رشد تجارت به بالندگی و رونق نرسیده بود؟
2.ایجاد سیستم تقسیم اراضی و تغیرات حاصله از آن تا چه حدی بر اقتصاد صفویه تأثیر گذاشت؟
3.علت رشد تجارت و بازرگانی در عهد صفویه چه بود؟
4.اساس تجارت و داد و ستد عهد صفویه بر چه کالاهایی استوار بود؟
5.تجارت معاملات بازرگانی با عناصر خارجی تا چه اندازه ای در ایجاد آرامش و فضای مناسب سیاسی و یا آشوب و کشمکش در کشور تأثیر گذاشت ؟

مطالعات تاریخی :

1.روش های پژوهش در تاریخ تحولات اقتصادی
2.فلسفه تاریخ


تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 بهمن 1383 [08:55 ]   9   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [19:01 ]   8   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [17:45 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [17:24 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [17:08 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [16:03 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [05:14 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [04:43 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [04:42 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..