منو
 صفحه های تصادفی
علم امامت امام کاظم علیه السلام
بیماری‌ آدیسون
ویله میت
بهداشت روانی
اشتیاق بهشت به خاندان پیامبر
پختن
دربار تکش
بدنسازی
ناودیس
آب و هوای جنگلهای برگریز انگلیس
 کاربر Online
753 کاربر online
تاریخچه ی: نپتون

تفاوت با نگارش: 2

Lines: 1-127Lines: 1-124
-V{maketoc} 
  
-right" style="margin-left:1em">

right">
+left" style="margin-left:1em">

left">
 
 
 
 
 
((Uranium)) - __Neptunium__ - ((Plutonium)) 
((Uranium)) - __Neptunium__ - ((Plutonium))
 
 
-
((Promethium | Pm))

__Np__
  
 
 
+
((Promethium|Pm))

__Np__


 
{picture=TableImage.png} 
{picture=TableImage.png}
-
right">(( جدول استاندارد|جدول کامل))
+
left">جدول کامل
 
 
 
 
 __عمومی__
 __عمومی__
 
 
-(( فهرست نام عناصر|نام)), ((فهرست علائم عناصر|علامت اختصاری)), ((فهرست شماره عناصر|شماره))Neptunium, Np, 93
+نام , علامت اختصاری , شمارهNeptunium, Np, 93
 
 
-(( گروه های شیمیایی)) (( اکتینید ها))
+گروههای شیمیایی اکتینیدها
 
 
-(( دوره جدول تناوبی|دوره)), ((بلاک جدول تناوبی|بلاک))((عنصر دوره 7|7)) , ((f-block|f))
+دوره , بلاک7 , f-block
 
 
-(( چگالی)), ((درجه سختی موهز| درجه سختی)) 20250 ((کیلوگرم بر متر مکعب |kg/m3)), n/a
+چگالی , درجه سختی 20250 kg/m3, n/a
 
 
-(( رنگ|رنگ)) نقره ای فلزی
+رنگ نقرهای فلزی
 
 
 __ خواص اتمی __
 __ خواص اتمی __
 
 
-(( وزن اتمی)) ((1 E-25 kg|~np~[237]~/np~ amu))
+وزن اتمی ((1 E-25 kg|~np~[237]~/np~ amu))
 
 
-(( شعاع اتمی)) (calc.) ((1 E-10 m|175 «ND» pm))
+شعاع اتمی (calc.) 1 E-10 m
 
 
-(( شعاع کووالانسی)) ND ((پیکومتر|pm))
+شعاع کووالانسی ND pm
 
 
-(( شعاع وندر والس)) ND pm
+شعاع واندر والس ND pm
 
 
-(( ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((radon|Rn))~np~]~/np~ 5f46((اوربیتال d|d))17((اوربیتال s|s))2]
+((آرایش الکترونی عناصر|ساختار الکترونی)) ~np~~/np~((radon|Rn))~np~]~/np~ 5f46((اوربیتال d|d))17((اوربیتال s|s))2]
 
 
-(( لکترون |e-)) به ازای هر ((سطح انرژی))2,8,18,32,22,9,2
+ e- به ازای هر سطح انرژی2,8,18,32,22,9,2
 
 
-(( درجه اکسیداسیون)) (اکسید))) 6, __5__, 4, 3 (آمفوتریک)))
+درجه اکسیداسیون (اکسید) 6, __5__, 4, 3 (آمفوتریک)
 
 
-(( ساختار کریستالی)) 3 forms: اورتورومبیک,
چهاروجهی و مکعبی
+ساختار کریستالی 3 forms: اورتورومبیک,
چهاروجهی و مکعبی
 
 
 __ خواص فیزیکی __
 __ خواص فیزیکی __
-
(( حالت ماده)) جامد ((«مغناطیسی|_)))
+
((حالات ماده|حالت ماده)) جامد
 
 
-(( نقطه ذوب)) 910 ((کلوین|K)) (1179°((فارنهایت|F)))
+نقطه ذوب 910 K (1179°F)
 
