منو
 کاربر Online
1375 کاربر online
Lines: 1-181Lines: 1-178
-<html>
<table width="800" ><tr bgcolor="#3399FF"><br><br></tr>
<tr>
<td width="34%" valign=top >
<p class=MsoNormal align=center dir=RTL><span lang=FA
style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'><b>چکیده
+<html>
<table width="800" ><tr bgcolor="#3399FF"><br><br></tr>
<tr>
<td width="34%" valign=top >
<p class=MsoNormal align=center dir=RTL><span lang=FA
style='font-size:10.0pt;font-family:arial;font-family:arial;color:#0066FF'><br>

چکیده
-:</p></snap>
<p margin-top="0" class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 text-

align:right;line-height:11.5pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify"><span lang=FA style='font-

size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>مردم ایرن الاٌ شاورز ر سکن روتاها دند و گله داری شغل اصی یلات و شایر و رستائیان بود. />از آنجایکه فویان ب پشتیبانی نیروهای قبیله ای قرت رسیدند. بابراین ر تصا دولت صفویه همانن له داری و کشاورزی نقش مهمی دات اا قش تصاد شیوه ولی زراعت. در مایسه با تجارت وامل مذهبی و ... چنا قابل توجه نبود.
به طور کل
ی اقتصاد دوره صفویه به اقضای قش حومت و نحوه قر یری دولت نست وه های دیگر فرق داشت. چون حکومت صفویه، حکومت ترکیبی بود، ک در آن نفوذ و دخالت نیروه مذهبی – قبیله ای، به شک آشکار مخص بود بنابراین اختصا خشی از زمینهای زراتی ه آنان موجب قطعه قطعه شدن ااضی می گدید، که این مسئله سب می ک اصا ب ونق و شوفایی کای نسد.
ب
ر خلاف تصاد، تجات در این دوره بر رو بالندگی و کوفایی ود سی. در این وره به سبب ساختن جاد یجاد پلها، کروانراا ر سر راهای اص و اید امنی ر اهها، جارت داخلی به شک راگیری رونق ی. اا ارباط گسترد با دیگر کر ها و ایجاد مینه ت رفت و آمد بازرگاان و تجران کشورهای بیگانه خصوصاً ارائیان م و أمل ا رقه ی این یر، یر ساختی ا پدید ورد که منج ه شد کوفیی جارت گی. ونق تجارت و د تد هایی که یان بازرگاان داخی و خارجی ان می گ، نجر به بود وضع ملی دول و رشد اقتصاد و پولی و سرانجام افزایش قرت مالی دولت گردید. /><br /> </span>
</td>
<td width=394 valign=top style='width:295.2pt;border:none;border-bottom:double windowtext
+:</p></snap>
<p margin-top="0" class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0
text-align:right;line-height:13pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed' align="justify">
<
span lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'> />ارا گسره ویا ا یگر کشورا و ایجا ابه با ن نر اتفاده از مهاتا کیکهی ان در امر امی و اهی دا گردید. سخت های گرم، توخانه، با کک مخصان خای و همچنین تجهیز ات دامی ه اب ا نی یرف ا این نمونه ه بوند . کا سن این یوه ها د تا رانا اکان صوی مره ا دشان یرو گردد. اوه بر ایجاد رتش من و همانگ ، تکیلا و اما من و له ا نامی ر مور ایاد د ایج ی ییات من مو ی د که راندی و کن به و ملوی انجام یرد 0 >
</td>
<td width=394 valign=top style='width:295.2pt;border:none;border-bottom:double windowtext
 1.5pt; 1.5pt;
- padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center;line-height:
10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-
+ padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'>
<p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center;line-height:
10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-
-family:arial'><b><img +family:arial'><b><img
  width=280 height=290  width=280 height=290
- src="img/daneshnameh_up/1IMM27.jpg&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-
+ src="img/daneshnameh_up/9/95/23KHAJ11.jpg">


MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0
margin-right:
21.6pt;text-align:right;
line-height:11.5pt;direction:rtl;
unicode-bidi:embed'> style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>ویژگی های امور نظامی در عهد صفویه :

g=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
1.((هویت مذهبی- قومی نیروهای سپاهی اولیه صفویان ))

2.((وضعیت نیروهای نظامی و امور لشگری پس از تشکیل حکومت و قدرت در عهد صفویه))

3.((نیروی نظامی و نهاد لشگری و رابطه آن با نهاد دیوانی در عهد صفویه. ))

4.(( مناصب و درجات نظامی و تشکیلات وابسته به آن در عهد صفویه ))


