منو
 کاربر Online
1305 کاربر online
Lines: 1-178Lines: 1-178
  
 

 

 
 
   
 

 

  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>


چکیده
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'>


چکیده
 :

 :

 

 text-align:right;line-height:13pt; text-align:right;line-height:13pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">  direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">
  
 ارتباط گسترده صفویان با دیگر کشورها و ایجاد رابطه با آنان منجر به استفاده از مهارتها و تکنیکهای آنان در امور نظامی و سپاهی داخل گردید. ساخت سلاحهای گرم، توپخانه، با کمک متخصان خارجی و همچنین تجهیز ارتش دائمی به ابراز و وسائل جنگی پیشرفته از این نمونه ها بودند . بکار بستن این شیوه ها موجب شد تا سرانجام حاکمان صفوی در مبارزه با دشمنان خود پیروز گردند. علاوه بر ایجاد ارتش منظم و هماهنگ ، تشکیلات و مقامات مناسب و سلسله مراتب نظامی در امور ایجاد شد 0 ایجاد این تغییرات سازمانی موجب می شد که فرماندهی و کنترل سپاه به نحو مطلوبی انجام گیرد 0  ارتباط گسترده صفویان با دیگر کشورها و ایجاد رابطه با آنان منجر به استفاده از مهارتها و تکنیکهای آنان در امور نظامی و سپاهی داخل گردید. ساخت سلاحهای گرم، توپخانه، با کمک متخصان خارجی و همچنین تجهیز ارتش دائمی به ابراز و وسائل جنگی پیشرفته از این نمونه ها بودند . بکار بستن این شیوه ها موجب شد تا سرانجام حاکمان صفوی در مبارزه با دشمنان خود پیروز گردند. علاوه بر ایجاد ارتش منظم و هماهنگ ، تشکیلات و مقامات مناسب و سلسله مراتب نظامی در امور ایجاد شد 0 ایجاد این تغییرات سازمانی موجب می شد که فرماندهی و کنترل سپاه به نحو مطلوبی انجام گیرد 0
   
 
 1.5pt; 1.5pt;
  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>  padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
 

  10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> family:arial'> family:arial'>
  width=280 height=290  width=280 height=290
- src="img/daneshnameh_up/10CHLST7.jpg">

+ src="img/daneshnameh_up/9/95/23KHAJ11.jpg">

 

 margin-right:21.6pt;text-align:right; margin-right:21.6pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>ویژگی های امور نظامی در عهد صفویه :
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>ویژگی های امور نظامی در عهد صفویه :
  
  1.((هویت مذهبی- قومی نیروهای سپاهی اولیه صفویان ))
  1.((هویت مذهبی- قومی نیروهای سپاهی اولیه صفویان ))
 2.((وضعیت نیروهای نظامی و امور لشگری پس از تشکیل حکومت و قدرت در عهد صفویه))
 2.((وضعیت نیروهای نظامی و امور لشگری پس از تشکیل حکومت و قدرت در عهد صفویه))
  3.((نیروی نظامی و نهاد لشگری و رابطه آن با نهاد دیوانی در عهد صفویه. ))
  3.((نیروی نظامی و نهاد لشگری و رابطه آن با نهاد دیوانی در عهد صفویه. ))
  4.(( مناصب و درجات نظامی و تشکیلات وابسته به آن در عهد صفویه ))
  4.(( مناصب و درجات نظامی و تشکیلات وابسته به آن در عهد صفویه ))
 

 

 
 font-family:arial;color:#0066FF'>سیر مراحل تحولی نیروی نظامی در عصر صفوی :

 font-family:arial;color:#0066FF'>سیر مراحل تحولی نیروی نظامی در عصر صفوی :

 

  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial'>1.(( مرحله اول : مرحله ای که اساس قدرت نظامی صفویان بر نیروهای قبیله ای – قومی و با ماهیتی مذهبی استوار بود. ))
  font-family:arial'>1.(( مرحله اول : مرحله ای که اساس قدرت نظامی صفویان بر نیروهای قبیله ای – قومی و با ماهیتی مذهبی استوار بود. ))
  2.((مرحله دوم : مرحله انتقال قدرت نظامی از نیروی قبیله ای- به نیروی ثابت و ایجاد تعادل بین دو گروه. ))
  2.((مرحله دوم : مرحله انتقال قدرت نظامی از نیروی قبیله ای- به نیروی ثابت و ایجاد تعادل بین دو گروه. ))
  3.((مرحله سوم : تشکیل یک ارتش منسجم و هماهنگ با استفاده از نیروی جدید نظامی. ))
  3.((مرحله سوم : تشکیل یک ارتش منسجم و هماهنگ با استفاده از نیروی جدید نظامی. ))
   
 

 

 

  12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;text-align:right;color:#0066Ff'>زمینه ها : 
 font-family:arial;text-align:right;color:#0066Ff'>زمینه ها : 
 

  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial;color:#000000'>  font-family:arial;color:#000000'>
 1.((مناطق نظامی مهم درعهد صفوی|مناطق نظامی مهم ))
 1.((مناطق نظامی مهم درعهد صفوی|مناطق نظامی مهم ))
 2. ((جنگ ها درعهد صفوی|جنگ ها ))
 2. ((جنگ ها درعهد صفوی|جنگ ها ))
 3. ((انواع وسائل و لوازم نظامی درعهد صفوی|انواع وسائل و لوازم نظامی ))
 3. ((انواع وسائل و لوازم نظامی درعهد صفوی|انواع وسائل و لوازم نظامی ))
 4. ((شیوه های تولید ابزار نظامی درعهد صفوی|شیوه های تولید ابزار نظامی))
 4. ((شیوه های تولید ابزار نظامی درعهد صفوی|شیوه های تولید ابزار نظامی))
 