 
-(( نقطه جوش)) 4273 K (7232 °F)
+نقطه جوش 4273 K (7232 °F)
 
 
-(( حجم مولی)) 11.59 ((scientific notation|ש»10-6 ««متر مکعب بر مول|m3/mol))
+حجم مولی 11.59 ((scientific notation|ש»10-6 m3/mol
 
 
-(( گرمای تبخیر)) ND ((کیلوژول بر مول |kJ/mol))
+گرمای تبخیر ND kJ/mol
 
 
-(( گرمای هم جوشی)) 5.19 kJ/mol
+گرمای همجوشی 5.19 kJ/mol
 
 
-(( فشار بخار)) ND ((پاسکال |Pa)) at 1323 K
+((فشار بخار)) ND Pa at 1323 K
 
 
-(( سرعت صوت)) ND ((متر بر ثانیه |m/s)) at 293.15 K
+سرعت صوت ND m/s at 293.15 K
 
 
 __ متفرقه __
 __ متفرقه __
 
 
-(( الکترونگاتیویته)) 1.36 (درجه پاولینگ)))
+((الکترونگاتیویته)) 1.36 (درجه پاولینگ)
 
 
-(( ظرفیت گرمایی ویژه)) ناشناخته ((ژول بر کیلوگرم |J/«kg*K)))
+ظرفیت گرمایی ویژه ناشناخته J/kg*K
 
 
-(( رسانایی الکتریکی)) 0.822 106/m ((اهم))
+رسانایی الکتریکی 0.822 106/m اهم
 
 
-(( رسانایی گرمایی)) 6.3 ((وات بر متر کلوین|W/«m*K)))
+رسانایی گرمایی 6.3 W/m*K
 
 
-1st ((پتانسیل یونیزاسیون)) 604.5 kJ/mol
+1st پتانسیل یونیزاسیون 604.5 kJ/mol
 
 
 __ پایدارترین ایزوتوپها __
 __ پایدارترین ایزوتوپها __
 
 
  
 
 
 
 
-(( ایزوتوپ|iso))(( فراوانی طبیعی |NA))(( نیمه عمر)) (( حالت فرو پاشی |DM))(( انرژی فرو پاشی |DE)) ((مگا|M))(( الکترون ولت |eV))(( محصول فروپاشی |DP))
+(( ایزوتوپ|iso))(( فراوانی طبیعی |NA))((نیم عمر)) DMDE M eVDP
 
 
 235Np(( رادیو ایزوتوپ مصنوعی |{syn.}))((1 E7 s|396.1 d))(( انتشار آلفا |α))
(( الکترون گیری|ε))
5.192
0.124
231((protactinium|Pa))
235((uranium|U))
 235Np(( رادیو ایزوتوپ مصنوعی |{syn.}))((1 E7 s|396.1 d))(( انتشار آلفا |α))
(( الکترون گیری|ε))
5.192
0.124
231((protactinium|Pa))
235((uranium|U))
 
 
 236Np{syn.}((1 E12 s|154 E3 y)) ε
((ارسال بتا|β-))
α
0.940
0.940
5.020
236U
 236Np{syn.}((1 E12 s|154 E3 y)) ε
((ارسال بتا|β-))
α
0.940
0.940
5.020
236U
 236((Plutonium|Pu))
232Pa
 236((Plutonium|Pu))
232Pa
 
 
-237Np{syn.}((1 E_ s|2.144 E6 y))((شکافت خود به خودی|SF)) & α4.959233Pa
+237Np{syn.}1 E_ sSF & α4.959233Pa
 
 
 
 
 
 
 
 
-((International System of Units|SI)) واحدهای ((دما و فشار استاندارد|STP)) استفاده شده مگر آنکه ذکر شده باشد. +International System of Units واحدهای STP استفاده شده ، مگر آنکه ذکر شده باشد.
 