سیر مراحل تحولی نیروی نظامی در عصر صفوی :</span>


pan lang=FA style='font-size:11.0pt;
font-family:arial'>1.(( مرحله اول : مرحله ای که اساس قدرت نظامی صفویان بر نیروهای قبیله ای – قومی و با ماهیتی مذهبی استوار بود. ))

2.((مرحله دوم : مرحله انتقال قدرت نظامی از نیروی قبیله ای- به نیروی ثابت و ایجاد تعادل بین دو گروه. ))

3.((مرحله سوم : تشکیل یک ارتش منسجم و هماهنگ با استفاده از نیروی جدید نظامی. ))زمینه ها :&nbsp;

lass=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-right:18.0pt;text-align:right;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
1.((مناطق نظامی مهم درعهد صفوی|مناطق نظامی مهم ))

2. ((جنگ ها درعهد صفوی|جنگ ها ))

3. ((انواع وسائل و لوازم نظامی درعهد صفوی|انواع وسائل و لوازم نظامی ))

4. ((شیوه های تولید ابزار نظامی درعهد صفوی|شیوه های تولید ابزار نظامی))


<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-right:18.0pt;text-align:right;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'>
((صفویه))


((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))


((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))


((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))


((نیروهای نظامی در عهد صفوی|نیروی نظامی ))


((تصوف))


پادشاهان عهد صفوی:

((شاه اسماعیل اول))

((شاه طهماسب اول))

((شاه اسماعیل دوم))

((سلطان محمد خدابنده))

((شاه عباس اول))

((شاه صفی اول))

((شاه عباس دوم))

((شاه سلیمان))

((شاه سلطان حسین))

((شاه طهماسب دوم))

((شاه عباس سوم))


width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/4/4c/10QAPO9.jpg">

-right:21.6pt;text-align:right; /> line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA<br /> style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'><b>ویژگی های اقتصاد- تجارت در عصر صفویه :<br>
<span lang=FA
style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
1.((. نقش اقتصاد و کشاورزی در ایجاد نهاد حکومت و قدرت )) : <br>
2.((عنصر تقسیم اراضی و چگونگی آن در رابطه یا گروهها و طبقات مختلف عهد صفویه)) : <br>
3.((جایگاه نیروهای مذهبی در سیستم زمنداری و حاکمیت اراضی )) : <br>
4.((تجارت در عهد صفویه از جهت نوع کلاهای که مورد داد و ستد قرار می گرفت)) : <br>
5.((تجارت و ارتباطات بازرگانی به دیگر کشورها و پیامدهای جامعه از آن )) : <br>
6.((نقش تجارت و داد و ستد در شکوفایی دولت صفویان )): <br>
</span></p>
</
td><td width="34%"><span lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;
>font-family:arial;color:#0066FF'><b>مراحل مختلف تجارت و اقتصاد عهد صفویه :</span></p><br /> &lt;p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-right:18.0pt;text-align:right;
dir
ection:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA style='font-size:10.0pt;
> font-family:arial'><b>1.(( مرحله اول : اقتصاد زراعت قبل از تقسیم بندی اراضی و ایجاد تغییرات در آن )) <br><br /> 2.((مرحله دوم ک بررسی اوضاع اقتصادی در کشاورزی عهد صفویان پس از ایجاد سیستم تقسیم اراضی در میان گروهها )) &lt;br>
> 3.((مرحله سوم : بررسی تجارت عهد صفویه قبل از ورود تاجران و بازرگانان خارجی ))<br><br /> 4.((مرحله چهارم : تجارت صفویان با ورود بازرگانان و تاجران خارجی و پیامدهای حاصله از آن )) <br>
5.((مرحله پنجم : اوج رونق و شکوفایی تجارت عهد صفویان )) <br>
6.((مرحله ششم : وضعیت تجارت و بازرگانی در اواخر عهد صفویان )) <br>
</span></p>
<p class=MsoNormal align=right dir=RTL style='text-align:center;line-height:
12.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA dir=LTR style='font-size:10.0pt;
font-family:arial;text-align:right;color:#0066Ff'><b>وضعیت اقتصادی مناطق مختلف جغرافیایی ایران بزرگ در این دوره:&nbsp;<br>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-right:18.0pt;text-align:right;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA style='font-size:10.0pt;
font-family:arial;color:#000000'><b>
1.((وضعیت اقتصادی ایران فعلی درعهد صفوی|ایران فعلی)) <br>
2. ((وضعیت اقتصادی افغانستان درعهد صفوی|افغانستان)) <br>
3. ((وضعیت اقتصادی عراق درعهد صفوی|عراق))<br>
4. ((وضعیت اقتصادی آسیای میانه درعهد صفوی|آسیای میانه)) <br>
5.((وضعیت اقتصادی قفقاز درعهد صفوی|قفقاز))<br>
6. ((وضعیت اقتصادی حجاز درعهد صفوی|حجاز)) <br>
</span></p></td><
td width="20%"; bgcolor="#66FF66">
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-right:18.0pt;text-align:right;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA style='font-size:8.0pt;
font-family:arial;color:#000000'><b>
((صفویه))<br><hr>
((فرهنگ. هنر و معماری عهد صفویه |فرهنگ ))<br><hr>
((: اقتصاد و تجارت در عهد صفویه|اقتصاد))<br><hr>
((ویژگی های مذهبی ایران عصر صفویه |مذهب))<BR><hr>
((نیروهای نظامی در عهد صفوی|نیروی نظامی ))<br><hr>
پادشاهان عهد صفوی:<br>
((شاه اسماعیل اول)) <br>
((شاه طهماسب اول)) <br>
((شاه اسماعیل دوم)) <br>
((سلطان محمد خدابنده)) <br>
((شاه عباس اول)) <br>
((شاه صفی اول)) <br>
((شاه عباس دوم)) <br>
((شاه سلیمان)) <br>
((شاه سلطان حسین)) <br>
((شاه طهماسب دوم)) <br>
((شاه عباس سوم)) <br>
<td>
<tr><td width="
34%"><span dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'><b><img
> width=300 height=267 src="img/daneshnameh_up/01LOTF26.jpg"></snap></p></td>
<br /> <td><table><tr><td width="34%"><p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-
+ <td width="33%">td>tr>
<
tr>
"34%">

 bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt; bottom: 0 text-align:right;line-height:11.5pt;
- direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA style='font-size:10.0pt; + direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA style='font-size:10.0pt;
 font-family:arial;color:#0066FF font-family:arial;color:#0066FF
- '><b>عناوین اصلی :</span></p>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-
+ '><b>عناوین اصلی :</span></p>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-
 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
- line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span dir=LTR></span><span
dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'><b><span dir=LTR></span></span><span
lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial'><b>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها)) </span></p>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-
+ line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span dir=LTR></span><span
dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'><b><span dir=LTR></span></span><span
lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'><b>1.((شهرهادرعهدصفوی|شهرها)) </span></p>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-
 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
- line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span dir=LTR></span><span
dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'><b><span dir=LTR></span></span><span
lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial'><b>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها)) </span></p>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-
+ line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span dir=LTR></span><span
dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'><b><span dir=LTR></span></span><span
lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'><b>2.((جنگ هادرعهدصفوی|جنگ ها)) </span></p>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 margin-
 right:18.0pt;text-align:right; right:18.0pt;text-align:right;
- line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span dir=LTR></span><span
dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'><b><span dir=LTR></span></span><span
lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial'><b>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها))
+ line-height:11.5pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span dir=LTR></span><span
dir=LTR style='font-size:10.0pt;font-family:arial'><b><span dir=LTR></span></span><span
lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial'><b>3.((وسعت سرزمین هادرعهدصفوی|وسعت سرزمین ها))
-</span></p>
</td><td
+</span></p>
</td><td
-width="34%"></td><td><p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; +width="34%"></td><td><p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0;
 margin- margin-
 bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt; bottom: 0 text-align:justify;line-height:11pt;
- direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA style='font-size:10.0pt;
font-family:arial'><br><b><a href=#ghabul></a> <br><br>
<a href="#vaghean">
واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!</a><br><br>
<a href=#motaleat>مطالعات تاریخی:</a> <br></span></p>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 text-
+ direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA style='font-size:10.0pt;
font-family:arial'><br><b><a href=#ghabul></a> <br><br>
<a href="#vaghean">
واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!</a><br><br>
<a href=#motaleat>مطالعات تاریخی:</a> <br></span></p>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 text-
 align:right;line-height:11.5pt; align:right;line-height:11.5pt;
- direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA style='font-size:10.0pt;font-

family:arial;
color:#FF6600'&gt;&nbsp;</span></p>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0 text-
/>align:justify;line-height:11.5pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span dir=LTR style='font-size:10.0pt;
font-family:arial'><b&gt;&nbsp;</span></p></tr></table></td>
<td></td></tr><br /> <table><tr><td>
></td><td>
+ direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span lang=FA style='font-size:10.0pt;
font-family:arial;
color:#FF6600'> </span></p>
<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-top: 0; margin-bottom: 0
text-align:justify;line-height:13pt;
direction:rtl;unicode-bidi:embed'><span dir=LTR style='font-size:10.0pt;
font-family:arial'><b> </span></p></tr></table></td>
-&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;33%&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr>
&lt;tr&gt;&lt;td width="40%&quot;&gt;&lt;p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-left:3.2pt;line-
+

lass=MsoNormal dir=RTL style='text-align:right;line-height:14pt;
direc
tion:rtl;unicode-bidi:embed'>=ghabul> style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'>معروف ترین فرماندهان نظامی عصر صفوی :g=FA
s
tyle='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>