 

 

  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  font-family:arial;color:#000000'>  font-family:arial;color:#000000'>
 ((صفویه))

 ((صفویه))

 ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

 ((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))

 ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

 ((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))

 ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

 ((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))

 ((نیروهای نظامی در عهد صفوی|نیروی نظامی ))

 ((نیروهای نظامی در عهد صفوی|نیروی نظامی ))

 ((تصوف))

 ((تصوف))

 پادشاهان عهد صفوی:
 پادشاهان عهد صفوی:
 ((شاه اسماعیل اول))
 ((شاه اسماعیل اول))
 ((شاه طهماسب اول))
 ((شاه طهماسب اول))
 ((شاه اسماعیل دوم))
 ((شاه اسماعیل دوم))
 ((سلطان محمد خدابنده))
 ((سلطان محمد خدابنده))
 ((شاه عباس اول))
 ((شاه عباس اول))
 ((شاه صفی اول))
 ((شاه صفی اول))
 ((شاه عباس دوم))
 ((شاه عباس دوم))
 ((شاه سلیمان))
 ((شاه سلیمان))
 ((شاه سلطان حسین))
 ((شاه سلطان حسین))
 ((شاه طهماسب دوم))
 ((شاه طهماسب دوم))
 ((شاه عباس سوم))
 ((شاه عباس سوم))
  
 
 
- width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/01IMAM21.jpg">

+ width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/4/4c/10QAPO9.jpg">

 
 
 

 bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt; bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial;color:#0066FF font-family:arial;color:#0066FF
  '>عناوین اصلی :

  '>عناوین اصلی :

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها))

  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها))

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها))

  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها))

 

 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>  dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'>
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها))   lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها))
 

 

   
 width="34%">

 margin- margin-
 bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt; bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'>


 font-family:arial'>


   
 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!

 مطالعات تاریخی:

 مطالعات تاریخی:

 

 align:right;line-height:11.5pt; align:right;line-height:11.5pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial; font-family:arial;
  color:#FF6600'> 

  color:#FF6600'> 

 

  text-align:justify;line-height:13pt;  text-align:justify;line-height:13pt;
  direction:rtl;unicode-bidi:embed'> font-family:arial'> 

 font-family:arial'> 

  
 

  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>  direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>معروف ترین فرماندهان نظامی عصر صفوی :  style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>معروف ترین فرماندهان نظامی عصر صفوی :
  style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>

  style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>

 1. ((الله وردیخان ))فرمانده برجسته معاصر شاه عباس اول
 1. ((الله وردیخان ))فرمانده برجسته معاصر شاه عباس اول
 2.((امامقلی خان ))فرمانده شاه عباس اول
 2.((امامقلی خان ))فرمانده شاه عباس اول
 3.((زینل بیک))
 3.((زینل بیک))
 4.((قراچقای خان ))
 4.((قراچقای خان ))
 5.((فتحعلی خان داغستانی ))
 5.((فتحعلی خان داغستانی ))
 
 
 
 
 
 
 

 height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'> height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
  lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!  lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
 

 

 

  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
  
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:13pt;'>  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:13pt;'>
 1.((آیا علت پیروزی خاندان صفوی در تشکیل حکومت ، قدرت نظامی ایشان بود ؟))
 1.((آیا علت پیروزی خاندان صفوی در تشکیل حکومت ، قدرت نظامی ایشان بود ؟))
 2.((علت اینکه نیروی نظامی اولیه صفویان یا همان نیروهای قومی – قبیله ای ، پس از قدرت گیری کامل دولت از صفحه حکومت دور شدند چه بود؟))
 2.((علت اینکه نیروی نظامی اولیه صفویان یا همان نیروهای قومی – قبیله ای ، پس از قدرت گیری کامل دولت از صفحه حکومت دور شدند چه بود؟))
 3.((اصلاح نیروی سوم چیست و از چه زمانی شروع شد؟ ))
 3.((اصلاح نیروی سوم چیست و از چه زمانی شروع شد؟ ))
 4.((آیا دولت صفوی، دولت ارتش سالار بود؟))
 4.((آیا دولت صفوی، دولت ارتش سالار بود؟))
 5.((آیا شکست ها و ناکامی های حاکمان صفوی در جنگ های اولیه ، ناشی از ضعف نظامی بود؟ ))
 5.((آیا شکست ها و ناکامی های حاکمان صفوی در جنگ های اولیه ، ناشی از ضعف نظامی بود؟ ))
 6.((آیا حاکمان صفوی توانستند با ایجاد قدرت نظامی منسجم و هماهنگ در رسیدن به اهداف خود موفق شوند؟))
 6.((آیا حاکمان صفوی توانستند با ایجاد قدرت نظامی منسجم و هماهنگ در رسیدن به اهداف خود موفق شوند؟))
 7.((آیا انحطاط و شکست صفویان برآمده از ضعف نیروی نظامی آنان بود؟))
 7.((آیا انحطاط و شکست صفویان برآمده از ضعف نیروی نظامی آنان بود؟))
 

 

 align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align: align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align:
  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>  right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
 name=motaleat> name=motaleat>
  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

  lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>مطالعات تاریخی :

  
  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>  lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
 1.((روش های پژوهش در تاریخ تحولات نیروهای نظامی ))
 1.((روش های پژوهش در تاریخ تحولات نیروهای نظامی ))
 2.((فلسفه تاریخ ))
 2.((فلسفه تاریخ ))
  
  4; padding-right: 4; padding-top: 1; padding-bottom: 1; "
 align="center"> align="center">
 
 

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 بهمن 1383 [08:55 ]   9   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [19:01 ]   8   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [17:45 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [17:24 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [17:08 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [16:03 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [05:14 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [04:43 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [04:42 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..