 
 
 
 
 
-نپتون یک ((عنصر ترکیبی)) ((جدول تناوبی)) است که نماد Np و ((عدد اتمی)) 93 دارد. />این عنصر ((رادیواکتیو)) نقره ای فلزی اولین ((عنصر ترانس اورانیک)) متعلق به گروه ((آکتنیدها)) است.
/>نپتون 237 پایدارترین ((ایزوتوپ)) آن محصول ((رآکتور هسته ای|رآکتورهای هسته ای)) و ((پلوتون)) است و می تواند به عنوان جزئی از تجهیزات آشکار ساز ((نوترون)) استفاده می شود.
!خصوصیات قابل توجه
((فلز)) نقره ای نپتون به خوبی ((واکنش دهنده)) است و به سه حالت ساختاری یافت می شود.

*نپتون آلفا،اورتورومبیک،جرم حجمی 20.25 گرم بر متر مکعب
*نپتون بتا (بالای 280 درجه سانتی گراد)،چهار وجهی،جرم حجمی 19.36 گرم بر سانتی متر مکعب.
*ونپتون گاما(بالای 577 درجه سانتی گراد)،مکعبی، جرم حجمی 18.00 گرم بر سانتی متر مکعب.
این عنصر به هنگام محلول بودن 4 ((حالت اکسیداسیون)) یونی دارد:
*Np+3 (ارغوانی کمرنگ)،نظیریون خاکی کمیاب Pm+3،Np+4 (رزد سبز)
*NpO+2 (سبز آبی)
*NpO++2 (صورتی کمرنگ)
که تنها گونه هایی را اکسیداسیون میکند که در تضاد با خاکهای کمیاب که تنها ینهای (I), (II), (IV) را در حالتهای اکسیداسیون نشان میدهند باشند. این عنصر Tri و TetraHalideهایی مانند NpF, Np((F))3, Np((C))14,Np((Br))3 و Np((I))3 را شکل داده و ترکیبات دیگری که در سیستم ((اکسیژن)) – اورانیوم وجود دارد را اکسید میکند. (مانند Np3O8 و NpO2)
+!اطلاعات اولیه
نپتون ، یک عنصر ترکیبی ((جدول تناوبی)) است که نماد __Np__ و ((عدد اتمی)) 93 دارد. این عنصر رادیواکتیو نقرهای فلزی اولین عنصر ترانس اورانیک متعلق به گروه آکتنیدها است. نپتون 237 پایدارترین ((ایزوتوپ)) آن محصول رآکتورهای هستهای و پلوتون است و میتواند بهعنوان جزئی از تجهیزات آشکارساز ((نوترون)) استفاده شود.
 !تاریخچه !تاریخچه
-نپتون که (به خاطر سیاره ((نپتون)) نامگذاری شده) برای اولین بار توسط ((Edwin McMillan)) و ((Philip Abelson)) در سال 1940 ((اکتشاف عناصر شیمیایی|کشف شد)). />این کشف در(( آزمایشگاه Berkeley Radiation)) در دانشگاه Berkeley کالیفورنیا جایی که گروه، ((ایزوتوپ)) Np-239 (با ((نیمه عمر)) 2.4 روز) را به وسیله بمباران ((اورانیم)) به کمک شتاب دادن نوترونها به روش ((سیکلوترون)) تهیه کردند به وقوع پیوست.
/
>نپتون اولین ((عنصرترانس اورانیم )) بود که به صورت ترکیبی تهیه شد و به عنوان اولین ترانس اورانیم ((گروه آکتنید ها)) کشف شد.
+نپتون که ( به خاطر سیاره نپتون نامگذاری شده ) ، برای اولین بار توسط "__Edwin McMillan__" و "__Philip Abelson__" در سال 1940 کشف شد. این کشف در آزمایشگاه Berkeley Radiation در دانشگاه Berkeley کالیفرنیا جایی که گروه ، ((ایزوتوپ)) Np-239 (با نیمه عمر 2.4 روز) را بوسیله بمباران ((اورانیوم)) بهکمک شتاب دادن نوترونها به روش سیکلوترون تهیه کردند، به وقوع پیوست.