1. ((الله وردیخان ))فرمانده برجسته معاصر شاه عباس اول

2.((امامقلی خان ))فرمانده شاه عباس اول

3.((زینل بیک))

4.((قراچقای خان ))

5.((فتحعلی خان داغستانی ))

td></tr>
le><tr><td>td>


<p class=MsoNormal dir=RTL style='margin-left:3.2pt;line-
-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><a name=vaghean></a><span
lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'><b>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
+height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed'><a name=vaghean></a><span
lang=FA style='font-size:10.0pt;color:#0066FF;font-family:arial'><b>واقعا چرا ؟ کسی به من جواب بدهد !!
-</span></p>
<p class=MsoNormal align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align:
right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
<a name=vaghean></a><span
lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:14pt;'><b>
1.((علت اینکه اد و زراعت عد صفویه لی ر کوی رشد تجارت ب اندگی و ونق نرسی بود؟))<br>
2.((یاد یم سی راضی غیرات اصله از تا چه دی بر اتصا صفویه تثیر گ؟))<br>
3.((ل رد جارت و بازرانی ر عهد صفوی چ بود؟ ))<br>
4.((ساس تجارت و دا تد صفویه ر ه کالاهایی ا بود؟))<br>
5.((جارت ماملا اگانی با نار ارجی چ اندزه ی د ایاد را و فضای نب یاسی و یا و و کشمک ر کور یر گا ؟ ))<br>
</snap></p></td><td width="33%" align="center"><p class=MsoNormal align=center
+</span></p>
<p class=MsoNormal align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align:
right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'>
<a name=vaghean></a><span
lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;line-height:13pt;'><b>
1.((آیا علت پیی اندا صفوی ر شکی کوت ، درت ای یا بود ؟))<br>
2.((ل اینکه نیوی نمی لی فویان یا من نیروهای قومی – قیله ای س از قت یری کال دولت ا صفحه حکومت ور ن چه ود؟))<br>
3.((صلح نیروی وم چیت و از ه زمانی روع شد؟ ))

4.((آیا دولت
صفوی، دلت ارتش ساار بود؟))<br>
5.((یا شکست ها و ناکی هی اکن صفوی ر جگ های اولیه ، ناشی ا ع نمی بود؟ ))<br>
6.((یا اکمان فوی وانند با یجا قدرت نامی منم هماهنگ د سیدن ه اهاف موفق شن))
/>7.((یا انط و شک فویان برآمده عف نیروی نامی نن بود؟))<br>
</snap></p></td><td width="33%" align="center"><p class=MsoNormal align=center
 align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align: align=right dir=RTL style='margin-left:3.2pt;text-align:
- right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'><a + right;line-height:10.0pt;direction:rtl;unicode-bidi:embed align="justify"'><a
-name=motaleat></a><span
lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'><b>مطالعات تاریخی :<br><br>
<span
lang=FA style='font-size:1.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
1.((روش های پژوهش در تاریخ تحولات اصادی ))<br>
2.((فلسفه تاریخ )) <br>
+name=motaleat></a><span
lang=FA style='font-size:10.0pt;font-family:arial;color:#0066FF'><b>مطالعات تاریخی :<br><br>
<span
lang=FA style='font-size:11.0pt;font-family:arial;color:#000000'>
1.((روش های پژوهش در تاریخ تحولات نیروهای امی ))<br>
2.((فلسفه تاریخ )) <br>
-</td>
<td width="27%" style=" border-style: solid; border-width: 1; padding-left:
+</td>
<td width="27%" style=" border-style: solid; border-width: 1; padding-left:
-4; padding-right: 4; padding-top: 1; padding-bottom: 1; " +4; padding-right: 4; padding-top: 1; padding-bottom: 1; "
-align="center">
</td></tr></table>
+align="center">
</td></tr></table>

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 پنج شنبه 22 بهمن 1383 [08:55 ]   9   محمد رضا قدوسی      جاری 
 چهارشنبه 21 بهمن 1383 [19:01 ]   8   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [17:45 ]   7   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [17:24 ]   6   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [17:08 ]   5   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [16:03 ]   4   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [05:14 ]   3   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [04:43 ]   2   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 
 سه شنبه 20 بهمن 1383 [04:42 ]   1   محمد رضا قدوسی      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..