نپتون اولین عنصرترانس اورانیم بود که بهصورت ترکیبی تهیه شد و بهعنوان اولین ترانس اورانیم گروه آکتنیدها کشف شد.
 !پیدایش !پیدایش
-مقادیر بسیار ناچیزی از این عنصر در طبیعت به عنوان ((محصول فروپاشی)) به دلیل واکنشهایی در معادن اورانیوم بوجود می آید. نپتون با ((تقلیل)) NpF3 با ((باریم)) و یا بخار ((لیتیوم)) در دمای 1200 درجه ((سانتیگراد)) آماده میشود. و بیشتر اوقات از رها شدن ((قدرت سوخت هسته ای)) به عنوان یک فرآورده در تهیه ((پلوتون)) گرته می شود. +مقادیر بسیار ناچیزی از این عنصر در طبیعت بهعنوان محصول فروپاشی بهدلیل واکنشهایی در معادن اورانیوم بوجود میآید. نپتون با تقلیل NpF3 با باریم و یا بخار لیتیم در دمای 1200 درجه سانتگراد آماده مشود و بیشتر اوقات از رها شدن قدرت سوخت هستهای بهعنوان یک فرآورده در تهیه پلوتون گرفته می‌شود.
!خصوصیات قابل توجه
((فلز)) نقره ای نپتون به خوبی واکنش‌دهنده است و به سه حالت ساختاری یافت می‌شود.


*نپ
تون آلفا ، اورتورومبیک ، جرم حجمی 20.25 گرم بر متر مکعب
*نپتون بتا ( بالای 280 درجه سانتی‌گراد
) ، چهار وجهی ، جرم حجمی 19.36 گرم بر سانتی‌متر مکعب.
*نپتون گاما (بالای 577 درجه سانتی‌گراد
) ، مکعبی ، جرم حجمی 18.00 گر بر سانتی‌متر مکعب.


این عنصر ب
ه هنگام محلول بودن ، 4 حالت اکسیداسیون یونی دارد:


*Np+3 ( ارغوانی کمرنگ ) ، نظیریون خاکی کمیاب Pm+3 ، Np+4 ( زرد سبز )
*NpO+2 ( سبز آبی )
*NpO++2 ( صورتی کمرنگ )
که تنها گونه‌هایی را اکسیداسیون می‌کند که در تضاد با خاکهای کمیاب که تنها یونهای (I) , (II) , (IV) را در حالتهای اکسیداسیون ن
شان می‌دهند، باشند. این عنصر Tri و TetraHalideهایی مانند NpF, NpF3, NpC14 , NpBr3 و NpI3 را شکل داده ، ترکیبات دیگری را که در سیستم ((اکسیژن)) – اورانیوم وجود دارد، اکسید می‌کند. (مانند Np3O8 و NpO2)
 !ایزوتوپها !ایزوتوپها
-19 ((رادیو ایزوتوپ)) نپتون با پایدارترین آنها Np-237 با ((نیمه عمر)) 2.14 میلیون سال،Np-236 با نیمه عمر 154000 سال و Np-235 با نیمه عمر 396.1 روز مشخص می شوند.بقیه ایزوتوپهای ((رادیو اکتیو)) آن دارای نیمه عمرهای کمتر از 4.5 روز هستند که اکثر آنها نیمه عمرهای کمتر از 50 دقیقه دارند.همچنین این عنصر 4 ((حالت متا)) دارد و در حال حاضر پایدارترین ایزوتوپ آن Np-236m با نیمه عمر 22.5 ساعت است.
/>ایزوتوپهای نپتون با در نظر گرفتن ((وزن اتمی)) آنها از 225.0339((amu)) (Np-225) تا />244.068 amu (Np-244) مرتب شده اند.
/>اولین ((روش فروپاشی)) قبل از پایدارترین ایزوتوپ(Np-237) ((جذب الکترون)) (با مقدار خوب ((ارسال آلفا))) و اولین روش بعد از ((ارسال بتا)) است.اولین ((محصول فروپاشی|محصولات فروپاشی)) قبل از Np-237 ایزوتوپهای عنصر 92 (اورانیم))) ،(اگر چه ارسال آلفا هم عامل تهیه عنصر 91 ،((پروتاکتینیم))،است) و اولین محصولات بعد از ایزوتوپهای عنصر 93 (پلوتونیم))) هستند.
+19 رادیو ایزوتوپ نپتون با پایدارترین آنها Np-237 با نیمه عمر 2.14 میلیون سال ، Np-236 با نیمه عمر 154000 سال و Np-235 با نیمه عمر 396.1 روز مشخص میشوند. بقیه ایزوتوپهای رادیو اکتیو آن ، دارای نیمه عمرهای کمتر از 4.5 روز هستند که اکثر آنها نیمه عمرهای کمتر از 50 دقیقه دارند. همچنین این عنصر 4 حالت متا دارد و در حال حاضر پایدارترین ایزوتوپ آن Np-236m با نیمه عمر 22.5 ساعت است.

ایزوتوپهای نپتون با در نظر گرفتن ((جرم اتمی|وزن اتمی)) آنها از 225.0339amu) Np-225) تا Np-244 (244,06amu)مرتب شدهاند. اولین روش فروپاشی قبل از پایدارترین ایزوتوپ(Np-237) جذب الکترون (با مقدار خوب ارسال آلفا) و اولین روش بعد از ارسال بتا است.

اولین محصولات فروپاشی قبل از Np-237 ایزوتوپهای عنصر 92 (اورانیوم) ، ( اگرچه ارسال آلفا هم عامل تهیه عنصر 91 ، پروتاکتینیم ، است ) و اولین محصولات بعد از ایزوتوپهای عنصر 93 (پلوتونیم) هستند.
!مباحث مرتبط با عنوان
*((اکتنیدها))
*((ایزوتوپ))
*((جدول تناوبی))
*((رادیواکتیویته))
*((عنصر شیمیایی))
*((فلز))
 !منبع !منبع
 *[http://pearl1.lanl.gov/periodic/elements/93.html|Los|Alamos|National Laboratory's Chemistry Division: Periodic Table - Neptunium] *[http://pearl1.lanl.gov/periodic/elements/93.html|Los|Alamos|National Laboratory's Chemistry Division: Periodic Table - Neptunium]
 *''Guide to the Elements - Revised Edition'', Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998) ISBN 0-19-508083-1  *''Guide to the Elements - Revised Edition'', Albert Stwertka, (Oxford University Press; 1998) ISBN 0-19-508083-1
-
! پیوندهای خارجی
+!پیوندهای خارجی
 *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Np/index.html WebElements.com - Neptunium] (also used as a reference) *[http://www.webelements.com/webelements/elements/text/Np/index.html WebElements.com - Neptunium] (also used as a reference)
 *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Np.html EnvironmentalChemistry.com - Neptunium] (also used as a reference) *[http://environmentalchemistry.com/yogi/periodic/Np.html EnvironmentalChemistry.com - Neptunium] (also used as a reference)

تاریخ شماره نسخه کاربر توضیح اقدام
 شنبه 30 دی 1385 [16:34 ]   5   فیروزه نجفی      جاری 
 شنبه 30 دی 1385 [16:31 ]   4   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 شنبه 30 دی 1385 [16:31 ]   3   فیروزه نجفی      v  c  d  s 
 سه شنبه 19 آبان 1383 [09:26 ]   2   نفیسه ناجی      v  c  d  s 
 چهارشنبه 29 مهر 1383 [10:35 ]   1   محمد ذوالقدر      v  c  d  s 


ارسال توضیح جدید
الزامی
big grin confused جالب cry eek evil فریاد اخم خبر lol عصبانی mr green خنثی سوال razz redface rolleyes غمگین smile surprised twisted چشمک arrowاز پیوند [http://www.foo.com] یا [http://www.foo.com|شرح] برای پیوندها.
برچسب های HTML در داخل توضیحات مجاز نیستند و تمام نوشته ها ی بین علامت های > و < حذف خواهند شد..